Zyvoxid

filmovertrukne tabletter 600 mg

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zyvoxid®600 mg filmovertrukne tabletter til voksne  

Linezolid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Zyvoxid til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.
  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zyvoxid
 3. Sådan skal du tage Zyvoxid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zyvoxid er et antibiotikum, der bruges til behandling af betændelse, der skyldes bestemte bakterier. Det kan være lungebetændelse og infektioner i huden og under huden. Din læge har vurderet at din infektion kan behandles med Zyvoxid.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zyvoxid

Tag ikke Zyvoxid, hvis du:

 • er allergisk over for linezolid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zyvoxid (angivet i punkt 6)
 • inden for de seneste 2 uger, har taget medicin mod depression eller Parkinsons sygdom (MAO- hæmmere f.eks. phenelzin, isocarboxazid, selegilin, moclobemid)
 • ammer, fordi Zyvoxid udskilles i modermælken og kan påvirke barnet

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Zyvoxid.
 

Måske er Zyvoxid ikke den rigtige behandling for dig, hvis noget af det, der står herunder, gælder for dig. Lægen vil undersøge dig og måle blodtrykket før og under behandlingen. Det er muligt, at du skal have en anden behandling end Zyvoxid. Hvis du er i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. 

 • for højt blodtryk, uanset om du bliver behandlet for det eller ej.
 • for højt stofskifte.
 • godartede hormondannende knuder i binyremarven (fæokromocytom) eller andre hormondannende knuder, med symptomer som diarré, blussende hud, hvæsende vejtrækning.
 • psykiske lidelser f.eks. bipolar lidelse, skizofreni, forvirring eller andre psykiske problemer.
 • du bruger nogle af følgende typer medicin:
  • medicin mod forkølelse og tilstoppet næse, som indeholder pseudoefedrin eller fenylpropanolamin.
  • medicin mod astma, f.eks. salbutamol, terbutalin eller feneterol.
  • medicin mod depression (SSRI), f.eks. amitriptylin, citalopram, clomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin.
  • medicin mod migræne f.eks. sumatriptan og zolmitriptan.
  • medicin mod pludselige, alvorlige allergiske reaktioner, f.eks. adrenalin.
  • medicin som får blodtrykket til at stige f.eks. noradrenalin, dopamin og dobutamin.
  • medicin mod moderate til stærke smerter, f.eks. pethidin.
  • beroligende medicin mod angst, f.eks. buspiron.
  • rifampicin, antibiotikum mod betændelse.
 • Tal med lægen, inden du tager Zyvoxid, hvis du:

 • let får blå mærker eller blødninger.
 • har blodmangel.
 • let får infektioner eller betændelse.
 • har haft krampeanfald.
 • har problemer med leveren eller nyrerne, især hvis du er i dialysebehandling.
 • har diarré.

Kontakt straks læge, hvis du får:

 • problemer med synet f.eks. sløret syn, ændringer i farvesynet, problemer med at se detaljer eller, hvis dit synsfelt bliver mindre.
 • følelsesløshed i arme eller ben eller en snurrende eller prikkende fornemmelse i arme eller ben.
 • kraftig diarré, især blodig diarré eller slim i afføringen. Det kan være tegn på tarmbetændelse, som kan opstå ved behandling med antibiotika, og som i sjældne tilfælde kan være livstruende. Det kan blive nødvendigt at afbryde behandlingen. Du må ikke tage medicin mod diarré.
 • tilbagevendende kvalme eller opkastning, mavesmerter eller ufrivillig hurtig vejrtrækning.

Brug af anden medicin sammen med Zyvoxid

Zyvoxid kan måske reagere sammen med anden medicin og give bivirkninger så som påvirkning af blodtrykket, temperaturreguleringen eller pulsen. 


Fortæl altid lægen, hvis du bruger eller har brugt følgende medicin indenfor de sidste 2 uger.
 

Du må ikke bruge de nævnte typer medicin samtidig med Zyvoxid. (se også pkt 2. ”Det skal du vide om Zyvoxid”).  

 • medicin mod depression eller Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere f.eks. phenelzin, isocarboxazid, selegilin, moclobemid).


Fortæl det også til lægen, hvis du bruger noget af nedenstående medicin. Måske er Zyvoxid stadig den rigtige behandling for dig, men lægen vil undersøge dig og måle blodtrykket før og under behandlingen. Det er også muligt, at du skal have en anden behandling end Zyvoxid. 

 • medicin mod forkølelse og tilstoppet næse, som indeholder pseudoefedrin eller fenylpropanolamin.
 • medicin mod astma, f.eks. salbutamol, terbutalin eller feneterol.
 • visse typer medicin mod depression (SSRI), f.eks. amitriptylin, citalopram, clomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin.
 • medicin mod migræne f.eks. sumatriptan og zolmitriptan.
 • medicin mod pludselige alvorlige, allergiske reaktioner, f.eks. adrenalin.
 • medicin som får blodtrykket til at stige f.eks. noradrenalin, dopamin og dobutamin.
 • medicin mod moderate til stærke smerter, f.eks. pethidin.
 • beroligende medicin mod angst, f.eks. buspiron.
 • blodfortyndende medicin f.eks. warfarin.


Fortæl altid lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, f.eks naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

Brug af Zyvoxid sammen med mad, drikke og alkohol

 • Du kan tage Zyvoxid før, under eller efter et måltid.
 • Du bør kun indtage små mængder gammel/moden ost, gærekstrakter og gærede sojabønneprodukter, såsom sojasauce, og du bør undgå alkohol, især øl og vin. Det skyldes, at Zyvoxid sammen med tyramin, som findes i denne type madvarer, kan få dit blodtryk til at stige.
 • Kontakt straks lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får dunkende hovedpine efter at have spist og drukket.

Graviditet og amning

Det vides ikke, hvordan Zyvoxid påvirker graviditeten. Derfor vil du normalt ikke blive behandlet med Zyvoxid, hvis du er gravid eller ammer. Lægen vil vurdere det i hvert enkelt tilfælde. 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen til råds, før du tager Zyvoxid. 

Du må ikke amme, mens du får Zyvoxid. Det skyldes at Zyvoxid udskilles i modermælken og kan påvirke barnet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zyvoxid kan gøre dig svimmel og give dig synsforstyrrelser. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Husk at din evne til at betjene maskiner eller køre bil kan være påvirket, hvis du føler dem svimmel eller har synsforstyrrelser. 

3. Sådan skal du tage Zyvoxid

Tag altid Zyvoxid nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis er: 

Voksne:

1 tablet (600 mg) 2 gange dagligt (hver 12. time).  

Tabletten skal synkes hel med et glas vand. 

 

Hvis du går i dialyse, bør du tage Zyvoxid efter dialysebehandlingen. 

 

Kuren varer normalt 10 - 14 dage. Risiko og virkning ved behandling i mere end 28 dage kendes ikke. Lægen bestemmer, hvor længe du skal behandles. 

 

Under behandlingen med Zyvoxid vil lægen tage blodprøver for at kontrollere blodtallene. Hvis behandlingen strækker sig over mere end 28 dage skal lægen kontrollere dit syn. 

Børn og unge:

Zyvoxid bruges normalt ikke til behandling af børn og unge under 18 år. 

Hvis du har taget for mange Zyvoxid

Kontakt straks lægen eller apoteket, hvis du tror, at du har taget for mange Zyvoxid tabletter. 

Hvis du har glemt at tage Zyvoxid

Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du tage den straks, når du kommer i tanke om det. Tag næste tablet 12 timer efter denne og fortsæt med at tage tabletterne hver 12 time. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Zyvoxid

Det er vigtigt, at du fortsætter behandlingen, medmindre lægen beder dig stoppe. Fortæl det straks til lægen, hvis symptomerne kommer igen efter endt behandlingen. Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, som du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Fortæl det straks til lægen, hvis du oplever bivirkninger, som dem der er nævnt herunder: 

 • Hudreaktioner som rød, øm, skallende hud, udslæt, kløe eller hævelser i ansigtet eller på halsen. Det kan være allergiske reaktioner, som kan medføre, at behandlingen med Zyvoxid skal stoppes.
 • problemer med synet f.eks. sløret syn, ændringer i farvesynet, problemer med at se detaljer eller, hvis dit synsfelt bliver mindre.
 • kraftig diarré, især blodig diarré eller slim i afføringen. Det kan være tegn på tarmbetændelse, som kan opstå ved behandling med antibiotika, og som i sjældne tilfælde kan være livstruende. Det kan blive nødvendigt at afbryde behandlingen.
 • tilbagevendende kvalme eller opkastning, mavesmerter eller ufrivillig hurtig vejrtrækning.
 • krampe eller krampeanfald er set under behandling med Zyvoxid. Fortæl det til lægen, hvis du også tager medicin mod depression (SSRI) og du oplever nervøsitet, forvirring, delirium, stivhed, rysten, besvær med at styre bevægelserne og krampe (se afsnit 2).

Patienter, der er blevet behandlet med Zyvoxid i mere end 28 dage, har oplevet symptomer som følelsesløshed, snurren eller sløret syn. Hvis du får problemer med synet, skal du straks kontakte lægen. 

Andre bivirkninger omfatter:

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1 ud af 10 patienter):  

 • Svampeinfektion i skeden og/eller munden.
 • Hovedpine.
 • Smagsforandringer (metalsmag i munden).
 • Diarré, kvalme, opkastning.
 • Ændringer i blodprøver for nyre- og leverfunktion eller blodsukker.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. ændringer i blodet, som kan påvirke blodets størkning eller føre til blodmangel.
 • Søvnbesvær.
 • For højt blodtryk.
 • Blodmangel.
 • Forandringer i blodet, der kan vise sig ved at du lettere får betændelse.
 • Hududslæt.
 • Kløende hud.
 • Svimmelhed.
 • Lokale eller diffuse mavesmerter.
 • Forstoppelse.
 • Fordøjelsesbesvær.
 • Lokale smerter
 • Feber.


Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1 ud af 100 patienter):  

 • Betændelse i skeden, gener i skridtet (hos kvinder).
 • Prikkende og stikkende fornemmelse evt. følelsesløshed i huden.
 • Sløret syn.
 • Tinnitus (susen for ørerne).
 • Årebetændelse (kun ved indsprøjtning).
 • Mundtørhed, betændelse i mundslimhinden, hævet, øm eller misfarvet tunge.
 • Hyppigere vandladning.
 • Kuldegysninger.
 • Træthed og tørst.
 • Betændelse i bugspytkirtlen.
 • Øget svedtendens.
 • Ændring i indhold af salte og enzymer, som tegn på påvirkning af leveren og nyrerne.
 • Kramper.
 • Lavt indhold af natrium i blodet.
 • Nyresvigt.
 • Nedsat mængde af blodplader.
 • Oppustet mave.
 • Forbigående iltmangel i hjernen. Det skyldes forstyrrelser i blodtilførslen til hjernen. Symptomerne er synstab, kraftesløshed i arme og ben, utydelig tale og bevidsthedstab.
 • Betændelse i huden.
 • Forhøjet kreatinin (tegn på påvirket nyrefunktion).
 • Mavesmerter.
 • Ændringer i hjerterytme (f.eks. hurtigere puls).


Sjældne bivirkninger (det sker hos mindre end 1 ud af 1000):  

 • Nedsat synsfelt.
 • Overfladisk misfarvning af tænder (kan fjernes af tandlægen).


Følgende bivirkninger er også set (hyppigheden kendes ikke):  

 • Serotoninsyndrom. Det viser sig ved: hurtig puls, forvirring, unormal svedtendens, hallucinationer, ufrivillige bevægelser, kuldegysninger og skælven.
 • Mælkesyreophobning i kroppen med disse symptomer: tilbagevendende kvalme og opkastninger, mavesmerter eller ufrivillig hurtig vejrtrækning.
 • Alvorlige hudproblemer.
 • Form for blodmangel, som kaldes sideroblastisk anæmi.
 • Hårtab.
 • Ændringer i farveopfattelsen eller nedsat detaljesyn.
 • Nedsat mængde blodceller.
 • Kraftesløshed og/eller forandret føleopfattelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Zyvoxid utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Zyvoxid efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zyvoxid 600 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: linezolid. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Tabletkerne: Majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E460), hydroxypropylcellulose (E463), natriumstivelsesglycolat type A, , magnesiumstearat (E572). 

Filmovertræk: Hypromellose (E464) , titandioxid (E171), macrogol 400, ), carnaubavoks (E903). Trykkeblæk: Rød jernoxid (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Zyvoxid filmovertrukne tabletter på 600 mg er hvide, ovale tabletter påtrykt ”ZYVOXID 600 mg” med rødt blæk. 

Zyvoxid findes i blisterkort med 10 tabletter i en karton. 

Hver karton indeholder enten 10, 20, 30, 50, 60 eller 100 tabletter.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

Fremstiller:

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, B-2870 Puurs, Belgien eller Pfizer Service Company, BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgien eller Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg,Tyskland. 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 

Zyvoxid 

Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, 

Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Østrig. 

Zyvox 

Irland, Malta. 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...