Fucicort®

creme 1 + 20 mg/g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucicort® 20 mg/g + 1 mg/g creme
fusidinsyre/betamethason 

 

Fucicort® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fucicort® til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort®
 3. Sådan skal du bruge Fucicort®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucicort® creme er et kombinationspræparat, som indeholder et antibiotikum (fusidinsyre) og et stærkt binyrebarkhormon (betamethason-valerat). Fusidinsyre virker ved at hæmme bakteriers vækst, og betamethason virker ved at hæmme betændelse og dæmpe kløe. 

Fucicort® creme anvendes ved behandling af hudsygdomme med infektion forårsaget af bakterier, der er følsomme over for fusidinsyre.
 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge FUCICORT®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Fucicort®:

 • hvis du er allergisk over for fusidinsyre, betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucicort® (angivet i punkt 6).
 • til hudlidelser hos børn under 1 år, herunder eksem eller bleeksem.


Brug ikke Fucicort®, hvis du har: 

 • systemisk svampeinfektion.
 • hudsygdomme som skyldes svamp, bakterier eller virus.
 • rosacea (betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme, især på hage, næse, kinder og pande).
 • eksem rundt om munden.
 • bumser eller på områder med bumser.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fucicort®.

Brug ikke Fucicort® længere end højst nødvendigt og ikke længere end lægen har sagt til dig.
Behandlingen bør ikke overskride 2 uger.
Undgå at få Fucicort® i øjnene.
Fucicort® kan skjule mulige symptomer på infektion.
Fucicort® kan gøre dig mere modtagelig for infektion, forværre eksisterende infektion og aktivere en hvilende infektion. 

Børn og unge

Fucicort® skal bruges med forsigtighed hos børn. Undgå store mængder, lufttæt forbinding og længerevarende behandling, da binyrebarkhæmning kan optræde. Børn kan være mere følsomme for systemiske bivirkninger af kortikosteroider end voksne. 

Brug af anden medicin sammen med Fucicort®

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du kan bruge Fucicort® sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Du må kun bruge Fucicort® creme efter lægens anvisning.

Amning
Du kan bruge Fucicort® i korte perioder, selv om du ammer. Spørg lægen.
Du må ikke smøre Fucicort® creme på brystet når du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucicort® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Fucicort® indeholder chlorcresol og cetosteraylalkohol

Fucicort® indeholder chlorcresol der kan medføre allergiske reaktioner, og cetostearylalkohol der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge FUCICORT®

Brug altid Fucicort® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn: Påsmør et tyndt lag 2-3 gange dagligt. 

Brugervejledning

Du må kun bruge Fucicort® på betændt hud. 


Du skal vaske hænder, hver gang du har påsmurt cremen, med mindre du skal behandle hænderne.
Fucicort® Paranova Danmark A/S, creme 1 + 20 mg/g 

Hvis du har brugt for meget Fucicort®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Fucicort® end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Ved langvarig og overdreven brug af binyrebarkhormon, har du øget risiko for at få bivirkninger (se punkt 4 "Bivirkninger"). 

Hvis du har glemt at bruge Fucicort®

Har du glemt at påsmøre Fucicort® creme, skal du blot fortsætte behandlingen som hidtil. 

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Fucicort®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): 

 • Allergisk reaktion.
 • Forværring af eksem.
 • Kontakteksem.
 • Brændende fornemmelser i huden.
 • Kløe (pruritus).
 • Tør hud.
 • Smerte på påføringsstedet.
 • Irritation på påføringsstedet.


Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer): 

 • Rødmen af huden (erytem).
 • Nældefeber (urticaria).
 • Udslæt.
 • Hævelse på påføringsstedet.
 • Blærer på påføringsstedet.


Bivirkninger forårsaget af behandling med stærke kortikosteroider omfatter: 

 • Tynd hud (hudatrofi).
 • Eksem.
 • Eksem rundt om munden.
 • Striber på huden.
 • Udvidelse af de små blodkar i huden.
 • Vedvarende rødme (rosacea).
 • Rødmen af huden (erytem).
 • Affarvning af huden.
 • Uønsket hårvækst (hypertrikose).
 • Kraftig sveden (hyperhidrose).
 • Blødninger i huden kan også forekomme ved langvarig brug.


Systemiske bivirkninger af kortikosteroider, som betamethasonvalerat, omfatter: 

 • Binyrebarkhæmning især ved længere tids vedvarende behandling på huden.
 • Komplikationer ved påføring for tæt på øjet (f.eks. forhøjet tryk inden i øjet og glaukom).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Fucicort® utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 30 °C
 • Holdbarhed efter åbning af tuben: 3 måneder.
 • Brug ikke Fucicort® efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucicort® indeholder:

 • Aktivt stof: Fusidinsyre 20 mg/g og betamethason (som valerat) 1 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Cetostearylalkohol, macrogolcetostearylether, hvid blød paraffin, paraffinolie, natriumdihydrogenphosphat dihydrat, natriumhydroxid, all-rac-α-tocopherol, chlorcresol og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Fucicort® creme fås i pakningstørrelsen 15 g og 30 (2x15) g.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad
Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...