Klexane®

injektionsvæske, opl. i hætteglas og injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg/ml

Sanofi-Aventis

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Klexane 2.000 IE (20 mg)/0,2 ml injektionsvæske, opløsning  

Klexane 4.000 IE (40 mg)/0,4 ml injektionsvæske, opløsning 

Klexane 6.000 IE (60 mg)/0,6 ml injektionsvæske, opløsning 

Klexane 8.000 IE (80 mg)/0,8 ml injektionsvæske, opløsning  

Klexane 10.000 IE (100 mg)/1 ml injektionsvæske, opløsning  

Klexane 30.000 IE (300 mg)/3 ml injektionsvæske, opløsning 

enoxaparinnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at få Klexane
 3. Sådan bliver du behandlet med Klexane
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Klexane indeholder det aktive stof enoxaparinnatrium, der tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes lavmolekylære hepariner. 

Klexane virker på to måder. 

 1. Det forhindrer eksisterende blodpropper i at blive større. Det hjælper kroppen med at nedbryde blodpropperne, så de ikke gør skade.
 2. Det forhindrer, at der dannes blodpropper i blodet.

Klexane kan anvendes til: 

 • At behandle blodpropper i blodet
 • At forhindre, at der dannes blodpropper i blodet i følgende situationer:
  • Før og efter en operation
  • Under en periode med begrænset bevægelighed på grund af akut sygdom
  • Hvis du har ustabil angina pectoris (hvor der kun kommer begrænset blod til hjertet)
  • Efter et hjertetilfælde
 • At forhindre, at blodet størkner i slangerne på en dialysemaskine (bruges til personer med alvorlige nyreproblemer).

2. Det skal du vide, før du begynder at få Klexane

Du må ikke få Klexane:

 • Hvis du er allergisk over for enoxaparinnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6). Tegn på en allergisk reaktion kan være: Udslæt, synke- eller vejrtrækningsbesvær, hævelse af læber, ansigt, svælg eller tunge.
 • Hvis du er allergisk over for heparin eller andre lavmolekylære hepariner som f.eks. nadroparin, tinzaparin eller dalteparin.
 • Hvis du har haft en allergisk reaktion over for heparin, som medførte et alvorligt fald i antallet af de celler, der får blodet til at størkne (blodplader) (denne reaktion kaldes heparininduceret trombocytopeni) inden for de seneste 100 dage, eller hvis du har antistoffer mod enoxaparin i blodet.
 • Hvis du bløder kraftigt, eller hvis du har en sygdom med en høj risiko for blødning (f.eks. mavesår, eller hvis du for nyligt er blevet opereret i hjernen eller øjnene), eller hvis du for nyligt har haft en hjerneblødning.
 • Hvis du får Klexane til behandling af blodpropper i kroppen og inden for 24 timer skal have en rygmarvsbedøvelse eller en epiduralbedøvelse eller skal have foretaget lumbalpunktur.

 

Hætteglas 

 • Hvis patienten er et for tidligt født barn eller nyfødt (op til 1 måned gammel) på grund af risiko for alvorlig forgiftning, herunder vejrtrækningsforstyrrelser (”gasping syndrome”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Klexane bør ikke umiddelbart udskiftes med anden medicin, der tilhører gruppen af lavmolekylære hepariner. Det skyldes, at de ikke er helt ens, ikke virker på samme måde og ikke skal anvendes på samme måde.
 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Klexane: 

 • hvis du har haft en reaktion over for heparin, som medførte et alvorligt fald i antallet af blodplader
 • hvis du skal have en rygmarvsbedøvelse eller en epiduralbedøvelse (se ”Operationer og bedøvelse”): et tidsinterval mellem brug af Klexane og denne procedure skal overholdes
 • hvis du har fået indsat en hjerteklap
 • hvis du har endocarditis (en infektion i den hinde, der dækker hjertets inderside)
 • hvis du tidligere har haft mavesår
 • hvis du for nyligt har haft et slagtilfælde
 • hvis du har forhøjet blodtryk
 • hvis du har sukkersyge (diabetes) eller problemer med blodårerne i øjet/øjnene på grund af diabetes (kaldes diabetisk retinopati)
 • hvis du for nyligt er blevet opereret i øjnene eller hjernen
 • hvis du er ældre (over 65 år) og især, hvis du er over 75 år
 • hvis du har nyreproblemer
 • hvis du har leverproblemer
 • hvis du vejer for lidt eller for meget
 • hvis du har et højt indhold af kalium i blodet (kan ses i en blodprøve)
 • hvis du bruger medicin, der påvirker blodets evne til at størkne (se nedenstående afsnit ”Brug af anden medicin sammen med Klexane”).

Du skal måske have taget en blodprøve, før du begynder at bruge denne medicin og med jævne mellemrum, mens du bruger medicinen. På den måde kan lægen kontrollere mængden af blodplader (blodceller, der er involveret i blodets størkning) og kalium i blodet. 

Brug af anden medicin sammen med Klexane

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 • Warfarin - et blodfortyndende lægemiddel
 • Acetylsalicylsyre, clopidogrel eller andre lægemidler, der bruges til at forhindre dannelse af blodpropper (se også punkt 3, ”Skift mellem blodfortyndende medicin”)
 • Dextran-indsprøjtning - bruges som erstatning for blod
 • Ibuprofen, diclofenac, ketorolac og andre lægemidler kendt som non-steroide anti- inflammatoriske stoffer, som anvendes til behandling af smerter og hævelse i forbindelse med gigt og andre sygdomme
 • Prednisolon, dexamethason og andre lægemidler til behandling af astma, leddegigt og andre sygdomme
 • Medicin, som øger indholdet at kalium i blodet, f.eks. kaliumholdig salterstatning, vanddrivende midler, nogle typer hjertemedicin.

Operationer og bedøvelse

Hvis du skal have foretaget en rygmarvspunktur eller en operation, hvor du skal have en rygmarvsbedøvelse eller epidural bedøvelse, skal du fortælle lægen, at du får Klexane. Se afsnittet ”Du må ikke få Klexane”. Fortæl også lægen, hvis du har problemer med ryggen, eller hvis du nogensinde er blevet opereret i ryggen. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Du må ikke få Klexane, hvis du er gravid og har en mekanisk hjerteklap, da du kan have en større risiko for at få blodpropper. Lægen vil drøfte dette med dig.
 

Hvis du ammer eller planlægger at amme, skal du spørge lægen til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Vigtig information om et indholdsstof i Klexane hætteglas

Klexane indeholder benzylalkohol [1,5 mg/ml]. Det er et konserveringsmiddel. Det kan give forgiftningsreaktioner og allergiske reaktioner hos spædbørn og børn op til 3 år. For tidligt fødte og nyfødte (op til 1 måned gamle) må ikke få benzylalkohol på grund af risikoen for alvorlig forgiftning og vejrtrækningsforstyrrelser.
Det anbefales at bruge Klexane uden benzylalkohol til gravide kvinder. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Klexane påvirker ikke evnen til at køre bil eller motorcykel eller betjene maskiner.  

 

Sundhedspersonalet bør notere præparatets handelsnavn og batchnummer i din journal.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

3. Sådan bliver du behandlet med Klexane

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. 

Sådan får du lægemidlet

 • Du vil få Klexane af en læge eller sygeplejerske. Det skyldes, at det skal gives som en indsprøjtning.
 • Når du bliver udskrevet, skal du muligvis fortsætte med at bruge Klexane og give det til dig selv (se nedenstående anvisninger i, hvordan du skal gøre dette).
 • Klexane gives normalt som en indsprøjtning under huden (subkutant).
 • Klexane kan gives som en indsprøjtning i en vene (intravenøst) efter bestemte typer hjerteanfald eller operationer.
 • Klexane kan sprøjtes ind i den slange, der udgår fra kroppen (arterieslangen), i begyndelsen af dialysebehandlingen.

Klexane må ikke sprøjtes ind i en muskel. 

Så meget får du

 • Lægen beslutter, hvor meget af lægemidlet du skal have. Den mængde, du får, afhænger af, hvorfor du får det.
 • Hvis du har problemer med nyrerne, vil du muligvis få en mindre dosis Klexane.

 

1. Behandling af blodpropper 

 • Den sædvanlige dosis er 150 IE (1,5 mg) pr. kg legemsvægt en gang dagligt eller 100 IE (1 mg) pr. kg legemsvægt to gange dagligt.
 • Lægen vil afgøre, hvor længe du skal have Klexane.

 

2. Til forebyggelse af blodpropper i følgende situationer: 

 • Operation eller perioder med sengeleje/begrænset bevægelighed på grund af sygdom
 • Dosis afhænger af risikoen for, at du får en blodprop. Du vil få 2.000 IE (20 mg) eller 4.000 IE (40 mg) Klexane dagligt.
 • Hvis du skal opereres, vil du normalt få den første indsprøjtning 2 timer eller 12 timer inden operationen.
 • Hvis du ligger i sengen/har begrænset bevægelighed på grund af sygdom, vil du normalt få 4.000 IE (40 mg) Klexane dagligt.
 • Lægen vil afgøre, hvor længe du skal behandles med Klexane.

 

 • Efter et hjerteanfald

Klexane kan anvendes ved to forskellige former for hjerteanfald, STEMI (myokardieinfarkt med ST- elevation) eller non-STEMI (NSTEMI, myokardieinfarkt uden ST-elevation). Den dosis Klexane, du får, afhænger af din alder og den type hjerteanfald, du har haft.
 

Hjerteanfald af typen NSTEMI: 

 • Den sædvanlige dosis er 100 IE (1 mg) pr. kg legemsvægt hver 12. time.
 • Normalt vil lægen anbefale, at du også får acetylsalicylsyre.
 • Lægen vil afgøre, hvor længe du skal have Klexane.

 

Hjerteanfald af typen STEMI, hvis du er under 75 år: 

 • Du får en startdosis på 3.000 IE (30 mg) Klexane som en indsprøjtning i en vene.
 • Straks efter indsprøjtningen i venen vil du også få lægemidlet som en indsprøjtning under huden (subkutan injektion). Den sædvanlige dosis er 100 IE (1 mg) pr. kg legemsvægt hver 12. time.
 • Normalt vil lægen anbefale, at du også får acetylsalicylsyre.
 • Lægen vil afgøre, hvor længe du skal have Klexane.

 

Hjerteanfald af typen STEMI, hvis du er 75 år og derover: 

 • Den sædvanlige dosis er 75 IE (0,75 mg) pr. kg legemsvægt hver 12. time.
 • Den højeste dosis Klexane, der gives i de to første indsprøjtninger, er 7.500 IE (75 mg).
 • Lægen vil afgøre, hvor længe du skal have Klexane.

 

Til patienter, der får foretaget perkutan koronar intervention (ballonudvidelse):
Afhængigt af, hvornår du sidst har fået Klexane, vil lægen beslutte, om du skal have yderligere en dosis af dette lægemiddel inden ballonudvidelsen.
Det vil blive givet som en indsprøjtning i en vene. 

 

3. Forebyggelse af blodstørkning i slangerne på dialysemaskiner 

 • Den sædvanlige dosis er 100 IE (1 mg) pr. kg legemsvægt.
 • Klexane sprøjtes ind i den slange, der udgår fra kroppen (arterieslangen), i begyndelsen af dialysebehandlingen. Denne mængde er sædvanligvis nok til en dialysebehandling på 4 timer. Hvis det er nødvendigt, kan der dog indsprøjtes en dosis mere på 50 IE til 100 IE (0,5-1 mg) pr. kg legemsvægt.

Skift mellem blodfortyndende medicin

 • Skift fra Klexane til blodfortyndende medicin kaldet K-vitamin-antagonister (f.eks. warfarin)
  Lægen vil sørge for, at du får taget en blodprøve, der hedder INR, og vil fortælle dig, hvor længe du skal have Klexane.
 • Skift fra blodfortyndende medicin kaldet K-vitamin-antagonister (f.eks. warfarin) til Klexane
  Du skal stoppe med at tage K-vitamin-antagonisten. Lægen vil sørge for, at du får taget en blodprøve, der hedder INR, og vil fortælle dig, hvornår du skal starte behandlingen med Klexane.
 • Skift fra Klexane til blodfortyndende medicin kaldet direkte orale antikoagulantia
  Du skal stoppe med at bruge Klexane. Du skal begynde at tage den direkte orale antikoagulans 0- 2 timer før, du skulle have haft den næste indsprøjtning. Derefter skal du fortsætte som planlagt.
 • Skift fra direkte orale antikoagulantia til Klexane
  Du skal stoppe med at tage den direkte orale antikoagulans. Der skal gå 12 timer efter den sidste dosis af den direkte orale antikoagulans, før du må begynde behandlingen med Klexane.

Brug til børn og unge

Klexanes sikkerhed og virkning er ikke undersøgt hos børn og unge. 

Hvis du har fået for meget Klexane

Hvis du tror, at du har fået for meget eller for lidt Klexane, skal du straks fortælle det til lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, også selvom du ikke har tegn på, at det er et problem. Hvis et barn ved et uheld indsprøjter eller synker Klexane, skal barnet straks bringes på skadestuen. 

Hvis du har glemt at tage Klexane

Hvis du har glemt at give dig selv en dosis, skal du give den, så snart du kommer i tanke om det. Du må ikke give dig selv en dobbeltdosis på den samme dag som erstatning for den glemte dosis. Hvis du noterer indsprøjtningerne i en dagbog, kan det hjælpe dig med at huske dem. 

Hvis du holder op med at bruge Klexane

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.
Det er vigtigt, at du bliver ved med at få dette lægemiddel, indtil lægen siger, at du kan stoppe. Hvis du stopper med at bruge det, kan du få en blodprop, hvilket kan være meget farligt. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Klexane kan som anden lignende medicin (blodfortyndende medicin) medføre blødning, som kan være livstruende. Sådanne blødninger er ikke altid synlige. 

 

Søg straks lægehjælp, hvis du får enhver form for blødning, som ikke stopper af sig selv, eller hvis du får tegn på alvorlig blødning (usædvanlig svaghed, træthed, bleghed, svimmelhed, hovedpine eller uforklarlig hævelse). 

Lægen vil muligvis følge dig tæt eller ændre din behandling. 

 

Du skal straks stoppe med at bruge Klexane og kontakte lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får tegn på en alvorlig allergisk reaktion (f.eks. vejrtrækningsbesvær, hævelse af læber, mund, svælg eller øjne). 

 

Du skal straks fortælle det til lægen 

 • Hvis du får tegn på, at du har fået en blodprop, f.eks.:
  • krampelignende smerter, rødme, varmefølelse eller hævelse i det ene ben - dette er symptomer på blodprop i en dybtliggende vene
  • åndenød, smerter i brystkassen, besvimelse eller ophostning af blod - dette er symptomer på en blodprop i lungerne
 • Hvis du får et smertefuldt udslæt med mørkerøde pletter under huden, der ikke går væk, når man trykker på dem.

Lægen vil tage en blodprøve for at kontrollere antallet af blodplader. 

Samlet liste over bivirkninger

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)  

 • Blødning.
 • Forhøjede leverenzymer.

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • Du får blå mærker lettere end normalt. Dette kan skyldes, at du har for få blodplader.
 • Lyserøde områder på huden. Dette ses oftest i det område, hvor Klexane er blevet sprøjtet ind.
 • Hududslæt (nældefeber).
 • Kløende, rød hud.
 • Blå mærker eller smerter på injektionsstedet.
 • Nedsat antal røde blodlegemer.
 • Forhøjet antal blodplader.
 • Hovedpine.

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • Pludselig, kraftig hovedpine. Dette kan være tegn på en hjerneblødning.
 • En følelse af ømhed og hævelse i maven. Dette kan være en indre blødning i maven.
 • Store, røde, uregelmæssige hudskader med eller uden blærer.
 • Hudirritation (lokal irritation).
 • Gulfarvning af huden eller øjnene og mørkfarvet urin. Dette kan skyldes et problem med leveren.

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)  

 • Alvorlig allergisk reaktion. Symptomerne kan omfatte: udslæt, synke- eller vejrtrækningsbesvær, hævelse af læber, ansigt, svælg eller tunge.
 • Forhøjet kalium i blodet. Dette er mere sandsynligt hos personer med nyreproblemer eller sukkersyge (diabetes). Lægen kan kontrollere dette ved at tage en blodprøve.
 • Forhøjet antal af en type hvide blodlegemer (eosinofile granulocytter). Lægen kan kontrollere dette ved at tage en blodprøve.
 • Hårtab.
 • Knogleskørhed (osteoporose - en sygdom, hvor du har en højere risiko for knoglebrud) efter langvarig brug.
 • Efter rygmarvspunktur eller rygmarvsbedøvelse: En prikkende fornemmelse, følelsesløshed og muskelsvækkelse (især i de nedre dele af kroppen).
 • Manglende kontrol over blære eller tarme (så man ikke kan kontrollere, hvornår man skal på toilettet).
 • Hård klump eller knude på injektionsstedet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Fyldt injektionssprøjte 

Opbevar ikke Klexane injektionssprøjte ved temperaturer over 25°C. 

 

Hætteglas 

Du kan opbevare Klexane hætteglas ved almindelig stuetemperatur. 

Når hætteglasset er åbnet, kan Klexane holde sig i 28 dage ved temperaturer under 21 °C. 

 

Brug ikke Klexane efter den udløbsdato, der står på yderpakningen og etiketten efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Klexane indeholder:

Fyldt injektionssprøjte 

 • Aktivt stof: Enoxaparinnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer: Sterilt vand.

 

Hætteglas 

 • Aktivt stof: Enoxaparinnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer: Benzylalkohol 1,5 mg/ml og sterilt vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Fyldt injektionssprøjte 

Klexane i fyldt injektionssprøjte findes i pakninger indeholdende: 

 • 10 injektionssprøjter á 0,2 ml
 • 10 injektionssprøjter á 0,4 ml
 • 10 injektionssprøjter á 0,6 ml
 • 10 injektionssprøjter á 0,8 ml
 • 10 injektionssprøjter á 1,0 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.  

 

Hætteglas 

Pakning med 1 hætteglas á 3 ml injektionsvæske, opløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

sanofi-aventis Denmark A/S, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, Danmark 

Fremstiller

Fyldt injektionssprøjte 

CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd, Csanyikvölgi Site, Miskolc, Csanyikvölgy, H-3510 Ungarn. 

 

Hætteglas 

Famar Healthcare Services Madrid, S.A.U., Avenida Leganes, Alcorcon, Madrid, Spanien.  

eller 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt am Main, Tyskland. 

Dette lægemiddel er godkendt i EØSs medlemslande under følgende navne:

Østrig, Frankrig, Portugal: Lovenox. 

Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien: Clexane. 

Italien: Clexane T. 

Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige: Klexane. 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.laegemiddelstyrelsen.dk. 

 

Oplysninger til læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale

Generelt  

Klexane skal gives som en subkutan injektion, dvs. at sprøjtens indhold skal injiceres i fedtlaget under huden. Injektionen skal helst gives, når patienten ligger ned. Injicer ikke Klexane i en muskel.
Injektionen kan gives i maveskindet.
For hver injektion udvælges nøje et nyt injektionssted, så huden kan få ro til at optage injektionsvæsken og for at undgå knudedannelser i huden.
 

Før injektionen er det nødvendigt at rengøre (desinficere) huden for at undgå infektion. Dette gøres ved at aftørre et område på størrelse med en 5 krone med desinficerende væske (f.eks. med en injektionsserviet med hospitalssprit). Huden skal tørres af to gange. Det er vigtigt, at spritten når at fordampe mellem aftørringerne.
 

Specielt for Klexane i fyldt injektionssprøjte 

Klexane bliver leveret i fyldte injektionssprøjter med en påsat kanyle, som er klar til brug. 

 • Tag beskyttelseshætten af kanylen ved at trække den lodret af sprøjten. Inde i sprøjten vil der være en lille luftboble, der ligger op mod stemplet. Boblen er lagt ind med det formål, at tømme sprøjten fuldstændigt for indholdsstof når injektionen gives. Tøm derfor ikke boblen ud før injektionen.
 • Hvis boblen er placeret foran kanylen, kan man flytte den op mod stemplet ved at holde sprøjten lodret med kanylen nedad, og ved at banke let med en finger på siden af sprøjten.


Administration 

Injektionen gives ved at klemme med den ene hånd om det desinficerede område, således at der dannes en lille hudfold. Med den anden hånd fører man kanylen i en 90 vinkel i toppen af hudfolden.
Indfør kanylen i sin fulde længde, og tryk herefter stemplet i bund (se billede).
Når injektionen er givet, trækkes kanylen vinkelret ud af hudfolden. Gnid ikke på injektionsstedet efter, at injektionen er givet.
 

Sprøjten bortskaffes som skarpt affald (f.eks. i en gul kanyleboks). 

Klexane® Sanofi-aventis Denmark A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg/ml 

 

Specielt for Klexane i hætteglas 

Som del af medicinsk behandling af akut hjertetilfælde (myokardieinfarkt), eller i forbindelse med ballonudvidelse i hjertet indledes behandlingen med en i.v. injektion på 30 mg, øjeblikkeligt efterfulgt af en s.c. injektion.
Det anbefales at anvende tuberkulin sprøjte eller tilsvarende til i.v. injektion, for at sikre opsugning af den korrekte mængde Klexane. Den intravenøse indgang bør skylles med en tilstrækkelig mængde saltvand eller dextroseopløsning, for at rense indgangen før i.v. injektion. Klexane kan uden risiko injiceres med normal saltvandsopløsning (0,9 %) eller 5 % dextrose i vand. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...