Rasagilin "Krka"

tabletter 1 mg

KRKA

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rasagilin Krka 1 mg tabletter  

rasagilin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rasagilin Krka
 3. Sådan skal du tage Rasagilin Krka
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Rasagilin Krka anvendes til behandling af Parkinsons sygdom. Det kan bruges sammen med eller uden levodopa (et andet lægemiddel, som anvendes til behandling af Parkinsons sygdom). 

 

Parkinsons sygdom forårsager et tab af celler, som producerer dopamin i hjernen. Dopamin er et stof i hjernen, som er med til at styre bevægelser. Rasagilin Krka er med til at øge og opretholde dopaminniveauet i hjernen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rasagilin Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Rasagilin Krka:

 • hvis du er allergisk over for rasagilin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Rasagilin Krka (angivet i punkt 6)
 • hvis du lider af alvorlige leverlidelser.

 

Tag ikke følgende lægemidler, mens du er i behandling med Rasagilin Krka: 

 • monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (f.eks. til behandling af depression eller Parkinsons sygdom eller til behandling af andre lidelser), inkl. lægemidler eller naturlægemidler i håndkøb, som f.eks. perikon.
 • pethidin (et stærkt smertestillende lægemiddel).

Der skal gå mindst 14 dage, efter at du er stoppet med din behandling med Rasagilin Krka, før du må påbegynde en behandling med MAO-hæmmere eller pethidin. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at tage Rasagilin Krka: 

 • hvis du har lette til moderate leverproblemer
 • hvis du får mistænkelige hudforandringer, skal du tale med din læge

Børn og unge

Rasagilin Krka anbefales ikke til unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Rasagilin Krka

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Fortæl det også, hvis du ryger eller har til hensigt at holde op med at ryge.
 

Spørg din læge til råds, inden du tager et af følgende lægemidler sammen med Rasagilin Krka: 

 • visse former for lægemidler til behandling af depression (selektive serotoningenoptagelseshæmmere, selektive serotonin- /noradrenalingenoptagelseshæmmere, tricykliske eller tetracykliske antidepressive lægemidler)
 • antibiotikummet ciprofloxacin til behandling af infektioner
 • det hostestillende lægemiddel dextromethorphan
 • øjendråber, næsedråber/-spray og slimløsende lægemidler til næse og svælg, der indeholder symptomimetika, samt forkølelsesmedicin, der indeholder ephedrin eller pseudoephedrin.

Rasagilin Krka bør ikke indtages sammen med antidepressive lægemidler, der indeholder fluoxetin eller fluvoxamin.
 

Du skal vente mindst 5 uger efter at have stoppet behandling med fluoxetin, inden du påbegynder behandling med Rasagilin Krka.
 

Du skal vente mindst 14 dage efter at have stoppet behandling med Rasagilin Krka, inden du påbegynder behandling med fluoxetin eller fluvoxamin.
 

Fortæl det til lægen, hvis du eller din familie/omsorgsperson bemærker, at du er ved at udvikle en usædvanlig adfærd, hvor du ikke kan modstå lysten, fristelsen eller trangen til at udføre bestemte handlinger, der er uønskede eller skadelige for dig selv eller andre. En sådan adfærd kaldes impulskontrolforstyrrelser. Hos patienter i behandling med rasagilin og/eller andre lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom er der set tvangshandlinger, tvangstanker, afhængighedspræget spillelyst, overdrevent pengeforbrug, impulshandling og en unormalt stor sexlyst eller en stigning i seksuelle tanker og følelser. Lægen kan være nødt til at ændre din dosis eller stoppe behandlingen. 

Brug af Rasagilin Krka sammen med mad, drikke og alkohol

Rasagilin Krka kan tages uafhængigt af måltider. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Spørg din læge til råds, inden du kører bil, motorcykel eller på cykel, og inden du arbejder med værktøj eller maskiner. 

3. Sådan skal du tage Rasagilin Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis er 1 tablet (1 mg) Rasagilin Krka én gang dagligt. Tabletten indtages gennem munden. Rasagilin Krka kan tages i forbindelse med et måltid eller uden for måltiderne. 

Hvis du har taget for mange Rasagilin Krka

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Rasagilin Krka, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Medbring æsken med Rasagilin Krka, når du opsøger din læge/skadestue eller apoteket. 

Hvis du har glemt at tage Rasagilin Krka

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Tag den næste dosis på det tidspunkt, hvor du normalt tager Rasagilin Krka. 

Hvis du holder op med at tage Rasagilin Krka

Hold ikke op med at tage Rasagilin Krka uden først at have talt med din læge om det.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • ufrivillige bevægelser (dyskinsi)
 • hovedpine

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • mavesmerter
 • fald
 • allergisk reaktion
 • feber
 • influenza
 • en følelse af at være sløj (utilpashed)
 • nakkesmerter
 • smerter i brystet (angina pectoris)
 • svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk (ortostatisk hypotension)
 • nedsat appetit
 • forstoppelse
 • mundtørhed
 • kvalme og opkastning
 • luftafgang fra tarmen
 • unormale blodprøveresultater (leukopeni (nedsat antal hvide blodlegemer))
 • ledsmerter (artralgi)
 • smerter i muskler og led
 • betændelsestilstand i led (artritis)
 • følelsesløshed og kraftesløshed i musklerne i hånden (karpaltunnelsyndrom)
 • vægttab
 • unormale drømme
 • manglende koordination af bevægelser (balanceforstyrrelser)
 • depression
 • svimmelhed
 • ufrivillige bevægelser af kroppen (dystoni)
 • snue (rinit)
 • irritation af huden (dermatitis)
 • udslæt
 • øjenbetændelse med røde øjne (conjunctivitis)
 • pludseligt opstået vandladningstrang

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • slagtilfælde (cerebrovaskulært tilfælde)
 • hjerteanfald (myokardieinfarkt)
 • udslæt med blæredannelse (vesikulobulbært udslæt)

 

Desuden observeredes hudcancer hos ca. 1 % af patienterne, der deltog i placebokontrollerede, kliniske studier. Alligevel tyder videnskabelige beviser på, at det er Parkinsons sygdom og ikke noget anvendt lægemiddel, der er forbundet med en øget risiko for hudcancer (ikke udelukkende melanom). Enhver mistænkelig hudforandring bør diskuteres med din læge.
 

Parkinsons sygdom er forbundet med symptomer såsom hallucinationer og forvirring. Efter produktet er kommet på markedet, er disse symptomer også set hos patienter i behandling med rasagilin for Parkinsons sygdom.
Der har været rapporter om patienter, som under behandling med et eller flere lægemidler mod Parkinsons sygdom har været ude af stand til at modstå lysten, trangen eller fristelsen til at udføre en handling, der kan være skadelig for dem selv eller andre. Disse handlinger kaldes impulskontrolforstyrrelser. Følgende er blevet observeret hos patienter i behandling med rasagilin og/eller andre lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom: 

 • Tvangstanker eller impulshandling
 • Stærk trang til umådeholdent spil på trods af alvorlige, personlige eller familiemæssige konsekvenser
 • Ændret eller øget seksuel interesse eller adfærd, der vækker betydelig bekymring hos dig selv eller andre, f.eks. øget sexlyst
 • Uhæmmet, umådeholdent indkøb eller forbrug.

Fortæl det til din læge, hvis du oplever ovennævnte adfærd. Lægen vil overveje, hvordan symptomerne kan kontrolleres eller nedsættes. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.  

Opbevares i den originale blister for at beskytte mod fugt. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger:

 • Aktivt stof: Rasagilin. Hver tablet indeholder 1 mg rasagilin (som rasagilinhemitartrat).
 • Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): mikrokrystallinsk cellulose (E460), prægelatineret majsstivelse (type 1500), kolloid vandfri silica (E551), talcum (E553b) og stearinsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Tabletterne er hvide til næsten hvide, runde, let hvælvede, 7 mm i diameter med skrå kanter. Der kan være synlige, mørke pletter.
 

Rasagilin Krka fås i æsker med: 

 • 14, 15, 28, 30 og 112 tabletter i blister
 • 14 x 1, 15 x 1, 28 x 1, 30 x 1 og 112 x 1 tabletter i perforerede enkeltdosisblister
 • 14 x 1, 15 x 1, 28 x 1, 30 x 1 og 112 x 1 tabletter i perforerede enkeltdosisblister med angivelse af ugedage (kalenderpakninger).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien 

Repræsentant

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige 

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien  

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

SI 

Razagilin Krka 

AT 

Rasagilin HCS 

BE, FR, IE 

Rasagiline HCS 

CY, NL 

Rasagiline Krka 

DK, FI, IS, SE 

Rasagilin Krka 

ES 

Rasagilina Krka 

IT 

Rasagilina HCS 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...