Remeron Smelt

smeltetabletter 15 mg, 30 mg og 45 mg

MSD

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Remeron® Smelt 15, 30 og 45 mg smeltetabletter  

mirtazapin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Remeron Smelt til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Remeron Smelt
 3. Sådan skal du tage Remeron Smelt
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Remeron Smelt tilhører gruppen af medicin, der kaldes antidepressiva.  

Remeron Smelt anvendes til behandling af depression hos voksne. 

Der vil gå 1 til 2 uger, før Remeron Smelt begynder at virke. Efter 2 til 4 uger vil du måske begynde at få det bedre. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2 til 4 uger. 

Du kan få yderligere oplysniner i punkt 3 under afsnittet "Hvornår kan du forvente en forbedring". 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Remeron Smelt

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Remeron Smelt:

 • hvis du er allergisk over for mirtazapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Remeron Smelt (angivet i punkt 6). Hvis det er tilfældet, skal du kontakte lægen så hurtigt som muligt inden du indtager Remeron Smelt.
 • hvis du tager eller for nyligt (inden for de sidste to uger) har taget medicin kaldet monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Remeron Smelt. 

Børn og unge

Remeron Smelt bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, da virkning ikke er set. Desuden gøres opmærksom på, at patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger som f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede), når de behandles med denne type medicin. Trods dette kan din læge ordinere Remeron Smelt til patienter under 18 år, hvis han/hun beslutter, at det er i deres bedste interesse. Hvis din læge har ordineret Remeron Smelt til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til din læge. Hvis patienter under 18 år indtager Remeron Smelt og hvis nogle af de ovennævnte symptomer opstår eller forværres, skal lægen kontaktes. Derudover foreligger der ikke langtidsdata om sikkerhed for Remeron Smelt med hensyn til vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe. Der er desuden set en signifikant vægtøgning hos denne aldersgruppe ved behandling med Remeron Smelt sammenlignet med voksne. 

Selvmordstanker og forværring af din depression

Hvis du er deprimeret, kan du af og til tænke på at skade dig selv eller begå selvmord. Disse tanker kan blive værre, lige når du begynder at tage antidepressiva, fordi det tager tid, før denne form for medicin begynder at virke. Der går normalt ca. 2 uger, men det kan også vare længere. Det er mere sandsynligt, at du tænker sådan: 

 • hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • hvis du er ung. Oplysninger fra kliniske forsøg har vist en større risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiske lidelser, og som blev behandlet med antidepressiv medicin.

→ Hvis du på noget tidspunkt tænker på at skade dig selv eller begå selvmord, skal du straks kontakte lægen eller tage på hospitalet. 


Det kan være en hjælp at fortælle et familiemedlem eller en nær ven, at du er deprimeret, og bede vedkommende læse denne indlægsseddel. Du kan også bede vedkommende om at fortælle dig det, hvis han eller hun synes, at din depression bliver værre, eller hvis han eller hun er bekymret for ændringer i din adfærd.

Vær ekstra forsigtig med at tage Remeron Smelt: 

 • Hvis du har eller har haft en af følgende tilstande:
  → Fortæl lægen om disse tilstande, inden du tager Remeron Smelt, hvis ikke du allerede har gjort det.
 • Epilepsianfald. Hvis du begynder at få anfald eller dine anfald bliver hyppigere, skal du stoppe behandlingen med Remeron Smelt og straks kontakte lægen.
 • Leversygdomme, inklusive gulsot. Hvis der opstår gulsot, skal du stoppe behandlingen med Remeron Smelt og straks kontakte lægen.
 • Nyresygdomme.
 • Hjertesygdomme eller for lavt blodtryk.
 • Skizofreni. Hvis psykotiske symptomer, som f.eks. paranoide tanker, forekommer hyppigere eller bliver voldsommere skal du straks kontakte lægen.
 • Manisk depression (perioder skiftende mellem opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstemning). Hvis du begynder at føle dig opstemt eller ophidset, skal du stoppe behandlingen med Remeron Smelt og straks kontakte lægen.
 • Sukkersyge (det kan blive nødvendigt at justere doseringen af insulin eller af anden medicin til sukkersyge).
 • Øjensygdomme, såsom forhøjet tryk i øjet (grøn stær).
 • Vandladningsbesvær, på grund af forstørret blærehalskirtel.
 • Visse hjertelidelser som kan ændre hjerterytmen, et nyligt hjerteanfald, hjertesvigt eller hvis du tager visse lægemidler, som kan påvirke hjerterytmen.
 • Hvis du udvikler tegn på infektioner såsom uforklarlig høj feber, ondt i halsen og sår i munden.
  → Stop behandlingen med Remeron Smelt og kontakt straks lægen for at få taget en blodprøve. I sjældne tilfælde kan disse symptomer være tegn på forstyrrelser i produktionen af blodceller i knoglemarven. Symptomerne, der er sjældne, forekommer oftest efter 4-6 ugers behandling.
 • Hvis du er ældre. Du kan være mere følsom overfor bivirkninger af antidepressiv medicin.

Brug af anden medicin sammen med Remeron Smelt

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

 

Tag ikke Remeron Smelt samtidig med:  

 • Monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere). Du må heller ikke tage Remeron Smelt to uger efter, at du er stoppet med at tage MAO-hæmmere. Hvis du holder op med at tage Remeron Smelt, må du heller ikke tage MAO-hæmmere i de første to uger herefter. Eksempler på MAO-hæmmere er moclobemid, tranylcypromin (begge er antidepressiva) og selegilin (anvendes ved Parkinsons sygdom).


Du skal være forsigtig med at tage Remeron Smelt samtidig med: 

 • Antidepressiva som serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er), venlafaxin og L- tryptophan eller triptaner (til behandling af migræne), tramadol (smertestillende), linezolid (mod infektion), lithium (til behandling af nogle psykiatriske tilstande), methylenblåt (til behandling af høje niveauer af methæmoglobin i blodet) og perikon- produkter (et naturlægemiddel mod depression). Remeron Smelt alene eller kombinationen af Remeron Smelt med disse medicin kan i meget sjældne tilfælde føre til den tilstand, som kaldes serotonergt syndrom. Nogle af symptomerne på syndromet er: Uforklarlig feber, sveden, hjertebanken, diarré, (ukontrollerede) muskelsammentrækninger, rysten, overaktive reflekser, rastløshed, humørsvingninger og bevidstløshed. Hvis du oplever en kombination af disse symptomer, skal du straks kontakte lægen.
 • Den antidepressive medicin nefazodon. Det kan øge mængden af Remeron Smelt i dit blod. Fortæl lægen, hvis du tager denne medicin. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis af Remeron Smelt, og øge dosis igen, når behandlingen med nefazodon stoppes.
 • Medicin mod angst eller søvnløshed såsom benzodiazepiner, medicin mod skizofreni såsom olanzapin, medicin mod allergier såsom cetirizin, medicin mod voldsomme smerter såsom morfin.
  Remeron Smelt kan i kombination med disse typer medicin øge den sløvende virkning af disse.
 • Medicin mod infektioner: medicin mod bakterieinfektioner (såsom erytromycin), medicin mod svampeinfektioner (såsom ketoconazol) og medicin mod hiv/aids (såsom hiv proteasehæmmere) og medicin mod mavesår (såsom cimetidin).
  Disse typer medicin kan i kombination med Remeron Smelt øge mængden af Remeron Smelt i dit blod. Fortæl lægen, hvis du tager en af disse typer medicin. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis af Remeron Smelt, og øge dosis igen, når behandlingen med disse typer medicin stoppes
 • Medicin mod epilepsi såsom carbamazepin og phenytoin, og medicin mod tuberkulose, såsom rifampicin.
  Disse typer medicin kan i kombination med Remeron Smelt nedsætte mængden af Remeron Smelt i dit blod. Fortæl lægen, hvis du tager en af disse typer medicin. Det kan være nødvendigt at øge dosis af Remeron Smelt, og nedsætte dosis igen, når behandlingen med disse typer medicin stoppes.
 • Blodfortyndende medicin såsom warfarin.
  Remeron Smelt kan øge effekten af warfarin i blodet. Fortæl lægen, hvis du tager denne medicin. Hvis denne kombination anvendes, tilrådes det, at lægen omhyggeligt kontrollerer dit blod.
 • Medicin der kan påvirke hjerterytmen såsom visse antibiotika og nogle antipsykotika.

Brug af Remeron Smelt sammen med mad og alkohol

Du kan blive søvnig, hvis du drikker alkohol samtidig med at du tager Remeron Smelt.
Det anbefales derfor, at du ikke drikker alkohol.
Du kan indtage Remeron Smelt sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Den begrænsede viden, man har med Remeron Smelt givet til gravide kvinder, indikerer ikke nogen øget risiko. Alligevel skal der udvises forsigtighed ved brug under graviditet. Hvis du tager Remeron Smelt indtil eller til kort før fødslen, skal dit nyfødte barn undersøges for eventuelle bivirkninger.
Hvis taget under graviditet, kan lignende lægemidler (SSRI’er) øge risikoen for en alvorlig tilstand hos barnet, kaldet vedvarende pulmonal hypertension hos den nyfødte (PPHN), hvor barnet trækker vejret hurtigere og virker blålig. Disse symptomer starter ofte indenfor 24 timer efter barnets fødsel. Hvis dette sker for dit barn, skal du omgående kontakte din jordemoder og/eller læge. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Remeron Smelt kan påvirke din koncentration og opmærksomhed. Vær sikker på, at disse evner ikke er påvirkede, inden du færdes i trafikken eller arbejder med maskiner. Hvis din læge har ordineret Remeron Smelt til en patient under 18 år, skal du sikre, at personens koncentration og opmærksomhed ikke er påvirket, før vedkommende færdes i traffiken (f.eks. på cykel). 

Remeron Smelt, smeltetabletter indeholder sukkerkugler, der indeholder saccharose.

Remeron Smelt smeltetabletter indeholder sukkerkugler, der indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Remeron Smelt, smeltetabletter indeholder aspartam, en phenylalaninkilde.

Remeron Smelt smeltetabletter indeholder aspartam, en phenylalaninkilde. Kan være skadelig for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom). 

3. Sådan skal du tage Remeron Smelt

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne infor- mation. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Hvor meget skal du tage

Den anbefalede begyndelsesdosis er 15 eller 30 mg dagligt. Din læge kan råde dig til at forhøje din dosis (mellem 15 og 45 mg dagligt) efter nogle få dage, for at du opnår den dosis, der er bedst for dig. Dosis er normalt den samme for alle aldersgrupper. Lægen kan dog tilpasse dosis hos ældre patienter, samt hos patienter med nyre- eller leversygdomme. 

Hvornår skal Remeron Smelt indtages

→ Indtag Remeron Smelt på samme tidspunkt hver dag. 

Det er bedst at indtage Remeron Smelt som en enkelt dosis før sengetid. Lægen kan dog anbefale, at Remeron Smelt tages som to doser - en om morgenen og en om aftenen før sengetid. Den stør- ste dosis bør tages inden du går i seng. 

Smeltetabletterne skal indtages således

Smeltetabletterne indtages gennem munden. 


1. Knus ikke smeltetabletten 

For at undgå knusning af smeltetabletten må du ikke trykke på tabletlommen (figur A). 

Figur A Remeron Smelt Merck Sharp & Dohme B.V., smeltetabletter 15 mg 

 

2. Riv en tabletlomme af 

Hver blister indeholder seks tabletlommer, som er adskilt med perforationer. Riv en tabletlomme af langs perforationen (figur 1). 

Figur 1 Remeron Smelt Merck Sharp & Dohme B.V., smeltetabletter 15 mg 

 

3. Træk folien af 

Træk forsigtig folien af ved at starte i det hjørne, som er markeret med en pil (figur 2 og 3) 

Figur 2 Remeron Smelt Merck Sharp & Dohme B.V., smeltetabletter 15 mg
 

Figur 3 Remeron Smelt Merck Sharp & Dohme B.V., smeltetabletter 15 mg 

 

4. Tag smeltetabletten ud  

Tag smeltetabletten ud med tørre hænder og læg den på tungen (figur 4). 

Figur 4 Remeron Smelt Merck Sharp & Dohme B.V., smeltetabletter 15 mg 

 

Tabletten vil hurtig opløses og kan synkes uden vand. 

Hvornår kan du forvente en forbedring

Normalt begynder Remeron Smelt at virke efter 1 til 2 uger, og efter 2 til 4 uger kan du mærke en forbedring. 

Det er vigtigt, at du taler med din læge om virkningen af Remeron Smelt i de første par uger af behandlingen: 

→ Kontakt lægen 2 til 4 uger efter, du har startet med at tage Remeron Smelt, og fortæl hvilken virkning medicinen har haft. 

Hvis du stadig ikke føler en forbedring, kan lægen forhøje dosis. Efter yderligere 2 til 4 uger kontaktes lægen igen. 

Normalt skal du tage Remeron Smelt indtil depressionssymptomerne har været forsvundet i 4 til 6 måneder. 

Hvis du har taget for mange Remeron Smelt smeltetabletter

→ Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du eller en anden har taget mere af Remeron Smelt, end der står i denne information, eller end lægen har foreskrevet. De mest almindelige symptomer på en overdosering med Remeron Smelt (uden anden medicin og alkohol) er søvnighed, desorientering og hjertebanken. Symptomerne på en mulig overdosis kan omfatte ændring i hjerterytmen (hurtigt, uregelmæssigt hjerteslag) og/eller besvimelse, som kan være symptomer på en livstruende tilstand, der kaldes torsades de pointes. 

Hvis du har glemt at tage Remeron Smelt

Hvis du skal tage din dosis 1 gang dagligt 

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis til normal tid.


Hvis du skal tage din dosis 2 gange dagligt 

 • Hvis du har glemt din morgendosis, skal du tage den sammen med din aftendosis.
 • Hvis du har glemt din aftendosis, skal du ikke tage den sammen med din dosis næste morgen, spring den over og fortsæt behandlingen med din normale morgen- og aftendosis.
 • Hvis du har glemt begge doser, skal du ikke forsøge at erstatte de glemte doser. Spring begge doser over og fortsæt behandlingen med din normale morgen- og aftendosis.

Hvis du holder op med at tage Remeron Smelt

→ Behandlingen med Remeron Smelt må kun stoppes efter aftale med din læge.
Hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan din depression vende tilbage. Kontakt lægen, når du har fået det bedre. Lægen vil afgøre, hvornår behandlingen kan stoppes.
Du må ikke pludselig stoppe behandlingen med Remeron Smelt, også selv om din depression er blevet bedre. Hvis du pludselig stopper behandling med Remeron Smelt kan du komme til at føle dig utilpas, svimmel, ophidset eller angst, og få hovedpine. Disse symptomer kan undgås ved at nedtrappe dosis gradvist. Lægen vil fortælle dig, hvordan du nedtrapper dosis gradvist.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Hvis du oplever nogen af følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage mirtazapin og kontakte din læge med det samme.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • følelse af opstemthed eller følelsesmæssig ‘høj’ (mani).


Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • gulning af øjne eller hud. Dette kan være tegn på forstyrrelser i leverfunktionen (gulsot).


Ikke kendte (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):  

 • tegn på infektion såsom pludselig uforklarlig høj feber, ondt i halsen og sår i munden (agranulocytose). I sjældne tilfælde kan mirtazapin forårsage forstyrrelser i dannelsen af blodlegemer (knoglemarvsdepression). Nogle bliver mindre modstandsdygtige over for infektion, fordi mirtazapin kan forårsage en midlertidig mangel på hvide blodlegemer (granulocytopeni). I sjældne tilfælde kan mirtazapin også forårsage en mangel på røde og hvide blodlegemer såvel som på blodplader (aplastisk anæmi), en mangel på blodplader (trombocytopeni) eller en stigning i antallet af hvide blodlegemer (eosinofili)
 • epileptiske anfald (krampeanfald)
 • en kombination af symptomer såsom uforklarlig feber, svedning, øget hjerterytme, diarré, (ukontrollable) muskelsammentrækninger, kulderystelser, overaktive reflekser, rastløshed, humørændringer, bevidstløshed og øget spytafsondring. I meget sjældne tilfælde kan disse være tegn på serotoninsyndrom
 • tanker om at gøre skade på eller tage livet af dig
 • alvorlige hudreaktioner (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).

 

Andre mulige bivirkninger ved brug af mirtazapin er: 

 

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • øget appetit og vægtøgning
 • søvnighed og træthed
 • hovedpine
 • mundtørhed.


Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • døsighed
 • svimmelhed
 • skælven og rysten
 • kvalme
 • diarré
 • opkastning
 • forstoppelse
 • udslæt
 • smerter i led og muskler
 • rygsmerter
 • svimmelhed og besvimelse, når man rejser sig hurtigt op
 • væskeophobning (typisk i ankler og fødder)
 • træthed
 • livagtige drømme
 • forvirring
 • angst
 • søvnproblemer.


Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • unormal fornemmelse i huden, som brænden, stikken, kilden og prikken
 • uro i benene
 • besvimelse
 • fornemmelse af følelsesløshed i munden (oral hypoaesthesia)
 • lavt blodtryk
 • mareridt
 • følelse af ophidsethed
 • hallucinationer
 • uro i kroppen.


Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • muskeltrækninger og -kramper
 • aggression
 • mavesmerter og kvalme; dette kan være tegn på betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis).


Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):  

 • unormal fornemmelse i munden (oral paræstesi)
 • væskeophobning i munden (mundødem)
 • væskeophobning i hele kroppen (generelt ødem)
 • lokal væskeophobning
 • lavt natrium i blodet (hyponatriæmi)
 • uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon
 • alvorlige hudreaktioner (dermatit bullous, erytem multiforme)
 • søvngængeri (somnambulisme)
 • taleforstyrrelse
 • øget kreatininkinase i blodet
 • besvær med at lade vandet (urinretention)
 • muskelsmerter, muskelstivhed og/eller muskelsvaghed, mørkt eller misfarvet urin (rhabdomyolyse).

 

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger: 

Hos børn under 18 år er følgende bivirkninger almindeligvis blevet konstateret i kliniske forsøg: væsentlig vægtøgning, udslæt og forhøjet koncentration af triglycerider i blodet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 


Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet efter Exp.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffemedicinrester. 

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Remeron Smelt indeholder: 

 • Aktivt stof: mirtazapin.
  Hver Remeron Smelt 15 mg smeltetablet indeholder 15 mg mirtazapin.
  Hver Remeron Smelt 30 mg smeltetablet indeholder 30 mg mirtazapin.
  Hver Remeron Smelt 45 mg smeltetablet indeholder 45 mg mirtazapin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Sukkerkugler, hypromellose, povidon K30, magnesiumstearat, aminoalkylmethacrylat copolymer E, aspartam (E951), vandfri citronsyre, crospovidon (type A), mannitol (E421), mikrokrystallinsk cellulose, naturlig og kunstig appelsinsmag (No. SN027512), natriumbicarbonat.

Udseende og pakningsstørrelser

Remeron Smelt er smeltetabletter. 

Remeron Smelt 15 mg smeltetabletter er runde og hvide med en skrå kant og mærket med koden TZ1 på den ene side. 

Remeron Smelt 30 mg smeltetabletter er runde og hvide med en skrå kant og mærket med koden TZ2 på den ene side. 

Remeron Smelt 45 mg smeltetabletter er runde og hvide med en skrå kant og mærket med koden TZ4 på den ene side. 

Smeltetabletterne er pakket i en børnesikret perforeret enkeltdosis blister. 

 

For Remeron Smelt 15, 30 og 45 mg smeltetabletter findes følgende pakningsstørrelser: 6, 18, 30, 48, 90, 96 og 180 smeltetabletter (ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2003 PC Haarlem, Holland 

Fremstiller

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, P.O. Box 20, 5340 BH Oss, Holland 

Repræsentant

MSD Danmark ApS, Havneholmen 25, 1561 København V, tlf. 4482 4000, dkmail@merck.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Belgien, Luxembourg 

Remergon SolTab 

Danmark, Island 

Remeron Smelt 

Estland, Finland, Holland, Letland, Litauen, Portugal, Romanien, Slovakiet, Tjekkiet, Østrig 

Remeron SolTab 

Irland, Storbritannien 

Zispin Soltab 

Italien, Ungarn 

Remeron 

Norge, Sverige 

Remeron-S 

Spanien 

Rexer Flas 

Tyskland 

Remergil SolTab 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...