Imigran®

injektionsvæske, opl. 12 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Imigran® 12 mg/ml injektionsvæske, opløsning  

Sumatriptan 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Imigran
 3. Sådan skal du bruge Imigran
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Imigran injektionsvæske indeholder en enkelt dosis sumatriptan, der tilhører en gruppe af lægemidler, der hedder triptaner (også kaldet 5-HT1-receptoragonister). 

 

Imigran injektionsvæske anvendes til anfaldsbehandling af migræne samt Hortons hovedpine (klyngehovedpine). 

 

Migræne og Hortons hovedpine skyldes sandsynligvis en midlertidig udvidelse af blodkarrene i hovedet.
Imigran menes at nedsætte denne udvidelse af blodkarrene. Dette afhjælper hovedpine og andre symptomer på migræne, herunder kvalme, opkastning og følsomhed overfor lys og lyd. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Imigran

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Imigran hvis du

 • er allergisk over for sumatriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Imigran (angivet i afsnit 6).
 • har hjerteproblemer, herunder forsnævring af blodkar (iskæmisk hjertesygdom), brystsmerter (angina) eller tidligere har haft et hjerteanfald.
 • har problemer med blodcirkulationen i benene, og dette forårsager krampelignende smerter, når du går (perifer vaskulær lidelse).
 • har haft et slagtilfælde eller et mindre forbigående slagtilfælde (cerebrovaskulære tilfælde (CVA) eller transitorisk iskæmisk attack (TIA)).
 • har forhøjet blodtryk som er ukontrolleret.
 • lider af en leversygdom, skal du kontakte lægen. Hvis din leversygdom er alvorlig, er Imigran ikke egnet for dig.
 • samtidig bruger anden migrænemedicin, herunder lægemidler, der indeholder ergotamin, eller lægemidler, der ligner ergotamin, såsom methysergid.
 • samtidig bruger antidepressive lægemidler af typen monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere), eller hvis du har brugt disse lægemidler inden for de sidste 2 uger.

 

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, må du ikke tage Imigran, før du har talt med din læge. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Imigran injektionsvæske anbefales ikke til personer over 65 år eller til børn under 18 år. 


Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Imigran.
Kontakt lægen, før du tager Imigran, hvis du har særlige risikofaktorer i forbindelse med hjertelidelse: 

 • hvis du er mand over 40 år eller
 • hvis du er kvinde og har været i overgangsalderen
 • hvis du ryger eller er overvægtig
 • hvis du har sukkersyge eller forhøjet kolesterol
 • hvis du eller andre i din familie har, eller har haft, problemer med hjertet.

 

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, kan det betyde, at du har større risiko for at udvikle en hjertelidelse. Kontakt lægen, så du kan få kontrolleret din hjertefunktion, inden du får Imigran. 


I meget sjældne tilfælde er alvorlige hjertetilfælde set efter anvendelse af Imigran, også selvom der ikke tidligere var set tegn på hjertelidelse. 


Før du tager Imigran, har lægen brug for at vide: 

 • om du har haft forhøjet blodtryk. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Imigran.
 • om du har en nyre- eller leversygdom. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Imigran.
 • om du har haft krampeanfald eller har andre risikofaktorer, der kan give større risiko for krampeanfald, f.eks. en hovedskade eller alkoholisme. Kontakt lægen, så lægen kan følge dig tættere.
 • om du er allergisk overfor antibiotika af typen sulfonamider, så kan du også være allergisk over for Imigran. Hvis du ved, at du er allergisk over for antibiotika, men er usikker på, om det er sulfonamider: Kontakt lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Imigran.

 

Mens du tager Imigran, har lægen brug for at vide: 

 • om du får smerter eller trykken for brystet efter at du har taget Imigran. Disse bivirkninger kan være intense, men oftest forbigående. Hvis disse bivirkninger er vedvarende eller bliver værre. Søg straks lægehjælp. Punkt 4 i denne indlægsseddel indeholder mere information om mulige bivirkninger.
 • om du ofte bruger Imigran. Dette kan forværre din hovedpine. Kontakt lægen, hvis dette gælder for dig. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med Imigran.

Brug af anden medicin sammen med Imigran

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Nogle typer af medicin må ikke tages sammen med Imigran og andre typer af medicin kan give bivirkninger, hvis de tages sammen med Imigran.
 

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod 

 • SSRI´er (selektive serotonin genoptagshæmmere) eller SNRI´er (serotonin-noradrenalin genoptagshæmmere), der bruges til behandling af depression. Brug af Imigran samtidig med denne gruppe lægemidler kan forårsage forvirring, en følelse af svaghed og/eller manglende koordinationsevne (serotonin syndrom). Kontakt straks lægen, hvis du oplever nogle af disse symptomer.
 • Ergotamin, der også bruges til behandling af migræne eller stoffer der ligner ergotamin, herunder methysergid. Brug ikke Imigran samtidig med disse lægemidler. Du skal stoppe med at tage disse lægemidler mindst 24 timer før, du tager Imigran. Vent mindst 6 timer efter du har taget Imigran med at tage medicin, der indeholder ergotamin eller stoffer, der ligner ergotamin.
 • Andre triptaner/5HT1 receptor agonister (fx naratriptan, rizatriptan og zolmitriptan), der også bruges til behandlingen af migræne. Brug ikke Imigran på samme tid som disse lægemidler. Du skal stoppe med at tage disse lægemidler mindst 24 timer før, du tager Imigran. Vent mindst 24 timer efter du har taget Imigran med at tage andre triptaner/5-HT1 receptor agonister.
 • MAO-hæmmere, der bruges til behandling af depression. Brug ikke Imigran, hvis du har taget MAO-hæmmere inden for de sidste 2 uger.
 • Naturlægemidler indeholdende perikon (Hypericum perforatum). Samtidig brug af perikon og Imigran kan forøge risikoen for bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Imigran efter aftale med lægen. Lægen vil afveje fordelene ved at behandle dig med Imigran mens du er gravid, over for risikoen for barnet. 


Amning
Imigran går over i modermælken og derfor bør du ikke amme dit barn i 12 timer efter brug af Imigran. Brystmælk, malket ud i denne periode, skal kasseres og må ikke gives til dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Imigran kan virke sløvende i større eller mindre grad (se punkt 4). Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. Hvis du føler dig døsig, bør du ikke føre motorkøretøjer eller betjene maskiner. 

Imigran indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du bruge Imigran

Brug altid Imigran nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Migræne og Hortons hovedpine  

Voksne (18-65 år) 

6 mg (1 indsprøjtning indsprøjtes under huden (i låret) med GlaxoPen). Se brugervejledningen sidst i denne indlægsseddel. 

 

Ældre 

Imigran bør ikke anvendes til ældre over 65 år. 

 

Brug til børn og unge 

Imigran bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Hvornår skal man bruge Imigran

Brug Imigran, så snart du mærker migrænen, selv om medicinen kan tages når som helst under anfaldet. Brug ikke Imigran til at prøve at forebygge et anfald. 

Hvis symptomerne vender tilbage

Du kan tage en ny injektion, hvis der er gået mindst 1 time siden du tog den første. Du må ikke tage mere end to injektioner inden for 24 timer. 

Hvis den første injektion ikke virker

Du må ikke tage en ekstra injektion eller andre lægemidler, der indeholder sumatriptan mod det samme anfald. Hvis Imigran ikke hjælper dig, så kontakt lægen eller apotekspersonalet for rådgivning. 

Hvis du har brugt for meget Imigran

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Imigran end der står står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du holder op med at bruge Imigran

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Nogle symptomer kan være relateret til migrænen. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen eller blodprop i hjertet. Kontakt læge eller skadestue.
 • Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen.
 • Ufrivillige bevægelser af kroppen. Forsvinder ikke, efter at du er stoppet med behandlingen. Kontakt lægen.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

 • Forbigående smerte ved injektionsstedet. Sviende/ brændende fornemmelse ved injektionsstedet, hævelse, rødmen, blå mærker og blødning.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Kvalme og/eller opkastning, selv om disse reaktioner kan være på grund af selve migrænen.
 • Svimmelhed og døsighed.
 • Forbigående blodtryksstigning umiddelbart efter behandlingen.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Muskelsmerter.
 • Rødme.
 • Føleforstyrrelser, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, nedsat følelse ved berøring.
 • Følelse af tyngde og trykken overalt på kroppen, inkl. bryst og hals, smerte, varmefølelse, kuldefølelse sædvanligvis forbigående, kan dog være intens.
 • Følelse af svaghed og træthed, sædvanligvis forbigående.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Angstfølelse.
 • Kraftig sveden.
 • Diarré.
 • Smerter i leddene.
 • Nakkestivhed.
 • Rysten.
 • Ufrivillige bevægelser af kroppen.
 • Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser.
 • Mørk plet eller defekt i synsfeltet.
 • Flimren, dobbeltsyn, nedsat syn, synstab og permanente skader er også rapporteret. Synsfor- styrrelser kan dog skyldes selve migrænen.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hjertebanken.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk, følelse af svaghed.
 • Overfølsomhedsreaktioner fra hududslæt (såsom nældefeber).

 

Imigran kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Imigran utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Imigran ved temperaturer over 30 °C. 

 

Brug ikke Imigran efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Imigran indeholder:

 • Aktivt stof: Sumatriptansuccinat svarende til 12 mg/ml sumatriptan.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Klar, farveløs væske. 

 

Pakningsstørrelser 

Imigran fås i pakningsstørrelser á 

2 x 0,5 ml injektionsvæske, opløsning i ampuller + GlaxoPen 

2 x 0,5 ml injectionsvæske, opløsning i ampuller Refill 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Imigran® og GlaxoPen® er registrerede varemærker, der tilhører Glaxo Group Limited. 

Brugervejledning

Brugervejledning for GlaxoPen (trin for trin)

GlaxoPen er kun beregnet til brug sammen med Imigran injektionsvæske ordineret af din læge.
Denne brugervejledning beskriver, hvordan du gør GlaxoPen klar til brug og hvordan du skal bruge den. 

 

Læs denne brugervejledning grundigt, inden du begynder at bruge Imigran injektionsvæske og GlaxoPen. 

 

Gør ikke GlaxoPen klar til brug, før du er klar til at injicere en dosis. 

 

Beskrivelse af GlaxoPen 

 

Imigran® 2care4 ApS, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

Sådan bruges GlaxoPen

Imigran® 2care4 ApS, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

1. Luk etuiet op. 


2. Riv forseglingen af låget til en ampul og luk låget op. Brug ikke ampullen, hvis forseglingen tidligere har været brudt. 

 

Imigran® 2care4 ApS, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

 

3. Tag injektionspennen op af etuiet. Undersøg om det hvide stempel stikker længere ud end enden af pennen. Hvis dette er tilfældet, er pennen ikke klar til brug. Sæt pennen tilbage i etuiet og tryk den ned til det siger klik og det hvide stempel er skubbet tilbage. Pennen er nu klar til brug. 

 

Imigran® 2care4 ApS, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

 

4. Sæt pennen ned i den åbne dosisbeholder og drej den med uret til den ikke kan komme længere (omtrent en halv omgang). 


5. Undgå at røre ved den blå udløserknap og træk pennen op af dosisbeholderen.
En sikkerhedsanordning sørger for, at du ikke kommer til at stikke dig på nålen ved et uheld.
 

6. Pennen er nu klar til brug. 

 

Sæt ikke en klargjort pen tilbage i etuiet, før efter at injektionen er givet. Nålen kan blive beskadiget. 

Sådan gives injektionen

Imigran® 2care4 ApS, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

 

7. Hold rundt om det grå stykke af pennen og hold pres enden ind mod huden - sædvanligvis ydersiden af låret. Tryk derefter den grå del af pennen så langt ned, den kan komme, så sikkerhedsanordningen kan udløses.
 

8. Hold godt fast om pennen og tryk den blå udløserknap ned. Hold pennen helt stille med udløserknappen i bund og pennen presset ind mod låret, mens der tælles langsomt til 10.
Fjern ikke pennen fra huden for hurtigt, da noget af injektionen ellers kan gå tabt. 

 

Imigran® 2care4 ApS, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

 

9. Efter 10 sekunder fjernes pennen forsigtigt fra huden. Undgå at røre ved nålen. 

 

Imigran® 2care4 ApS, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

 

10. Sæt pennen tilbage i den tomme dosisbeholder med det samme. 


11. Tryk pennen ned i dosisbeholderen, så langt den kan komme, og drej mod uret (omtrent en halv omgang), indtil pennen løsnes fra ampullen. 

 

Imigran® 2care4 ApS, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

 

12. Tag pennen op af dosisbeholderen og luk låget på dosisbeholderen.
Den hvide del af stemplet stikker nu ud, hvilket betyder, at pennen er blevet brugt. 

Klargøring til næste injektion

Imigran® 2care4 ApS, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

 

13. Sæt pennen på plads i etuiet og tryk den ned, så langt den kan komme og det siger klik. Pennen er nu klar til næste gang. 

 

14. Luk låget på etuiet. Når du har brugt begge ampuller i dosisbeholderen, skal du fjerne dosisbeholderen og udskifte med en refill-pakning. 

 

Etui og GlaxoPen kan genbruges mange gange, men det anbefales at udskifte GlaxoPen en gang imellem, afhængigt af hvor ofte pennen bruges. 

Sådan fjernes dosisbeholderen, når begge ampuller er brugt.

Imigran® 2care4 ApS, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

 

Når begge ampuller er blevet brugt, skal dosisbeholderen fjernes fra etuiet.
Luk etuiet op. 

 

15. Hold om etuiet og klem knapperne på siden af etuiet sammen med tommelfinger og pegefinger. 


16. Træk forsigtigt dosisbeholderen op af etuiet med den anden hånd. 

 

Aflever altid dosisbeholderen med de brugte ampuller på apoteket. 

Sådan sættes en ny refill-pakning i etuiet

Imigran® 2care4 ApS, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

 

Nye refill-pakninger med Imigran injektionsvæske ordineres af lægen. En refill-pakning består af en dosisbeholder med to ampuller. 


17. Luk låget på etuiet op. Pennen skal blive siddende. 


18. Tryk dosisbeholderen ned i etuiet, og klem samtidig de blå knapper på siden af etuiet sammen. 


19. Dosisbeholderen sidder korrekt, når de to blå knapper kan ses gennem hullet på begge sider af etuiet. 


20. Dosisbeholderen kan opbevares sikkert i etuiet indtil næste injektion. 


Gem vejledningen. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...