Tavegyl®

injektionsvæske, opl. 1 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Tavegyl® 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning
Clemastin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt og det vil blive givet til dig af en læge eller sundhedspersonale.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Tavegyl
 3. Sådan bliver du behandlet med Tavegyl
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tavegyl er et antihistamin som kan anvendes ved alvorlige overfølsomhedsreaktioner, såsom anafylaktisk chok eller væskeophobning i ansigtet. Tavegyl kan også anvendes forebyggende mod allergiske reaktioner.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide om Tavegyl

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning. 

Du må ikke få Tavegyl,

 • hvis du er allergisk over for clemastin, andre antihistaminer, andre lægemidler, der ligner clemastin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tavegyl (angivet i afsnit 6).
 • hvis du lider af porfyri (arvelig stofskifte sygdom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være særlig forsigtig med at behandle dig med Tavegyl, hvis du, 

 • har grøn stær.
 • har mavesår.
 • har blokering af åbningen fra maven til tarmene.
 • har prostataforstørrelse med vandladningsbesvær og blokering af dræning af urin fra blæren.
 • lider af uregelmæssig vejrtrækning med eventuelle pauser under søvn (søvnapnø).
 • lider af abnorm træthed og lammelser (myastenia gravis).


Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis noget af ovenstående gælder for dig. 

Du skal være opmærksom på følgende

Tavegyl kan være skadelig for alkoholikere.

Da Tavegyl indeholder alkohol, må børn, gravide og ammende kvinder samt patienter med epilepsi eller leversygdomme kun bruge Tavegyl efter aftale med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Tavegyl

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du bruger medicin mod: 

 • Søvnløshed eller angst, nervøsitet og uro (f.eks. benzodiazepiner).
 • Depression eller Parkinsons (MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva).
 • Angst.
 • Smerter (opioider).


Tavegyl indeholder alkohol. Du må ikke bruge Tavegyl, hvis du er i behandling med disulfiram (Antabus) eller metronidazol (mod betændelse). Tal med lægen. 

Brug af Tavegyl sammen med alkohol

Ligesom andre antihistaminer øger Tavegyl den sløvende virkning af alkohol. Undgå derfor at drikke alkohol når du bruger Tavegyl. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.

Graviditet
Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Tavegyl. Tal med lægen.

Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge Tavegyl efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Tavegyl virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Tavegyl indeholder sorbitol og ethanol

Kontakt lægen, før du bruger denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Denne medicin indeholder 7 vol. % alkohol, dvs. op til 140 mg pr. dosis, svarende til 2,8 ml øl (5 vol %), eller 1,2 ml vin (12 vol %), pr dosis. Skadeligt for alkoholikere.

Anvend kun denne medicin til børn, gravide og ammende kvinder og patienter i højrisikogruppe som patienter med epilepsi og leversygdomme efter aftale med lægen. 

3. Sådan bliver du behandlet med Tavegyl

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Injektioner i arterier frarådes kraftigt.
Intravenøse injektioner bør gives langsomt (over 2 til 3 minutter). 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år: 1 ampul (2 ml = 2 mg) givet som intravenøs eller intramuskulær injektion om morgenen og om aftenen.
Til forebyggende brug bør 1 ampul (2 ml) gives ved langsom intravenøs injektion umiddelbart før den ventede mulige allergiske reaktion.

Opløsningen kan fortyndes med isotonisk saltvand eller en 5 % glukose opløsning i forholdet 1:5.

Brug til børn fra 1 til 12 år

0,025 mg/kg/dag ved intramuskulær injektion fordelt over to doser. 

Hvis du har mistanke om, at du har fået for meget Tavegyl

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har mistanke om, at du har fået mere af Tavegyl, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Symptomerne på overdosering kan være: Uro, ophidselse, evt. hallucinationer, mundtørhed, store pupiller, varme og rødmen samt mavetarm gener. 

Hvis en dosis af Tavegyl er glemt

Da du vil få dette lægemiddel under tæt medicinsk overvågning, er det ikke sandsynligt, at en dosis vil blive glemt. Spørg lægen eller sundhedspersonlaet, hvis du mener, at en dosis er blevet glemt. 

Hvis behandlingen med Tavegyl bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Døsighed, træthed.


Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede): 

 • Overfølsomhedsreaktioner.
 • Åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt.
 • Uro, ophidselse, evt. hallucinationer. Kontakt lægen, da det kan føre til vold. Dette forekommer oftest ved børn.
 • Svimmelhed.


Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Mundtørhed, kvalme, smerter i mellemgulvet.
 • Udslæt.


Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Forstoppelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Må ikke opbevares over 30 °C. 

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.
 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tavegyl indeholder:

 • Aktivt stof: Clemastinfumarat 2,680 mg svarende til 2,0 mg clemastin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Sorbitol (E420), ethanol, propylenglycol, natriumcitrat og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Tavegyl er en klar, farveløs til svagt gullig eller grønlig opløsning.
 

Tavegyl findes i en pakningsstørrelse á 5 x 2 ml glasampuller. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4
Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V
 

Tavegyl® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis Consumer Health S.A. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2017.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...