Latacomp®

øjendråber, opløsning 50 mikrog/ml+5 mg/ml

ratiopharm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Latacomp 50 mikrogram/ml og 5 mg/ml øjendråber, opløsning  

Latanoprost/timolol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Latacomp
 3. Sådan skal du tage Latacomp
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Latacomp er et lægemiddel til behandling af forhøjet intraokulært tryk (tryk i det indre øje). Latacomp er et kombinationslægemiddel, der indeholder to aktive stoffer: latanoprost (en prostaglandinanalog) og et timololmaleat (en betablokker). 


Væske, der kaldes kammervæske, dannes inde i øjet. Væsken løber derefter tilbage i blodbanen, hvilket opretholder det nødvendige tryk i øjet. Hvis dette afløb stoppes, bliver trykket i øjet forhøjet. 


Betablokkere nedsætter blandt andet trykket i øjet ved at nedsætte produktionen af kammervæske. Prostaglandiner fremmer afløbet af kammervæske. 


Latacomp anvendes til: 

 • at nedsætte trykket i det indre øje hos patienter med åbenviklet grøn stær (beskadigelse af synsnerven, som er forårsaget af voldsomt tryk i øjet)
 • at nedsætte trykket i det indre øje hos patienter, hvor virkningen af betablokkere eller prostaglandinanaloger hver for sig ikke har været tilstrækkelig.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Latacomp

Tag ikke Latacomp

 • hvis du er allergisk over for latanoprost eller timolol, betablokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6)
 • hvis du har eller tidligere har haft åndedrætsproblemer, såsom astma eller svær kronisk obstruktiv bronkitis (alvorlig lungesygdom, som kan medføre hivende, besværet vejrtrækning og/eller længerevarende hoste)
 • hvis du har langsom hjerterytme, hjertesvigt eller hjerterytmeforstyrrelser (uregelmæssig hjerterytme).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Latacomp, især hvis du har eller har haft: 

 • hjertekarsygdom (symptomerne kan omfatte brystsmerter eller trykken for brystet, åndenød eller kvælning), hjertesvigt, lavt blodtryk
 • forstyrrelser i hjertefrekvensen såsom langsom hjerterytme
 • vejrtrækningsproblemer, astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom
 • lidelse med dårlig blodcirkulation (Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom)
 • sukkersyge, da timolol kan skjule tegn og symptomer på lavt blodsukker
 • overaktivitet af skjoldbruskkirtlen, da timolol kan skjule tegn og symptomer
 • en operation i øjet (herunder operation for grå stær)
 • øjenproblemer (såsom øjensmerter, -irritation eller -betændelse eller sløret syn)
 • tørre øjne
 • kontaktlinser. Du kan stadig bruge Latacomp, men du skal følge vejledningen for kontaktlinsebrugere i punktet ”Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Latacomp”
 • hjertekrampe (angina - især den type, der kaldes Prinzmetal angina)
 • særlig alvorlige reaktioner, der vil kræve hospitalsbehandling
 • en virusinfektion i øjet forårsaget af herpes simples virus (HSV).

Børn og unge 

Latacomp anbefales ikke til børn og unge. 

 

Ældre patienter 

Latacomp er egnet til behandling af ældre patienter. 


Fortæl lægen før du skal opereres, at du bruger Latacomp, da latanoprost/timolol kan ændre virkningen af visse lægemidler, der anvendes under bedøvelse. 

Brug af anden medicin sammen med Latacomp

Latacomp kan påvirke eller påvirkes af anden medicin, du bruger, herunder andre øjendråber til behandling af glaukom (grøn stær). Fortæl din læge, hvis du bruger eller har til hensigt at bruge medicin til at sænke blodtrykket, hjertemedicin eller lægemidler til behandling af sukkersyge. 


Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig Lægemidler kan påvirke hinanden, og interaktioner kan opstå. Det skal du huske på, hvis du tager nogle af følgende typer lægemidler: 

 • calciumantagonister (f.eks. ved koronar hjertesygdom eller for højt blodtryk)
 • guanethidin (mod for højt blodtryk)
 • betablokkere (mod for højt blodtryk)
 • antiarytmika (lægemidler, der normaliserer hjerterytmen)
 • digitalisglykosider (mod hjertesvigt)
 • parasympatomimetika (f.eks. til behandling af grøn stær).

Hvis du tager Latacomp sammen med ovenstående lægemidler, kan du få lavt blodtryk, og/eller din hjerterytme kan blive sænket. 

 • Lægemidler med lignende virkning som Latacomp

Hvis du tager lægemidler, der har en lignende virkning som Latacomp, samtidig med at du tager Latacomp, kan effekten af disse andre lægemidler blive øget. Derfor frarådes det, at du bruger to betablokkere eller to prostaglandinanaloger i øjet. 

 • Clonidin

Hvis du tager det aktive stof clonidin for at reducere trykket i det indre øje sammen med Latacomp, og du pludselig stopper med at tage clonidin, kan det resultere i, at dit blodtryk stiger. Hvis du samtidig tager betablokkere for at sænke dit blodtryk, kan dit blodtryk stige endnu mere pga. denne modsatte effekt. 

 • Quinidin (anvendes til at behandle hjertelidelser og visse typer af malaria)
 • Antidepressiva (kaldet fluoxetin og paroxetin)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Brug ikke Latacomp, hvis du er gravid, medmindre din læge finder det nødvendigt. 

 

Amning 

Brug ikke Latacomp, hvis du ammer. Timolol og latanoprost kan udskilles i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Når du bruger Latacomp øjendråber, kan dit syn blive sløret kortvarigt. Hvis dette sker for dig, især lige efter du har taget Latacomp øjendråber, må du ikke føre motorkøretøjer og arbejde med værktøj eller maskiner. 

Latacomp indeholder benzalkoniumchlorid

Benzalkoniumchlorid kan forårsage øjenirritation. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden du tager Latacomp, og du skal vente i mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. 

3. Sådan skal du tage Latacomp

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 


Medmindre lægen har fortalt dig noget andet, er den anbefalede dosis til voksne, herunder ældre: 

1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne én gang dagligt. 

 

Hvis du bruger andre øjendråber samtidig med Latacomp, skal du tage disse med mindst 5 minutters mellemrum. 

Brugsanvisning:

 1. Vask hænderne, og sid ned eller stå behageligt.
 2. Skru den yderste sikkerhedshætte af flasken.
 3. Træk forsigtigt ned i det nederste øjenlåg på det angrebne øje med en finger.
 4. Før spidsen af flasken tæt på øjet, men uden at røre øjet. Tryk let på flasken, indtil en dråbe dryppes i øjet. Pas på med ikke at trykke for hårdt på flasken, så der dryppes mere end en dråbe i øjet.
 5. Slip øjenlåget.
 6. Efter at have brugt Latacomp skal du trykke en finger ind i hjørnet af øjet ved næsen i 2 minutter. Dette medvirker til at minimere mængden af latanoprost/timolol, der kommer ud i resten af kroppen. Gentag dette for det andet øje, hvis lægen har fortalt dig, at du skal dryppe begge øjne. Hvis dråben ikke rammer øjet, skal du prøve igen.
 7. Luk flasken.

Hvis du har taget for meget Latacomp

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Latacomp øjendråber end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 


Hvis der er kommet for mange dråber i øjet, kan det forårsage rødme eller irritation. Du skal fortælle det til lægen med det samme, hvis du eller en anden har slugt øjendråber ved et uheld, eller hvis du har taget øjendråberne oftere, end du skulle. 


Du skal have medicinpakningen klar, så lægen kan få flere oplysninger om medicinen. Lægen vil derefter beslutte, hvad der skal gøres. 

Hvis du har glemt at tage Latacomp

Hvis du har glemt at tage dine øjendråber, skal du fortsætte behandlingen som normalt med den næste dosis. Den daglige dosis på en dråbe i det angrebne øje må ikke overskrides. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Latacomp

Du må ikke stoppe med behandlingen med Latacomp uden at tale med din læge først. 


Hvis du ikke tager Latacomp regelmæssigt, eller hvis du ofte glemmer at tage Latacomp, kan det resultere i, at behandlingen ikke virker efter hensigten


Øget intraokulært tryk (trykket inden i øjet) kan skade den optiske nerve og forværre dit syn. Blindhed kan opstå. Normalt kan du næsten ikke mærke det øgede intraokulære tryk. Lidelsen kan kun diagnosticeres ved, at en øjenspecialist undersøger øjet. Hvis du lider af øget intraokulært tryk, skal du have undersøgt dine øjne regelmæssigt, og du skal have målt trykket i det indre øje. Trykket i det indre øje bør måles mindst hver 3. måned. Undersøgelse af synsfeltet og den optiske nerve bør foretages mindst en gang om året. 


Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Nedenfor er anført de kendte bivirkninger, der kan opstå ved at bruge øjendråber, der indeholder de aktive stoffer latanoprost og timolol. Den vigtigste bivirkning er risikoen for en gradvis, men permanent ændring af din øjenfarve. Det er også risiko for, at øjendråber, der indeholder de aktive stoffer latanoprost og timolol, kan forårsage alvorlige ændringer af, hvordan dit hjerte virker. Hvis du bemærker ændringer i din hjerterytme eller hjertefunktion, skal du fortælle det til din læge og fortælle, at du har taget Latacomp. 


Du kan oftest fortsætte med at anvende dine øjendråber, hvis bivirkningerne ikke er alvorlige. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du er bekymret. Du må ikke stoppe med at bruge Latacomp uden først at tale med din læge. 


Hyppigheden af mulige bivirkninger anført nedenfor defineres på følgende måde: 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • en gradvis ændring af din øjenfarve pga. forøgelse af det brune pigment i den farvede del af øjet (også kaldet iris). Hvis du har en blandet øjenfarve (f.eks. blå/brun, grå/brun, gul/brun eller grøn/brun), vil sandsynligheden for, at du får disse ændringer, være større, end hvis du ikke har blandet øjenfarve (f.eks. blå, grå, grøn eller brun). Ændringen af øjenfarven sker langsomt og kan finde sted over flere år. Farveændringen kan være permanent og kan være mere tydelig, hvis du kun bruger Latacomp i det ene øje. Der er intet, der tyder på, at den ændrede øjenfarve giver
  problemer. Når behandling med Latacomp er stoppet, ændrer øjenfarven sig ikke længere.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • irritation i øjet (en brændende, knasende, kløende eller stikkende fornemmelse i øjet samt følelsen af at have noget i øjet) og øjensmerter.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • hovedpine
 • øjenrødme, øjenbetændelse, uklart syn, rindende øjne, betændelse i øjenlågene, irritation eller ødelæggelse af øjets overflade
 • hududslæt eller kløe.

Andre bivirkninger

Følgende bivirkninger er set ved brugen af latanoprost: 

 

Infektioner: 

 • udvikling af en virusinfektion i øjet forårsaget af herpes simplex virus (HSV).

Nervesystemet: 

 • svimmelhed.

Øjne: 

 • ændring af øjenvipper og de fine hår omkring øjet (flere, længere, tykkere og mørkere), ændring i øjenvippernes vækstretning, irritation eller opløsning af øjets overflade, hævelse omkring øjet, hævelse i den farvede del af øjet, hævelse af den bagerste del af øjet, betændelse/irritation i øjets overflade, tørre øjne, hævelse og beskadigelse af øjenæblets yderste lag, cyste fyldt med væske i den farvede del af øjet.

Hjerte: 

 • forværring af angina pectoris, hjertebanken.

Luftveje: 

 • astma, forværring af astma, åndenød.

Hud: 

 • mørkere hud omkring øjnene.

Muskel og knogler: 

 • led- og muskelsmerter.

Generelle gener: 

 • smerter i brystet

Følgende bivirkninger er set ved brugen af timolol: 

 

Som for andre lægemidler, som anvendes i øjnene, optages timolol i blodet. Dette kan medføre bivirkninger, som ses ved behandling med betablokkere, der indsprøjtes i en blodåre eller gives via munden. Hyppigheden af bivirkninger efter lokal anvendelse i øjet er lavere, end når medicin eksempelvis gives som en indsprøjtning eller gennem munden. De nævnte bivirkninger er set ved behandling af øjensygdomme med betablokkere ved behandling for følgende øjensygdomme. 

 

Immunforsvaret: 

 • allergiske reaktioner, som omfatter hele kroppen, herunder hævelser under huden (der kan forekomme i områder som ansigt og lemmer, og kan medføre synke- eller vejrtrækningsbesvær), nældefeber, lokalt hududslæt eller hududslæt over hele kroppen, kløen, alvorlig pludselig livstruende allergisk reaktion.

Stofskifte og ernæring: 

 • lavt blodsukker

Psykiske forstyrrelser: 

 • søvnløshed, depression, mareridt, hukommelsestab.

Nervesystemet: 

 • besvimelse, blodprop i hjernen eller hjerneblødning, nedsat blodforsyning til hjernen, øgede tegn og symptomer på myastenia gravis (muskelsygdom), svimmelhed, prikkende, usædvanlig fornemmelse (som snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden), hovedpine.

Øjne: 

 • tegn og symptomer på øjenirritation (f.eks. brænden, stikken, kløen, tåreflåd, rødmen), øjenlågsbetændelse, hornhindebetændelse, sløret syn og løsning af laget under nethinden, der indeholder blodkar, efter filtrationskirurgi (hvilket kan forårsage synsforstyrrelser), nedsat følsomhed i hornhinden, øjentørhed, beskadigelse af øjeæblets yderste lag, nedsænkede øjenlåg (medfører at øjnene er halvlukkede), dobbeltsyn.

Øre: 

 • ringen for ørerne (tinnitus).

Hjert: 

 • Langsom puls, brystsmerter, hjertebanken, væskeophobning i kroppen, ændringer i hjerterytmen eller hjertefrekvensen, kronisk hjerteinsufficiens (hjertesvigt med åndenød og hævede fødder og ben på grund af væskeophobning), en type hjerterytmeforstyrrelse (atrioventrikulært blok), hjerteanfald, hjertesvigt.

Blodcirkulation: 

 • lavt blodtryk, misfarvning af/kolde fingre og tæer (Raynauds fænomen).

Luftveje: 

 • sammentrækning af luftvejene i lungerne (fortrinsvis hos patienter med luftvejssygdomme), vejrtrækningsbesvær, hoste.

Fordøjelsessystem: 

 • smagsforstyrrelser, kvalme, fordøjelsesbesvær, diarré, mundtørhed, mavesmerter, opkastning.

Hud: 

 • hårtab, hududslæt med hvidligt sølvlignende udseende (psoriasiformet hududslæt) eller forværring af psoriasis, hududslæt.

Muskel og knogler: 

 • muskelsmerter, der ikke er forårsaget af aktivitet.

Det reproduktive system: 

 • seksuelle problemer, nedsat libido.

Generelle gener: 

 • kraftesløshed/træthed.

Latacomp indeholder phosphater. I meget sjældne tilfælde har nogle patienter med alvorlige skader på den klare hinde på øjet (hornhinden) udviklet uklare pletter på hornhinden som skyldes, at der ved behandlingen sker en gradvis samling af kalk her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn


Brug ikke Latacomp efter den udløbsdato, der står på pakningen og på flasken (efter ”EXP”). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Du skal være opmærksom på følgende instruktioner vedrørende opbevaringen:

Uåbnet flaske: Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C)
Åbnet flaske: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 


Når flasken har været åbnet, skal du kassere den - og indholdet i den - efter 4 uger. Ellers er der risiko for, at du kan få en øjeninfektion. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Latacomp indeholder:

 • Aktive stoffer: latanoprost og timololmaleat.
  • 1 ml øjendråbe indeholder 50 mikrogram latanoprost og 6,8 mg timololmaleat svarende til 5 mg timolol.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, benzalkoniumchlorid, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, dinatriumhydrogenphosphatdodecahydrat, renset vand, natriumhydroxid til pH-justering, saltsyre til pH-justering.

Udseende og pakningsstørrelser

Latacomp er en klar, farveløs væske i en transparent dråbeflaske med skruelåg. 


Latacomp fås i følgende pakningsstørrelser:
1 dråbeflaske, der indeholder 2,5 ml øjendråber
3 dråbeflasker, der hver indeholder 2,5 ml øjendråber
6 dråbeflasker, der hver indeholder 2,5 ml øjendråber 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

ratiopharm GmbH  

Graf-Arco-Strasse 3
89079 Ulm
Tyskland 

Repræsentant i Danmark:

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg
Danmark
Tlf. 44 98 55 11
E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller:

Rompharm Company S.R.L.  

Eroilor Street 1A
Otopeni 075100, Ilfov
Rumænien 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne: 

Bulgarien: LATACOM T 50 micrograms/ml a+ 5 mg/ml eye drops, solution  

Danmark: Latacomp 

Estland: Latira
Finland: Latanoprost/Timolol ratiopharm
Frankrig: LATANOPROST/TIMOLOL TEVA 50microgrammes/5mg par ml collyre en Solution
Grækenland: LATANOPROST+TIMOLOL/TEVA PHARMA οφθαλμικές σταγόνες
Holland: Latanoprost/Timolol Teva 50 microgram/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing 


Irland: Latanoprost/Timolol Teva 50 micrograms/ml and 5mg/ml Eye Drops, Solution
Italien: Latanoprost Timololo Teva Italia 0,05mg/5mg collirio, soluzione
Letland: Latira 50 øg/5 mg/ml acu pilieni, ðíîdums or Latira 50 mikrogrami/5 mg/ml acu pilieni, Ðíîdums
Litauen: Latira 50 mikrogramų/ 5 mg/ml akių lašai Tirpalas
Luxembourg: Latanoprost-ratiopharm comp. Augentropfen
Norge: Latanoprost/Timolol ratiopharm
Polen: Latiteva
Portugal: Latanoprost + Timolol Teva
Slovenien: Latanoprost/timolol Teva 50 mikrogramov/5mg v 1 ml kapljice za oko, raztopina
Spanien: Latanoprost/Timolol ratiopharm 50 mcg/5 mg colirio en solución
Storbritannien: Latanoprost + Timolol 0.05 mg/ml + 5 mg/ml Eye Drops
Sverige: Latacomp
Tjekkiet: TIMLATAN 50 ug/ml a 5 mg/ml, oční kapky, roztok
Tyskland: Latanoprost-ratiopharm comp. Augentropfen
Ungarn: Huma-tamol 0,05 mg/ml + 5 mg/ml oldatos szemcsepp
Østrig: Latanoratio comp ratiopharm 50 Mikrogramm/ml und 5 mg/ml Augentropfen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 07/2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...