Glucos. "B. Braun"

infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml

B. Braun

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

 

Glucos. ”B. Braun”, 50 mg/ml, infusionsvæske, opløsning

Glucosemonohydrat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Glucos. ”B. Braun” til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.
  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Glucos. ”B. Braun”
 3. Sådan bliver du behandlet med Glucos. ”B. Braun”
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Glucos. ”B. Braun” er en infusionsopløsning, som indeholder glucose (et sukkerstof). Den anvendes i de situationer, hvor du har brug for væsketilførsel for at erstatte væsketab. Den anvendes til at opløse eller fortynde lægemidler, som vil blive givet til dig som et drop i en blodåre (det vil sige som intravenøs infusion). 

2. Det skal du vide om Glucos. ”B. Braun”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Du må ikke få Glucos. ”B. Braun”

Du vil ikke få Glucos. ”B. Braun” hvis du har: 

 • for høje blodsukkerværdier (hyperglycæmi)som kræver mere end 6 enheder insulin i timen for at blive kontrolleret
 • for høj surhedsgrad i blodet (metabolsk acidose)
 • alvorlig ukorrigeret hypokaliæmi.

 

Du bør ikke få store mængder af denne opløsning hvis du har: 

 • for meget vand i din krop
 • akut hjertesvigt
 • vand i dine lunger
 • nyresvigt.

Glucos. ”B. Braun” må ikke bruges alene som behandling mod væskeunderskud, da det ikke indeholder nogle salte (elektrolytter). 

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du får Glucos. ”B. Braun”.
 

Din læge vil vurdere grundigt, om dette lægemiddel er egnet for dig hvis du har: 

 • sukkersyge
 • enhver form for nedsat funktion i sukkerstofskiftet (f. eks. efter operationer eller skader)
 • nedsat nyrefunktion.

Dette lægemiddel må ikke anvendes til behandling af væskeunderskud uden tilstrækkelig tilførsel af salte (se ligeledes ”Du må ikke få Glucos. ”B. Braun” ovenover), fordi det kan nedsætte saltkoncentrationen i dit blod betydeligt (især kalium og salt). Saltmangel kan medføre problemer med dit hjerte og ødelægge din hjerne. Især hos børn, ældre og patienter med en dårlig almentilstand er risikoen større.
 

Tilstrækkelig tilførsel af salte (især kalium og natrium) skal sikres.
 

Dine blodsukkerværdier, væskebalance, salte (især kalium) og syre-base-balancen vil blive kontrolleret under infusionen, for at sikre at disse er i orden. Det kan derfor være nødvendigt, at du får taget blodprøver.
 

Hvis det er nødvendigt, kan dit blodsukker kontrolleres ved indgivelse af insulin. Din læge vil tænke på, at din kaliumværdi i blodet kan falde i den forbindelse.
 

Sædvanligvis bør du ikke få dette lægemiddel, hvis du har eller for nylig har haft et slagtilfælde medmindre din læge mener, at det er nødvendigt for at du kan blive rask igen.
 

Hvis du ligeledes får blodtransfusioner, vil du få disse gennem en anden infusionsslange.
 

Hvis du lider af en fejlernæring med mangel på vitamin B (specielt thiamin), vil du få thiamintilskud, mens du får en infusion med Glucos. B. Braun.
 

Din læge vil tage hensyn til sikkerhedsinformation om den medicin, der opløses i eller fortyndes med Glucos. ”B. Braun”. 

 

Børn

Hos børn skal dosis af Glucos. ”B. Braun” være så lav som mulig (se også punkt 3). 

 

Brug af anden medicin sammen med Glucos. ”B. Braun”

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.
 

Din læge vil tænke på, at nogle lægemidler kan påvirke glucosestofskiftet.
 

Sikkerhedsinformation om medicin, der opløses i eller fortyndes med Glucos. ”B. Braun” skal tages i betragtning. 

 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du får Glucos. ”B. Braun”. 

  

Graviditet 

Hvis du er gravid, vil din læge nøje overveje, om du skal have denne opløsning eller ej. Din blodsukker vil blive kontrolleret, når du får denne medicin. 

 

Amning 

Hvis du ammer, vil din læge nøje overveje, om du skal have dette lægemiddel) 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Glucos. ”B. Braun” påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Sikkerhedsinformation om den medicin, der opløses i eller fortyndes med Glucos. ”B. Braun” skal tages i betragtning. 

3. Sådan bliver du behandlet med Glucos. ”B. Braun”

Denne medicin er til intravenøs anvendelse (det betyder, at det gives gennem en kanyle, der ligger i en blodåre). Det kan gives som infusion i en blodåre i arme eller ben (perifer vene). Dette afhænger dog af hvilken slags medicin der opløses i eller fortyndes med Glucos. ”B. Braun”.
 

Den mængde opløsning, du får afhænger af koncentrationen af den medicin, den skal opløses i eller fortyndes med. De nævnte maksimale doser herunder overvejes. 

 

Voksne

Maksimal daglig dosis 

Op til 40 ml pr. kg. legemsvægt pr. dag, svarende til 2 g glucose pr. kilo legemsvægt pr. dag. 

 

Maksimal infusionshastighed 

Den maksimale infusionshastighed er 5 ml pr. kg. legemsvægt pr. time, svarende til 250 mg glucose pr. kg. legemsvægt pr. time. 

 

Anvendelse til børn

Hvis Glucos. ”B. Braun” gives til børn, skal dosis være så lavt som mulig. Der skal tilføres salte efter behov. 

 

Hvis du har fået for meget Glucos. ”B. Braun”

Det er ikke sandsynligt at det sker, fordi din læge vil bestemme dine daglige doser.
En overdosering med glucose kan medføre: 

 • for høje blodsukkerværdier
 • tab af glucose gennem urinen
 • unormalt høj koncentrerede kropsvæsker
 • nedsat bevidsthed eller bevidstløshed på grund af ekstrem høje blodsukkerværdier eller for koncentrerede kropsvæsker
 • væskeunderskud.

  

Overdosis af væske kan medføre ekstrem meget væske i kroppen med: 

 • en øget hudspænding
 • tunge og hævede ben (venøs væskeophobning)
 • hævelse i væv (med risiko for vand i lungerne eller hævelse i hjernen)
 • unormalt høje eller lave koncentrationer af salte i blodet
 • forstyrrelser i syre-base-balancen.

Ved en overdosering kan du føle dig syg eller lide af opkastning og kramper.
 

Der kan udvikle sig yderligere tegn på en overdosering afhængig af, hvilken medicin der blev opløst i eller fortyndet med Glucos. ”B. Braun”.
Hvis dette forekommer, vil infusionshastigheden blive sænket eller infusionen blive afbrudt.
 

Hvis du har yderligere spørgsmål så spørg lægen eller sundhedspersonalet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du får dette lægemiddel, som det er ordineret, forventes der ingen bivirkninger.
 

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:
 

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Efter første anbrud: når beholderen er åbnet, skal den bruges omgående. 

 

Efter iblanding af tilsætningsstoffer: Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes øjeblikkeligt. Hvis produktet ikke anvendes øjeblikkeligt, er opbevaringstiden efter åbning og opbevaringsforholdene før anvendelsen brugerens ansvar. Opbevaringstiden er normalt ikke længere end 24 timer ved 2-8 ºC. 

 

Må ikke anvendes hvis opløsningen ikke er klar og farveløs eller næsten farveløs eller hvis beholderen eller låget er beskadiget. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glucos. ”B. Braun” indeholder:

 • Det aktive stof er glucosemonohydrat.
  En liter af denne medicin indeholder 55 g glucosemonohydrat, svarende til 50 g glucose.
 • Øvrigt indholdsstof er vand til injektionsvæsker.


Energimængde: 837 KJ/l svarende til 200 kcal/l
Teoretisk osmolaritet: 278 mOsm/l 

Surhed (justering til pH 7,4): < 0,5 mmol/l 

pH: 3,5 – 5,5 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Glucos. ”B. Braun” (egnet til indgift i et vene-drop) infusionsvæske, opløsning. 

 

Det er en klar, farveløs eller næsten farveløs infusionsvæske, opløsning.
 

Pakningsstørrelser:
Ecoflac plus plastflasker af polyethylen: 20 x 50 ml, 20 x 100 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml, 10 x 1000 ml. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

B. Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen 

Tyskland
 

Postadresse
34209 Melsungen 

Tyskland 

 

Fremstiller

B. Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen 

Saksa 

 • for batchnr. hvor ciffer 6+7 er 80 eller 81 ELLER hvor ciffer 6 er 0

  

ELLER 


B. Braun Medical S.A. Carretera de Terrassa 121
08191 Rubi, Barcelona, Spanien 

 • for batchnr. hvor ciffer 6 er 1 eller 4

 

Repræsentant

B. Braun Medical A/S
Dirch Passers Allé 27, 3. sal
2000 Frederiksberg 

Følgende oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Maksimal infusionshastighed    

Den maksimale infusionshastighed er 5 ml pr. kg legemsvægt pr. time, der svarer til 0,25 g (250 mg) glucose pr. kg legemsvægt pr. time. 

 

Indgivelsesmåde    

Intravenøs anvendelse. Muligheden for perifer intravenøs infusion afhænger af den fremstillede blandings osmolaritet. 

  

Glucoseholdige infusionsvæsker bør ikke indgives gennem samme infusionssæt som blod, hverken før, samtidigt med eller efter, på grund af risikoen for pseudoagglutination. 

  

Uforligeligheder   

Fordi Glucos. ”B. Braun” har en lav pH-værdi, kan der forekomme uforligeligheder, hvis det blandes med andre lægemidler. Erytrocytkoncentrater må ikke suspenderes i Glucos. ”B. Braun” på grund af risiko for pseudoagglutination 

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Hvis det ikke anvendes umiddelbart, er opbevaringstid og -betingelser inden anvendelse på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 til 8ºC, med mindre rekonstitution eller fortynding er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser. Vær opmærksom på anvisninger givet af fremstilleren af det respektive tilsætningsstof eller lægemiddel, der skal fortyndes. 

 

Regler for destruktion og anden håndtering   

Lægemidlet leveres i beholdere kun beregnet til engangsbrug. Må kun anvendes hvis opløsningen er klar og farveløs eller næsten farveløs, og hvis beholderen eller dens lukke er ubeskadiget. Administration skal påbegyndes umiddelbart efter tilslutning af beholderen til infusionssættet eller infusionsudstyr. Før blanding af et tilsætningsstof eller tilberedelse af en ernæringsblanding, skal fysisk og kemisk kompatibilitet bekræftes. Information om kompatibilitet kan fås hos fremstilleren. Sædvanlige forholdsregler mht. aseptiske forhold overholdes nøje, mens tilsætningsstoffer rekonstitueres. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes. Tilslut ikke delvist anvendte beholdere. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2012

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...