Amisulprid "DLF"

tabletter 200 mg

DLF

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Amisulprid "DLF", tabletter 50 mg og 200 mg 

amisulprid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amisulprid "DLF"
 3. Sådan skal du tage Amisulprid "DLF"
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Amisulprid "DLF" er et antipsykotikum (middel mod psykiske sygdomme).
 

Amisulprid "DLF" dæmper aktiviteten i et bestemt område af hjernen, som har betydning for symptomerne ved sindslidelser.
 

Amisulprid "DLF" anvendes til behandling af akutte og kroniske skizofrene forstyrrelser.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amisulprid ”DLF”

Tag ikke Amisulprid "DLF": 

 • Hvis du er allergisk overfor amisulprid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Amisulprid "DLF" (angivet i afsnit 6).
 • Hvis du har brystkræft.
 • Hvis du har en svulst i hypofysen.
 • Hvis du har en svulst i binyrerne (fæokromcytom).
 • Hvis du ammer.
 • Hvis du har en sjælden, arvelig hjertesygdom med langsom puls og ændring i hjerterytmen (forlænget QT-syndrom).
 • Hvis du tager medicin som påvirker hjertet (forlænger QT-intervallet) f.eks. medicin mod
  • Parkinsons sygdom (levodopa).
  • Hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. amiodaron, sotalol).

Børn før puberteten må ikke få Amisulprid "DLF". 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før du tager Amisulprid "DLF" hvis: 

 • Du lider af en nyresygdom.
 • Du har Parkinsons sygdom.
 • Du har eller har haft dårligt hjerte.
 • Nogen i din familie har en sjælden, arvelige hjertesygdom med langsom puls og ændring i hjertekurven (forlænget QT-syndrom).
 • Du lider af sukkersyge eller er disponeret for sukkersyge.
 • Du lider af epilepsi eller tidligere har haft krampeanfald.
 • Du eller en anden i din familie har haft blodpropper, idet lægemidler som dette har været forbundet med dannelse af blodpropper.
 • Du eller en anden i din familie har haft brystkræft.

 

Kontakt straks lægen: 

 • Hvis du oplever almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber. Det kan skyldes forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer, agranulocytose).
 • Hvis du får høj feber, muskelstivhed, påvirkning af bevidstheden og stærk svedtendens. Det kan være livsfarligt og kræver øjeblikkelig lægehjælp.

 

Vær opmærksom på: 

Visse patientgrupper (f.eks. ældre og demente) har større risiko for at få bivirkninger, herunder slagtilfælde. Tal med lægen.
 

Hvis du skal have undersøgt binyrebarkfunktion, skal du fortælle lægen, at du tager Almisulprid "DLF".
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Almisulprid "DLF".
Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Amisulprid "DLF"

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Når du tager Amisulprid "DLF", må du ikke også tage medicin, som påvirker hjertet (forlænger QTintervallet) tal med lægen. F.eks. medicin mod: 

 • Parkinsons sygdom (levodopa).
 • Hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. amiodaron, sotalol).

 

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • For højt blodtryk (diltiazem, verapamil, betablokkere f.eks. metoprolol).
 • Forstyrrelser i hjerterytmen (digoxin).
 • Migræne og hedeture (clonidin).
 • Depression (imipramin).
 • Gigt eller bindevævssygdomme (binyrebarkhormoner f.eks. prednisolon).
 • Forstoppelse (natriumpicosulfat, bisacodyl).
 • Stærke smerter (f.eks. morfin, oxycodon, tramadol).
 • Epilepsi (phenobarbital).
 • Allergi og transportsyge (sløvende antihistaminer).
 • Angst og uro (benzodiazepiner).
  samt
 • Anden medicin mod sindslidelser (f.eks. pimozid, haloperidol, lithium).
 • Visse typer vanddrivende medicin.
 • Sovemedicin.
 • Hostestillende medicin.

 

Vær opmærksom på 

 • Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Amisulprid ”DLF”. Det forstærker Amisulprid ”DLF”s sløvende virkning.
 • Du skal fortælle lægen, du tager Amisulprid "DLF", hvis du skal have undersøgt binyrebarkfunktionen.

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Amisulprid "DLF", og Amisulprid "DLF" kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Amisulprid "DLF" sammen med mad, drikke og alkohol

Amisulprid "DLF" kan forstærke virkningen af alkohol og bør derfor ikke anvendes sammen med alkohol.
Du skal tage Amisulprid "DLF" med et glas vand. Du kan tage Amisulprid "DLF" i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet: 

Amisulprid "DLF" bør kun anvendes under graviditet efter aftale med lægen, og kun når de forventede fordele for moderen opvejer de mulige risici for fostret.
 

De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget Amisulprid "DLF" i sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogen af disse symptomer skal du kontakte din læge.
 

Amning: 

Du må ikke tage Amisulprid "DLF" hvis du ammer, da det er uvist om Amisulprid "DLF" udskilles i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amisulprid "DLF" kan virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejder med maskiner. 

Amisulprid "DLF" indeholder lactose

Amisulprid "DLF" indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Amisulprid ”DLF”

Tag altid Amisulprid "DLF" nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis er: 

Lægen vil tilpasse dosis efter den enkelte patients reaktion. Afhængigt af dine symptomer kan normal dosis variere fra 1-6 tabletter på 50 mg (50-300 mg) daglig eller 2-4 tabletter på 200 mg daglig (400- 800 mg) daglig.
I nogle tilfælde kan du få op til 6 tabletter på 200 mg (1200 mg) om dagen. 

 

hvis du får mere end 400 mg om dagen, anbefales det at dele dosis i to. Tal med lægen. 

 

Brug til børn: 

Børn før puberteten må ikke få Amisulprid "DLF". 

 

Brug til ældre: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion 

Dosisreduktion er ikke nødvendig. 

Hvis du har taget for mange Amisulprid "DLF"

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Amisulprid "DLF" end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Symptomer på overdosering kan f.eks. være sløvhed, forstyrrelser i motorikken, svimmelhed, evt. besvimelse pga.
lavt blodtryk og koma. Overdosering skal behandles på hospitalet. 

Hvis du har glemt at tage Amisulprid "DLF"

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Amisulprid "DLF"

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Amisulprid "DLF." Kontakt straks lægen, hvis dine symptomer bliver værre, efter behandlingen med Amisulprid "DLF" er stoppet. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): 

 • Alvorlig påvirkning af hjertet med hurtig, evt. meget uregelmæssig puls, som kan føre til hjertestop.
 • Kramper i øjenmusklerne med stirren opad).
 • Søvnlignende bevidsthedsvækkelse.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Langsom puls.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.
  forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer, agranulocytose).

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

 • Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, påvirkning af bevidstheden (malignt neuroleptikasyndrom). Kan være livsfarligt.
  Blodpropper i venerne, særligt i benene (med symptomer som hævelse, smerte og rødmen på benene), som kan løsrives og føres med blodet til lungerne hvor de kan forårsage brystsmerter og åndedrætsbesvær. Kan være livsfarligt.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Abstinenssyndrom hos nyfødte (se "Graviditet")
 • Godartet svulst i hypofysen (med symptomer som mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd brystudvikling og impotens).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter): 

 • Meget langsomme, ufrivillige, vridende bevægelser.
 • Bivirkninger, der ligner Parkinsons sygdom med langsomme, ufrivillige bevægelser; rysten af hænder og hoved, stive bevægelser, stivnet ansigtsudtryk, muskelspændinger og øget dannelse af spyt.
 • Rokkende, vridende bevægelser, især med benene.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): 

 • Søvnløshed, angst, rastløs uro.
 • Forstoppelse, kvalme, opkastning og mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne.
 • Udvikling af bryster hos mænd, brystspænding, mælkesekretion, udeblivelse af menstruation.
 • Impotens, manglende evne til af få orgasme.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Vægtøgning.
 • Pludselige ufrivillige bevægelser af kroppen (f.eks. krampagtig, skævholdning af hovedet, kramper i øjenmusklerne og kraftig sammenbidning af munden pga. spænding i tyggemusklerne)

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • Allergiske reaktioner.
 • Langsomme ufrivillige bevægelser (ved langtidsbehandling eller efter ophør af behandlingen).
  Forsvinder måske ikke efter du er stoppet med behandlingen.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. forhøjet blodsukker. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet kolesterol i blodet.
 • Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet fedt (triglycerider) i blodet.
 • Forvirring.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet (hyponatriæmi). For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Syndrom med uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon (SIADH).
 • Sløret syn
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knoglemangel og knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
 • Tilstoppet næse.

 

Amisulprid "DLF" kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, på grund af påvirkning af blodet, leveren og hjertekurven som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Amisulprid "DLF" indeholder:

 • Aktivt stof: Amisulprid 50 mg og 200 mg.
  Øvrige indholdsstoffer: natriumstivelsesglycolat (type A), lactosemonohydrat; cellulose, mikrostallinsk (E 460); hypromellose (E 464), magnesiumstearat (E 470b).

Udseende og pakningsstørrelser

Amisulprid "DLF" 50 mg er en hvid rund, hvælvet tablet med delekærv.
Amisulprid "DLF" 200 mg er en hvid rund, flad tablet med delekærv.
Tabletten kan deles i to lige store doser.
 

Blisterpakninger: 30 og 90 tabletter.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Dansk Lægemiddelforsyning DLF Aps 

Lodshusvej 11 

4230 Skælskør 

Fremstiller:

Viminco A/S 

Lodshusvej 11 

4230 Skælskør 

 

eller 

 

Orifarm Generics A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst ændret 10.10.2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...