Cyklonova

filmovertrukne tabletter 500 mg

Alternova

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Cyklonova 500 mg filmovertrukne tabletter

tranexamsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cyklonova 

 3. Sådan skal du tage Cyklonova 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Cyklonova er medicin, der reducerer blødning. Cyklonova indeholder tranexamsyre, der blokerer det enzym, der opløser sammenstørknet blod (klumper). Dette fører til et mindre blodtab.  

 

Cyklonova anvendes ved kraftig menstruationsblødning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cyklonova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Cyklonova:

 • hvis du er allergisk over for tranexamsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cyklonova (angivet i afsnit 6). 

 • hvis du er i behandling for blodpropper, for eksempel i dit ben, lunger eller hjerne. 

 • hvis du er i behandling for nyresygdom. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Cyklonova:
 

 • hvis du har uregelmæssige menstruationer bør årsagen findes, før du anvender Cyklonova. 

 • hvis du har haft en blodprop, eller hvis nogle af dine forældre eller søskende har haft en blodprop. 

 • hvis du har haft blod i urinen (imellem menstruationer). 

 • hvis du har nedsat nyrefunktion. 

Der er få informationer om brug af Cyklonova ved kraftige blødninger hos børn og unge under 15 år. Spørg din læge om vejledning; om brug af Cyklonova vil være passende for dig.  

  

Hvis menstruationsblødningerne ikke bliver tiltrækkeligt mindre kraftige ved brug af Cyklonova, bør din læge overveje en anden behandling. Tal med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Cyklonova

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Hvis du tager medicin, der nedsætter blodets evne til at størkne (antikoagulantika såsom Warfarin), bør samtidig behandling med Cyklonova kun ske under vejledning af en læge, der er specialiseret i koagulationsbehandling (blodets størkningsprocesser). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Cyklonova anvendes ved regelmæssige, kraftige menstruationsblødninger og bør derfor ikke anvendes under graviditet eller amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cyklonova påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Cyklonova

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis er 2-3 tabletter 3-4 gange dagligt i 3-4 dage. Hvis lægemidlet anvendes til meget kraftige blødninger, kan dosis øges op til 2 tabletter 6 gange dagligt. Behandlingen med Cyklonova bør ikke startes, før menstruationsblødningen er begyndt. 

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Cyklonova

Kontakt lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis du har taget mere af Cyklonova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer på overdosering kan være følgende: Kvalme, diarré, svimmelhed, hovedpine. Uklarhed/tankeløshed, besvimelse, lavt blodtryk og muskelsvaghed kan forekomme. Der er en risiko for dannelse af blodpropper hos disponerede personer. 

Hvis du har glemt at tage Cyklonova

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er milde og forbigående. 

Alvorlige bivirkninger

De følgende bivirkninger er meget alvorlige og kan kræve øjeblikkelig behandling. I tilfælde af alvorlige bivirkninger, stop med at tage medicinen og søg omgående læge. 

  

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Kvalme, opkast, diarre, mavesmerter, hovedpine og svimmelhed. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Allergiske hudreaktioner kan opstå. 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Forstyrrelser af farvesyn og andre synsforstyrrelser er blevet rapporteret. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk, ved at
kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Opbevar ikke lægemidlet over 30º C. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cyklonova indeholder:

 • Aktivt stof: tranexamsyre 500 mg 

 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, povidon, croscarmellosenatrium, kolloid vandfri silica, talkum og magnesium stearat. 

 • Filmovertrækket indeholder: methacrylat polymer (Eudragit E100), titandioxid (E 171), talkum, magnesiumstearat, macrogol og vanille. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvid, kapselformet tablet med delekærv, længde 18 mm. 

 

Pakningsstørrelser 

Blister pakninger: 18, 20, 30, 60 og 100 tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark  

Fremstiller

Viminco A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark 

 

eller  

 

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Sverige, Danmark: Cyklonova 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 2016-11-30 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...