Heparin "LEO"

injektionsvæske, opl. 5.000 IE/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Heparin LEO 5000 IE/ml injektionsvæske, opløsning  

Heparinnatrium  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Heparin LEO
 3. Sådan bliver du behandlet med Heparin LEO
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Heparin LEO forhindrer, at der dannes blodpropper i pulsårer og blodårer (vener) ved at nedsætte blodets evne til at størkne.
Heparin LEO kan også opløse nogle former for blodpropper.
Blodpropper opstår især i forbindelse med operationer og længere tids sengeleje. 

 

Du kan få Heparin LEO til forebyggelse og behandling af blodpropper. 

 

Du skal have Heparin LEO som en indsprøjtning. Det vil normalt være en læge eller sygeplejerske, der giver dig indsprøjtningen. 

2. Det skal du vide om Heparin LEO

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning. 

Du må ikke få Heparin LEO, hvis du

 • er allergisk over for heparinnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Heparin LEO (angivet i afsnit 6).
 • har eller har haft for få blodplader i blodet efter behandling med heparin.
 • har aktuel blødning eller risiko for større blødning.
 • har betændelse i hjertet (septisk endocarditis).
 • hvis du skal have lokal bedøvelse.

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Heparin LEO, hvis du 

 

 • har risiko for blødning.
 • har diabetes.
 • har for meget kalium i blodet eller tager kaliumbesparende, vanddrivende medicin.
 • tager eller skal tage blodfortyndende medicin og anden medicin mod blodpropper.
 • nedsat nyrefunktion.
 • tidligere har haft for meget syre i blodet (metabolisk acidose).

 

Kontakt straks læge eller sundhedspersonale, hvis du har fået rygmarvsbedøvelse og får rygsmerter eller følelsesløshed, stivhed eller svaghed i benene og får problemer med tarm- og blærefunktion. 

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Heparin LEO. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

 

Så længe du er i behandling med Heparin LEO vil din læge rutinemæssigt tage blodprøver. 

Børn

For tidligt fødte eller nyfødte må ikke få Heparin LEO, da det indeholder benzylalkohol. 

Brug af anden medicin sammen med Heparin LEO

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod gigt eller smerter (f.eks.
  acetylsalicylsyre, NSAID).
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin).
 • anden medicin til forebyggelse og behandling af blodpropper.
 • medicin mod alvorlig blodforgiftning (aktiveret protein C).
 • medicin mod depression (SSRI).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun få Heparin LEO efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Du kan få Heparin LEO, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Heparin LEO påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Heparin LEO indeholder methylparahydroxybenzoat, propylparahydroxybenzoat, benzylalkohol og natriumclorid

Heparin LEO indeholder methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216), der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær (bronkospasme). 

 

Heparin LEO indeholder 10 mg benzylalkohol pr. ml. For tidligt fødte og nyfødte må ikke få benzylalkohol. Benzylalkohol kan give forgiftningsreaktioner og allergiske reaktioner hos spædbørn og børn op til 3 år. 

 

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 5 ml hætteglas, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan bliver du behandlet med Heparin LEO

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet.
Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

 

En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtningen.
Du vil få indsprøjtet Heparin LEO i en blodåre. 

Hvis du har mistanke om, at du har fået for meget Heparin LEO

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har mistanke om, at du har fået for meget Heparin LEO (og du føler dig utilpas). 

 

Du kan få blødninger, f.eks.
fra slimhinder, sår på huden, fra mavetarmkanalen og underlivet, hvis du får for meget Heparin LEO. 

Hvis en dosis af Heparin LEO er glemt

Da du vil få dette lægemiddel under tæt medicinsk overvågning, er det ikke sandsynligt, at en dosis vil blive glemt. 

Hvis behandlingen med Heparin LEO bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet. 

 

Almindelige bivirkninger: 

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede). 

 • Blodansamling ved stedet for indsprøjtning.
 • Blødninger (kan påvirke alle organer).
 • Rødme af huden (erythem).

 

Ikke almindelige bivirkninger:  

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Forskellige former for hududslæt.
 • Nældefeber (urticaria).
 • Kløe (pruritus).
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed (osteoporose) ved længerevarende behandling. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
 • Blødning fra hud og slimhin- der pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Forandringer i huden med sår og vævsdød (hudnekrose).
 • Pludseligt hududslæt, ånde- drætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Overfølsomhedsreaktioner.
 • Irritation og smerter ved stedet for indsprøjtning.
 • Muskelsvaghed, forvirring og talebesvær pga. for højt kalium i blodet.
 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis (priapisme). Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger:  

(det sker hos mellem 1 og 10.000 ud af 1000 behandlede). 

 • Mangel på hormonet aldosteron. Symptomerne er:
  • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet (specielt hvis du har diabetes eller dårlige nyrer). I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
  • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for meget kalium i blodet. For meget kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Heparin LEO kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til.
Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver herunder leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Heparin LEO utilgængeligt for børn. 

 

Heparin LEO må ikke opbevares over 25 °C. 

 

Brug ikke Heparin LEO efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Brug ikke Heparin LEO, hvis der er uklarheder eller synlige partikler i hætteglasset. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Heparin LEO indeholder:

 • Aktivt stof: Heparinnatrium. 1 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 5000 IE heparinnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, natriumcitrat, benzylalkohol, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E 216), fortyndet saltsyre og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Heparin LEO er en klar, farveløs eller gul væske, fri for uklarhed og synlige partikler, i hætteglas med 5 ml. 

 

Pakningsstørrelser  

Heparin LEO er i pakninger med 5 hætteglas med 5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2017.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...