Efavirenz "Aurobindo"

filmovertrukne tabletter 600 mg

Aurobindo Malta

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Efavirenz “Aurobindo” 600 mg filmovertrukne tabletter
efavirenz 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere De vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som de har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk) 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Efavirenz “Aurobindo”
 3. Sådan skal De tage Efavirenz “Aurobindo”
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Efavirenz “Aurobindo", der indeholder den aktive substans efavirenz, hører til den antiretrovirale medicingruppe, som kaldes non-nukleoside reverse transkriptasehæmmere (NNRTI’ere). Det er enantiretroviral medicin, som bekæmper humant immundefektvirus (hiv-1)-infektion ved at reducere mængden af virus i blodet. Det anvendes af voksne, unge og børn på 3 måneder og ældre, som vejer mindst 3,5 kg.

Deres læge har ordineret Efavirenz “Aurobindo" til Dem, fordi De har en hiv-infektion. Efavirenz “Aurobindo" taget sammen med anden antiretroviral behandling reducerer mængden af virus i blodet. Dette vil styrke dit immunsystem og reducere risikoen for at udvikle sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Efavirenz “Aurobindo”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Efavirenz “Aurobindo":

 • hvis De er allergisk over for efavirenz eller et af de øvrige indholdsstoffer i Efavirenz “Aurobindo" (angivet i punkt 6).
  Spørg Deres læge eller på apoteket om råd.
 • hvis De har en alvorlig leversygdom
 • hvis De samtidigt tager et eller flere af følgende lægemidler:
  • astemizol eller terfenadin (mod symptomer på allergi)
  • bepridil (mod hjertesygdom)
  • cisaprid (mod halsbrand)
  • sekalealkaloider (fx ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin og methylergonovin) (mod migræne og klyngehovedpine)
  • midazolam eller triazolam (mod søvnløshed)
  • pimozid (mod visse sindstilstande)
  • perikon (Hypericum perforatum) (et naturlægemiddel mod depression og angst)


Hvis De tager et eller flere af disse lægemidler, skal De straks fortælle det til lægen. Hvis De tager disse lægemidler sammen med Efavirenz “Aurobindo”, kan der opstå alvorlige og/eller livstruende bivirkninger eller Efavirenz “Aurobindo” kan holde op med at virke på den rigtige måde. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Efavirenz “Aurobindo”. 

 

 • Efavirenz “Aurobindo” skal tages sammen med andre lægemidler, der virker mod hiv-virus. Hvis Efavirenz “Aurobindo” påbegyndes, fordi Deres nuværende behandling ikke har forhindret virus i at formere sig, skal et andet lægemiddel, som De ikke har taget før, påbegyndes samtidig.
 • De kan stadig overføre hiv, når De tager denne medicin, selvom risikoen er mindsket af den effektive antiretrovirale behandling. Tal med din læge om de forsigtighedsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre.. Denne medicin helbreder ikke hiv-infektion, og De vil eventuelt fortsætte med at udvikle infektioner eller andre sygdomme, der er forbundet med hiv-sygdom.
 • De skal fortsat tilses af Deres læge, mens De tager Efavirenz “Aurobindo”.
 • Fortæl det til Deres læge:
  • hvis De tidligere har haft en mental sygdom, herunder depression, eller stofmisbrug eller alkoholmisbrug. Fortæl det straks til lægen, hvis De føler Dem nedtrykt, har selvmordstanker eller mærkelige tanker (se pkt. 4 Bivirkninger).
  • hvis De tidligere har haft krampeanfald, eller hvis De får medicin mod krampeanfald, for eksempel carbamazepin, phenobarbital og phenotyin. Hvis De får noget af denne medicin, kan det være nødvendigt, at lægen kontrollerer mængden af denne medicin i Deres blod for at sikre, at denne ikke påvirkes af, at De tager Efavirenz “Aurobindo”. Lægen vil måske give Dem en anden medicin mod krampeanfald.
  • hvis De tidligere har haft leversygdom, herunder aktiv kronisk hepatitis. Patienter med kronisk hepatitis B eller C, som er i kombinationsbehandling med antiretrovirale lægemidler, har en højere risiko for alvorlige og muligvis livstruende leverproblemer. Lægen vil måske tage blodprøver for at kontrollere, hvor godt Deres lever virker eller måske skifte Dem til anden medicin. Hvis De har alvorlig leversygdom, må De ikke tage Efavirenz “Aurobindo” (se pkt. 2 Tag ikke Efavirenz “Aurobindo”).
 • Når De er startet med Efavirenz “Aurobindo”, skal De være opmærksom på:
  • tegn på svimmelhed, søvnbesvær, døsighed, besvær med at koncentrere sig eller unormale drømme. Disse bivirkninger kan starte inden for de første 1-2 dage af behandlingen og forsvinder normalt efter de første 2-4 uger.
  • alle tegn på hududslæt. Hvis De har tegn på alvorligt hududslæt med blæredannelse eller feber, skal De stoppe med at tage Efavirenz “Aurobindo” og straks fortælle det til lægen. Hvis De får udslæt, mens De tager en anden NNRTIer, kan De have større risiko for at få udslæt med Efavirenz “Aurobindo”
  • alle tegn på betændelse eller infektion. Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion (aids), som tidligere har haft en infektion, som kun forekommer under særlige betingelser, kan tegn og symptomer på betændelse fra tidligere infektioner forekomme kort efter, at anti-hiv-behandlingen er startet. Det antages, at disse symptomer skyldes en forbedring i kroppens immunforsvar, som så gør kroppen i stand til at bekæmpe infektioner, der kan have været til stede uden tydelige symptomer. Hvis De bemærker symptomer på infektion, skal De omgående fortælle det til Deres læge. Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (skyldes, at immunsystemet angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af din hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, du er påbegyndt behandling. Du skal straks informere din læge for at få den nødvendige behandling, hvis du bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet.
  • knogleproblemer. Nogle af de patienter, der får antiretroviral kombinationsbehandling, kan udvikle en knoglesygdom, der kaldes knoglenekrose (hvor knoglevævet dør på grund af nedsat blodtilførsel til knoglen). Til de mange risikofaktorer for udvikling af denne sygdom hører blandt andre: Længden af den antiretrovirale kombinationsbehandling, anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, alvorligt nedsat immunforsvar samt højere Body Mass Index (BMI). Stivhed, ømhed og smerter i ledene (især hofte, knæ og skulder) samt bevægelsesbesvær er tegn på knoglenekrose. Hvis De bemærker et eller flere af disse symptomer, bør De fortælle det til Deres læge.

 

Børn og unge

Efavirenz ”Aurobindo” anbefales ikke til børn under 3 måneder, eller som vejer under 3,5 kg, da det ikke er tilstrækkeligt undersøgt hos disse patienter. 

Brug af anden medicin sammen med Efavirenz “Aurobindo”

De må ikke tage Efavirenz “Aurobindo” sammen med visse former for medicin. Disse er nævnt under Tag ikke Efavirenz “Aurobindo” i begyndelsen af pkt. 2. Disse omfatter nogle almindelige lægemidler og et naturlægemiddel (perikon), som kan medføre alvorlige interaktioner.

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Efavirenz “Aurobindo” kan påvirke eller påvirkes af anden medicin herunder naturlægemidler som Ginkgo biloba. Derfor kan mængden af Efavirenz “Aurobindo” eller anden medicin i blodet blive påvirket. Dette kan forhindre, at medicinen virker, som den skal, eller forværre eventuelle bivirkninger. Det er vigtigt, at De fortæller det til lægen eller til apotekspersonalet, hvis De tager følgende: 

 

 • Anden medicin mod hiv-infektion:
  • proteasehæmmere: darunavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, atazanavir forstærket af ritonavir, saquinavir eller fosamprenavir/saquinavir. Lægen kan overveje at give Dem anden medicin eller at ændre dosen af proteasehæmmere.
  • maraviroc
  • kombinationstabletten, der indeholder efavirenz, emtricitabin og tenofovir må ikke tages sammen med Efavirenz ”Aurobindo” medmindre Deres læge anbefaler det, da det indeholder efavirenz, der er det aktive stof i Efavirenz “Aurobindo”.
 • Medicin til behandling af infektion med hepatitis C-virus: boceprevir, telaprevir, simeprevir.

 

 • Medicin til behandling af bakterielle infektioner, herunder tuberkulose og aids-relateret mycobacterium avium kompleks: clarithromycin, rifabutin, rifampicin. Lægen kan overveje at ændre dosis eller at give Dem et andet antibiotisk lægemiddel. Desuden vil lægen måske ordinere en højere dosis Efavirenz “Aurobindo”.

 

 • Medicin til behandling af svampeinfektioner (antimykotikum):
  • voriconazol. Efavirenz “Aurobindo” kan mindske mængden af voriconazol i blodet, og voriconazol kan øge mængden af Efavirenz “Aurobindo” i blodet. Hvis De tager disse to lægemidler sammen, skal dosis af voriconazol øges og dosis af efivarenz nedsættes. De skal checke dette med lægen først.
  • itraconazol. Efavirenz “Aurobindo” kan mindske mængden af itraconazol i blodet.
  • posaconazol. Efavirenz “Aurobindo” kan mindske mængden af posaconazol i blodet.

 

 • Medicin til behandling af malaria:
  • artemether/lumefantrin: Efavirenz "Aurobindo" kan nedsætte mængden af artemether/lumefantrin i blodet.
  • atovaquon/proguanil: Efavirenz “Aurobindo" kan nedsætte mængden af atovaquon/proguanil i blodet.

 

 • Medicin til behandling af krampeanfald: carbamazepin, phenytoin, phenobarbital. Efavirenz “Aurobindo” kan nedsætte eller øge mængden af krampemedicin i blodet. Carbamazepin kan bevirke, at Efavirenz “Aurobindo” virker dårligere. Lægen vil måske overveje at give Dem et andet lægemiddel mod krampeanfald.

 

 • Medicin til at mindske fedt i blodet (også kaldet statiner): atorvastatin, pravastatin, simvastatin. Efavirenz “Aurobindo” kan nedsætte mængden af statiner i blodet. Lægen vil kontrollere Deres kolesterol i blodet og måske ændre statindosis.

 

 • Methadon (medicin til behandling af opioidmisbrug): lægen vil måske være nødt til at ændre Deres methadondosis.

 

 • Sertralin (medicin til behandling af depression): lægen vil måske være nødt til at ændre Deres sertralindosis.

 

 • Bupropion (medicin mod depression eller til rygeafvænning): lægen vil måske være nødt til at ændre Deres bupropiondosis.

 

 • Diltiazem eller lignende medicin (kaldet calciumantagonister, som er medicin, der typisk anvendes til behandling af højt blodtryk eller hjerteproblemer): når De starter med at tage Efavirenz “Aurobindo" kan lægen være nødt til at justere Deres dosis af calciumkanalblokker.

 

 • Immunsuppressive lægemidler såsom ciclosporin, sirolimus eller tacrolimus (medicin til at forhindre afstødelse af organer efter transplantation): når De starter eller stopper med at tage Efavirenz “Aurobindo" vil lægen kontrollere indholdet af det immunsuppressive lægemiddel i blodet, og det kan være nødvendigt at justere dosis.

 

 • Hormonel kontrakonception, såsom p-piller, kontraception som injektion (fx Depo-Provera) eller et kontraceptivt implantat (fx Implanon): De skal også bruge en pålidelig kontraceptiv barrieremetode (se Graviditet, amning og frugtbarhed), da Efavirenz “Aurobindo" kan bevirke, at virkningen af hormonel kontraception nedsættes. Graviditet kan forekomme hos kvinder, der tager Efavirenz “Aurobindo", mens de bruger et kontraceptivt implantat, selvom det ikke er fastslået, at behandling med Efavirenz “Aurobindo" har bevirket, at det kontrceptive middel ikke virkede.

 

 • Warfarin eller acenocoumarol (medicin til at forebygge blodpropper): lægen vil måske være nødt til at justere Deres warfarin- eller acenocoumaroldosis.

 

 • Ginkgo biloba (et naturlægemiddel)

Brug af Efavirenz “Aurobindo” sammen med mad og drikke

Det kan nedsætte bivirkningerne, hvis Efavirenz “Aurobindo” tages på tom mave. Grapefrugtjuice bør undgås, når der tages Efavirenz ”Aurobindo”. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Kvinder bør ikke blive gravide under behandling med Efavirenz “Aurobindo” og i 12 ugerefter ophørt behandling. Lægen kan bede Dem om at tage en graviditetstest for at sikre, at De ikke er gravid, før De starter behandling med Efavirenz “Aurobindo”.

Hvis De kan blive gravid, mens De tager Efavirenz “Aurobindo", er det nødvendigt at bruge en pålidelig form for barriereprævention (fx kondom) sammen med andre præventionsmetoder, herunder p-piller eller andre hormonale præventionsmidler (fx implantat, indsprøjtning). Efavirenz kan blive i blodet et stykke tid efter, at behandlingen er stoppet. Derfor bør De fortsætte med at bruge prævention som nævnt ovenfor i 12 uger efter, at De er stoppet med at tage Efavirenz “Aurobindo".

Fortæl det straks til Deres læge, hvis De er gravid eller har til hensigt at blive gravid. Hvis De er gravid, bør De kun tage Efavirenz “Aurobindo", hvis De og Deres læge beslutter, at det er absolut nødvendigt. Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Der er set alvorlige misdannelser hos ufødte dyr og hos spædbørn, hvis mødre er blevet behandlet med efavirenz eller et kombinationslægemiddel, der indeholder efavirenz, emtricitabin og tenofovir under graviditeten. Hvis De har taget Efavirenz “Aurobindo" eller kombinationstabletten indeholdende efavirenz, emtricitabin og tenofovir under graviditeten, kan lægen bede om regelmæssige blodprøver og andre diagnostiske prøver for at kontrollere barnets udvikling.

De må ikke amme Deres barn, hvis De tager Efavirenz “Aurobindo". 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Efavirenz “Aurobindo” indeholder efavirenz og kan give svimmelhed, nedsat koncentrationsevne og døsighed. Hvis De er påvirket af medicinen, må De ikke køre bil eller betjene værktøj eller maskiner.  

Efavirenz “Aurobindo” indeholder lactosemonohydrat.

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage Efavirenz “Aurobindo”

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. Deres læge vil informere Dem om den rette dosering. 

 • Dosis til voksne er 600 mg 1 gang dagligt.
 • Det kan blive nødvendigt at øge eller nedsætte Efavirenz “Aurobindo” dosis, hvis De også tager anden medicin (se Brug af anden medicin sammen med Efavirenz “Aurobindo”).
 • Efavirenz ”Aurobindo” skal tages gennem munden. Det anbefales at tage Efavirenz ”Aurobindo” på tom mave, helst ved sengetid. Dette kan få nogle bivirkninger (f.eks. svimmelhed, døsighed) til at virke mindre generende. På tom mave betyder almindeligvis 1 time før eller 2 timer efter et måltid.
 • Det anbefales at tabletten sluges hel sammen med postevand.
 • Efavirenz “Aurobindo” skal tages hver dag.
 • Efavirenz “Aurobindo” må aldrig anvendes alene til behandling af hiv. Efavirenz “Aurobindo” skal altid tages sammen med andre anti-hiv-lægemidler.


Brug til børn  

 • Efavirenz ”Aurobindo” filmovertrukne tabletter er ikke egnede til børn, der vejer mindre end 40 kg.
 • Dosis til børn, der vejer 40 kg eller mere er 600 mg 1 gang dagligt.

Hvis De har taget for meget Efavirenz “Aurobindo”

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af Efavirenz “Aurobindo”, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De/du føler Dem/dig utilpas). Behold pakningen, så De nemt kan beskrive, hvad De har taget. 

Hvis De har glemt at tage Efavirenz “Aurobindo”

Forsøg at undgå at springe en dosis over. Hvis De kommer til at springe en dosis over, skal De tage den næste dosis så hurtigt som muligt, men De må ikke fordoble den næste dosis. Spørg Deres læge eller apotek, hvis De har brug for hjælp til at planlægge, hvornår det er bedst at tage Deres medicin. 

Hvis De holder op med at tage Efavirenz “Aurobindo”

Når Deres Efavirenz “Aurobindo” er ved at slippe op, skal De hente mere hos Deres læge eller på apoteket. Dette er meget vigtigt, da mængden af virus kan begynde at stige, hvis medicineringen standses-selv i kort tid. Virus kan så blive vanskeligere at behandle.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Ved behandling af hiv-infektion er det ikke altid muligt at sige, hvilke af de uønskede virkninger, der er forårsaget af Efavirenz “Aurobindo” eller af de andre lægemidler, De tager samtidigt, eller af selve hiv-infektionen.
 

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og livsstil, og for lipidernes vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.
 

De mest fremtrædende bivirkninger, der er rapporteret i forbindelse med efavirenz i kombination med andre anti-hiv-lægemidler, er udslæt og symptomer fra nervesystemet.
 

De bør konsultere lægen, hvis De har udslæt, da nogle udslæt kan være alvorlige. De fleste tilfælde af udslæt forsvinder dog uden ændring af Deres behandling med Efavirenz “Aurobindo”. Udslæt er mere almindeligt hos børn end hos voksne, der er behandlet med efavirenz.
 

Symptomerne fra nervesystemet har tilbøjelighed til at optræde lige når behandlingen startes, men aftager i reglen i løbet af de første få uger. I én undersøgelse opstod symptomerne fra nervesystemet ofte i løbet af de første 1-3 timer efter indtagelse af en dosis. Hvis De er påvirket, kan Deres læge foreslå, at De tager Efavirenz “Aurobindo” ved sengetid og på tom mave. Nogle patienter haft mere alvorlige symptomer, der kan påvirke humøret eller evnen til at tænke klart. Nogle patienter har faktisk begået selvmord. Det ser ud som om disse problemer oftere opstår hos patienter, der i forvejen lider af en psykisk sygdom. De skal altid straks underrette Deres læge, hvis De har disse symptomer eller andre bivirkninger, mens De tager Efavirenz “Aurobindo”.
 

Fortæl det til lægen, hvis De bemærker en eller flere af følgende bivirkninger:
Meget almindelige (berører flere end 1 ud af 10 brugere)  

 • Hududslæt


Almindelige (berører 1 til 10 ud af 100 brugere)  

 • Unormale drømme, koncentrationsbesvær, svimmelhed, hovedpine, søvnbesvær, døsighed
 • Koordinerings- eller balanceproblemer
 • Mavesmerter, diarré, kvalme, opkastning
 • Kløe
 • Træthed
 • Angst, depression

Laboratorieundersøgelser kan vise: 

 • Forhøjet indhold af leverenzymer i blodet
 • Forhøjet indhold af triglycerider (fedtsyrer) i blodet


Ikke almindelige (berører 1 til 10 ud af 1.000 brugere)  

 • Nervøsitet, glemsomhed, forvirring, anfald (kramper), unormale tanker
 • Sløret syn
 • Snurrende eller gyngende fornemmelse (svimmelhed)
 • Smerter i maven forårsaget af betændelse i bugspytkirtlen
 • Allergisk reaktion (overfølsomhed) som kan medføre alvorlige hudreaktioner (erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom)
 • Gulfarvning af hud eller øjne, kløe, eller smerter i maven forårsaget af betændelse i leveren
 • Brystforstørrelse hos mænd
 • Aggressiv opførsel, humørsvingninger, at se eller høre ting, som i virkeligheden ikke er der (hallucinationer), mani (sindstilstand der er karakteriseret ved episoder af overaktivitet, opstemthed eller irritabilitet), paranoia, selvmordstanker
 • Fløjten, ringen eller anden vedvarende støj i ørerne
 • Skælven (tremor)
 • Rødmen

Laboratorieundersøgelser kan vise: 

 • Forhøjet indhold af kolesterol i blodet


Sjældne (berører 1 til 10 ud af 10.000 brugere)  

 • Kløende udslæt som en reaktion på sollys
 • Leversvigt, som i nogle tilfælde kan føre til død eller levertransplantation, er forekommet sammen med efavirenz. I de fleste tilfælde opstod det hos patienter, som allerede havde leversygdom, men der har kun været få indberetninger hos patienter uden eksisterende leversygdom.
 • Uforklarlig følelse af uro, der ikke er forbundet med hallucinationer, men det kan være svært at tænke klart eller fornuftigt
 • Selvmord

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke denne medicin efter den udløbsdato, der står på etiket og æsken efter EXP. Udløbsdatoen henviser til den sidste dag i den pågældende måned.
 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.
 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet eller toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Efavirenz “Aurobindo” Indeholder

 • Aktivt stof: efavirenz. Hver filmovertrukket tablet indeholder 600 mg efavirenz.
 • Øvrige ingredienser er:


Tabletkerne:
Mikrokrystallinsk cellulose (klasse - 101) (E460), lavsubstitueret hydroxypropylcellulose (LH-21), lactosemonohydrat, hydroxypropylcellulose (lav viskositet klasse), kolloid vandfri silica, crospovidon (typ - B), natriumlaurilsulfat, mikrokrystallinsk cellulose (klasse 

200) (E460), crospovidon (typ - A), magnesiumstearat. 


Filmovertræk:
Hypromellose typ 2910 (E464), macrogol, titandioxid (E171), gul jernoxid (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukket tablet.
 

Gule, ovale, skrå kant, bikonvekse filmovertrukne tabletter, med “L” præget på den ene side og “11” på den anden side. Størrelsen er 20,1 mm x 9,6 mm.
 

Efavirenz “Aurobindo” 600 mg filmovertrukne tabletter fås i klare PVC/PVDC/Aluminium blisterpakninger og HDPE-flaske med hvid polypropylen låg.
 

Blisterpakninger: 30 og 90 tabletter 

HDPE-flaske: 30, 90 og 500 tabletter
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Aurobindo Pharma (Malta) Limited
Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront
Floriana FRN 1913
Malta  

Fremstiller

APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far
Birzebbugia, BBG 3000
Malta

eller

Milpharm Limited
Ares Block, Odyssey Business Park
West End Road
Ruislip HA4 6QD
Storbritannien

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: Orion Pharma A/S medinfo@orionpharma.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2016.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...