Penomax®

filmovertrukne tabletter 200 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Penomax® 200 mg filmovertrukne tabletter 

Pivmecillinamhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Penomax
 3. Sådan skal du tage Penomax
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Penomax, pivmecillinam, er et antibiotikum, der bruges til behandling af infektion i urinvejene. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Penomax

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Penomax:

 • hvis du er allergisk over for pivmecillinam eller et af de øvrige indholdsstoffer i Penomax (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er allergisk over for penicillin eller antibiotika af typen cephalosporiner
 • hvis du har forsnævring af spiserøret, og/eller hvis der er noget i din mave- tarmkanal, der forhindrer normal passage.
 • hvis du har en kendt arvelig stofskifteforstyrrelse så som en tilstand, der kan nedsætte mængden af et stof, der hedder carnitin i din krop.
 • hvis du har en kendt arvelig stofskifteforstyrrelse, hvor du har for meget syre i dit blod (acidæmi) eller i urinen (aciduri).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Penomax. 

 • hvis du har porfyri (en sjælden stofskiftesygdom)
 • hvis du har mangel på carnitin (en aminosyre)
 • hvis du har en ustabil sukkersyge
 • hvis du får kraftig diarré under behandlingen med Penomax.

Brug af anden medicin sammen med Penomax

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Anden medicin kan påvirke virkningen af Penomax og/eller Penomax kan påvirke virkningen af anden medicin. 


Det er især vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du tager noget af følgende: 

 • methotrexat (til behandling af gigt, kræft og psoriasis)
 • probenecid (til behandling af urinsur gigt).

 

Du skal også fortælle det til lægen, hvis du tager valproat (medicin mod kramper, som bruges til behandling af epilepsi). 


Under behandling med nogle antibiotika som f.eks. Penomax kan virkningen af P-piller blive nedsat. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Penomax efter aftale med lægen. 


Amning
Du kan tage Penomax, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Penomax påvirker ikke arbejdsevnen eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Penomax

Tag altid Penomax nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal tage tabletterne enten i siddende eller stående stilling. Drik mindst et halvt glas vand eller anden væske, når du tager tabletten. Tag helst tabletten sammen med et måltid for at undgå mavegener. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og unge: 

1-2 tabletter 3 gange dagligt. 

 

Brug til børn 

Børn over 5 år: 

1 tablet 3 gange dagligt. 

Brugsanvisning for tabletter der er pakket i blister.

 • Tryk ikke tabletten ud af tabletlommen (fig. 1).
 • Bøj blisteret og riv en tabletlomme af langs med den stiplede linje (fig. 2).
 • Fjern forsigtigt folien, begynd i det hjørne, der er markeret med en pil (fig.3).

Figur 1 

Penomax® 2care4 ApS, filmovertrukne tabletter 200 mg 

 

Figur 2 

Penomax® 2care4 ApS, filmovertrukne tabletter 200 mg 

 

Figur 3 

Penomax® 2care4 ApS, filmovertrukne tabletter 200 mg 

 

Hvis du har taget for mange Penomax

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Penomax, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

En meget stor dosis kan medføre kvalme, opkastning og mavekatar (gastritis). 

Hvis du har glemt at tage Penomax

Tag den glemte dosis, så snart du kommer i tanke om det. Vent herefter 4 timer inden du tager næste dosis, så mængden af medicin i din krop forbliver ensartet. Herefter skal du fortsætte med medicinen, som sædvanlig. Husk at tage medicinen regelmæssigt.
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Penomax

Tag tabletterne i så lang tid, som din læge har sagt. Det er vigtigt, at du overholder hele behandlingsforløbet, selv om du føler dig bedre tilpas efter nogle dage. Hvis du holder op med at tage tabletterne for tidligt, kan dine symptomer vende tilbage. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Almindelige bivirkninger kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer 

 • kvalme
 • opkastning
 • diarré. Kontakt lægen, hvis du får kraftig diarré, mens du er i behandling med Penomax.

 

Ikke almindelige bivirkninger kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer 

 • udslæt.

 

Sjældne bivirkninger kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer 

 • nældefeber
 • nedsat mængde af aminosyren carnitin i din krop (det kan medføre træthed eller muskelsvaghed).

 

Meget sjældne bivirkninger kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer 

 • ændringer i antallet af blodlegemer (nedsat antal hvide blodlegemer eller blodplader, øget antal eosinofile celler)
 • allergiske reaktioner (alvorlige overfølsomhedsreaktioner, som især viser sig ved besværet vejrtrækning, besvimelse på grund af lavt blodtryk, kløe og nældefeber)
 • betændelse i spiserøret
 • forstyrrelser i leverfunktionen
 • drug fever (feber, der skyldes behandlingen)
 • svær infektion med svampen candida.

 

Penomax kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktion som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Penomax utilgængeligt for børn. 

 

Blister: Opbevares under 30 °C i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. 

 

Tabletbeholder: Hold tabletbeholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt. 

 

Tag ikke Penomax efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Penomax indeholder:

 • Aktivt stof: pivmecillinamhydrochlorid. Hver filmovertrukket tablet indeholder 200 mg
 • Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen: mikrokrystallinsk cellulose og magnesiumstearat.
 • Øvrige indholdsstoffer i filmovertrækket: hypromellose og triacetin.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide til råhvide, runde, hvælvede, filmovertrukne tabletter, præget med ”F” på den ene side og ”48” på den anden side. 

 

Pakningsstørrelser: 

Blister: 20, 30 og 40 filmovertrukne tabletter. Tabletbeholder: 100 filnovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Penomax® er et registreret varemærke, der tilhører Orion Corporation. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...