Cardil

depottabletter 120 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cardil® 120 mg depottabletter  

Diltiazemhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cardil
 3. Sådan skal du tage Cardil
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Cardil er en medicin af typen calciumantagonister.
Cardil sænker blodtrykket og giver mere ilt til hjertet.
Du kan tage Cardil mod for højt blodtryk og til forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris). 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cardil

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Cardil hvis

 • du er allergisk over for diltiazemhydrochlorid, andre calciumantagonister eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cardil (angivet i afsnit 6).
 • du har forstyrrelser i hjerterytmen (syg sinusknude-syndrom eller hjerteblok, der ikke er behandlet med pacemaker, ventrikulær takykardi, atrieflimmer med WPW-syndrom).
 • du har lavt blodtryk.
 • din hjertefunktion er nedsat (hjerteinsufficiens), evt. med påvirkning af lungefunktionen.
 • du har meget langsom puls (mindre end 40 slag i minuttet).
 • du får medicin, der indeholder dantrolen eller ivabradin.
 • du har vand i lungerne.
 • du har mange anfald af hjertekramper (angina pectoris).
 • du lige har haft en blodprop i hjertet med komplikationer.
 • du har haft blodprop i hjernen eller forbigående tilfælde med iltmangel til hjernen.
 • du har fået for meget digoxin (hjertemedicin).
 • du er gravid eller ammer.
 • du har akut kredsløbssvigt (kardiogent shock).

 

Cardil må ikke anvendes til nyfødte. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Cardil, hvis du 

 • er i behandling for hjertesvigt og vand i lungerne.
 • samtidig er i behandling med betablokkere, digoxin eller amiodaron (mod forhøjet blodtryk og/eller visse hjertesygdomme).
 • har forstyrrelser i hjerterytmen eller hjerteblok.
 • har langsom puls.
 • har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • er ældre.
 • har forsnævring af hjerteklapperne (aortastenose).
 • har kronisk diarre f.eks. på grund af en tarmsygdom.
 • har anfald med meget hurtig puls.
 • har for lavt blodtryk.
 • har tendens til forstoppelse. Cardil kan hæmme tarmbevægelserne.
 • du har stofskiftesygdommen akut porfyri (mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst).

 

Hvis du er ældre eller har nedsat lever- eller nyrefunktion, skal din hjerterytme kontrolleres hyppigere. 

 

Hvis du skal bedøves, skal du fortælle lægen, at du tager Cardil. 

 

Tabletrester fra depottabletterne kan af og til ses i afføringen, men dette har ingen betydning. 

Brug af anden medicin sammen med Cardil

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du tager 

 • anden medicin for hjertet, hjerterytmen eller blodtrykket (quinidin, betablokkere, alfablokkere, andre calciumantagonister, amiodaron, digoxin, moricizin, ivabradin).
 • medicin mod hjertekramper (nifedipin, nitratpræparater).
 • medicin (som indsprøjtning i en blodåre) mod spasmer i musklerne (dantrolen).
 • epilepsimedicin (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin).
 • medicin mod psykiske sygdomme (imipramin, nortriptylin, fluoxetin og lithium).
 • medicin efter transplantation (ciclosporin, sirolimus og tacrolimus).
 • medicin til behandling af kræft (antiøstrogen, tamoxifen).
 • medicin mod angst, uro, sovemedicin og bedøvelsesmidler (buspiron, alprazolam, triazolam, midazolam, alfentanil, enfluran).
 • medicin mod astma (theophyllin).
 • binyrebarkhormon (prednisolon, methylprednisolon, prednison).
 • medicin mod impotens (sildenafil).
 • medicin mod forstørret prostata (alfuzosin).
 • medicin mod for meget kolesterol og fedt i blodet (statiner, som f.eks. simvastatin, atorvastatin, lovastatin).
 • medicin mod infektion (erythromycin, clarithromycin, rifampicin).
 • medicin mod mavesår (cimetidin og ranitidin).
 • medicin mod HIV (HIV-proteasehæmmere).
 • medicin mod svamp (af azoltypen).
 • medicin der fremmer peristaltikken (cisaprid).
 • medicin til bedøvelse (halothan og isofluran).
 • naturlægemidlet perikum.

Brug af Cardil sammen med mad og drikke

Du skal tage Cardil før eller under et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må ikke tage Cardil, hvis du er gravid. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du ikke tage Cardil, da Cardil går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cardil kan give bivirkninger (f.eks. svimmelhed, utilpashed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis disse bivirkninger opstår, bør du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Efter behandlingen er stabiliseret er det ikke sandsynligt, at diltiazem vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Cardil indeholder saccharose, lactose og ricinusolie

Cardil indeholder saccharose og lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Cardil indeholder ricinusolie, som kan give mavebesvær og diarré. 

3. Sådan skal du tage Cardil

Tag altid Cardil nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning.
Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal tage Cardil depottabletter på omtrent samme tid hver dag før eller under et måltid.
Du skal synke Cardil depottabletter hele eller delte med et glas vand. Du må ikke tygge eller knuse dem.
Du kan måske se den hårde kerne fra tabletten i afføringen. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne  

60 mg 3 gange dagligt. Dosis kan afhængigt af virkningen øges til maksimalt 120 mg 3 gange dagligt. Følg lægens anvisning. 

 

Ældre  

Du skal have en mindre dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Brug til børn  

Cardil må ikke anvendes til børn på grund af manglende viden om virkning og sikkerhed. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion  

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Cardil depottabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine depottabletter til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Cardil

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Cardil, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering er udtalt blodtryksfald, der kan medføre besvimelse, langsom puls, forstyrrelser i hjerterytmen (som kan være alvorlig), svimmelhed, hovedpine, svækket bevidsthed, koma, kramper, udslæt, lav legemstemperatur, åndenød, vand i lungerne, ophør af vejrtrækning, ændringer i blodbilledet, påvirket nyrefunktion, henfald af muskelceller, iltmangel i mave-tarmkanalen, kvalme og opkastninger. 

Hvis du har glemt at tage Cardil

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Cardil

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hvis du oplever en eller flere af nedenstående alvorlige bivirkninger, skal du søge hjælp hos læge eller på skadestue, ring evt. 112: 

 

Meget almindelige - almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • Forværring af hjertekramper (angina pectoris), kortvarig besvimelse.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Overledningsforstyrrelser i hjertet, hjertebanken.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed samt infektioner og feber.
 • Åndedrætsbesvær og væskeophobning i kroppen.
 • Meget langsom eller hurtig puls, evt. også uregelmæssig puls.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Akut nedsat nyrefunktion.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud.

 

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Hjertesvigt med trykken i brystet og åndenød, alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen ekstra hjerteslag.
 • Besvimelsesanfald.
 • Tarmslyng med voldsomme smerter i maven.
 • Leverbetændelse med gulsot.
 • Akut nyrebetændelse, der viser sig ved voldsomme lændesmerter og feber.
 • Bindevævssygdom (lupus erythematosus-lignende).
 • Alvorlige psykiske forstyrrelser med mani, psykoser og vrangforestillinger.
 • Alvorlig hudreaktion med blærer og feber.

 

Ikke kendt (kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data): 

 • For få blodplader, der påvirker blodets evne til at størkne.
 • Alvorlig allergisk reaktion med hævelse af ansigt, læber, tunge, svælg med vejrtræknings- og/eller synkebesvær.
 • Leverbetændelse

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Ødemer i hænder/fødder.

 

Meget almindelige - almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 100 patienter): 

 • Kraftesløshed og svaghed, utilpashed.
 • Hævede ankler.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Sure opstød og trykken i maven, forstoppelse, fordøjelsesbesvær, mavesmerter, kvalme.
 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Rødmen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Blodmangel.
 • Svimmelhed på grund af lavt blodtryk, når du rejser dig op.
 • Nervøsitet, søvnbesvær.
 • Hoste.
 • Opkastning, diarré.
 • Kløende og skællende hududslæt, udslæt med pletter eller små knuder, mæslingelignende udslæt.
 • Nældefeber.
 • Forøget urinmængde, hyppige små vandladninger, vandladningstrang om natten.
 • Stigning i leverenzymværdier.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Ledsmerter.
 • Mundtørhed.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

 

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Parkinsonisme.
 • Forhøjet blodsukker hos sukkersygepatienter.
 • Små blodudtrædninger i huden.
 • Vægtøgning, nedsat appetit (anoreksi).
 • Føleforstyrrelser (snurren, følelsesløshed, lugt- og smagsforstyrrelser).
 • Forvirring.
 • Depression.
 • Søvnløshed, søvnforstyrrelser.
 • Bevægelsesforstyrrelser.
 • Øresusen (tinnitus).
 • Muskelsmerter.
 • Lysoverfølsomhedsreaktioner.
 • Impotens.
 • Forstyrrelser i blodets evne til at størkne.

 

Ikke kendt (kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data): 

 • Humørsvingninger (herunder depression), unormale drømme, hukommelsestab.
 • Rysten, nervøsitet, ufrivillige bevægelser.
 • Årebetændelse.
 • Hævelse af tandkødet.
 • Svedudbrud.
 • Vækst af bryster hos mænd.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Cardil utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 


Tag ikke Cardil efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cardil indeholder:

 • Aktivt stof: Diltiazemhydrochlorid. Hver depot- tablet indeholder 120 mg diltiazemhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, hydrogeneret ricinusolie, tørret aluminiumhydroxid gel, dispergeret polyacrylat 30%, talcum, magnesiumstearat, hypromellose, saccharose, glycerol 85%, titandioxid (E 171) og polysorbat 80.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Cardil 120 mg depottabletter er hvide, aflange, filmovertrukne depottabletter med delekærv, mærket ”DL 120” på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser 

Cardil 120 mg fås i pakningsstørrelser á 60 og 120 depottabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Cardil® er et registreret varemærke, der tilhører Orion Corporation. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2017.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...