Bactroban nasal

næsesalve 2%

ChemVet

Om indlægssedlen

Indlægsseddel Information til brugeren

Bactroban® Nasal 20 mg/g næsesalve 

Mupirocincalcium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Bactroban® Nasal til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bactroban® Nasal
 3. Sådan skal du bruge Bactroban® Nasal
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bactroban® er et antibiotikum, der virker bakteriedræbende.
Bactroban® Nasal anvendes til behandling af nogle særligt modstandsdygtige bakterier, som kan findes i næsen.

Lægen kan have givet dig Bactroban® Nasal for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bactroban® Nasal

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning 


Brug ikke Bactroban® Nasal, hvis du er overfølsom (allergisk) over for mupirocin eller et af de øvrige indholdsstoffer (se punkt 6).  

Vær ekstra forsigtig med at bruge Bactroban® Nasal

Undgå at få Bactroban® Nasal i øjnene. Får du ved et uheld Bactroban® Nasal i øjnene, så skyl grundigt med vand. 


Hvis du får en overfølsomhedsreaktion, skal produktet tørres af og behandlingen ophøre. Tal med lægen om, hvilken behandling du skal have i stedet for. 


Hvis du får mavekramper eller vedvarende diarré skal du tale med lægen. Lægen vil undersøge om dette skyldes, at der er opstået en infektion i tarmen. 


Brug af anden medicin Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 


Graviditet
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Amning
Erfaringer med Bactroban® Nasal er begrænsede. Spørg lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bactroban® Nasal påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Bactroban® Nasal

Brug altid Bactroban® Nasal efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apote- ket. 


Bland ikke Bactroban® Nasal med andre cremer eller salver på det inficerede hudområde, da dette 

kan nedsætte virkningen af Bactroban® Nasal. 


Den sædvanlige dosis
af Bactroban® Nasal er 2 gange daglig i hvert næsebor i 5 til højst 10 dage. 


En lille mængde næsesalve svarende til størrelsen af et tændstikhoved placeres med en vatpind i et tyndt lag i hvert næsebor. Efter påsmøring klemmes næseborene sammen et par gange. 

Hvis du har brugt for meget Bactroban® Nasal

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Bactroban® Nasal, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge Bactroban® Nasal

Hvis du har glemt at påsmøre Bactroban® Nasal, så smør næsesalven på, så snart du kommer i tanke om det. 

Hvis den næste dosis er inden for en time, så spring dosis over. 

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den samme dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Bactroban® Nasal

Hvis du holder op med at bruge Bactroban® Nasal for tidligt, kan det være, at ikke alle bakterier er blevet dræbt eller de kan fortsætte med at vokse. Spørg din læge eller på apoteket, om hvornår du kan holde op med at bruge næsesalven. 


Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Alvorlige allergiske reaktioner:

Disse bivirkninger er meget sjældne hos personer, der bruger Bactroban Nasal.

Symptomer du skal holde øje med: 

 • pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • hævet og kløende udslæt.

Kontakt lægen straks, hvis du får nogle af disse symptomer. Stop med at bruge Bactroban Nasal.

Bactroban Nasal kan give irritation af huden og allergiske reaktioner.
Hvis du får en allergisk reaktion på huden, skal du stoppe med at bruge Bactroban Nasal. Fjern næsesalven og kontakt lægen så hurtigt som muligt.

Medicin som Bactroban Nasal kan i sjældne tilfælde give betændelse i tyktarmen, hvilket giver diarré, ofte med blod og slim, mavesmerter og feber.Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af disse symptomer. 


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • løbende næse
 • kløe, rødme, en brændende fornemmelse, prikken og/eller svie i næsen.


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):  

 • kløe, rødme og svie på huden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen,
Axel Heides Gade 1,
Dk-2300 København S,
Websted: www.meldenbivirkning.dk eller
E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares over 25 °C. 


Brug ikke Bactroban® Nasal efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bactroban® Nasal 20 mg/g indeholder

Aktivt indholdsstof: Mupirocincalcium, svarende til 20 mg mupirocin i 1 g næsesalve.
Øvrige indholdsstoffer: Hvid blød paraffin og Softisan 649. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende
Bactroban Nasal er en hvidlig salve.

Pakningsstørrelse  

Tube indeholdende 3 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelse

Indehaver af markedsføringstilladelse

ChemVet Pharma ApS, A.C. Illums Vej 6, 8600 Silkeborg 

Ompakning og frigivelse

ChemVet Pharma ApS, A.C. Illums Vej 6, 8600 Silkeborg  

 

Bactroban® varemærke, som tilhører GlaxoSmithKline koncernen. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...