Locoid®

creme 0,1%

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Locoid® 0,1% creme  

Hydrocortisonbutyrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid
 3. Sådan skal du bruge Locoid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Locoid indeholder hydrocortisonbutyrat.
Hydrocortisonbutyrat er et binyrebarkhormon (steroid), som hæmmer irritation i huden.
Du kan bruge Locoid ved eksem, ved irriteret hud og ved psoriasis. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Locoid

 • hvis du er allergisk over for hydrocortisonbutyrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Locoid (angivet i afsnit 6).
 • hvis din hudsygdom er betændt med bakterier eller svampe. I så fald skal du også have medicin mod betændelsen.
 • mod virussygdomme, der giver udbrud på huden, f.eks. forkølelsessår, helvedesild eller skoldkopper.
 • mod rosacea, der er en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og udvidede blodkar.
 • mod betændt eksem eller irritation i huden omkring munden.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Locoid.
Vær opmærksom på følgende: 

 • Hvis cremen ikke hjælper i løbet af kort tid, kan din hudsygdom være betændt med bakterier eller svampe. Tal med lægen.
 • Du må ikke bruge cremen i længere tid, end lægen har fortalt dig.
 • Hvis du har brugt cremen i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få din hudsygdom til at blusse op igen. Tal med lægen.
 • Du må kun bruge cremen i ansigtet, hvis lægen har fortalt dig det. Pas på, at cremen ikke kommer i øjnene.
 • Du må ikke sætte plaster på behandlingsstedet, dække det med plastik eller på anden måde pakke det ind, da det øger risikoen for bivirkninger. Tal evt. med lægen.
 • Din binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Locoid. Fortæl lægen, at du bliver behandlet med Locoid, hvis du får en svær betændelse, kommer alvorligt til skade eller skal opereres.
 • Længere tids behandling af børn bør undgås.

Brug af anden medicin sammen med Locoid

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Der er ikke kendskab til problemer med brug af Locoid sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må kun bruge Locoid efter lægens anvisning. 


Amning
Du kan amme, selv om du bruger Locoid.
Hvis du smører cremen på brystet eller brystvorten, skal du vaske cremen af, inden du ammer dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Locoid indeholder cetostearylalkohol, propylparahydroxybenzoat og butylparahydroxybenzoat

 • Indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
 • Er konserveret med parabener (propylparahydroxybenzoat og butylparahydroxybenzoat), der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. Sådan skal du bruge Locoid

Brug altid Locoid nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

 • Smør Locoid på de angrebne steder i et tyndt lag 1-2 gange daglig.
 • Vask hænderne omhyggeligt efter påsmøringen, medmindre det er hænderne, som du behandler.
 • Pas på, at cremen ikke kommer i øjnene.
 • Brug ikke cremen i længere tid, end lægen har fortalt dig.

 

Brug til børn
Du skal følge lægens anvisning. 

Hvis du har brugt for meget Locoid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Locoid, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Det sker normalt kun,
hvis du har brugt Locoid på store områder igennem lang tid. 

Hvis du har glemt at bruge Locoid

Smør Locoid på, så snart du kommer i tanke om det. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Locoid

Der kan komme opblussen eller forværring af din hudsygdom, hvis du stopper behandlingen
pludseligt, især hvis du har brugt Locoid i lang tid. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Du må kun smøre Locoid i hudfolder, på store hudarealer eller dække den behandlede hud med en tæt forbinding efter aftale med din læge, da det øger risikoen for bivirkninger. Det gælder også ved hyppig behandling eller behandling gennem lang tid. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Nedsat dannelse af binyrebarkhormoner, se Advarsler og forsigtighedsregler.
 • Overfølsomhedsreaktion.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Tynd hud, der let går i stykker.
 • Udvidelse af de små blodkar i huden med rødme og hævelse. Små blodudtrædninger. Lyse streger i huden. Ændring i pigmentet i huden (f.eks. lyse pletter).
 • Irritation eller betændelse i huden ved munden eller andre steder. Rødme af huden. Bumser (akne). Kontakteksem.
 • Skægvækst. Tynde, bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Rødme og hævelse, især på næsen, på kinderne og i panden.
 • Hudsygdommen kommer igen eller bliver værre, når du stopper behandlingen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares over 25 °C. Må ikke opbevares koldt og må ikke fryses. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Locoid indeholder:

 • Aktivt stof: hydrocortisonbutyrat. 1 g creme indeholder 1 mg hydrocortisonbutyrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: cetostearylalkohol, makrogolcetostearylether, tynd paraffinolie, hvid blød paraffin, propylparahydroxybenzoat (E 216), butylparahydroxybenzoat, vandfri natriumcitrat, vandfri citronsyre, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvid creme. 

 

Pakningsstørrelser 

Locoid creme fås i en pakningsstørrelse á 100 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Locoid® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2017.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...