Glucos. "B. Braun"

infusionsvæske, opløsning 200 mg/ml

B. Braun

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

  

Glucos. B. Braun 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning

Glucosemonohydrat 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Glucos. B. Braun til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.
  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at får Glucos. B. Braun
 3. Sådan bliver du behandlet med Glucos. B. Braun
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

1. Virkning og anvendelse

Glucos. B. Braun 100 mg/ml er en opløsning, der indeholder glucose til indgivelse i form af et drop i en blodåre (intravenøs infusion). 


Du får dette lægemiddel for at få tilført kulhydrater, hvis du ikke er i stand til at spise og drikke normalt. 


Du kan også få det for at hæve et unormalt lavt blodsukker. 

2. Det skal du vide, før du får Glucos. B. Braun

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Du må ikke få Glucos. B. Braun

200 mg/ml, hvis du har: 

 • for højt blodsukker (hyperglykæmi), der kræver mere end 6 enheder insulin pr. time for at være reguleret.
 • delirium tremens i forbindelse med alvorlig væskemangel
 • alvorligt nedsat blodcirkulation, dvs. choktilstande og kredsløbskollaps
 • høje niveauer af syreholdige stoffer i blodet (acidose)
 • for meget vand i kroppen
 • vand i lungerne
 • akut hjertesvigt
 • alvorlig ukorrigeret hypokaliæmi.

  

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du får Glucos. B. Braun.
 

Din læge vil meget omhyggeligt overveje, om dette lægemiddel passer til dig, hvis du har: 

 • sukkersyge eller en anden form for intolerance overfor kulhydraters
 • højt blodvolumen
 • enhver form for nedsat stofskifte (f.eks. efter operationer eller skader, med for lidt ilt i vævet eller i forbindelse med visse organsygdomme), hvor dit blod kan blive surt
 • unormal høj koncentration af blodserum (høj serumosmolaritet)
 • nedsat nyre- eller hjertefunktion.

Du vil normalt ikke få dette lægemiddel, hvis du tidligere eller for nylig har haft et slagtilfælde, undtagen hvis din læge mener, at det er nødvendigt for at du kan få det bedre.
 

Din læge vil tage særligt hensyn, hvis din blod-hjerne-barriere er beskadiget, fordi dette lægemiddel så kan forårsage et forøget tryk på din hjerneskal eller rygmarv.
 

Dine blodsukkerværdier, væskebalance, salte (især kalium) og syre-base-balance vil blive kontrolleret under infusionen, for at sikre at disse er i orden. Det kan derfor være nødvendigt, at du får taget blodprøver. Hvis det er nødvendigt, vil dit blodsukker blive kontrolleret med indgivelse af insulin.
 

Før du får dette lægemiddel skal eventuelle eksisterende forstyrrelser i kroppens væskebalance og saltindhold som f.eks.: 

 • for lavt kalium- eller natriumniveau i blodet (hypokaliæmi, hyponatriæmi)
 • væskemangel eller for store tab af salte korrigeres.

Hvis der forekommer tegn på veneirritation eller betændelse i venevæggen på infusionsstedet, vil din læge overveje at ændre infusionsstedet.
 

Du vil få tilført tilstrækkelig med salte (især kalium, magnesium, phosphat) og hvis du lider af en mistænkt eller bekræftet fejlernæring med mangel på vitamin B (specielt thiamin), vil du få thiamintilskud, mens du får en infusion med Glucos. B. Braun. 

  

Børn

Der vil blive udvist særlig forsigtighed, når dette lægemiddel gives til børn i første og andet leveår, fordi et pludseligt stop af høje infusionshastigheder kan føre til meget lave blodsukkerniveauer, især hos disse børn. 

  

Brug af anden medicin sammen med Glucos. B. Braun

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.
 

Din læge vil sørge for kun at tilsætte lægemidler eller tilsætningsstoffer til opløsningen, der er let blandes med den.
 

Glucos. B.Braun vil ikke blive givet sammen med, lige før eller efter en blodtransfusion gennem samme infusionssæt. Dette kan skade de røde blodlegemer, eller få dem til at klumpe sammen. 

  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, får du tager dette lægemiddel. 

  

Graviditet 

Hvis du er gravid, vil din læge nøje overveje, om du skal have denne opløsning eller ej. Dit blodsukker vil blive kontrolleret, når du får denne medicin. 

  

Amning 

Hvis du ammer, vil din læge nøje overveje, om du skal have dette lægemiddel. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Glucos. B.Braun påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan bliver du behandlet med Glucos. B. Braun

Den mængde Glucos. B. Braun, du vil få, vil blive bestemt af din læge, og vil afhænge af din tilstand. 

 

Dosering

For voksne og teenagere fra 15 år er den maksimale mængde, der vil blive tilført 40 ml pr. kg legemsvægt pr. dag.
Opløsningen vil ikke blive indgivet hurtigere end ved en hastighed på 2,5 ml pr. kg legemsvægt pr. time. 


For børn op til 14 år vil den maksimale daglige tilførte mængde af dette lægemiddel bestemmes efter alder og legemsvægt: 

  

For tidligt fødte børn: 180 ml pr. kg legemsvægt
Nyfødte: 150 ml pr. kg legemsvægt
1.-2. år: 150 ml pr. kg legemsvægt
3.-5. år: 120 ml pr. kg legemsvægt
6.-10. år: 100 ml pr. kg legemsvægt
11-14. år: 80 ml pr. kg legemsvægt

  

Når lægen bestemmer dosis vil den samlede daglige væskeindtagelse tages i betragtning efter følgende anbefalinger for børn: 

  

1. levedag: 60-120 ml pr. kg legemsvægt
2. levedag: 80-120 ml pr. kg legemsvægt
3. levedag: 100-130 ml pr. kg legemsvægt
4. levedag: 120-150 ml pr. kg legemsvægt
5. levedag: 140-160 ml pr. kg legemsvægt
6. levedag: 140-180 ml pr. kg legemsvægt
1. måned før stabil vækst: 140-170 ml pr. kg legemsvægt
1. måned med stabil vækst: 140-160 ml pr. kg legemsvægt
2. til12. levemåned: 120-150 ml pr. kg legemsvægt
2. år: 80-120 ml pr. kg legemsvægt
3.-5. år: 80-100 ml pr. kg legemsvægt
6.-12. år: 60-80 ml pr. kg legemsvægt
13.-18. år: 50-70 ml pr. kg legemsvægt

  

Særlige tilstande

Hvis du har nedsat stofskifte (f.eks. efter operationer eller skader, med for lidt ilt i vævet eller i forbindelse med visse organsygdomme), vil doseringen af glucose blive justeret for at holde blodsukkerniveauet tæt på de normale værdier. 

  

Administration

Dette lægemiddel vil blive givet til dig i dit blod gennem et drop (ved intravenøs infusion). 

Du vil også få andre fødevarer som aminosyrer til opbygning af protein, fedtemulsioner, såkaldte essentielle fedtsyrer, salte, vitaminer og sporstoffer efter behov via en blodåren. 

  

Hvis du har fået for meget Glucos. B. Braun

Det er ikke sandsynligt at det sker, fordi din læge vil bestemme dine daglige doser.
 

Overdosering kan resultere i for høje blodsukkerværdier, tab af glucose gennem urinen, unormalt høtj koncentrerede kropsvæsker, væskemangel, nedsat bevidsthed eller bevidstløshed på grund af ekstremt høje blodsukkerværdier eller for koncentrerede kropsvæsker, for meget væske i kroppen med forøget hudspænding, tunge og hævede ben (venøs overbelastning), hævelse i vævet (muligvis med vand i lungerne eller hævelser i hjernen) og unormalt høje eller lave koncentrationer af salte i blodet. Ekstrem overdosering kan også føre til ophobning af fedt i leveren.
 

Hvis dette sker, nedsættes glucoseinfusionens hastighed eller infusionen vil blive afbrudt.
 

Din læge vil beslutte eventuel yderligere behandling, du vil have behov for, f.eks. indgivelse af insulin, væsker eller salte.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Der kan forekomme lokale reaktioner på indgivelsesstedet, herunder smerte, irritation af blodkar eller lejlighedsvist årrebetændelse med dannelse af blodprop. 

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:
 

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 


Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Brug ikke dette lægemiddel, hvis opløsningen ikke er klar og farveløs eller let gullig, eller hvis flasken eller dens lukke er beskadiget. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glucos. B. Braun indeholder

 • Det aktive stof er glucosemonohydrat.
  En liter af dette lægemiddel indeholder 220 g glucosemonohydrat, svarende til 200 g glucose.
 • De øvrige indholdsstofer er saltsyre og vand til injektionsvæsker.

Energiværdi 3.350 kJ/l ⇔ 800 kcal/l
Teoretisk osmolaritet 1110 mOsm/l
Titreringssurhed (til pH 7,4) < 0.1 mmol/l
pH 3,5 – 5,5 

  

Udseende og pakningsstørrelser

Glucos. B. Braun 200 mg/ml er en infusionsvæske (til indgivelse gennem et drop i en blodåre). Det er en klar, farveløs eller let gullig opløsning af glucosemonohydrat i vand.
Den leveres i 

 • farveløse plastic- (polyethylen) flasker med 500 ml eller 1000 ml, der ligger i pakninger a, 10 × 500 ml, 10 × 1000 ml

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

B. Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen
Tyskland 

  

Postadresse 

34209 Melsungen
Tyskland 

  

Fremstiller

B. Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen 

Tyskland 

 • for batchnr. hvor ciffer 6+7 er 80 eller 81 ELLER hvor ciffer 6 er 0

ELLER 


B. Braun Medical S.A. 

Carretera de Terrassa 121
08191 Rubi, Barcelona, Spanien 

 • for batchnr. hvor ciffer 6 er 1 eller 4

  

Repræsentant

B. Braun Medical A/S
Dirch Passers Allé 27, 3. sal
2000 Frederiksberg 

Følgende oplysninger er kun tiltænkt sundhedspersonalet

Administration 

Kun til central venøs infusion. 

 

Brug i den pædiatriske population 

Det tilrådes at bruge 10 % glucoseopløsning til behandling af hypoglykæmi hos børn. Ved brug of Glucos. B. Braun til nyfødte skal der tages hensyn til opløsningens høje osmolaritet. 

  

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 


Ved pludselig afbrydelse af glucoseinfusioner med høj hastighed kan der opstå udtalt hypoglykæmi på grund af dermed forbundne høje koncentrationer af seruminsulin. Dette gælder især børn under 2 år, patienter med diabetes mellitus og andre sygdomme, der er forbundet med nedsat glucosehomeostase. I oplagte tilfælde bør glucoseinfusionen nedtrappes inden for de sidste 30-60 minutter af infusionen. Det anbefales som forholdsregel, at hver individuel patient bliver monitoreret for hypoglykæmi i 30 minutter den første dag med pludselig afbrydelse af parenteral ernæring. 

Hvis der forekommer tegn på veneirritation, phlebitis eller thrombophlebitis under perifer venøs infusion, skal ændring af infusionsstedet overvejes. 

  

Utilsigtet subkutan administration 

Hvis der forekommer en utilsigtet perivenøs administration kan det medføre hudskader op til nekrose. Dette vil vise sig som smerter, hævelse og hudrødme rundt om injektionsstedet. I tilfælde af utilsigtet ekstravasation skal infusionen omgående stoppes og kanylen fjernes. Det angrebne lem skal eleveres for at lette absorptionen af ekstravasatet. Der kan anvendes kolde kompresser for at lindre den inflammatoriske reaktion. 

  

Opbevaringstid efter første åbning af beholderen 

Administrationen skal påbegyndes omgående efter tilslutning af beholderen til indgivelsessættet eller infusionsudstyret. 

  

Opbevaringstid efter fortynding 

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes med det samme. Hvis det ikke anvendes øjeblikkeligt er opbevaringsbetingelserne under og før brug på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 til 8 °C, medmindre fortyndingen er udført under kontrollerede og validerede aseptiske forhold. 

  

Uforligeligheder 

På grund af den sure pH kan opløsningen være uforligelig med andre lægemidler. Erytrocytkoncentrater må ikke suspenderes i glucoseopløsninger på grund af risikoen for pseudoagglutination. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2014

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...