Acarizax

frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Acarizax® 12 SQ-HDM frysetørrede tabletter 

Standardiseret allergenekstrakt fra husstøvmider 

(Dermatophagoides pteronyssinus og Dermatophagoides farinae) 

 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden.
Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får.
Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Acarizax til dig personligt.
  Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Acarizax
 3. Sådan skal du tage Acarizax
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Acarizax indeholder allergenekstrakt fra husstøvmider.
Det leveres i en form, der kaldes frysetørrede tabletter, der er som tabletter, bare meget blødere. De absorberes i kroppen ved, at man lægger dem under tungen.
 

Acarizax bruges til behandling af allergisk rhinitis (betændelse i næseslimhinden) og relateret allergisk astma forårsaget af husstøvmider hos voksne personer (18-65 år). Acarizax fungerer ved at øge den immunologiske tolerance (kroppens evne til at tåle) over for husstøvmider.
Det kan være nødvendigt at tage behandlingen i 8 til 14 uger, før du mærker nogen forbedring.
 

Lægen vil vurdere dine allergi-symptomer og foretage en hudpriktest og/eller tage en blodprøve for at beslutte, om Acarizax er en egnet behandling for dig.
 

Den første dosis Acarizax skal tages under lægeovervågning.
Du bør være under lægeovervågning i mindst en halv time efter, du har taget den første dosis. Dette er en forsigtighedsforanstaltning for at overvåge din følsomhed over for lægemidlet.
Det giver dig samtidig mulighed for at drøfte eventuelle bivirkninger med lægen.
 

Acarizax ordineres af læger med erfaring i behandling af allergiske sygdomme. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Acarizax: 

 • Hvis du er allergisk over for hjælpestofferne (øvrige indholdsstoffer) i Acarizax (angivet i punkt 6).
 • Du har dårlig lungefunktion (efter din læges vurdering).
 • Du har haft en svær forværring af din astma inden for de seneste tre måneder (efter din læges vurdering)
 • Du har astma og en luftvejsinfektion, som f.eks. en forkølelse, halsbetændelse eller lungebetændelse den dag, hvor du tager din første dosis Acarizax. Din læge vil udsætte starten af behandlingen, til du har det bedre.
 • Du har en sygdom, der påvirker immunsystemet, tager lægemidler der undertrykker immunsystemet eller har kræft.
 • Du for nylig har fået en tand trukket ud eller haft andre former for mundkirurgi, har mundsår eller mundinfektioner. Din læge vil muligvis anbefale dig at vente med at starte behandlingen eller at holde pause med behandlingen, indtil munden er helet.

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Acarizax: 

 • Hvis du behandles for depression med tricykliske antidepressiva, monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) eller for Parkinsons sygdom med COMT-hæmmere.
 • Hvis du tidligere har haft en alvorlig allergisk reaktion i forbindelse med en injektion med allergenekstrakt fra husstøvmider.
 • Hvis du har allergi over for fisk. Acarizax kan indeholde spor af fiskeprotein. Tilgængelige oplysninger har ikke tydet på en øget risiko for allergiske reaktioner hos patienter med fiskeallergi.
 • Hvis du oplever svære allergiske symptomer, så som synkebesvær eller åndenød, stemmeforandringer, hypotension (lavt blodtryk), eller hvis du føler det, som om du har en klump i halsen. Stop behandlingen og kontakt straks din læge.
 • Hvis dine astmasymptomer bliver betydeligt værre end normalt. Stop behandlingen og kontakt omgående din læge.


Hvis du har astma, bør du fortsætte med at bruge din normale astmamedicin, når du begynder behandlingen med Acarizax. Din læge vil fortælle dig, hvordan du gradvist reducerer astmamedicinen med tiden.

Hvis du oplever vedvarende halsbrand eller synkebesvær, skal du kontakte din læge. 

 

Du kan forvente nogle lette til moderate, lokale allergiske reaktioner under behandlingen. Ved alvorlige symptomer skal du dog tale med din læge for at finde ud af, om du behøver allergimedicin som f.eks. antihistamin. 

Børn og unge 

Acarizax er ikke godkendt til børn og unge. 

Brug af anden medicin sammen med Acarizax 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Hvis du tager andre lægemidler mod dine allergisymptomer, så som antihistaminer, astmamedicin eller steroider, skal du fortælle det til din læge, så du kan få råd mht. brugen af dem, mens du behandles med Acarizax. Hvis du stopper med at tage disse lægemidler mod dine allergisymptomer, kan du opleve flere bivirkninger af Acarizax. 

Brug af Acarizax sammen med mad og drikke 

Der bør ikke indtages mad og drikke i 5 minutter efter indtagelse af Acarizax. 

Graviditet og amning 

Der foreligger for øjeblikket ingen erfaringer med brug af Acarizax under graviditet. Behandling med Acarizax bør ikke påbegyndes under graviditet.
Hvis du bliver gravid under behandlingen, skal du tale med din læge om, hvorvidt du bør fortsætte behandlingen.

Der foreligger for øjeblikket ingen erfaringer med brug af Acarizax under amning. Men der forventes ingen virkninger på børn, der ammes.
Tal med din læge om, hvorvidt du kan fortsætte med at tage Acarizax, mens du ammer dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Behandling med Acarizax påvirker normalt ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.
Du er dog den eneste, der kan vurdere, om du føler, at Acarizax påvirker dig, så læs alle oplysningerne i denne indlægsseddel, især afsnit 4 'Bivirkninger'. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du er usikker. 

3. Sådan skal du tage Acarizax

Tag altid Acarizax nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er én frysetørret tablet daglig. Din læge vil rådgive dig om, hvor længe du skal tage Acarizax.
 

Brug til voksne 

Sørg for, at dine hænder er tørre, når du håndterer Acarizax. Tag tabletten således: 

Acarizax Paranova Danmark A/S, frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM 

 1. Riv strippen, der er markeret med trekanter, af toppen af pakningen.

Acarizax Paranova Danmark A/S, frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM 

 1. Riv en firkant af pakningen langs de perforerede linjer.

Acarizax Paranova Danmark A/S, frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM 

 1. Pres ikke tabletten gennem folien, da den let går i stykker og kan blive beskadiget. Fold i stedet det markerede hjørne af folien tilbage og træk den af.

Acarizax Paranova Danmark A/S, frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM 

 1. Pres ikke tabletten gennem folien, da den let går i stykker og kan blive beskadiget. Fold i stedet det markerede hjørne af folien tilbage og træk den af.

Acarizax Paranova Danmark A/S, frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM 

 1. Anbring tabletten under tungen. Lad den blive liggende der, til den er opløst. Undgå at synke i 1 minut. Undgå at spise eller drikke i mindst 5 minutter.

Brug til børn og unge 

Acarizax er ikke godkendt til børn og unge. 

Hvis du har taget for mange Acarizax 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Acarizax, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
 

Hvis du har taget for mange frysetørrede tabletter, kan du opleve allergiske symptomer, herunder lokale symptomer i mund og svælg.
 

Hvis du får svære symptomer, skal du omgående kontakte en læge eller et hospital. 

Hvis du har glemt at tage Acarizax 

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den senere på dagen. Hvis du først kommer i tanke om den glemte dosis, når du skal tage den næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. Du må ikke tage dobbeltdosis. Hvis du ikke har taget Acarizax i mere end 7 dage, skal du kontakte din læge, før du tager Acarizax igen. 

Hvis du holder op med at tage Acarizax 

Hvis du ikke tager dette lægemiddel som ordineret, vil du måske ikke få de gavnlige virkninger af lægemidlet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis der er mere, du vil vide om brugen af dette produkt. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Bivirkningerne kan være en allergisk reaktion på det allergen, du bliver behandlet med. De fleste allergiske bivirkninger kan vare fra minutter til timer efter, at medicinen er taget, og de fleste forsvinder efterhånden, når du har fået behandlingen i 1-3 måneder.
 

Hold omgående op med at tage Acarizax og kontakt din læge eller dit hospital, hvis du oplever nogen af følgende symptomer: 

 • Forværring af eksisterende astma.
 • Akut hævelse af ansigt, mund eller svælg.
 • Synkebesvær.
 • Åndenød.
 • Stemmeforandringer.
 • Hypotension (lavt blodtryk).
 • Følelse af klump i halsen (som en hævelse).


Andre mulige bivirkninger 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • Følelse af irritation i halsen.
 • Hævelse i munden.
 • Kløe i munden.
 • Luftvejsinfektioner.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Prikkende følelse eller følelsesløshed i munden eller tungen.
 • Kløende øjne eller ører.
 • Kløe i tungen og på læberne.
 • Hævelse af læber, tunge eller svælg.
 • Mundtørhed, inflammation, ubehag eller brændende fornemmelse i munden.
 • Smerter eller ubehag i maven.
 • Diarré.
 • Kvalme.
 • Smerter ved synkning eller synkebesvær.
 • Kortåndethed.
 • Ubehag i brystet.
 • Fordøjelsesbesvær.
 • Hæshed.

 

Ikke almindelig bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Følelse af forsnævring i halsen.
 • Ubehag i næsen, tilstoppet eller rindende næse, nysen.
 • Blærer i munden, rødmen i munden eller mundsår.
 • Tungeinflammation.
 • Ændret smag.
 • Irritation i spiserøret.
 • Opkastning.
 • Følelse af, at noget sider fast i halsen.
 • Svimmelhed.
 • Træthed eller generelt ubehag.
 • Kløe i huden.

 

Hvis nogle bivirkninger foruroliger dig eller giver dig problemer, bør du kontakte din læge, som vil beslutte, om du behøver lægemidler, som f.eks. antihistaminer, som hjælp til at lindre de bivirkninger, der generer dig. 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Acarizax utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Acarizax efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Acarizax indeholder: 

 • Aktivt stof: Standardiseret allergenekstrakt fra husstøvmider (Dermatophagoides pteronyssinus og Dermatophagoides farinae).
  Aktiviteten per frysetørret tablet er udtrykt i enheden SQ-HDM. Aktiviteten af 1 frysetørret tablet er 12 SQ-HDM.
 • Øvrige indholdsstoffer: Gelatine (fra fisk), mannitol og natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser 

Hvid til cremefarvet cirkelrund frysetørret tablet mærket med et præget billede på den ene side.
 

Acarizax 12 SQ-HDM findes i pakninger med 30 og 90 frysetørrede tabletter.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 

2730 Herlev 

Frigivet af: 

Paranova Pack B.V.
Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2016. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...