Megace®

tabletter 160 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

MEGACE™160 mg  

tabletter  

megestrolacetat 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret Megace™ til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkningen og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Megace™.
 3. Sådan skal du tage Megace™.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Megace™ er et hormonelt lægemiddel, som hæmmer vækst af visse typer af kræftsvulster.
 • Du kan bruge Megace™ til behandling af tilbagevendende brystkræft eller brystkræft der har spredt sig.

Lægen kan have forskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Megace™

Tag ikke Megace™ 

 • hvis De er overfølsom over for megestrolacetat, eller et af de øvrige indholdsstoffer. (Se punkt 6.)

Advarsler og forsigtighedsregler. 

Kontakt lægen, eller apoteksperosnalet, før du tager Megance™ hvis du: 

 • Har en hjertekarlidelse med risiko for at danne blodpropper.
 • Har en leversygdom.

De bør kun tage Megace™, når behandlingen forestås af en læge med særligt kendskab til kræftsygdomme og deres behandling. 


Tal med lægen, inden De tager Megace™, hvis du: 

 • har en sygdom med risiko for dannelse af blodpropper
 • har en leversygdom

Brug af anden medicin 

Ingen kendte problemer.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Brug af Megace™ sammen med mad og drikke 

Du skal tage Megace™ tabletter sammen med et glas vand. 

Graviditet og amning 

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 


Graviditet: 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Graviditet: 

 • Hvis du er gravid må du kun tage Megace™ efter aftale med lægen.
 • Du må ikke tage Megace™ de første 4 måneder af graviditeten. Tal med lægen.
 • Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du tager Megace™. Tal med lægen.

Amning: 

 • Du bør stoppe med at amme, hvis behandling med Megace™ er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Det er uvist, om Megace™ påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Megace™ 

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Megace™.  

3. Sådan skal De tage Megace™

Tag altid Megace™ nøjagtigt efter lægens anvisninger. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Tabletterne skal synkes hele sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne:  

Individuel dosering. Sædvanligvis 1 tablet dagligt. Følg altid lægens anvisning. 

 

Børn:  

Børn må normalt ikke få Megace™ tabletter. 

Hvis du har taget for mange Megace™

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Megace™, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Symptomer: 

 • Kvalme, mavesmerter, åndenød, hoste, usikker gang, sløvhed og brystsmerter.

Hvis De har glemt at tage Megace™

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Megace™

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen):  

 • Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen. Ring 112.
 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen
 • Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop. Kontakt læge.
 • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen


Almindelige bivirkninger
 (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Hjertesvigt med åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Tilbagevenden af svulster evt. ledsaget af for højt kalk i blodet. For højt kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Meget almindelige bivirkninger (Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen): 

 • Vægtøgning. ( øget appetit og forøgelse i fedt og kropsmasse)
 • Forstoppelse.
 • Nedsat glucosetolerance, øget appetit.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Tørst, træthed, øget vandladning pga. sukkersyge. Øget sukker (glukose) i blodet (både hos diabetikere og ikke-diabetikere). Det kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Hedeture.
 • Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Kvalme, opkastning, diarré, luft i maven.
 • Rysten
 • Udslæt.
 • Hyppig vandladning.
 • Smerter og hævelse omkring håndleder med føleforstyrrelser i fingre og hænderne pga. tryk på nerve i håndleddet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Kraftesløshed, smerter.
 • Vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Uregelmæssig, kraftig blødning.
 • Impotens.
 • Humørændringer.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hårtab.


Sjældne til meget sjældne bivirkninger
(forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):  

 • Øget behåring hos kvinder (f.eks. skægvækst og behåring af og mellem brysterne).


Hyppigheden er ikke kendt:
  

 • Akne, fedtet hud.
 • Tørhed i skeden.
 • Nedsat sexual lyst

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via adressen Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Megace™ utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Megace™ efter den udløbsdato, der står på pakningen.
  Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Megace™ ved almindelig temperatur.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og ydeligere oplysninger

Megace™ 160 mg tabletter indeholder: 

Aktivt stof: Megestrolacetat 160 mg. Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, povidon, vandfri kolloid silica, magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelse 

Udseende:  

Megace 160 mg tabletter er hvide og ovale med delekærv på den ene side og præget med 160 på den anden side. 

 

Pakningsstørrelse  

Megace 160 mg findes i pakningsstørrelse med 30 tabletter i blisterpakning. 

Alle pakningsstørrelser er nødvendigvis ikke markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

EuroPharmaDK Oddesundvej 39 6715 Esbjerg N  

Ompakket og frigivet af: 

EuroPharmaDK Oddesundvej 39 6715 Esbjerg N Megace™ er et registreret varemærke, der tilhører Bristol-Myers Squibb Company. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...