Daivonex®

creme 50 mikrogram/g

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Daivonex® 50 mikrogram/dosis creme  

Calcipotriol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Daivonex® creme til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daivonex® creme
 3. Sådan skal du bruge Daivonex® creme
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Daivonex® creme til behandling af psoriasis. I psoriasishud deler cellerne sig så hurtigt, at de ikke når at modnes. Dette viser sig ved rødme, skæl og fortykkelse af huden. Daivonex® creme får hudcellerne til at dele sig normalt.

Du kan bruge Daivonex® creme til behandling af psoriasis både alene eller sammen med hormon- salve eller hormoncreme.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daivonex® creme

Brug ikke Daivonex® creme: 

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for calcipotriol eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis du har forstyrrelser i kalkstofskiftet.

Særlige forholdsregler:

 • Du bør ikke anvende Daivonex® creme i ansigtet.
 • Du skal vaske hænder, efter du har brugt Daivonex® creme for at undgå, at cremen kommer i ansigtet. Er det dine hænder, du skal behandle, skal du passe på med ikke at få Daivonex® creme i ansigtet.
 • Tal med lægen inden du bruger Daivonex® creme hvis du har dårlige nyrer eller dårlig lever.
 • Hvis du bruger mere Daivonex® creme end anbefalet, kan du risikere, at indholdet af kalk i blodet bliver for højt. Symptomerne på for højt kalk i blodet er nedsat koncentrationsevne, træthed, forstoppelse, tørst og nedsat muskel- kraft. Kalkindholdet i dit blod bliver normalt igen, når du stopper med at bruge Daivonex® creme.
 • Undgå overdreven solbadning, overdreven brug af solarium og anden form for lysbehandling.

Brug af anden medicin:

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger nogen form for medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Du kan bruge Daivonex® creme sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning:

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:
Du må kun bruge Daivonex® creme efter lægens anvisning.

Amning:
Erfaringerne med Daivonex® creme er begrænsede. Du bør derfor ikke bruge Daivonex® creme, hvis du ammer. Spørg lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Daivonex® creme påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer:

Daivonex® creme indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakt-eksem). 

3. Sådan skal du bruge Daivonex® creme

Brug altid Daivonex® creme nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Dosering:

Voksne: Smør Daivonex® creme på den angrebne hud 1-2 gange dagligt. I starten af behandlingen skal du sædvanligvis bruge cremen 2 gange dagligt. 

Derefter kan du efter behov nøjes med 1 gang dagligt. 


Bruger du Daivonex® creme sammen med hormoncreme eller hormonsalve, skal du ikke bruge de to ting samtidig. Brug f.eks. Daivonex® creme om morgenen og hormoncreme eller hormonsalve om aftenen. 

Du må højst bruge 100 g Daivonex® creme om ugen. 

Brugsanvisning:

Smør cremen i et tyndt lag på den angrebne hud. Du bør ikke bruge cremen i ansigtet. Vask hænderne efter du har brugt cremen, så du undgår, at få cremen i ansigtet. Skal du bruge cremen på hænderne kan du evt. bruge et par bomuldshandsker. 

Hvis du har brugt for meget Daivonex® creme: 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Daivonex® creme, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Hvis du har brugt for meget Daivonex® creme, kan 

indholdet af kalk i blodet blive for højt. Kalkindholdet i dit blod bliver normalt igen, når du stopper med at bruge Daivonex® creme. 

Hvis du har glemt at bruge Daivonex® creme: 

Hvis du har glemt at bruge Daivonex® creme, skal du bare fortsætte med næste dosis. Du skal ikke bruge dobbeltdosis.  

4. Bivirkninger

Daivonex® creme kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hævelser i ansigtet. Kontakt straks lægen eller skadestuen. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Kløe, hudirritation, brændende og stikkende fornemmelse, tør hud, rødmen af huden, udslæt.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Kontakteksem, eksem, forværring af psoriasis.


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.
 • Forhøjet kalk i urinen.
 • Forbigående farveændringer i huden pga. pigmentforandringer, øget følsomhed af huden for lys, nældefeber, hævelse af ansigtet, hævelse omkring øjnene.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger til sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares over 25°C. 

Anvend ikke Daivonex® creme efter den udløbsdato, 

der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Daivonex® creme indeholder: 

Aktivt stof: Calcipotriol 50 mikrogram/g som calcipotriolmonohydrat. 

Øvrige indholdsstoffer:Macrogolcetostearylether, cetostearylalkohol, paraffinolie, hvid blød paraffin, dinatriumedetat, dinatriumphosphatdihydrat, glycerol 85%, natriumhydroxid, chloroallylhexaminchlorid, all- rac-α-tocopherol , renset vand. 

Pakningstørrelser: 

Daivonex® creme findes i pakninger med 30 g, 60 g og 100 g. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

Daivonex® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N. 

Ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N. 

Revisionsdato

Senest revideret marts 2013  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...