Combigan®

øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Combigan® 2 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning  

Brimonidintartrat og timolol 

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Combigan® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Combigan®
 3. Sådan skal du bruge Combigan®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Combigan® øjendråber anvendes til at sænke trykket i øjet ved glaukom (grøn stær), hvis øjets kammervinkel er åben eller væsketrykket er forhøjet. Det indeholder to forskellige stoffer (brimonidintartrat og timolol), som begge nedsætter forhøjet tryk i øjet. 

 

Brimonidintartrat hører til en gruppe af lægemidler, som kaldes alfa-2-receptor-stimulatorer. Timolol hører til en gruppe lægemidler, som kaldes betablokkere. Combigan® ordineres for at nedsætte trykket i øjet, når det ikke er tilstrækkeligt med øjendråber, der kun indeholder en betablokker. 

 

Inde i øjet findes en klar, vandig væske, som forsyner øjets inderside med næring. Væsken løber konstant fra øjet, hvorefter der dannes ny væske. Hvis væsken ikke kan forlade øjet hurtigt nok, stiger trykke i øjet, hvilket i sidste ende kan skade synet. Combigan® virker ved at nedsætte væskedannelsen og øge afvandingen af øjet. Derved nedsættes trykket i øjet, som dog stadig forsynes med næring.
 

Lægen kan have givet dig Combigan® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Combigan®

Brug ikke Combigan®

 • hvis du er overfølsom (allergisker) over for de aktive stoffer brimonidintartrat eller timolol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis du har en luftvejssygdom såsom astma, eller du har kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
 • hvis du har hjerteproblemer, f.eks. rytmeforstyrrelser (med mindre du har pacemaker) eller hjertesvigt.
 • til nyfødte og børn under 2 år.
 • hvis du tager monoaminooxidasehæmmere (MAOhæmmere, der anvendes mod Parkinsons sygdom eller depression) eller visse andre midler mod depression.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Combigan®

Tal med lægen, hvis du lider af eller tidligere har lidt af 

 • depression.
 • hjerte- eller karsygdomme.
 • reduceret eller ændret blodforsyning til hjerne, arme eller ben.
 • diabetes eller lavt blodsukker (hypoglykæmi).
 • overaktiv skjoldbruskkirtel.
 • nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • tumor i binyrerne.
 • allergi.
 • astma.
 • lavt blodtryk.
 • et højt indhold af syrer eller baser i organismen pga. ubalance i stofskiftet.

Tal med lægen, hvis du tidligere har fået kirurgiske indgreb i øjet for at nedsætte trykket i øjet.
 

Tal med lægen, hvis der opstår en situation, hvor du skal bedøves, da du så bør fortælle, at du anvende Combigan®.
 

Vær forsigtig hvis du anvender kontaktlinser (se Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Combigan®).
 

Børn over 2 år bør behandles med stor forsigtighed, især børn mellem 2 og 7 år. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Combigan® kan påvirke virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan påvirke virkningen af Combigan®.
Tal med lægen, hvis du: 

 • tager oralt blodtrykssænkende medicin (calciumantagonister, guanethidin, betaadrenerge blokkere eller beta-blokkere).
 • tager medicin mod hjerterytmeforstyrrelser (isoprenalin, prazosin, antiarytmika og digitalisglykosider).
 • tager anden medicin mod forhøjet tryk i øjnene (parasympatomimetika).
 • tager andre øjendråber (adrenalin (epinephrin), karboanhydrasehæmmere, pilocarpin).
 • tager medicin mod depression (fluoxetin, paroxetin, MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva, mianserin).
 • tager medicin mod malaria (quinidin).
 • skal bedøves (anæstetika, intravenøst lidocain).
 • får iodholdige kontrastmidler.
 • drikker alkohol.
 • tager medicin der virker på centralnervesystemet (CNS, sedativa, chlorpromazin, methylphenidat, reserpin).

Efter brug af brimonidin er der rapporteret om meget sjældne tilfælde af for lavt blodtryk (hypotension), og der bør derfor udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af Combigan® og midler mod forhøjet blodtryk (systemiske antihypertensiva - f.eks. hydrazalin).
 

Vær opmærksom på at der kan være en forstærket virkning ved samtidig brug af barbiturater, opioider, prostamider og prostaglandiner. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.
 

Graviditet  

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Combigan®.
Tal med lægen.
 

Amning  

Hvis du ammer, må du ikke bruge Combigan®, da brimonidintartrat og timolol går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Combigan® kan give bivirkninger, såsom forbigående sløret syn, træthed og/eller sløvhed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Du bør vente med at køre bil eller betjene maskiner, indtil symptomerne har fortaget sig. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Combigan®

Combigan® indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid, som kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden medicinen bruges, og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. 

3. Sådan skal du bruge Combigan®

Brug altid Combigan® nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Combigan® anbefales ikke til børn og unge under 18 år. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne 

Den sædvanlige dosis er 1 dråbe Combigan® 2 gange daglig med ca. 12 timers interval.
Kontakt lægen, hvis du ønsker at ændre dosis eller stoppe behandlingen.
 

Hvis du anvender Combigan® sammen med andre øjenmidler, skal der gå mindst 5 minutter mellem drypningen med Combigan® og brug af de andre øjenmidler. 

Brugsanvisning

Flasken må ikke anvendes, hvis plomberingen af flaskehalsen er brudt, før du tager flasken i brug.
 

Vask hænder før åbning af flasken. Bøj hovedet tilbage og kig op i loftet. 

Combigan® Europharma EuroPharma.DK ApS, øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml 

 1. Træk let ned i det nedre øjenlåg, så der dannes en lille lomme.
 2. Vend bunden i vejret på flasken, og tryk på den for at dryppe 1 dråbe i hvert øje, der skal behandles.
 3. Slip det nedre øjenlåg og luk øjet.
 4. Hold øjet lukket, og tryk fingeren mod den inderste øjenkrog (den side af øjet, som er nærmest næsen) i 2 minutter. Dette er med til at forhindre, af Combigan® kommer ud i resten af kroppen.

Prøv igen, hvis dråben ryger ved siden af.
 

For at forebygge infektioner, må flaskehalsen ikke komme i berøring med øjet eller andet. Sæt skruelåget på igen straks efter brug for at lukke flasken.
 

Combigan® skal anvendes hver dag, for at lægemidlet virker efter hensigten.
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.
 

Ældre  

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.
 

Børn  

Combigan® må ikke anvendes til nyfødte og børn under 2 år.
Combigan® anbefales ikke til børn og unge mellem 2 og 17 år. 

Hvis du har bruget for mange dråber Combigan®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Combigan®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
 

Voksne  

En overdosis er usandsynligt, når Combigan® anvendes i øjet. Tal med lægen, hvis du føler dig usikker. Kontakt lægen, hvis nogen ved en fejltagelse kommer til at synke øjendråberne.
 

Nyfødte  

Der er forekommet enkelte tilfælde af overdosering med brimonidin (et af indholdsstofferne i Combigan®) hos nyfødte. Det viser sig ved søvnighed, tendens til at besvime pga. lavt blodtryk, nedsat kraft i musklerne, langsom puls, lav kropstemperatur, nedsat iltindhold i blodet og vejrtrækningsbesvær. Kontakt omgående lægen, hvis noget af dette skulle forekommer. 

Hvis du har glemt at bruge Combigan®

Hvis du har glemt en dosis Combigan® øjendråber så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis øjendråber, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

4. Bivirkninger

Combigan® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.  

 • Hjertesvigt (kongestivt hjertesvigt), hjerteinsufficiens, åndenød ved anstrengelse, evt. også hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.  

 • Røde øjne.
 • Brændende fornemmelse i øjnene.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.  

 • Sviende fornemmelse.
 • Kløe i øjnene, allergisk reaktion i øjet, tåreflåd.
 • Sår på hornhindens overflade.
 • Hævede og røde øjenlåg, betændelse i øjenlåget.
 • Synsforstyrrelser, tågesyn.
 • Øjentørhed, øjensmerter, øjenirritation, øjenflåd.
 • Overfladisk hornhindebetændelse som skyldes virus med flere små punktformede irritationer.
 • Hvide pletter under øjenlåget.
 • Små skader i øjets ydre med eller uden inflammation.
 • Fornemmelse af fremmedlegeme i øjet.
 • Betændelse i øjets bindehinde.
 • Øjenlågshævelse, øjenlågskløe, røde øjenlåg.
 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Sløvhed, hovedpine.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Mundtørhed.
 • Kraftesløshed og svaghed.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Nedsat synsstyrke.
 • Allergisk reaktion i huden omkring øjet, hævede øjne.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Uklarheder i øjets glaslegeme (mouches volantes).
 • Trætte øjne, lysfølsomhed, smertende øjenlåg.
 • Blegning af øjets bindehinde, hævelse i øjets hornhinde.
 • Løsning af øjets glaslegeme.
 • Svimmelhed.
 • Hjertebanken.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Betændelse i næsens slimhinder, snue, næsetørhed.
 • Smagsforandringer, kvalme, diarré.
 • Allergisk kontakteksem.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Sløret syn.
 • Lavt blodtryk, svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Uregelmæssig puls, langsom eller hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom, meget hurtig eller uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller du besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Rødmen af ansigtet.

Der er set yderligere bivirkninger med brimonidin eller timolol, og de kan derfor også forekomme med Combigan®.
Følgende yderligere bivirkninger er forekommet ved anvendelse af brimonidin: 

 • Betændelse i øjet, små pupiller, søvnproblemer, forkølelsessymptomer, kortåndethed, symptomer fra maven og fordøjelsessystemet, almene allergiske reaktioner, hudreaktioner, herunder rødme, hævelse af ansigtet, kløe, udslæt og udvidelse af blodkarrene.

Som for andre lægemidler, som anvendes i øjnene, optages Combigan® (brimonidin/timolol) i blodet. Dette kan medføre bivirkninger, som ses ved behandling med betablokkere, der indsprøjtes i en blodåre eller gives via munden. Hyppigheden af bivirkninger efter lokal anvendelse i øjet er lavere end når medicin eksempelvis gives som en indsprøjtning eller gennem munden. De nævnte bivirkninger er set ved behandling af øjensygdomme med betablokkere. 

 • Allergiske reaktioner, som omfatter hele kroppen, herunder hævelser under huden (der kan forekomme på områder som ansigt og lemmer og kan medføre synkeeller vejrtrækningsbesvær), nældefeber, lokalt hududslæt eller hududslæt over hele kroppen, kløen, alvorlig pludselig livstruende allergisk reaktion.
 • Lavt blodsukker
 • Søvnløshed, mareridt, hukommelsestab
 • Besvimelse blodprop i hjernen eller hjerneblødning, nedsat blodforsyning til hjernen, forøgede tegn og symptomer på myasthenia gravis (muskelsygdom), prikkende, usædvanlig fornemmelse (som snurrende fornemmelser eller følelseløshed i huden)
 • Hornhindebetændelse, sløret syn og løsning av laget under nethinden, der indeholder blodkar, efter øjenkirurgi (hvilket kan forårsage synforstyrrelser), nedsat følsomhed i hornhinden, beskadigelse af øjeæblets yderste lag, nedsænkende øjenlåg (medfører at øjnene er halvlukkede), dobbeltsyn.
 • Brystsmerter, væskeophobning i kroppen (ødem), ændringer i hjerterytmen eller hjertefrekvensen, en type hjerterytmeforstyrrelse, hjerteanfeld, hjertesvigt.
 • Raynauds fænomen (hvide, “døde" finger og tæer), kolde hænder og fødder
 • Sammantrækning af luftvejene i lungerne (fortrinsvis hos patienter med luftvejssygdommesygdom), vejrtrækningsbesvær, hoste
 • Fordøjelsesbesvær, mavesmerter, opkastning
 • Hårtab, hududslæt med hvidligt sølvlignende udseende (psoriasiformt hududslæt) eller forværring af psoriasis, hududslæt
 • Muskelsmerter, der ikke er forårsaget af aktivitet
 • Seksuelle problemer, nedsat libido
 • Kraftesløshed/træthed

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
 

Du kan opbevare Combigan® ved almindelig temperatur.
 

Opbevar Combigan® i ydre karton, da det er følsomt for lys.
 

Anvend kun 1 flaske ad gange. Selv om der stadig skulle være nogle dråber tilbage, skal flasken smides ud efter 4 uger efter ibrugtagning for at forebygge infektioner.
 

Anvend ikke Combigan® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Combigan®, 2,5 mg/ml+5 mg/ml, øjendråber indeholder:

Aktive stofffer: Brimonidintartrat 2 mg/ml svarende til 1,3 mg brimonidin og timolol 5 mg/ml svarende til 6,8 mg timololmaleat 6,8 mg.
Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat, dinatriumphosphatheptahydrat og renset vand.
Der er tilsat små mængder saltsyre eller natriumhydroxid for at opnå den rette pH-værdi (et udtryk for opløsningens surhedsgrad). 

Pakningsstørrelser

Combigan® fås i pakningsstørrelser med á 5 ml eller 3x5 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N  

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N  

 

Combigan er et registreret varemærke, der tilhører Allergan Inc.
 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Revisionsdato

Senest revideret august 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...