Linezolid "Glenmark"

filmovertrukne tabletter 600 mg

Glenmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Linezolid Glenmark 600 mg filmovertrukne tabletter
Linezolid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Se pkt. 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Linezolid Glenmark
 3. Sådan skal du tage Linezolid Glenmark
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Linezolid er et antibiotikum, der virker ved at stoppe væksten af visse bakterier, som giver infektioner. Det bruges til at behandle lungebetændelse og visse infektioner i eller under huden. Din læge har besluttet, om Linezolid Glenmark er egnet til at behandle din infektion. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Linezolid Glenmark

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Linezolid Glenmark:

 • hvis du er allergisk over for linezolid eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).
 • hvis du tager eller inden for de sidste 2 uger har taget lægemidler, som kaldes monoaminoxidasehæmmere (MAOI, f.eks. phenelzin, isocarboxazid, selegilin, moclobemid). De kan bruges til at behandle depression eller Parkinsons sygdom.
 • hvis du ammer. Det er, fordi det passerer over i brystmælken og kan påvirke barnet.


Dette lægemiddel er måske ikke egnet til dig, hvis du kan svare ja til et eller flere af følgende spørgsmål. Hvis det er tilfældet, skal du fortælle det til din læge, som skal undersøge dit helbred generelt og tage dit blodtryk før og under behandlingen, eller din læge kan beslutte, at en anden behandling er bedre for dig. Spørg lægen, hvis du ikke er sikker på, om disse kategorier gælder for dig.
 

 • Har du forhøjet blodtryk?
 • Har du fået konstateret en overaktiv skjoldbruskkirtel?
 • Har du en svulst på binyrerne (fæokromocytom) eller karcinoidsyndrom (skyldes svulster i hormonsystemet med symptomer som diarré, rødme i huden, hvæsende vejrtrækning)?
 • Lider du af maniodepressivitet, skizofrenilignende tilstand, mental forvirring eller andre psykiske problemer?
 • Tager du nogle af de lægemidler, som er anført under ”Brug af anden medicin sammen med Linezolid Glenmark”?

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Linezolid Glenmark, hvis du: 

 • nemt får blå mærker eller bløder
 • lider af blodmangel (anæmi)
 • har tendens til infektioner
 • tidligere har haft krampeanfald
 • har lever- eller nyreproblemer, især hvis du får dialyse
 • har diarré


Fortæl det straks til lægen eller apotekspersonalet, hvis du lider af et eller flere af følgende under behandling (se også afsnit 4 ”Bivirkninger”): 

 • problemer med synet, f.eks. sløret syn, ændringer i farvesynet, problemer med at se detaljer, eller hvis synsfeltet bliver mindre.
 • du udvikler diarré. Hvis den bliver kraftig eller varer ved, eller du bemærker, at afføringen indeholder blod eller slim, skal du straks holde op med at tage disse tabletter og tale med din læge. I denne situation må du ikke tage lægemidler, som stopper eller mindsker tarmfunktionen.
 • tilbagevendende kvalme eller opkastning, mavesmerter eller hyperventilation.

Børn og unge

Disse tabletter anbefales ikke til børn og unge. 

Brug af anden medicin sammen med Linezolid Glenmark

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Der er risiko for, at disse tabletter nogle gange kan reagere med visse andre lægemidler og give bivirkninger, f.eks. ændringer i blodtryk, temperatur eller puls. 

Tag ikke Linezolid Glenmark:

 • hvis du tager eller inden for de sidste 2 uger har taget lægemidler, som kaldes monoaminoxidasehæmmere (MAOI, f.eks. phenelzin, isocarboxazid, selegilin, moclobemid).
  De kan bruges til at behandle depression eller Parkinsons sygdom.


Fortæl det også til lægen, hvis du tager følgende lægemidler: Din læge kan stadig beslutte at give dig Linezolid Glenmark, men skal undersøge dit helbred generelt og tage dit blodtryk før og under behandlingen. I andre tilfælde kan din læge beslutte, at en anden behandling er bedre for dig.
 

 • Forkølelses- eller influenzamidler, som indeholder pseudoephedrin eller phenylpropanolamin.
 • Visse lægemidler, der bruges til at behandle astma, f.eks. salbutamol, terbutalin, fenoterol.
 • Visse antidepressive midler kaldet tricykliske midler eller SSRI (selektive serotoningenoptagshæmmere). Der er mange af disse, herunder amitriptylin, cipramil, clomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin.
 • Lægemidler, der bruges til at behandle migræne, f.eks. sumatriptan og zolmitriptan.
 • Lægemidler, der bruges til at behandle pludselige, kraftige allergiske reaktioner, f.eks.
  adrenalin (epinefrin).
 • Lægemidler, som øger blodtrykket, f.eks. noradrenalin (norepinefrin) dopamin og dobutamin.
 • Lægemidler, der bruges til at behandle moderate til kraftige smerter, f.eks. pethidin.
 • Lægemidler, der bruges til at behandle angsttilstande, f.eks. buspiron.
 • Lægemidler, som forhindrer blodet i at koagulere, f.eks. warfarin.

Brug af Linezolid Glenmark sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage disse tabletter før, under eller efter et måltid.

Undgå at spise store mængder gammelost, gærekstrakter eller sojabønneekstrakter, f.eks. sojasauce, og drikke alkohol, især fadøl og vin. Det er, fordi dette lægemiddel kan reagere med stoffet tyramin, som findes naturligt i visse fødevarer, og dermed øge blodtrykket.

Fortæl det straks til lægen eller apotekspersonalet, hvis du får en dunkende hovedpine, efter at du har spist eller drukket noget. 

Graviditet, amning og fertilitet

Virkningen af Linezolid Glenmark på gravide kvinder er ikke kendt. Derfor bør disse tabletter ikke tages under graviditet, medmindre lægen har tilrådet det. Fortæl det til lægen, hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid.

Du må ikke amme, når du tager disse tabletter, fordi linezolid passerer over i brystmælken og kan påvirke barnet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Disse tabletter kan give svimmelhed eller problemer med synet. Hvis det sker, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. Husk, at din evne til at køre bil eller betjene maskiner kan være påvirket, hvis du er dårlig. 

Linezolid Glenmark indeholder lactose

Dette produkt indeholder lactosemonohydrat. Hvis lægen har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse former for sukker, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet, før du tager denne medicin. 

3. Sådan skal du tage Linezolid Glenmark Voksne

Voksne
Tag altid disse tabletter nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er en tablet (600 mg linezolid) to gange dagligt (hver 12. time). Tabletten skal synkes hel med et glas vand.

Hvis du går i dialyse, skal du tage tabletterne efter dialyse.

Kuren varer normalt 10-14 dage, men kan vare op til 28 dage. Sikkerhed og virkning af dette lægemiddel ved behandling i mere end 28 dage er ikke undersøgt. Lægen beslutter, hvor længe du skal behandles.

Under behandlingen med disse tabletter tager lægen blodprøver jævnligt for at kontrollere blodtallene.
Hvis du tager tabletterne i mere end 28 dage, skal lægen kontrollere dit syn.

Børn og unge
Disse tabletter anbefales ikke til børn og unge (under 18 år). 

Hvis du har taget for meget Linezolid Glenmark

Kontakt straks lægen eller apotekspersonalet. 

Hvis du har glemt at tage Linezolid Glenmark

Tag den glemte tablet, så snart du kommer i tanke om det. Tag den næste tablet 12 timer efter det, og fortsæt med at tage tabletterne hver 12. time. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis

Hvis du holder op med at tage Linezolid Glenmark

Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage disse tabletter, medmindre lægen beder dig om at stoppe behandlingen. Kontakt straks lægen eller apotekspersonalet, hvis du holder op, og de oprindelige symptomer vender tilbage. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Fortæl det straks til lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis du bemærker en eller flere af disse bivirkninger under din behandling med Linezolid Glenmark:  

 • hudreaktioner som rød, øm, skallende hud (dermatitis), udslæt, kløe eller hævelse, især omkring ansigt og hals. Det kan være tegn på en allergisk reaktion, og det kan være nødvendigt, at du holder op med at tage disse tabletter.
 • problemer med synet, f.eks. sløret syn, ændringer i farvesynet, problemer med at se detaljer, eller hvis synsfeltet bliver mindre.
 • kraftig diarré med blod og/eller slim (colitis (tarmbetændelse) i forbindelse med antibiotikabehandling, herunder pseudomembranøs colitis), som i meget sjældne tilfælde kan udvikle sig til livstruende komplikationer.
 • tilbagevendende kvalme eller opkastning, mavesmerter eller hyperventilation.
 • der er indberettet krampeanfald med Linezolid Glenmark. Fortæl det til lægen, hvis du oplever rastløshed, forvirring, delirium, stivhed, rystelser, manglende koordinationsevne og kramper, mens du også tager antidepressive midler kaldet SSRI (se afsnit 2).
 • følelsesløshed, prikken og stikken eller sløret syn, hvis du har taget disse tabletter i mere end 28 dage.


Andre bivirkninger: 


Almindelige bivirkninger (påvirker færre end 1 ud af 10 patienter):  

 • Svampeinfektioner, især i skeden eller munden
 • Hovedpine
 • Metalsmag i munden
 • Diarré, kvalme eller opkastning
 • Ændringer i nogle blodprøveresultater, herunder resultater, som måler nyre- eller leverfunktionen eller blodsukkeret
 • Uforklarlige blødninger eller blå mærker, som kan skyldes ændringer i antallet af bestemte celler i blodet, der kan påvirke blodets koagulationsevne eller føre til anæmi (blodmangel)
 • Søvnløshed
 • Forhøjet blodtryk
 • Anæmi (lavt antal røde blodlegemer)
 • Ændringer i antallet af bestemte celler i blodet, der kan påvirke din evne til at bekæmpe infektioner
 • Hududslæt
 • Svimmelhed
 • Lokaliserede eller generelle mavesmerter
 • Forstoppelse
 • Fordøjelsesbesvær
 • Lokale smerter
 • Feber


Ikke almindelige bivirkninger (påvirker færre end 1 ud af 100 patienter):  

 • Betændelse i skeden eller gener i skridtet hos kvinder
 • Stikken, prikken eller følelsesløshed
 • Sløret syn
 • ”Øresusen” (tinnitus)
 • Betændelse i venerne
 • Mundtørhed, ømhed i munden, hævet, øm eller misfarvet tunge
 • Hyppigere vandladning
 • Kulderystelser
 • Træthed eller tørst
 • Betændelse i bugspytkirtlen
 • Øget svedtendens
 • Ændringer i proteiner, salte eller enzymer i blodet, som måler nyre- eller leverfunktionen.
 • Kramper
 • Hyponatriæmi (lavt indhold af kalium i blodet)
 • Nyresvigt
 • Fald i antal blodplader
 • Oppustethed
 • Transitorisk iskæmisk attak (midlertidig forstyrrelse af blodtilførslen til hjernen, der giver kortvarige symptomer som synstab, svaghed i arme og ben, sløret tale og bevidstløshed)
 • Betændelse i huden
 • Forhøjet kreatinin
 • Mavesmerter
 • Ændringer i pulsen (f.eks. hurtigere puls)


Sjældne bivirkninger (påvirker færre end 1 ud af 1000 patienter):  

 • Mindre synsfelt
 • Overfladisk misfarvning af tænder, som kan fjernes ved professionel tandrensning


Følgende bivirkninger er også indberettet (hyppighed ikke kendt):  

 • Serotoninsyndrom (symptomer kan være hurtig puls, forvirring, abnorm svedtendens, hallucinationer, ufrivillige bevægelser, kulderystelser og rysten)
 • Laktatacidose (symptomer kan være tilbagevendende kvalme og opkastning, mavesmerter, hyperventilation)
 • Alvorlige hudproblemer
 • Sideroblastisk anæmi (en type anæmi (lavt antal røde blodlegemer))
 • Alopecia (hårtab)
 • Ændringer i farvesyn eller problemer med at se detaljer
 • Fald i antal røde blodlegemer
 • Svaghed og/eller føleforstyrrelser

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen:
Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ikke særlige verdrørende opbevaringen.

Brug ikke dette lægemiddel, hvis du bemærker, at tabletterne er misfarvede.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden. These measures will help protect the environment. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Linezolid Glenmark indeholder:

 • Aktivt stof: linezolid
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, povidon, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, hypromellose, titandioxid og macrogol.

Udseende og pakningsstørrelser

Linezolid Glenmark 600 mg filmovertrukne tabletter er hvide til råhvide, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter med ”G” præget på den ene side og ”469” på den anden side.
 

Tabletterne fås i blisterpakninger med 10, 20 eller 30 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited,
Laxmi House, 2 B Draycott Avenue, Kenton, Middlesex, HA3 0BU
Storbritannien 

Repræsentant

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB,
Medicon Village AB, Scheelevägen,
Byggnad 301, 223 63 Lund, Sverige  

Fremstiller

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited.
Building 2, Croxley Green Business Park Croxley Green
Hertfordshire, WD 18 8YA
Storbritannien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2015.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...