Baypress®

tabletter 20 mg

Bayer

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

BAYPRESS® 10 mg og 20 mg tabletter 

Nitrendipin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Baypress til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

 

Den senest opdaterede indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Baypress
 3. Sådan skal De tage Baypress
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Baypress virker ved at udvide de små blodkar. De kan bruge Baypress til behandling af forhøjet blodtryk. 

 

Lægen kan have givet Dem Baypress for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Baypress

Tag ikke Baypress hvis De:

 • er overfølsom over for nitrendipin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Baypress (angivet i pkt. 6)
 • har gentagne anfald af hjertekramper (ustabil angina pectoris).
 • har eller for nylig (indenfor de sidste 4 uger) har haft en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt).
 • har alvorlig sygdom i hjerteklapperne eller i selve hjertemusklen.
 • har kredsløbssvigt, der skyldes hjertelidelse (kardiogent shock).
 • lider af hjertesvigt.
 • samtidig får rifampicin (antibiotikum).
 • er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Baypress. Inden De tager Baypress skal De fortælle lægen, hvis De har: 

 • dårligt hjerte.
 • dårlige nyrer eller lever.

 

Hvis De har dårligt hjerte og får Baypress, kan De få hjertekramper, især i starten af behandlingen, eller en blodprop i hjertet.
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Baypress. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Baypress

Fortæl lægen hvis De bruger følgende medicin: 

 • for blodtrykket og hjertet (fx betablokkere, digoxin).
 • muskelafslappende (som pancuron).
 • mod for meget mavesyre eller mavesår (fx cimetidin, ranitidin).
 • mod HIV (fx ritonavir).
 • mod infektion (fx rifampicin, erytromycin, ketokonazol).
 • mod epilepsi (phenytoin, carbamazepin, phenobarbital, valproinsyre).
 • mod depression (fx nefazodon, fluoxetin).
 • mod erektionsproblemer og prostataforstørrelse (PDE5-hæmmere).

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Baypress, og Baypress kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis De ønsker flere oplysninger herom.
 

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Brug af Baypress sammen med mad og drikke

De kan tage Baypress sammen med mad og drikke.
De kan tage Baypress efter et måltid. De skal tage Baypress-tabletterne med et glas vand.
 

Grapefrugtjuice kan øge virkningen af Baypress. De bør ikke drikke grapefrugtjuice, når De tager Baypress. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager Baypress.
 

Graviditet:
De må ikke tage Baypress, hvis De er gravid.
 

In vitro-fertilitet:
Baypress kan påvirke sædfunktionen hos mænd. Hvis det er svært at blive gravid ved kunstig befrugtning, kan brugen af Baypress hos manden være en mulig årsag.
 

Amning:
De må ikke tage Baypress, hvis De ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Baypress kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. Dette gælder især når De begynder med behandlingen, skifter til anden medicin og i forbindelse med alkohol. 

Baypress tabletter 10 mg indeholder lactose.

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage Baypress

Tag altid Baypress nøjagtig efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Tabletterne synkes hele med lidt væske. De skal undgå at drikke grapefrugtjuice under behandlingen med Baypress. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 10-20 mg dagligt om morgenen. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Hvis De har en alvorlig nyre- eller leversygdom, skal De tale med Deres læge. Følg lægens anvisninger. 

Hvis De har taget for mange Baypress-tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Baypress-tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas. Tag emballagen med. 

 

Symptomer på overdosering er rødmen, hovedpine, lavt blodtryk og ændringer i hjerterytmen. 

Hvis De har glemt at tage Baypress

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis De holder op med at tage Baypress

De må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter 

Ikke alvorlige bivirkninger: 

 • Angst.
 • Hovedpine.
 • Hjertebanken.
 • Vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Udvidelse af blodkarrene
 • Luftafgang fra tarmen.
 • Almen utilpashed.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter 

Alvorlige bivirkninger: 

 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorlige. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

 

Ikke alvorlige bivirkninger: 

 • Opkastning, diaré og eventuelt mavesmerter på grund af betændelse i mave-tarm- kanalen. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Allergiske reaktioner, inklusive hududslæt.
 • Søvnproblemer.
 • Svimmelhed.
 • Døsighed.
 • Migræne.
 • Nedsat følelse ved berøring.
 • Synsforstyrrelser.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Brystsmerter.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Næseblod.
 • Mave- og underlivssmerter.
 • Diaré.
 • Kvalme.
 • Opkastning.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis De tager Baypress i mere end 2-3 uger, skal De passe på Deres mundhygiejne, så De ikke får huller i tænderne.
 • Sure opstød / halsbrand.
 • Forstoppelse.
 • Overvækst af tandkød.
 • Forbigående stigning i levertallene.
 • Muskelsmerter.
 • Forøget urinmængde.
 • Uspecifikke smerter.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar blisterpakningen i den ydre karton for at beskytte mod lys. Opbevar Baypress utilgængeligt for børn. 

Tag ikke Baypress efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. 

 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Baypress 10 mg og 20 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: nitrendipin. 

 

Øvrige indholdsstoffer i 10 mg tabletter: 

Natriumlaurilsulfat; magnesiumstearat; lactosemonohydrat; majsstivelse; mikrokrystallinsk cellulose; povidon; rød jernoxid (E172). 

 

Øvrige indholdsstoffer i 20 mg tabletter: 

Natriumlaurilsulfat; magnesiumstearat; majsstivelse; mikrokrystallinsk cellulose; povidon. 

Udseende og pakningstørrelser

Baypress 10 mg tabletter er runde, orange tabletter med R/B påtrykt på den ene side og et Bayer-kors på den anden. 

Baypress 20 mg tabletter er runde, gule tabletter med H/H påtrykt på den ene side og et Bayer-kors på den anden. 

 

Pakningsstørrelser: 

Baypress 10 mg: 100 tabletter 

Baypress 20 mg: 100 tabletter 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer AB 

Box 606 

SE-169 26 Solna 

Fremstiller

Bayer AG, 51368 Leverkusen, Tyskland 

 

eller 

 

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l., Garbagnate, Italien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...