Hjertemin®

tabletter 75 mg

Meda

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Hjertemin®, tabletter, 75 mg og 150 mg 

Acetylsalicylsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hjertemin
 3. Sådan skal du tage Hjertemin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hjertemin nedsætter blodpladernes evne til at klistre sammen, og forhindrer derved dannelsen af blodpropper. Det nedsætter også blodets evne til at størkne.
 

Du kan tage Hjertemin til behandling og forebyggelse af blodpropper i hjertet, hvis du har risiko for dette, f.eks. hvis du har: 

 • hjertesygdom
 • har slagtilfælde, også med forbigående symptomer (transitorisk cerebral iskæmi, TCI)
 • hurtig, meget uregelmæssig puls (atrieflimren)
 • åreforkalkning.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Hjertemin for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hjertemin

Tag ikke Hjertemin, hvis du

 • er overfølsom (allergisk) over for acetylsalicylsyre, andre salicylater eller over for et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
 • har eller har haft astma, hævelse af tunge, læber og ansigt (Quinkes ødem), snue eller nældefeber, som skyldes salicylater eller smertestillende medicin (NSAID’er)
 • har mavesår
 • har øget tendens til blødning f.eks., hvis du har K-vitaminmangel, blødersygdom eller har lavt antal blodplader (trombocytopeni) med tendens til blødning fra hud og slimhinder
 • har meget dårlig lever
 • har meget dårlige nyrer
 • har meget dårligt hjerte
 • er gravid i 7-9. måned
 • samtidig er i behandling med methotrexat i doser, der er større end 15 mg/uge.

 

Børn under 15 år med feber må ikke få Hjertemin. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Hjertemin. 

 

Vær opmærksom på følgende: 

 • Du må ikke tage Hjertemin sammen med smertestillende medicin (NSAID) i længere tid. Det kan øge risikoen for bivirkninger.
 • Ældre må normalt ikke tage Hjertemin i længere tid pga. risiko for blødning fra mave og tarm.
 • Børn under 15 år må kun få Hjertemin efter lægens anvisning.
 • Hjertemin kan give åndenød, astmaanfald eller andre overfølsomhedsreaktioner som kløe og nældefeber, f.eks. hvis du har astma, høfeber, næsepolypper og luftvejssygdomme eller allergi.
 • Hjertemin kan i meget sjældne tilfælde give alvorlige hudreaktioner, som almindeligvis vil forekomme i løbet af den første måned af behandlingen. Du skal straks kontakte lægen, hvis du får sådanne reaktioner eller andre tegn på overfølsomhed og behandlingen skal stoppes.
 • Hjertemin kan give urinsur gigt.
 • Hjertemin kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.

 

Tal med lægen, inden behandling med Hjertemin, hvis du 

 • har forhøjet blodtryk eller tendens til næseblødning, da det kan øge risikoen for slagtilfælde
 • er overfølsom over for anden smertestillende og betændelsesnedsættende medicin, medicin mod gigtsygdomme eller har andre overfølsomhedsreaktioner
 • har eller har haft smerter i øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave eller tarm
 • har fordøjelsesbesvær med halsbrand eller sure opstød (dyspepsi)
 • har dårlig lever
 • har dårlige nyrer
 • har dårligt hjerte
 • samtidig er i behandling med anden blodfortyndende medicin som vitamin K-antagonister eller heparin.
 • lider af mangel på glucose-6-phosphatdehydrogenase (G6PD)

 

Hvis du skal opereres, skal du altid fortælle lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Hjertemin.
Hjertemin øger tendensen til blødning. Du skal derfor stoppe med at tage Hjertemin flere dage før, du skal opereres.
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Hjertemin. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med lægen, hvis du tager: 

 • Medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat).
 • Blodfortyndende medicin (dikumarol, dipyridamol, clopidrogel, ticlopidin, warfarin, phenprocoumon).
 • Medicin, der undertrykker immunforsvaret (ciclosporin).
 • Hjertemedicin (ACE-hæmmere, abciximab, tirofiban, quinidin, digoxin og eptifibatid) (gælder kun for acetylsalicylsyre doser på over 300 mg).
 • Medicin mod grøn stær (acetazolamid).
 • Medicin mod epilepsi (valproat, phenytoin).
 • Medicin mod urinsur gigt (probenecid og sulfinpyrazon).
 • Anden smertestillende medicin (NSAID f.eks. ibuprofen, herunder COX-2-hæmmere mod ledlidelser). Du skal tage Hjertemin mindst 2 timer før, du tager ibuprofen.
 • Vanddrivende medicin (furosemid, spironolacton).
 • Medicin mod mani og depression (lithium, imipramin, SSRI).
 • Medicin mod infektioner (aminoglykosider).
 • Binyrebarkhormoner.
 • Medicin mod diabetes (insulin, sulfonylurinstoffer).
 • Medicin mod for meget mavesyre (syreneutraliserende medicin).
 • Naturlægemidler (ginkgo biloba).

 

Fortæl lægen, at du er i behandling med Hjertemin, hvis du skal: 

 • vaccineres mod skoldkopper (varicella)
 • bedøves (thiopental).

 

Alkohol kan forstærke virkningen af Hjertemin, og kan give blødninger. 

Brug af Hjertemin sammen med mad og drikke

Du kan tage Hjertemin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Hvis du drikker mere end 3 genstande daglig, må du normalt ikke tage Hjertemin. Alkohol forstærker virkningen af Hjertemin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet 

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Hjertemin. Tal med lægen.
Du må ikke tage Hjertemin i de sidste 3 måneder før forventet fødsel.
 

Kvinder, der ønsker at blive gravide: 

Hjertemin kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, om der er en anden behandling.
 

Amning 

Hjertemin går over i modermælken. Hjertemin bør derfor ikke tages under amning. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hjertemin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Hjertemin

Hvis din læge har ordineret Hjertemin til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Du skal tage tabletterne med et glas vand. Tabletterne kan tygges eller opslemmes i vand, for at opnå hurtig virkning. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Ved akut hjertetilfælde: 

1 - 3 tabletter på 150 mg (150 - 450 mg) dagligt, så hurtigt som muligt efter symptomerne opstår.
 

Til forebyggelse af blodpropper: 

1 tablet på 150 mg (eller 2 tabletter på 75 mg) dagligt i begyndelsen, derefter 1 tablet på 75 mg dagligt.
 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
 

Brug til børn og unge 

Du må kun bruge Hjertemin til børn under 15 år efter aftale med lægen.
 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. Du må ikke tage Hjertemin, hvis du har meget dårlige nyrer eller lever. 

Hvis du har taget for mange Hjertemin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Hjertemin, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomerne på overdosering (høje doser gennem længere tid) kan være 

 • feber
 • hurtig vejtrækning
 • tinnitus
 • sløvhed
 • lettere væskemangel (dehydrering)
 • mavesmerter
 • kvalme
 • opkastning evt. med blod pga. blødning i mave
 • svimmelhed
 • døvhed
 • udvidelse af blodkar
 • svedtendens
 • hovedpine
 • forvirring.

 

Symptomerne på alvorlig eller akut forgiftning, som følge af overdosering kan være 

 • vejtrækningsbesvær (voksne)
 • hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. ophobning af syre i blodet (børn)
 • mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (børn)
 • svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet
 • rastløshed
 • gulsot og sløjhed pga. leverskade
 • forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen
 • blodtryksfald
 • vejtrækningssvigt, åndenød, hurtig rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne
 • muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne
 • kramper
 • blødningstendens
 • væske i hjernen
 • uregelmæssig hjerterytme
 • dyb bevidstløshed (koma).

Hvis du har glemt at tage Hjertemin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Hjertemin

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Hjertemin.
Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Hjertemin kan, som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede) 

 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Astmaanfald hos astmapatienter. Kontakt læge eller skadestue.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Ring 112.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. hjerneblødning. Ring 112.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Feber, opkastninger, sløret bevidstløshed hos børn (Reyes syndrom). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Smerter i maven, opkastninger, evt. sort, blodig afføring pga. sårdannelse og forsnævringer af den nederste del af mave eller af tolvfingertarmen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Forværring og irritation i tyktarmen med vekslende forstoppelse og diaré, smerter og rumlen i maven. Kontakt læge.
 • Forværring af Crohns sygdom.
 • Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion. Kontakt lægen.
 • Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Vand i kroppen, for højt blodtryk, hjertesvigt.
 • Leverskade

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Blødningstendens.
 • Halsbrand og sure opstød.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Hovedpine.
 • Søvnløshed.
 • Opkastning, diaré, luftafgang fra tarmen, forstoppelse, mavesmerter

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Svimmelhed og døsighed.
 • Øresusen (tinnitus).
 • Allergiske reaktioner som vejrtrækningsbesvær, astma og snue.
 • Mavekatar

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede) 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel (ved langtidsbehandling). Kan være eller kan blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). Kan være eller kan blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Feber, træthed, sløjhed, blødning i huden pga. betændelse i blodkar. Kontakt lægen.
 • Forbigående døvhed.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Udslæt med ømme, røde knuder, oftest på ben og arme (erythema nodosum).

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Gulsot pga. leverbetændelse, som forsvinder når behandlingen stopper. Kontakt lægen.
 • Mundbetændelse.
 • Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Blodig urin. Blødning fra skeden. Kontakt lægen.
 • Øget blødning ved operationer.
 • Næseblod.
 • Blødning fra tandkødet.

 

Hjertemin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver (f.eks. levertal og blodprøver) og blødning, som ikke er let påviselig eller synlig.
 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Hjertemin ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevar Hjertemin i original beholder, tæt tillukket, da lægemidlet er følsomt over for fugt.
 • Tag ikke Hjertemin efter den udløbsdato, der står på pakningen.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hjertemin 75 mg og 150 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Acetylsalicylsyre 

Øvrige indholdsstoffer: Kartoffelstivelse, magnesiumstearat, majsstivelse, magnesiumhydroxid tungt, mikrokrystallinsk cellulose (E 460). 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Hjertemin 75 mg tabletter er hvide, runde, og svagt hvælvede.
Hjertemin 150 mg tabletter er hvide og runde med delekærv.
 

Pakningsstørrelse 

Hjertemin sælges i pakningsstørrelsen 100 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Meda AS 

Solvang 8 

3450 Allerød 

Tlf. nr.: 44 52 88 88 

Fax nr.: 44 52 88 99 

E-mail: info@meda.dk 

Fremstiller

Scanpharm A/S 

Topstykket 12 

3460 Birkerød 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...