Mycostatin®

oral suspension 100.000 IE/ml

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mycostatin® 100.000 IE/ML, oral suspension  

nystatin 

 

Mycostatin® er et registreret varemærke, som tilhører E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Corporation of the State of Delaware. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Mycostatin® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Mycostatin®
 3. Sådan skal De tage Mycostatin®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mycostatin® indeholder det aktive stof, nystatin, der tilhører gruppen af svampedræbende midler.
Mycostatin® anvendes til behandling af svamp i mund, svælg, mave og tarm. Det virksomme stof, nystatin, optages ikke i kroppen. Det virker kun på slimhinder i mundhulen og i mavetarmkanalen. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Mycostatin®

Tag ikke Mycostatin® hvis De:

 • er allergisk over for nystatin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mycostatin® (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Brug kun Mycostatin® til behandling af svamp i mund, svælg og tarm.
 • Ved irritation eller overfølsomhed skal De standse behandlingen med Mycostatin®. Tal med lægen.
 • Mycostatin® indeholder saccharose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.
 • Mycostatin® indeholder methylparahydroxy- benzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), der kan give en allergisk reaktion (kan optræde efter behandlingen).

Brug af anden medicin sammen med Mycostatin®

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Mycostatin® sammen med mad og drikke

De bør tage Mycostatin® efter et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.
 

Graviditet:
De kan tage Mycostatin® under graviditet.
 

Amning:
De kan amme, selvom De tager Mycostatin®

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mycostatin® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Mycostatin® indeholder saccharose, ethanol, methylparahydroxybenzoat (E218) og propylpara- hydroxybenzoat (E216)

 • Mycostatin® indeholder saccharose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. Kan være skadeligt for tænderne.
 • Mycostatin® indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis.
 • Mycostatin® indeholder methylparahydroxy- benzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), der kan give en allergisk reaktion (kan optræde efter behandlingen).

3. Sådan skal De tage Mycostatin®

Brug altid Mycostatin® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Husk at ryste flasken grundigt inden brug. 

 

Den sædvanlige dosis er Svampeinfektion i munden  

Voksne, børn (over 2 år), spædbørn (1 måned til 2 år) og nyfødte (fra fødslen til 1 måned):  

1 ml 4 gange daglig. Lægen kan øge dosis. 

 

 • De bør tage Mycostatin® efter et måltid.
 • Hold suspensionen i munden så længe som muligt, før De synker den.
 • Ved behandling af spædbørn kan De give suspensionen dråbevis eller fortynde den med vand og smøre den på det angrebne område.
 • Den normale behandlingstid ved svamp i mundhulen er 1-2 uger.

 

Svampeinfektion i mave og tarm  

Voksne: 5 ml 3 gange daglig. Lægen kan anbefale en større dosis.
 

Børn, nyfødte og spædbørn: (1 måned til 2 år): 1 ml 4 gange daglig. 

 • Suspensionen skal sluges med det samme.
 • For at undgå at svampeinfektionen kommer igen, skal De fortsætte med behandlingen 2-3 dage efter, at symptomerne er væk.

Hvis De har taget for meget Mycostatin®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Mycostatin®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas. Tag pakningen med. 


Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning og diarre. 

Hvis De har glemt at tage Mycostatin®

Indtag den glemte dosis så snart De kommer i tanke om det, medmindre det er tid for Deres næste dosis. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis De holder op med at tage Mycostatin®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.
Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede): 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Kvalme, opkastning, diarre, sure opstød/ halsbrand.
 • Udslæt og nældefeber.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Overfølsomhed.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Mycostatin® utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Mycostatin® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mycostatin® 100.000 IE/ml indeholder:

 • Aktivt stof: Nystatin 100.000 IE/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: Saccharose, ethanol, glycerol, carmellosenatrium, vandfri dinatrium- diphosphat,, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), kirsebær- aroma, pebermynteolie, kanelaldehyd, saltsyre, natriumhydroxid og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Mycostatin® er en gul opslæmning. 

Mycostatin® findes i pakningsstørrelserne 60 ml og 100 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev  

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2014. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...