Marevan

tabletter 2,5 mg

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Marevan® 2,5 mg tabletter  

warfarinnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Marevan til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Marevan
 3. Sådan skal du tage Marevan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Marevan anvendes til forebyggelse og behandling af blodpropper. Marevan virker ved at nedsætte blodets evne til at størkne. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Marevan

Tag ikke Marevan hvis du:

 • er allergisk over for warfarinnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer
 • er gravid i 1.- 3. måned eller under de sidste fire uger af graviditeten
 • har stærkt nedsat leverfunktion
 • har øget tendens til blødning også ved
  • blødninger i maven, tarmene eller har åreknuder i spiserøret
  • alvorlige sår inklusive operationssår
  • udtalt åreforkalkning eller alvorligt forhøjet blodtryk
  • betændelse i hjertet, som skyldes bakterier
  • skal have taget prøve af rygmarvs-/hjernevæsken.

Du må ikke tage naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikon, mens du er i behandling med Marevan. Det kan påvirke virkningen af Marevan. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på følgende: 

 • Ved behandling med Marevan er risikoen for blødninger større. Risikoen bliver dog mindre, hvis behandlingen er velkontrolleret. Lægen vil derfor kontrollere dit blods evne til at størkne, når du begynder behandlingen med Marevan og løbende under hele dit behandlingsforløb.
 • Hvis du skal opereres eller have trukket en tand ud, skal du fortælle lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Marevan.
 • Virkningen af Marevan kan ændres af pludselig sygdom som f.eks. diaré eller opkastninger. Kontakt derfor lægen, hvis du bliver syg.
 • Ved samtidig behandling med smertestillende medicin (NSAID-præparater og acetylsalicylsyre) har du en større blødningsrisiko, især fra maven og tarmen. Tal med lægen.
 • Hvis du har erfaring for, at du reagerer anderledes end andre på medicin, skal du tale med lægen. Det kan også gælde for Marevan.
 • Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Marevan. Det kan påvirke prøveresultaterne.
 • Hvis du har nedsat nyrefunktion eller øget risiko for koagulering (forhøjet blodtryk, lever- eller nyresygdomme), kan det være nødvendig at reducere dosis. Grundig monitorering er nødvendig.
 • Hvis du har protein C- eller protein S-mangel, skal behandlingen med Marevan startes uden loading-dosis. Det anbefales at behandlingen startes langsomt op.

Brug af anden medicin sammen med Marevan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Det er især vigtigt, at du fortæller til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager: 

 • medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser (amiodaron, propafenon, bosentan, abciximab, eptifibatid, clopidogrel, heparin, tirofiban)
 • medicin mod forhøjet kolesterol (cholestyramin, simvastatin, fluvastatin, gemfibrozil, rosuvastatin)
 • hormoner (testosteron, skjoldbruskkirtelhormoner)
 • medicin mod infektion (penicillin, rifampicin, miconazol, ciprofloxacin, azithromycin, clarithromycin, erythromycin, chloramphenikol, sulfamethoxazol, amoxicillin)
 • medicin mod svamp (fluconazol, itraconazol, ketoconazol, metronidazol)
 • medicin mod HIV virus (ritonavir, nevirapin)
 • medicin mod mavesår (cimetidin)
 • smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, paracetamol, phenylbutazon, NSAID- præparater, tramadol)
 • medicin mod lidelser i muskler, led og knogler (phenazon)
 • medicin mod gigt (leflunomid)
 • medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, fosphenytoin)
 • medicin mod depression (fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin)
 • medicin i forbindelse med cancerbehandling (aminoglutethimid, azathioprin, fluorouracil, capecitabin, imatinib, ifosfamid, tamoxifen, aprepitant)
 • medicin til alkoholafvænning (disulfiram)
 • naturlægemidler (prikbladet perikum, ginseng)
 • kosttilskud, der indeholder A, E og K-vitamin, coenzym Q10

Brug af Marevan sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal tage Marevan tabletter med et glas vand. 

Undgå alkohol, da alkohol kan påvirke effekten af Marevan. Større kostændringer (for eksempel til vegetarkost) kan have indflydelse på effekten af Marevan. Tal med lægen. 

 

Effekten af Marevan påvirkes, hvis du indtager tranebær, spiser avocado eller mad, som indeholder K-vitamin (for eksempel kål, broccoli og spinat). 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må ikke tage Marevan i de første 3 måneder eller i de sidste 4 uger af graviditeten. I den mellemliggende periode, må du kun tage Marevan efter aftale med lægen, da det kan forårsage misdannelser og blødninger hos fosteret og i enkelte tilfælde fosterdød. 

 

Amning  

Du må gerne amme, når du tager Marevan. 

 

Fertilitet  

Kvinder i en fødedygtig alder skal anvende effektiv prævention under behandlingen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Marevan påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Marevan indeholder lactose

Kontakt derfor lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Marevan

Tag altid Marevan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tag tabletten på samme tidspunkt hver dag sammen med et glas vand. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne  

Dosis er individuel og er afhængig af din sygdom, og hvordan du reagerer på Marevan. Din læge bestemmer derfor, hvilken dosis du skal have, og hvor længe du skal have den. Behandlingen kræver hyppig kontrol med blodprøver, hvor blodets evne til at størkne måles (INR-måling). 

 

Børn  

Dosis afhænger af barnets vægt og tilstand. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Marevan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Marevan, end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Tegn på at du har taget for mange Marevan kan være øget tendens til blødning, næseblod, tandkødsblødning, bleghed, blodansamling omkring led og balder, blod i urin og afføring, rygsmerter, blødende læber, slimhindeblødning, mavesmerter, opkastning og udslæt med små hudblødninger. Senere kan opstå lammelse (på grund af hjerneblødning), besvimelse på grund af massive blødninger og død. 

Hvis du har glemt at tage Marevan

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Marevan

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger.  

 

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker følgende bivirkning: 

 

Smertende udslæt. I sjældne tilfælde kan warfarin forårsage sjældne hudlidelser, herunder kalcifylaksi, som kan begynde med smertende udslæt og sidenhen medføre alvorlige komplikationer. Denne bivirkning optræder hyppigere hos patienter med kronisk nyresygdom. 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

Blødning: For eksempel næseblod, let ved at få blå mærker, blod i urinen, ophostning af blod, tandkødsblødning, maveblødning, blødning fra skeden, forlængelse af eksisterende blødning efter operation eller tilskadekomst (kan være alvorlig)  

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):  

Overfølsomhedsreaktioner (kan være alvorlig). Øget følsomhed over for det aktive indholdsstof efter langvarig behandling.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):  

Opkastning, kvalme og diaré.  

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):  

Gulsot (alvorlig), betændelse i blodkar, udslæt, nældefeber, kløe, hårtab, blå tæer (blå-tå-syndrom). 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

Kolesterolansamling i blodet, som kan give blodpropper (alvorlig), mørk afføring.  

 

Marevan kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver af for eksempel leverfunktion og kolesterol, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, Email: sst@sst.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Marevan utilgængeligt for børn. 

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.  

Brug ikke Marevan efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Marevan 2,5 mg tabletter indeholder

Aktivt stof: Warfarinnatrium. 

Øvrige indholdsstoffer:Calciumhydrogenphosphatdihydrat, lactose, magnesiumstearat (E 470b), majsstivelse, povidon (E 1201). 

Farvestof: Indigotin (E 132). 

Udseende og pakningsstørrelser

Marevan tabletter er lyseblå og markeret med et kryds. 

Marevan tabletter fås i pakninger à 100, 250 og 500 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S  

Dybendal Alle 10 

2630 Taastrup  

Danmark 

Fremstiller

Takeda Pharma Sp. z o.o.  

12 Ksiestwa Lowickiego ST.  

99-420 Lyszkowice 

Poland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...