Levocetirizin "Krka"

filmovertrukne tabletter 5 mg

Krka AB

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

 

Levocetirizin Krka 5 mg filmovertrukne tabletter

levocetirizindihydrochlorid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Levocetirizin Krka til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Levocetirizin Krka
 3. Sådan skal du tage Levocetirizin Krka
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Levocetirizindihydrochlorid er det aktive stof i Levocetirizin Krka. Levocetirizin Krka er en medicin mod allergi. 

 

Levocetirizin Krka anvendes til behandling af sygdomstegn (symptomer), der kan sættes i forbindelse med: 

 • allergisk rhinit (inklusive persisterende allergisk rhinit)
 • nældefeber (hududslæt)

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Levocetirizin Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Tag ikke Levocetirizin Krka

hvis du er allergisk over for levocetirizindihydrochlorid eller andre antihistaminer eller over for et af de øvrige indholdsstoffer i Levocetrizin Krka (angivet i pkt. 6). 

 • hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion (alvorligt nyresvigt med kreatininclearance under 10 ml/min).

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Levocetirizin Krka. 

 

Det frarådes at anvende Levocetirizin Krka til børn under 6 år, da dosis ikke kan tilpasses med filmovertrukne tabletter. 

 

Spørg din læge til råds, hvis der er sandsynlighed for, at du kan have problemer med at tømme blæren (ved tilstande som rygmarvsskade eller forstørret blærehalskirtel (prostata)). 

 

Brug af anden medicin sammen med Levocetirizin Krka

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, f. eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

 

Brug af Levocetirizin Krka sammen med mad, drikke og alkohol

Der tilrådes forsigtighed, hvis Levocetirizin Krka tages samtidigt med alkohol.
Hos følsomme patienter kan samtidig anvendelse af cetirizin eller levocetirizin og alkohol eller andre centralt virkende stoffer påvirke centralnervesystemet, selv om det har vist sig, at stoffet cetirizin ikke øger virkningen af alkohol. 

 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Fortæl det til lægen, hvis du er gravid, forsøger at blive gravid eller ammer. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter, der behandles med Levocetirizin Krka, kan blive søvnige/døsige, trætte og udmattede. Hvis du har til hensigt at føre motorkøretøj, deltage i eventuelt farlige aktiviteter eller betjene maskiner, rådes du derfor til at vente og se, hvordan du reagerer på medicinen. Særlige test har dog ikke påvist nedsat mental årvågenhed, reaktionsevne eller evne til at føre motorkøretøj hos raske forsøgspersoner, efter de har taget levocetirizin i den anbefalede dosis. 

 

Levocetirizin Krka indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Levocetiricin Krka

Tag altid Levocetrizin Krka nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis for voksne og børn over 6 år er én tablet dagligt. 

 

Patienter med nedsat nyrefunktion skal måske have en lavere dosis, alt efter hvor alvorlig deres sygdom er. 

 

Patienter, der kun har nedsat leverfunktion, skal tage den sædvanlige foreskrevne dosis. 

 

Patienter med både nedsat lever- og nyrefunktion skal eventuelt have en lavere dosis, afhængigt af nyresygdommens sværhedsgrad. Hos børn vil dosis også vælges efter legemsvægt. Dosis vil blive fastsat af lægen. 

 

Det frarådes at anvende Levocetirizin Krka til børn under 6 år. 

 

Tabletterne skal synkes hele med vand og kan tages sammen med eller uden mad.  

Hvis du har taget mange Levocetirizin Krka

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Levocetirizin Krka, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og duføler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Hos voksne kan indtagelse af en stor overdosis medføre døsighed. 

 

Brug til børn 

Børn kan i starten udvise irritation og rastløshed efterfulgt af døsighed.  

Hvis du har glemt at tage Levocetirizin Krka

Hvis du glemmer at tage Levocetirizin Krka, eller hvis du tager en lavere dosis end foreskrevet af lægen, vent indtil det er tid til næste dosis og fortsæt så med den sædvanlige dosis som foreskrevet af lægen. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Levocetirizin Krka

Hvis du stopper behandlingen med Levocetirizin Krka tidligere end beregnet, vil du ikke få generende virkninger, bortset fra at symptomerne på sygdommen gradvist kan vende tilbage med en sværhedgrad, der ikke er højere end før behandlingen med Levocetirizin Krka. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

tør mund, hovedpine, træthed og søvnighed/døsighed er indberettet. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

udmattelse og mavesmerter er observeret. 

 

Ikke kendt (frekvensen kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

hjertebanken, hurtig puls, krampeanfald, prikken og stikken, svimmelhed, besvimelse, rysten, smagsforstyrrelse (dysgeusi), en fornemmelse af at snurre rundt eller bevæge sig, kramper, synsforstyrrelser, sløret syn, smertefuld eller vanskelig vandladning, manglende evne til at tømme blæren helt, vand i kroppen (ødemer), kløe, udslæt, nældefeber (hævelse, rødme og kløe på huden), hudreaktion, kortåndethed, vægtøgning, muskelsmerter, aggressiv eller ophidset adfærd, hallucination, depression, søvnløshed, tilbagevendende tanker om eller optagethed af selvmord, leverbetændelse, unormal leverfunktion, opkastning, øget appetit og kvalme er også indberettet. 

 

Ved første tegn på en overfølsomhedsreaktion skal du straks stoppe med at tage Levocetirizin Krka og fortælle det til lægen. Symptomer på en overfølsomhedsreaktion kan omfatte: hævelse af mund, tunge, ansigt og/eller svælg, vejrtræknings- eller synkebesvær (trykken i brystet eller hvæsende vejrtrækning), nældefeber (angioødem), pludseligt fald i blodtrykket, der kan medføre kollaps eller shock, som kan være dødeligt. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Levocetirizin Krka 5 mg indeholder

 • Aktivt stof: levocetirizindihydrochlorid. Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg levocetirizindihydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: i tabletkernen: lactosemonohydrat, mikrokrystallink cellulose, kolloid vandfri silica og magnesiumstearat. I filmovertrækket: lactosemonohydrat, hypromellose 6cP, titandioxid (E171), macrogol 3000 og triacetin (se pkt. 2).

 

Udseende og pakningsstørrelser

Tabletterne er hvide, runde, hvælvede, filmovertrukne tabletter med skrå kanter.
Tabletterne fås i pakninger med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 og 100 filmovertrukne tabletter i blisterkort.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige 

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Ŝmarjeŝka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien 

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...