Lyxumia

injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg

Sanofi

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lyxumia® 10 mikrogram injektionsvæske, opløsning  

Lyxumia® 20 mikrogram injektionsvæske, opløsning 

lixisenatid 

 

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme som symptomer, som du har.
 • Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lyxumia
 3. Sådan skal du tage Lyxumia
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lyxumia indeholder det aktive stof lixisenatid.  

Det er en medicin til injektion, der bruges til at hjælpe din krop med at kontrollere dit blodsukkerniveau, når det er for højt. Det bruges til voksne med type 2-diabetes. 

 

Lyxumia bruges sammen med andre lægemidler til diabetes, når de ikke er tilstrækkelige til at kontrollere blodsukkerniveauet. Det kan f.eks. være: 

 • orale antidiabetika (så som metformin, pioglitazon, sulfonylurinstof-medicin) og/eller
 • basalinsulin, en insulintype, der virker hele dagen.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lyxumia

Du må ikke tage Lyxumia:

 • hvis du er allergisk over for lixisenatid eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Lyxumia, hvis:  

 • du har type 1-diabetes eller "diabetisk ketoacidose" (en komplikation ved diabetes der sker, når kroppen ikke kan nedbryde glucose på grund af for lidt insulin), idet denne medicin i så fald ikke er velegnet for dig
 • du har eller har haft betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)
 • du har et alvorligt mave- eller tarmproblem, såsom en sygdom i mavens muskler kaldet "gastroparese", som resulterer i forsinket mavetømning
 • du har en alvorlig nyresygdom eller du er i dialyse, idet brugen af denne medicin i så fald ikke anbefales
 • du også tager et sulfonylurinstof eller basalinsulin. Dette skyldes, at der kan forekomme lavt blodsukker (hypoglykæmi). Din læge kan ønske at kontrollere dit blodsukkerniveau og derefter beslutte at reducere din dosis af basalinsulin eller sulfonylurinstof. Lyxumia må ikke bruges i kombination med både basalinsulin og sulfonylurinstof
 • du tager anden medicin, idet der er anden medicin, så som antibiotika eller mavesyreresistente tabletter eller kapsler, som ikke bør opholde sig for længe i din mavesæk (se punktet Brug af anden medicin sammen med Lyxumia)
 • du oplever væsketab/dehydrering, f.eks. i tilfælde af opkastning, kvalme og diarré. Det er vigtigt at undgå dehydrering, så drik masser af væske, særligt ved opstart af behandling med Lyxumia
 • du lider af hjerteproblemer, hvilket kan forårsage stakåndethed eller hævelse af anklerne, idet der er begrænset erfaring hos denne befolkning.

Børn og teenagere

Der foreligger ingen erfaring med Lyxumia til børn og teenagere under 18 år, og derfor anbefales brugen af Lyxumia ikke til denne aldersgruppe.  

Brug af anden medicin sammen med Lyxumia

Fortæl altid lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.  

 

Virkningen af visse lægemidler, der indtages gennem munden, kan påvirkes af Lyxumia. Visse lægemidler, som f.eks. antibiotika eller mavesyreresistente tabletter eller kapsler, som ikke bør opholde sig for længe i din mavesæk, skal muligvis tages en time før eller fire timer efter injektionen med Lyxumia. 

Graviditet og amning

Lyxumia må ikke anvendes under graviditet. Det vides ikke, om Lyxumia kan skade dit ufødte barn.  

Lyxumia må ikke anvendes under amning. Det vides ikke, om Lyxumia udskilles i modermælken.  

 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du tager Lyxumia sammen med et sulfonylurinstof eller basalinsulin, kan du få lavt blodsukker (hypoglykæmi). Det kan gøre det vanskeligt at koncentrere dig, og du kan føle dig svimmel eller søvnig. Hvis dette sker for dig, må du ikke køre bil eller bruge værktøjer eller maskiner.  

Vigtige oplysninger om visse af indholdsstofferne i Lyxumia

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.  

Dette lægemiddel indeholder metacresol, som kan medføre allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du tage Lyxumia

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.  

Hvor meget der skal injiceres

 • Startdosis er 10 mikrogram én gang dagligt i de første 14 dage - injiceret med den grønne pen.
 • Dosis vil herefter være 20 mikrogram én gang dagligt - ved brug af den lilla pen.

Hvornår det skal injiceres

Injicer Lyxumia inden for en time før et hvilket som helst måltid i løbet af dagen. Når du har valgt det måltid, der passer bedst til din injektion, er det bedst at injicere Lyxumia før det samme måltid hver dag.  

Hvor det skal injiceres

Lyxumia injiceres i huden (subkutant) på din mave (abdomen), øverste del af benet (låret) eller overarmen.  

Lær at bruge de fyldte penne

Før du bruger pennen for første gang, vil din læge eller sygeplejerske vise dig, hvordan du injicerer Lyxumia.  

Andre vigtige oplysninger om brug af fyldte penne

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan pennene bruges, under "Brugsanvisning". De vigtigste punkter er:  

 • Brug altid en ny nål til hver injektion. Kasser altid nålen efter brug.
 • Brug kun nåle, der er kompatible til brug med Lyxumia-pennen (se "Brugsanvisning").
 • Du skal aktivere din Lyxumia-pen, før du bruger den første gang. Dette er for at sikre, at den fungerer korrekt, og at dosis til din første injektion er korrekt.
 • Hvis du har mistanke om, at din Lyxumia-pen er beskadiget, må du ikke bruge den. Anskaf en ny pen. Forsøg ikke på at reparere pennen.

Hvis du har taget for meget Lyxumia

Hvis du har taget for meget Lyxumia, skal du omgående kontakte din læge. For meget Lyxumia kan gøre, at føler dig dårligt tilpas eller bliver syg. 

Hvis du har glemt at tage Lyxumia

Hvis du glemmer en dosis Lyxumia, kan du injicere den inden for en time før dit næste måltid. Tag ikke to doser på en gang for at kompensere for en glemt injektion.  

Hvis du holder op med at tage Lyxumia

Hold ikke op med at tage Lyxumia uden at tale med lægen om det. Hvis du holder op med at tage Lyxumia, kan dine blodsukkerniveauer blive forhøjet.  

 

Spørg lægen, på apoteket eller sundhedsspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Nogle alvorlige allergiske reaktioner (så som anafylaksi) er i usædvanlige tilfælde rapporteret hos patienter, der fik Lyxumia. Du skal omgående kontakte en læge, hvis du oplever symptomer som hævelse i ansigtet, tungen eller halsen, som giver åndedrætsbesvær.  

 

Stop med at tage Lyxumia og kontakt straks din læge, hvis du får nogle af følgende alvorlige bivirkninger:  

 • Kraftige eller vedholdende mavesmerter, som kan stråle ud i ryggen, samt kvalme og opkastning, da det kan være et tegn på infektion i bugspytkirtlen (pancreatitis).

 

De hyppigst rapporterede bivirkninger for Lyxumia, der kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter (frekvens meget almindelig), var kvalme (utilpashed) og opkastning. Disse bivirkninger var oftest milde, og forsvinder normalt med tiden.  

Andre meget almindelige bivirkninger rapporteret for Lyxumia  

 • Diarré
 • Hovedpine
 • Lavt blodsukker (hypoglykæmi (”hypo”) særligt når Lyxumia tages med insulin eller et sulfonylurinstof)

 

Advarselssignalerne for lavt blodsukker kan omfatte koldsved, kølig, bleg hud, hovedpine, følelse af døsighed, svaghed, svimmelhed, konfusion eller irritabilitet, sultfølelse, hurtig puls og følelse af anspændthed. Din læge vil fortælle dig, hvad du skal gøre, hvis du får lavt blodsukker. 

 

Det er mere sandsynligt, at dette sker, hvis du også tager et sulfonylurinstof eller basalinsulin. Din læge kan reducere din dosis af disse lægemidler, før du begynder at tage Lyxumia.  

Almindelige bivirkninger: forekommer hos 1 ud af 10 patienter  

 • Influenza
 • Forkølelse (øvre luftvejsinfektion)
 • Følelse af svimmelhed
 • Fordøjelsesbesvær (dyspepsi)
 • Rygsmerter
 • Blærebetændelse
 • Virusinfektion
 • Lavt blodsukker (når Lyxumia tages sammen med metformin)
 • Døsighed
 • Reaktioner på injektionsstedet (såsom kløe).

 

Ikke almindelige bivirkninger: forekommer hos 1 ud af 100 patienter  

 • Nældefeber (urticaria)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.  

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pennens etiket og på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Før anbrud: 

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevares på afstand af fryseelementer.  

 

Under brug af pennen: 

Pennen kan bruges i 14 dage, hvis den opbevares ved en temperatur under 30 °C. Må ikke nedfryses. Må ikke opbevares med nål påsat. Når du ikke bruger pennen, skal hætten sættes på pennen igen for at beskytte mod lys.  

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lyxumia indeholder:

 • Aktivt stof: lixisenatid.
 • Hver dosis Lyxumia 10 indeholder 10 mikrogram lixisenatid (50 mikrogram per ml).
 • Hver dosis Lyxumia 20 indeholder 20 mikrogram lixisenatid (100 mikrogram per ml).
 • Øvrige indholdsstoffer: Glycerol 85 %, natriumacetattrihydrat, methionin, metacresol, saltsyre (til pH-justering), natriumhydroxidopløsning (til pHjustering) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningstørrelser

Lyxumia er en klar, farveløs injektionsvæske, opløsning (injektion) påfyldt en cylinderampul af glas, der er monteret i en fyldt pen.  

 

En grøn Lyxumia-pen indeholder 3 ml opløsning, der giver 14 doser af 10 mikrogram for Lyxumia 10. Pakningsstørrelse på 1 fyldt pen. 

 

En lilla Lyxumia-pen indeholder 3 ml opløsning, der giver 14 doser af 20 mikrogram for Lyxumia 20. Pakningsstørrelser på 1, 2 eller 6 fyldte penne. Ikke alle pakningsstørrelser fås nødvendigvis i dit land.  

 

Der fås også en behandlingsopstartspakning til brug ved de første 28 dages behandling. Behandlingsopstartspakningen indeholder en grøn pen Lyxumia 10 mikrogram, og en lilla pen Lyxumia 20 mikrogram. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

sanofi-aventis groupe  

54, rue La Boétie  

F - 75008 Paris  

Frankrig  

Fremstiller:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  

Industriepark Höchst - 65926 Frankfurt am Main  

Tyskland  

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark  

sanofi-aventis Denmark A/S  

Tlf: +45 45 16 70 00 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Brugsanvisning

Lyxumia® 20 mikrogram injektionsvæske, opløsning

lixisenatid 

BRUGSANVISNING

Hver fyldt pen indeholder 14 doser; hver dosis indeholder 20 mikrogram i 0,2 ml. 

Afsnit 1 - VIGTIGE OPLYSNINGER

Læs omhyggeligt denne vejledning, før du bruger din Lyxumia-pen. 

Gem denne vejledning til fremtidig brug. 

 

Lyxumia-pen, information 

Lyxumia leveres som en fyldt pen til injektion. 

 • Injicer kun én dosis per dag.
 • Hver Lyxumia-pen indeholder 14 forindstillede doser. Der er ikke brug for at afmåle dosis.
 • Tal med din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet om, hvordan du injicerer korrekt, før du bruger Lyxumia-pennen.
 • Hvis du ikke kan følge alle instruktionerne alene, eller hvis du ikke kan håndtere pennen (hvis du f.eks. har synsproblemer), skal du kun bruge pennen, hvis du får hjælp til det.

 

Om din Lyxumia-pen 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

 

 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

 • Denne pen er kun beregnet til en person. Del den ikke med andre.
 • Kontroller altid etiketten for at sikre dig, at du har den rigtige Lyxumia-pen. Kontroller også, at den ikke har overskredet udløbsdatoen. Brug af forkert medicin kan være skadeligt for dit helbred.
 • Forsøg ikke at trække væske ud af cylinderampullen med en sprøjte.

 

Om din nål (leveres separat) 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

 • Brug kun nåle, der er godkendt til brug sammen med Lyxumia. Brug 29 til 32 gauge engangsnåle til din Lyxumia-pen. Spørg din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvilken nålestørrelse og længde, der er bedst til dig.
 • Hvis en anden person giver dig injektionen, skal vedkommende passe på ikke at komme til at skade andre med nålen. Derved kan der overføres infektion.
 • Brug altid en ny nål til hver injektion. Dette medvirker til at forebygge forurening af Lyxumia eller blokering af nålen.

Afsnit 2 - KOM GODT I GANG

Aktiver pennen samme dag som du får din første injektion 

 

Aktiver først din nye pen 

 • Før injicering af en dosis - før injektionen skal du først fjerne overskydende væske fra din nye pen. Dette gøres kun en gang, det kaldes 'aktiverings'-processen. Trin 1 til 5 viser, hvordan dette gøres.
 • Aktivering sker for at sikre, at pennen fungerer korrekt, og at dosis til din første injektion er korrekt.
 • Gentag ikke aktiveringsprocessen for så får du ikke 14 doser ud af din Lyxumia-pen.

 

Billederne nedenfor viser, hvordan aktiveringsvinduet på din pens injektionsknap ændres efter aktiveringen. 

 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

 

Pennen er aktiveret og klar til injektion. Vinduet forbliver hvidt efter aktiveringen. 

 

Sådan aktiverer du din nye Lyxumia-pen 

 

Trin 1 Tag pennens hætte af og kontroller pennen 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

Kontroller væsken. Den skal være klar og farveløs uden partikler. Er den ikke det, må pennen ikke bruges. Kontakt din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Trin 2 Påsæt en nål og fjern nålehætterne 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

Brug altid en ny nål til aktivering. 

Fjern den beskyttende forsegling fra den udvendige nålehætte. 

Juster nålen ind efter pennen. Hold den lige, når du skruer den på. 

 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

Pas på ikke at skade dig selv, når nålen er ubeskyttet. 

Tag den udvendige og indvendige nålehætte af. Gem den udvendige nålehætte - du skal bruge den til at fjerne nålen senere. 

 

Trin 3 Træk injektionsknappen ud 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

Træk injektionsknappen fast ud, til den stopper. 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

Pilen vil nu pege mod nålen. 

 

Trin 4 Tryk og hold injektionsknappen inde for at fjerne overskydende væske 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

Ret nålen mod en passende beholder (som f.eks. et papkrus eller en serviet) for at opfange væsken, så den kan kasseres. 

Tryk injektionsknappen helt ind. Du hører eller mærker et “klik”. 

Hold injektionsknappen trykket ind og tæl langsomt til 5, for at fjerne de sidste dråber. 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

 

Se afsnittet "Spørgsmål og svar", hvis der ikke kommer noget væske ud. 

Kontroller, at aktiveringsvinduet nu er hvidt. 

 

Trin 5 Pennen er nu aktiveret. 

 

Aktiver ikke denne pen igen. 

Du behøver ikke at udskifte nålen mellem aktiveringen og din første injektion. 

For din første injektion, gå direkte til Afsnit 3 - Trin C. 

Afsnit 3 - DAGLIG BRUG AF PENNEN

Følg kun dette afsnit, hvis aktiveringsvinduet er hvidt. Injicer kun én dosis per dag. 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

 

Trin A Tag pennens hætte af og kontroller pennen 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

Kontroller væsken. Den skal være klar og farveløs uden partikler. Er den ikke det, må pennen ikke bruges. 

Se afsnittet "Spørgsmål og svar", hvis der er luftbobler. 

Kontroller antallet af doser i pennen. Dette vises ved placeringen af det sorte stempel på dosisskalaen. 

Kontroller at aktiveringsvinduet er hvidt. Hvis det er orange, går du til Afsnit 2. 

Kontroller etiketten på pennen for at sikre dig, at du har den rigtige medicin. 

 

Trin B Påsæt nålen og fjern nålehætterne 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

Brug altid en ny nål til hver injektion. 

Fjern den beskyttende forsegling fra den udvendige nålehætte. 

Juster nålen ind efter pennen. Hold den lige, når den skrues på. 

 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

Pas på ikke at skade dig selv, når nålen er ubeskyttet. 

 

Tag den udvendige og indvendige nålehætte af. Gem den udvendige nålehætte - du skal bruge den til at fjerne nålen senere. 

 

Trin C Træk injektionsknappen ud 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

Træk injektionsknappen fast ud, til den stopper. 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

Pilen vil nu pege mod nålen. 

 

Trin D Tryk og hold injektionsknappen inde for at injicere dosen 

 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

Tag fat i en hudfold og før nålen ind (se afsnittet "Injektionssteder" om hvor du skal injicere). 

 

Tryk injektionsknappen helt ind. Du kan mærke eller høre et "klik". 

 

Hold injektionsknappen trykket ind og tæl langsomt til 5 for at få en fuld dosis. 

 

Nu er din dosis indgivet. Træk nålen ud af huden. 

 

Trin E Fjern og kasser nålen efter hver injektion 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

 

Anbring den ydre nålehætte på en plan flade. Før nålen ind i den ydre nålehætte. 

Sæt den ydre nålehætte fast igen. 

 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

 

Klem om den ydre nålehætte for at få fat om nålen og brug den til at skrue nålen ud af pennen. 

 

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

Kasser nålen sådan, som dit sundhedspersonale har instrueret dig om. 

Sæt penhætten på igen. 

 

Trin F Gentag alle trin i Afsnit 3 for hver injektion. 

Kasser en pen 14 dage efter aktivering. Gør dette selv hvis der er medicin tilbage i pennen. 

 

Tabel over aktivering og bortskaffelse 

I tabellen skriver du den dato, hvor du aktiverede din pen, og den dato, hvor du skal kassere den 14 dage senere. 

 

Pen 

Aktiveringsdato 

Dato for bortskaffelse 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

Opbevaring

Generel information 

 • Opbevar dine Lyxumia-penne sikkert og utilgængeligt for børn.
 • Beskyt dine Lyxumia-penne mod støv og snavs.
 • Sæt hætten på pennen efter brug for at beskytte produktet mod lys.
 • Tag ikke Lyxumia efter den udløbsdato, der står på etiketten og på æsken. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

 

Før aktivering af pennen: 

 • Opbevar dine ubrugte Lyxumia-penne i køleskab ved 2 °C - 8 °C.
 • Lyxumia-penne må ikke nedfryses, og Lyxumia må ikke tages, hvis det har været frosset.
 • Lad din pen nå op på stuetemperatur, før du bruger den.

 

Efter aktivering af pennen: 

 • Når din Lyxumia-pen er aktiveret, skal den opbevares under 30 °C. Lyxumia må ikke nedfryses, når det er aktiveret.
 • Opbevar ikke Lyxumia-pennen med nålen påsat. En påsat nål kan medføre kontaminering og måske suge luft ind, hvilket kan påvirke dosisnøjagtigheden.
 • Når Lyxumia-pennen er aktiveret, kan den bruges i op til 14 dage. En brugt Lyxumia-pen skal kasseres efter 14 dage. Gør dette selv hvis der er medicin tilbage i pennen.

Bortskaffelse

 • Sæt pennens hætte på igen, før du kasserer Lyxumiapennen.
 • Kasser Lyxumia-pennen som beskrevet af sundhedspersonalet.

Vedligeholdelse

 • Behandl din Lyxumia-pen forsigtigt.
 • Du kan rengøre ydersiden af Lyxumia-pennen ved at tørre den af med en fugtig klud.
 • Lyxumia-pennen må ikke lægges i vand, vaskes eller smøres med væske - det kan beskadige den.
 • Hvis du har mistanke om, at din Lyxumia-pen er beskadiget, må du ikke bruge den. Forsøg ikke på at reparere pennen.

Injektionssteder

Lyxumia Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 

Lyxumia skal injiceres under huden, og det kan injiceres i ethvert af de områder, der er vist ovenfor i blåt. Det vil sige i låret, maven eller overarmen. Spørg din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvordan man injicerer korrekt.  

Spørgsmål og svar

Hvad nu hvis jeg glemmer at aktivere Lyxumia-pennen eller injicerer mig før aktivering? 

Hvis du har injiceret dig selv, før du aktiverede pennen, skal du ikke korrigere det ved at give dig selv en injektion til. Kontakt din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet for at få råd om kontrol af dit blodsukker.  

 

Hvad nu hvis der er luftbobler i beholderen? 

Det er normalt med små luftbobler i beholderen - de skader dig ikke. Din dosis vil blive korrigeret, og du kan fortsætte med at følge instruktionen. Kontakt din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du har brug for hjælp.  

 

Hvad nu hvis der ikke kommer noget væske ud under aktiveringen? 

Nålen kan være blokeret eller ukorrekt skruet på. Tag nålen af pennen, sæt en ny på og gentag Trin 4 og 5, men kun dem. Hvis der stadig ikke kommer væske ud, kan din Lyxumia-pen være beskadiget. Du må ikke bruge denne Lyxumia-pakning. Kontakt din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet for at få hjælp. 

 

Hvad nu hvis det er svært at trykke injektionsknappen helt ind? 

Nålen kan være blokeret eller ukorrekt skruet på. Tag nålen ud af huden og tag nålen af pennen. Så en ny nål i og gentag Trin D og E, men kun dem. Hvis det stadig er svært at trykke injektionsknappen ind, kan din Lyxumia-pen være beskadiget. Du må ikke bruge denne Lyxumia-pakning. Kontakt din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet for at få hjælp.  

 

Hvis du har nogen spørgsmål om Lyxumia eller om diabetes, så spørg din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, eller ring til det lokale sanofi-aventis-nummer, som du finder i Lyxumia "Indlægsseddel: Information til brugeren" (medfølger separat i æsken). 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...