Tavegil

tabletter 1 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tavegil 1 mg, tabletter  

Clemastin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemid- del, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tavegil
 3. Sådan skal du tage Tavegil
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Du kan tage Tavegil mod allergiske sygdomme, især nældefeber, høfeber og allergisk snue.  

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tavegil

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Tavegil

 • hvis du er allergisk over for clemastin, andre lignende antihistaminer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tavegil (angivet i afsnit 6).
 • hvis du lider af porfyri (arvelige forstyrrelser i stofskiftet).
 • hos børn under 1 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Tavegil hvis du 

 • har grøn stær.
 • har mavesår.
 • lider af tilstopning i tarmene.
 • lider af forstørret blærehalskirtel.
 • lider af abnorm træthed og lammelser af muskler, især øjenlåg, åndedrætsbesvær.
 • lider af søvnapnø.

Brug af anden medicin sammen med Tavegil

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Tal med din læge, hvis du tager 

 • medicin mod allergi (antihistaminer).
 • medicin mod depression (monoaminoxidase- hæmmere, antidepressiver).
 • beroligende- eller angstdæmpende medicin (anxiolytika).
 • stærkt smertestillende medicin (opioider).

Brug af Tavegil sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Tavegil i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Tavegil kan øge den sløvende virkning af alkohol. Undgå derfor at drikke alkohol, når du tager Tavegil. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Tavegil. Tal med lægen. 

 

Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Tavegil efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.
Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

 

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Tavegil kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafi en. 

Tavegil indeholder lactose

Tavegil indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Tavegil

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og unge over 12 år 

1 tablet morgen og aften. Hvis du stadig oplever symptomer trods denne dosis, kan lægen ordinere op til 4 tabletter om dagen. 

 

Børn 6-12 år 

½ tablet morgen og aften. 

 

Børn under 6 år 

Bør ikke gives til børn under 6 år uden lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Tavegil

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Tavegil tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering er mundtørhed, fikserede udvidede pupiller, varme og rødmen, mavebesvær. 

Hvis du har glemt at tage Tavegil

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Tavegil

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Døsighed og træthed.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Uro, søvnløshed, nervøsitet, ophidselse, evt. hallucinationer. Kontakt lægen, da det kan føre til vold.
 • Svimmelhed.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Overfølsomhedsreaktioner.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hovedpine.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Tavegil i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Kvalme.
 • Udslæt.
 • Mavesmerter.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Forstoppelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S. 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Tavegil utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Tavegil ved temperaturer over 25 °C.  

Tag ikke Tavegil efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afl toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tavegil indeholder:

Aktivt stof: 1,34 mg clemastinfumarat svarende til 1 mg clemastin. 

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, povidon, talcum, majsstivelse, lactosemonohydrat. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Tavegil er en hvid, rund tablet med delekærv og præget ”OT” på den ene side. 

 

Pakningsstørrelse 

Tavegil fås i en pakningsstørrelse á 100 tabletter. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V. 

 

Tavegil® svarer til Tavegyl®

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...