Rehydrex med Glucos 25 mg/ml

infusionsvæske, opløsning 3,4+2,6+25 mg/ml

Fresenius Kabi

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Rehydrex med glucos 25 mg/ml infusionsvæske, opløsning 

glucose, natriumchlorid, natriumacetattrihydrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at få Rehydrex med glucos
 3. Sådan får du Rehydrex med glucos
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Rehydrex med glucos indeholder elektrolytter (salte) og glucose (sukker). Det anvendes til at behandle dehydrering (væskemangel) og ubalance i elektrolytniveauer. Dehydrering og/eller ubalance i elektrolytniveuaer kan forekomme ved for eksempel operation eller skade.  

2. Det skal du vide, før du begynder at få Rehydrex med glucos

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten 

Brug ikke Rehydrex med glucos:

 • hvis du er allergisk over for glucose, natriumchlorid, natriumacetattrihydrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Rehydrex med glucos (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du får Rehydrex med glucos hvis: 

 • du har sukkersyge
 • du har alvorligt nyresvigt ledsaget af væskeophobninger (hævelse)
 • dit urinvolumen er reduceret eller hvis du ikke har nogen urinproduktion
 • du har alvorligt hjertesvigt
 • du er alvorligt underernæret
 • du drikker store mængder alkohol
 • du lider af anoreksi (spisevægring)
 • du har kastet meget op under graviditet
 • du har fået blod. Din læge eller sygeplejerske vil sikre, at blodet ikke er indgivet via samme infusionssæt som Rehydrex med glucos, da det kan få blodet til at størkne (koagulere).

 

Mængden af elektrolytter (salte) i dit blod vil blive fulgt med blodprøver, især hvis du har brug for en stor mængde væske hurtigt. 

Brug af anden medicin sammen med Rehydrex med glucos

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig herunder hvis du: 

 • anvender digitalis glykosider (anvendes til at behandle hjertesvigt og uregelmæssig hjerterytme)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Rehydrex med glucos kan anvendes under graviditet og amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Rehydrex med glucos påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Rehydrex med glucos indeholder natrium og glucose

Dette lægemiddel indeholder: 

 • 70 mmol (eller 1600 mg) natrium pr. 1000 ml. Diabetespatienter skal tage hensyn hertil.
 • 25 g glucose pr. 1000 ml. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. Sådan får du Rehydrex med glucos

Rehydrex med glucos vil blive givet til dig af en læge eller sygeplejerske. Du vil få det som et drop i en vene (infusion). Din læge vil bestemme den korrekte dosis til dig og hvornår og hvordan medicinen vil blive givet. 

 

Dosis er individuel og er afhængig af patientens kliniske tilstand. 

Hvis du har fået for meget Rehydrex med glucos

Rehydrex med glucos indgives af sundhedspersonale og det er derfor usandsynligt, at du vil få en større dosis end du skulle. 

 • En overdosis kan forårsage osmotisk diurese (øget vandladning), en stigning i blodsukkeret og metabolisk alkalose (for lavt indhold af syre i blodet)

 

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Thromboflebitis (blodprop og betændelse på injektionsstedet)

 

Ikke kendte (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 • Overhydrering (for meget væske i din krop), elektrolytubalance
 • Vævsskader (som skyldes en utilsigtet indgivelse af produktet uden for venen)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Se afsnittet beregnet til sundhedspersonale vedr. opbevaringsforhold efter åbning. 

 

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på posen og kartonen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Brug ikke lægemidlet, hvis du observerer, at opløsningen ikke er klar og farveløs/gullig eller hvis beholderen er beskadiget. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rehydrex med glucos indeholder:

 • De aktive stoffer er:

 

1 ml indeholder 

1000 ml indeholder 

Glucosemonohydrat svarende til glucose 

25 mg 

25000 mg 

Natriumacetattrihydrat 

3,4 mg 

3400 mg 

Natriumchlorid 

2,6 mg 

2600 mg 

 

Det tilsvarende elektrolytindhold er: 

 

1000 ml indeholder 

Na+ 

1600 mg 

70 mmol 

Cl- 

Ca. 1600 mg 

45 mmol 

CH3COO- (acetat) 

1500 mg 

25 mmol 

 • Øvrige indholdsstoffer: vand til injektionsvæsker, koncentreret saltsyre (til pH-justering)

Udseende og pakningsstørrelser

Infusionsvæske, opløsning. 

 

Klar, farveløs til gullig, isotonisk, steril og pyrogen-fri opløsning med pH ca. 6, osmolalitet: ca. 280 mOsm/kg vand, energiindhold: ca. 420 kJ/1000 ml (eller 100 kcal/l), kulhydratindhold: 25 g/1000 ml. 

 

Pakningsstørrelser: 

Freeflex (pose af polypropylen): 10 x 1000 ml 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Fresenius Kabi AB 

751 74 Uppsala 

Sverige 

Repræsentant

Fresenius Kabi 

Islands Brygge 57 

2300 København S 

Fremstiller:

Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norge 

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Den sædvanlige dosis er 1000 ml til 2000 ml pr. dag men den kan variere afhængig af patientens alder, kropsvægt og alvorligheden af patientens tilstand.
 

Intravenøs administration.
 

Infusionshastigheden bør normalt ikke overskride 14 ml/kg legemsvægt/time (til en voksen person, som vejer 70 kg).
 

Kun elektrolytkoncentrater med dokumenteret forligelighed må tilsættes. Alle tilsætninger skal udføres aseptisk.
 

Infusionsposer er kun til engangsbrug.
 

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme efter første anbrud.
Anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 til 8°C, med mindre tilberedningen er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.
 

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...