Clemastin "Paranova"

injektionsvæske, opl. 1 mg/ml

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Clemastin Paranova 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning  

clemastin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Clemastin Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Clemastin Paranova
 3. Sådan skal du bruge Clemastin Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Clemastin Paranova er et antihistamin som kan anvendes ved alvorlige overfølsomhedsreaktioner, såsom anafylaktisk chok eller væskeophobning i ansigtet. Clemastin Paranova kan også anvendes forebyggende mod allergiske reaktioner.  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Clemastin Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Clemastin Paranova:

 • hvis du er allergisk over for clemastin, andre antihistaminer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clemastin Paranova (angivet i punkt 6).
 • hvis du lider af porfyri (arvelig stofskifte sygdom).
 • til børn under 1 år, da erfaring savnes.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Clemastin Paranova, hvis du: 

 • har grøn stær.
 • har mavesår.
 • har blokering af åbningen fra maven til tarmene.
 • har prostataforstørrelse med vandladningsbesvær og blokering af dræning af urin fra blæren.
 • lider af uregelmæssig vejrtrækning med eventuelle pauser under søvn (søvnapnø).
 • lider af abnorm træthed og lammelser (myastenia gravis).

Clemastin Paranova er skadelig for alkoholikere.
 

Da Clemastin Paranova indeholder alkohol, må børn, gravide og ammende kvinder samt patienter med epilepsi eller leversygdomme kun bruge Clemastin Paranova efter aftale med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Clemastin Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apoteks- personalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • Søvnløshed eller angst, nervøsitet og uro (fx benzodiazepiner).
 • Depression eller Parkinsons (MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva).
 • Angst.
 • Smerter (opioider).

Clemastin Paranova indeholder alkohol. Du må ikke bruge Clemastin Paranova, hvis du er i behandling med disulfiram (Antabus) eller metronidazol (mod betændelse). Tal med lægen. 

Brug af Clemastin Paranova sammen med alkohol

Ligesom andre antihistaminer øger Clemastin Paranova den sløvende virkning af alkohol.
Undgå derfor at drikke alkohol når du bruger Clemastin Paranova. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

Da Clemastin Paranova indeholder alkohol, må du kun bruge Clemastin Paranova efter aftale med lægen. 

 

Amning:  

Hos ammende kvinder udskilles små mængder Clemastin Paranova i modermælken. Clemastin Paranova indeholder alkohol. Clemastin Paranova må kun bruges efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarsels- trekant. Det betyder, at Clemastin Paranova virker sløvende, og at det kan påvirke arbejds- sikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

Clemastin Paranova indeholder sorbitol og ethanol

Kontakt lægen, før du bruger denne medicin, hvis lægen har fortalt dig , at du ikke tåler visse sukkerarter.
 

Denne medicin indeholder 7 vol. % alkohol, dvs. op til 140 mg pr. dosis, svarende til 2,8 ml øl, eller 1,2 ml vin pr dosis. Clemastin Paranova er skadeligt for alkoholikere.
Anvend kun denne medicin til børn, gravide og ammende kvinder og patienter i højrisikogruppe som patienter med epilepsi og leversygdomme efter aftale med lægen.
De må ikke bruge Clemastin Paranova, hvis du er i behandling med disulfiram (Antabus) eller metronidazol (mod betændelse). Tal med lægen. 

3. Sådan skal du bruge Clemastin Paranova

Brug altid Clemastin Paranova nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Injektioner i arterier frarådes kraftigt. Intravenøse injektioner bør gives langsomt (over 2 til 3 minutter). 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år:  

1 ampul (2 ml = 2 mg) givet som intravenøs eller intramuskulær injektion om morgenen og om aftenen. Til forebyggende brug bør 

1 ampul (2 ml) gives ved langsom intravenøs injektion umiddelbart før den ventede mulige allergiske reaktion. 

 

Børn mellem 1 og 12 år  

0,025 mg/kg/dag ved intramuskulær injektion fordelt over to doser. 

 

Opløsningen kan fortyndes med isotonisk saltvand eller en 5 % glukose opløsning i forholdet 1:5. 

Hvis du har brugt for meget Clemastin Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Clemastin Paranova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

 

Symptomerne på overdosering kan være: Uro, ophidselse, evt. hallucinationer, mundtørhed, store pupiller, varme og rødmen samt mavetarm gener. 

Hvis du har glemt at bruge Clemastin Paranova

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Clemastin Paranova

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/ shock). Kan være livsfarligt.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Døsighed, træthed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):  

 • Overfølsomhedsreaktioner.
 • Åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Uro, ophidselse, evt. hallucinationer, specielt hos børn. Kontakt lægen, da det kan føre til vold.
 • Svimmelhed.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Mundtørhed, kvalme, smerter i mellemgulvet.
 • Udslæt.

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Forstoppelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Clemastin Paranova utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Clemastin Paranova ved temperaturer over 30 °C.
 • Må ikke opbevares koldt.
 • Må ikke fryses.
 • Hvis produktet fortyndes, skal det anvendes straks efter fortynding.
 • Brug ikke Clemastin Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clemastin Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Clemastinfumarat 2,680 mg svarende til 2,0 mg clemastin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Sorbitol (E420), ethanol 96%, propylenglycol, natriumcitrat dihydrat og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelse:

Clemastin Paranova er en klar, farveløs til svagt gullig eller grønlig opløsning.  

 

Clemastin Paranova findes i pakningsstørrelsen 5x2 ml glasampuller. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...