Lamotrigin "Teva"

tabletter 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg

Teva

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lamotrigin Teva 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg tabletter 

lamotrigin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lamotrigin Teva
 3. Sådan skal du tage Lamotrigin Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lamotrigin Teva tilhører en gruppe af medicin, der kaldes antiepileptika. Det anvendes til behandling af to tilstande - epilepsi og bipolar sygdom.  

 

Lamotrigin Teva behandler epilepsi ved at blokere for de signaler i hjernen, der udløser epileptiske anfald. 

 • Lamotrigin Teva kan anvendes alene eller sammen med anden medicin til behandling af epilepsi hos voksne og børn fra 13 år og derover. Lamotrigin Teva kan også anvendes sammen med anden medicin til behandling af de anfald, der opstår i forbindelse med sygdommen Lennox-Gastauts syndrom.
 • Lamotrigin Teva kan anvendes med eller uden anden medicin til behandling af disse sygdomme hos børn mellem 2 og 12 år. Det kan anvendes alene til behandling af en type epilepsi, der kaldes typisk absence- epilepsi.

Lamotrigin Teva virker også mod bipolar sygdom

Personer med bipolar sygdom (også kaldet maniodepressiv sygdom) har voldsomme humørsvingninger med maniske perioder (opstemthed eller eufori), som veksler med perioder med depression (dyb nedtrykthed eller modløshed). Lamotrigin Teva kan anvendes alene eller sammen med andre lægemidler til forebyggelse af de perioder med depression, der opstår ved bipolar sygdom, hos voksne i alderen 18 år og derover. Det vides endnu ikke, hvordan Lamotrigin Teva udløser denne effekt i hjernen. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lamotrigin Teva

Tag ikke Lamotrigin Teva

 • hvis du er allergisk over for lamotrigin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lamotrigin Teva (angivet i punkt 6).

 

Hvis dette gælder for dig: 

Kontakt lægen og lad være med at tage Lamotrigin Teva. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lamotrigin Teva: 

 • hvis du har nyreproblemer
 • hvis du nogensinde har fået udslæt, efter du har taget lamotrigin eller anden medicin til behandling af bipolar sygdom eller epilepsi
 • hvis du nogensinde har fået meningitis, efter du har taget lamotrigin (læs beskrivelsen af disse symptomer i afsnittet ”Andre bivirkninger” under punkt 4)
 • hvis du allerede tager medicin, der indeholder lamotrigin.

 

Hvis noget af dette gælder for dig: 

Kontakt lægen, som kan nedsætte din dosis eller beslutte, at Lamotrigin Teva ikke er en hensigtsmæssig behandling til dig. 

Vigtig information om potentielt alvorlige reaktioner

Få patienter, der tager Lamotrigin Teva, får en allergisk reaktion eller en potentiel alvorlig hudreaktion, som kan udvikle sig til et mere alvorligt problem, hvis det ikke behandles. Disse kan omfatte Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) eller lægemiddelfremkaldt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS). Du skal kende de symptomer som du skal holde øje med, mens du tager Lamotrigin Teva. 

 

Læs beskrivelsen af symptomerne i punkt 4 i denne indlægsseddel under overskriften ”Mulige livstruende bivirkninger: søg lægehjælp med det samme”. 

Tanker om at skade dig selv eller selvmord

Antiepileptika anvendes til behandling af flere sygdomme, herunder epilepsi og bipolar sygdom. Patienter med bipolar sygdom kan sommetider have tanker om at skade sig selv eller begå selvmord. Hvis du har bipolar sygdom, kan du have disse tanker: 

 • når du starter behandlingen
 • hvis du tidligere har haft tanker om at skade dig selv eller om at begå selvmord
 • hvis du er under 25 år.

 

Hvis du har foruroligende tanker eller oplevelser, eller hvis du bemærker, at du får det værre eller udvikler nye symptomer, mens du tager Lamotrigin Teva:
Søg straks lægehjælp, eller tag på det nærmeste hospital for at få hjælp. 

 

En lille andel af de personer, der behandles med epilepsimedicin, såsom Lamotrigin Teva, har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, skal du straks kontakte din læge. 

Hvis du tager Lamotrigin Teva til behandling af epilepsi

Nogle typer af epileptiske anfald kan i nogle tilfælde blive værre eller forekomme oftere, mens du tager Lamotrigin Teva. Nogle patienter kan få voldsomme epileptiske anfald, der kan give alvorlige helbredsproblemer. Hvis du oftere får dine anfald, eller hvis du får et voldsomt anfald, mens du tager Lamotrigin Teva:
Søg straks lægehjælp. 

Børn og unge

Lamotrigin Teva må ikke gives til børn og unge under 18 år til behandling af bipolar sygdom 

Medicin til behandling af depression eller andre psykiske problemer øger risikoen for selvmordstanker og selvmordsadfærd hos børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Lamotrigin Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

 

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tager andre lægemidler mod epilepsi eller psykiske problemer. Dette skal du gøre for at være sikker på, at du får den rigtige dosis af Lamotrigin Teva. Disse lægemidler omfatter: 

 • oxcarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat eller zonisamid, der anvendes til behandling af epilepsi
 • lithium, olanzapin eller aripiprazol, der anvendes til behandling af psykiske problemer
 • bupropion, der anvendes til behandling af psykiske problemer eller til rygeafvænning.

 

Kontakt lægen, hvis du tager nogen af disse lægemidler. 

 

Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af Lamotrigin Teva eller gøre det mere sandsynligt, at man får bivirkninger. Disse omfatter: 

 • valproat, der bruges til behandling af epilepsi og psykiske problemer
 • carbamazepin, der bruges til behandling af epilepsi og psykiske problemer
 • phenytoin, primidon eller phenobarbital, der bruges til behandling af epilepsi
 • risperidon, der bruges til behandling af psykiske problemer
 • rifampicin, som er et antibiotikum
 • medicin, der anvendes til behandling af hiv-infektion (en kombination af lopinavir og ritonavir eller atazanavir og ritonavir)
 • hormonelle præventionsmidler, såsom p-piller (se nedenfor).

 

Kontakt lægen, hvis du tager eller begynder eller stopper med at tage nogle af disse lægemidler. 

 

Hormonelle præventionsmidler (såsom p-piller) kan påvirke Lamotrigin Tevas virkning 

Din læge kan anbefale, at du anvender en bestemt type hormonelt præventionsmiddel eller en anden type
prævention, såsom kondomer, pessar eller spiral. Hvis du tager et hormonelt præventionsmiddel som f.eks. p-piller, vil din læge muligvis tage blodprøver for at kontrollere niveauet af lamotrigin i dit blod. Hvis du anvender et hormonelt præventionsmiddel, eller hvis du har planer om at begynde at tage et hormonelt præventionsmiddel:
Kontakt lægen, som vil fortælle dig om egnede præventionsmidler. 

 

Lamotrigin Teva kan også påvirke de hormonelle præventionsmidlers virkning, selvom det er usandsynligt, at det skulle gøre dem mindre effektive. Hvis du tager et hormonelt præventionsmiddel, og du bemærker ændringer i menstruationsmønsteret, som f.eks. gennembrudsblødning eller pletblødning mellem menstruationer:
Kontakt lægen. Det kan være tegn på, at Lamotrigin Teva påvirker virkningen af dit præventionsmiddel. 

Graviditet og amning

Graviditet 

Der kan være en øget risiko for medfødte defekter hos spædbørn, hvis mødre har taget Lamotrigin Teva under graviditeten. Disse medfødte defekter inkluderer læbe- eller ganespalte. Din læge vil muligvis anbefale, at du skal tage ekstra folinsyre, hvis du planlægger at blive gravid, og mens du er gravid. 

 

Graviditet kan også ændre Lamotrigin Tevas virkning, så din læge vil muligvis tage blodprøver og eventuelt ændre din dosis af Lamotrigin Teva. 

 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Du må ikke stoppe behandlingen uden at have talt med din læge. Dette er især vigtigt, hvis du har epilepsi. 

 

Amning 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager dette lægemiddel, hvis du ammer eller har planer om at amme. Det aktive stof i Lamotrigin Teva passerer over i modermælken og kan påvirke dit barn. Din læge vil fortælle dig om fordele og ulemper ved amning, mens du tager Lamotrigin Teva, og vil undersøge dit barn ind imellem, hvis du vælger at amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lamotrigin kan forårsage svimmelhed og dobbeltsyn.
Du må ikke føre motorkøretøj og betjene maskiner, medmindre du er sikker på, at du ikke er påvirket. 

 

Hvis du har epilepsi, skal du tale med din læge om at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

Lamotrigin Teva indeholder lactose

Lamotrigin tabletter indeholder små mængder af en sukkerart, der kaldes lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

 

Kontakt lægen, og stop med at tage Lamotrigin Teva. 

Lamotrigen Teva 100 mg indeholder Orange Yellow S (E110)

Lamotrigin Teva 100 mg tabletter indeholder farvestoffet Orange Yellow S (E110), som kan forårsage allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du tage Lamotrigin Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Hvor meget Lamotrigin Teva skal du tage

Det kan tage et stykke tid at finde frem til den optimale dosis af Lamotrigin Teva til dig. Din dosis afhænger af: 

 • din alder
 • om du tager Lamotrigin Teva sammen med anden medicin
 • om du har problemer med nyrerne eller leveren.

 

I første omgang vil lægen ordinere en lav dosis og herefter gradvist øge denne dosis i løbet af nogle få uger, indtil du når en dosis, der passer til dig (kaldet den effektive dosis). Tag aldrig mere Lamotrigin Teva, end lægen har foreskrevet. 

 

Brug til børn og unge 

Den normale effektive dosis af Lamotrigin Teva til voksne og børn over 13 år og derover ligger mellem 100 mg og 400 mg dagligt. 

 

Anvendelse af Lamotrigin Teva frarådes til børn under 2 år. 

 

Til børn i alderen 2-12 år afhænger den effektive dosis af deres kropsvægt. Det er normalt mellem 1 mg og 15 mg for hvert kilo, barnet vejer. Den maksimale vedligeholdelsesdosis er 200 mg dagligt. 

Sådan skal du tage Lamotrigin Teva

Du skal tage Lamotrigin Teva 1 eller 2 gange om dagen, som foreskrevet af din læge. Lamotrigin Teva kan tages med eller uden mad. 

 

Din læge kan også bestemme, at du skal begynde eller stoppe med at tage anden medicin, afhængigt af hvilken sygdom du behandles for, og hvordan du reagerer på behandlingen. 

 • Synk tabletterne hele. Du må ikke brække, tygge eller knuse dem.
 • Tag altid den fulde dosis, som din læge har foreskrevet. Du må aldrig kun tage en del af en tablet.

Hvis du har taget for meget Lamotrigin Teva

Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis du har taget flere Lamotrigin Teva tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Om muligt skal du vise lægen pakningen med Lamotrigin Teva. 

 

Hvis du har taget for meget Lamotrigin Teva, er der større risiko for, at du får alvorlige bivirkninger, der kan være livsfarlige. 

 

En overdosis kan give følgende symptomer: 

 • hurtige, ufrivillige øjenbevægelser
 • klodsethed og manglende koordinationsevne, der påvirker balancen
 • ændringer i hjerterytmen (kan normalt ses ved ekg)
 • bevidstløshed, krampeanfald eller koma.

Hvis du har glemt at tage Lamotrigin Teva

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis til sædvanlig tid. 

Hvis du holder op med at tage Lamotrigin Teva

Spørg lægen til råds om, hvordan du skal fortsætte behandlingen. Det er vigtigt, at du gør dette. 

 

Du må ikke stoppe med at tage Lamotrigin Teva uden først at konsultere din læge.
Tag Lamotrigin Teva så længe, din læge anbefaler det. Du må ikke stoppe, medmindre din læge siger, at du skal. 

Hvis du tager Lamotrigin Teva til behandling af epilepsi

Hvis du skal stoppe med at tage Lamotrigin Teva, er det vigtigt, at din dosis reduceres gradvist i løbet af ca. 2 uger. Hvis du stopper med at tage Lamotrigin Teva pludseligt, kan din epilepsi komme tilbage eller blive værre. 

Hvis du tager Lamotrigin Teva til behandling af bipolar sygdom

Det kan tage lidt tid, før Lamotrigin Teva virker, så du vil sandsynligvis ikke få det bedre med det samme.
Hvis du holder op med at tage Lamotrigin Teva, er det ikke nødvendigt at nedsætte dosis gradvist. Du skal dog stadig rådføre dig med lægen først, hvis du ønsker at holde op med at tage Lamotrigin Teva. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Mulige livstruende bivirkninger: søg lægehjælp med det samme. 

En lille andel af de personer, der tager Lamotrigin Teva, får allergiske reaktioner eller hudreaktioner, der kan 

være livstruende, og som kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, hvis de ikke behandles. 

 

Der er størst sandsynlighed for, at disse symptomer forekommer i løbet af behandlingens første måneder, især hvis begyndelsesdosis er for høj, eller hvis dosis er blevet forøget for hurtigt, eller hvis Lamotrigin Teva tages sammen med et lægemiddel, der hedder valproat. Nogle af disse symptomer er mere almindelige hos børn, så forældre skal være opmærksomme på at holde øje med eventuelle symptomer. 

 

Symptomer på disse reaktioner omfatter: 

 • hududslæt eller rødme, som kan udvikle sig til livstruende hudproblemer, herunder udbredt udslæt med blæredannelse og afskalning af huden, især omkring munden, næsen, øjnene og kønsdelene, omfattende afskalning af huden (mere end 30 % af legemsoverfladen- toksisk epidermal nekrolyse) eller omfattende udslæt med påvirkning af lever, blod og andre organer (DRESS)
 • sår i munden, halsen, næsen eller på kønsdelene
 • ømhed i munden eller røde eller hævede øjne
 • høj feber, influenzalignende symptomer eller døsighed
 • hævelse i ansigtet eller hævede kirtler i halsen, armhulerne eller lysken
 • uventet blødning eller blå mærker, eller at dine fingre bliver blå
 • ondt i halsen eller flere infektioner (såsom forkølelse) end normalt
 • forhøjet niveau af leverenzymer i blodprøver
 • forhøjet niveau af en bestemt type hvide blodlegemer (eosinofile celler)
 • forstørrede lymfeknuder
 • påvirkning af kroppens organer, herunder lever og nyrer.

 

I mange tilfælde er disse symptomer tegn på mindre alvorlige bivirkninger, men du skal være klar over, at de muligvis kan være livstruende og kanudvikle sig til mere alvorlige problemer, såsom organsvigt, hvis de ikke behandles. Hvis du bemærker nogle af disse symptomer:
Kontakt straks lægen. Din læge kan beslutte at undersøge din lever, dine nyrer eller dit blod, og du får muligvis at vide, at du skal stoppe med at tage Lamotrigin Teva. Hvis du har alvorlige hudproblemer, må dualdrig begynde at tage Lamotrigin Teva igen. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • hovedpine
 • hududslæt.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • aggression eller irritabilitet
 • søvnighed eller døsighed
 • svimmelhed
 • rysten eller skælven
 • søvnbesvær
 • ophidselse
 • diarré
 • mundtørhed
 • kvalme eller opkastning
 • træthed
 • smerter i ryggen eller led eller andre steder.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • klodsethed og manglende koordinationsevne
 • dobbeltsyn eller sløret syn.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • livstruende hudproblemer med udslæt, blæredannelse og afskalning af huden: Se også informationen i begyndelsen af punkt 4
 • en gruppe af symptomer, herunder: feber, kvalme, opkastning, hovedpine, nakkestivhed, overfølsomhed over for skarpt lys. Dette kan skyldes en betændelsestilstand i hjernen og rygsøjlen (meningitis). Disse symptomer forsvinder som regel, når behandlingen bliver stoppet. Kontakt lægen, hvis symptomerne fortsætter eller bliver værre
 • hurtige, ukontrollerede øjenbevægelser
 • kløende øjne med flåd og skorper på øjenlågene.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter): 

 • en livstruende hudreaktion med omfattende afskalning af huden: Se også informationen i begyndelsen af punkt 4
 • høj feber: Se også informationen i begyndelsen af punkt 4
 • hævelser i ansigtet eller hævede kirtler på halsen, i armhulerne eller i lysken: Se også informationen i begyndelsen af punkt 4
 • ændringer i leverfunktionen, hvilket kan ses i blodprøver, eller leversvigt: Se også informationen i begyndelsen af punkt 4
 • alvorlige problemer med blodets størkningsevne, hvilket kan give uventede blødninger eller blå mærker: Se også informationen i begyndelsen af punkt 4
 • ændringer, der muligvis kan ses i blodprøver, herunder fald i antallet af røde blodlegemer, fald i antallet af hvide blodlegemer, fald i antallet af blodplader, fald i antallet af alle disse typer celler samt en knoglemarvslidelse
 • hallucinationer (du ser og hører ting, som ikke er virkelige)
 • forvirring
 • usikkerhed på benene ved bevægelse
 • ukontrollerede kropsbevægelser (tics), ukontrollerede muskelspasmer i øjne, hoved og overkrop eller andre unormale kropsbevægelser som spjæt, rystelser eller stivhed
 • hyppigere anfald hos personer med epilepsi
 • forværring af symptomerne på Parkinsons sygdom hos personer med denne lidelse
 • lupus-lignende reaktioner (symptomer kan inkludere: ryg- eller ledsmerter der sommetider kan være ledsaget af feber og/eller generelt dårligt helbred).

 

Andre bivirkninger 

 • Andre bivirkninger er set hos en lille andel patienter, men frekvensen er ukendt: Der er rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i langtidsbehandling med epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon.
 • DRESS

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet, æsken eller beholderen efter EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lamotrigin Teva indeholder

 • Aktivt stof: lamotrigin 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, prægelatineret stivelse, povidon K-30, kolloid vandfri silica, natriumstivelsesglykolat (type A) og magnesiumstearat. Herudover indeholder tabletter med 100 mg lamotrigin også Orange Yellow S (E110), og tabletter med 200 mg lamotrigin også indigo carmine (E132).

Udseende og pakningsstørrelser

Lamotrigin Teva 25 mg tabletter er hvide til råhvide, rombeformede tabletter, præget med tallet “93” på den ene side og med delekærv mellem de to tal, og præget med “39” på den anden side af tabletten. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Lamotrigin Teva 50 mg tabletter er hvide til råhvide, runde tabletter, præget med tallet “50” på den ene side og “LT” på den anden side af tabletten. 

 

Lamotrigin Teva 100 mg tabletter er ferskenfarvede, rombeformede tabletter, præget med tallet “93” på den ene side og med delekærv mellem de to tal, og præget med “463” på den anden side af tabletten. 

 

Lamotrigin Teva 200 mg tabletter er blå, rhombeformede tabletter, præget med tallet “93” på den ene side og med delekærv mellem de to tal, og præget med “7248” på den anden side af tabletten. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Lamotrigin Teva 25 mg tabletter fås i pakningsstørrelser med 14, 21, 30, 42, 56, 60, 90 og 100 tabletter. 

Kalenderpakninger: 21 og 42 tabletter. 

 

Lamotrigin Teva 50 mg tabletter fås i pakningsstørrelser med 14, 21, 30, 42, 56, 60, 90, 100 og 200 tabletter. 

Kalenderpakninger: 21 og 42 tabletter. 

 

Lamotrigin Teva 100 mg og 200 mg tabletter fås i pakningsstørrelser med 21, 30, 42, 56, 60, 90, 100 og 200 tabletter. 

Kalenderpakninger: 21 og 42 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.
Swensweg 5 

2031 GA Haarlem 

Holland 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S 

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Tlf.: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company 

13 Pallagi Str, Debrecen 

H-4042, Ungarn  

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

 

Danmark: 

Lamotrigin Teva 

Irland: 

Lameutral 

Italien: 

Lamotrigina Teva Pharma B.V. 

Polen: 

Lamilept 

Portugal: 

Lamotrigina Teva Comprimidos 

Sverige: 

Lamotrigin Teva 

Storbritannien: 

Teva Lamotrigine 

Tyskland: 

Lamotrigin-TEVA® 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i 06/2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...