Colifoam®

rektalskum 100 mg/dosis

Meda

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Colifoam 100 mg/dosis rektalskum  

hydrocorticsonacetat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Colifoam
 3. Sådan skal du bruge Colifoam
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Colifoam er et svagt virkende binyrebarkhormon, som bruges til behandling af betændelse i endetarmens slimhinder (Proctitis). 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Colifoam

Brug ikke Colifoam hvis du har:

 • forstoppelse
 • hul i eller bylder på tarmvæggen
 • svampe, virus- eller bakterieinfektioner i endetarmen eller
 • du er blevet opereret i tarmen for nylig eller
 • du er overfølsom over for hydrocortison eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Colifoam.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Colifoam: 

 • til børn eller
 • i længere tid.

 

Tal med din læge, inden du bruger Colifoam, hvis du har mavesår. 


Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 


Hvis du har betændelse (med svampe, virus eller bakterier), skal du behandles før eller samtidig med, at du bruger Colifoam. 

Brug af anden medicin sammen med Colifoam

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. 


Nogle lægemidler kan øge virkningen af Colifoam, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklusiv visse former for HIV-medicin, herunder ritonavir og cobicistat). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet:
Du må kun bruge Colifoam efter lægens anvisning. Hvis du bruger Colifoam i længere tid, er der risiko for nedsat binyrebarkfunktion hos det nyfødte barn. 


Amning:
Du kan amme, selvom du bruger Colifoam. Hydrocortison bliver udskilt i ringe mængde i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Colifoam påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Colifoam indeholder propylenglycol, methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat

Indeholder propylenglycol, som kan give irritation af huden.
Indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), der kan give allergiske reaktioner, også efter du er holdt op med at bruge Colifoam. 

3. Sådan skal du bruge Colifoam

Dosering:

Voksne og børn: 

1 dosis (1 fyldt sprøjte) i endetarmen 1-2 gange daglig i 2-3 uger, derefter hver anden dag i 2-3 uger. 

 

Brugsanvisning: 

Se også beskrivelsen på bagsiden. 

 

 1. Du skal ryste beholderen kraftigt i ca. 1 minut før brug.
 2. Træk derefter det blå stempel ud til målestregen, ca. 1 cm fra kanten af sprøjten.
 3. Sæt så beholderens mundstykke lodret på sprøjten.
 4. Tryk forsigtigt beholderens mundstykke ned, således at skummet fylder ca. ¼ af sprøjten. Slip mundstykket.
 5. Vent et par sekunder til skummet ikke udvides mere.
 6. Gentag processen, tryk og vent til skummet udvides og netop når målestregen. Du må ikke trykke vedvarende for at fylde sprøjten i én omgang. Drivgassen vil blive opbrugt.
 7. Før sprøjtespidsen ind i endetarmen. Tryk stemplet i bund, så sprøjten tømmes.

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.  

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Har du taget for meget Colifoam?

Risikoen for overdosering er lille. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Colifoam, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

Har du glemt at tage Colifoam?

Har du glemt at tage en dosis, fortsætter du med almindelig dosering. Tag ikke dobbelt dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Følgende bivirkninger kan forekomme sjældent (forekommer hos op til 1 ud af 1000 behandlede): 

 • Diarré
 • Lokal brændende følelse
 • Sløret syn

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Opbevar Colifoam ved almindelig temperatur (15- 25°C).
Opbevar ikke Colifoam koldt.
Beskyt Colifoam® mod sollys og temperaturer over 50ºC. Beholderen indeholder en brandfarlig drivgas. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere information

Efter brug må du ikke brænde beholderen eller stikke hul på den. 


Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 4452 8888. 

Colifoam indeholder:

Colifoam, rektalskum 100 mg/dosis.
Det aktive stof i Colifoam er hydrocortisonacetat.
De øvrige indholdsstoffer er: propylenglycol; stearylalkohol; ethoxyleret; polyoxyethylen (10) steatylether; cetylalkohol; methylparahydroxybenzoat (E218); propylparahydroxybenzoat (E216); trolamin; renset vand.
Drivgas: isobutanol; propan. 

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

Markedsføring i Danmark:

Meda A/S  

Solvang 8  

3450 Allerød 

Fremstiller:

Pharmasol Ltd.
North Way  

Walworth Ind.Estate  

Andover.
SP10 5AZ. United Kingdom 

 

Stafford-Miller Ltd.
Thornbury Road,Eastover Plymouth  

GB-PL6 7PW Devon  

Storbritannien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...