Duraphat®

dentalsuspension 22,6 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Duraphat® 22,6 mg/ml dentalsuspension  

Fluorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
Spørg tandlægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Duraphat til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt tandlægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide om Duraphat.
 3. Sådan bliver du behandlet med Duraphat.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Duraphat dentalsuspension indeholder det aktive stof fluorid, som tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes kariesforebyggende midler.
 • Duraphat anvendes til forebyggelse af karies i tænderne.

Tandlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Spørg tandlægen. 

2. Det skal du vide om Duraphat

Du må ikke få Duraphat

 • hvis du er allergisk over for fluorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Duraphat (angivet i punkt 6).
 • hvis du har betændelse i munden (stomatitis).
 • hvis du har sår i munden eller sygdom i tandkødet (tandkødsbetændelse).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Duraphat  

 • Påføring af Duraphat på hele tandsættet må ikke foregå på tom mave
 • Væsken må ikke komme i nærheden af øjnene

Brug af anden medicin sammen med Duraphat

Den dag Duraphat bliver påført, bør du ikke anvende større doser af fluoridholdige præparater, såsom fluoridgel. Anvendelsen af disse bør udsættes i flere dage efter påføring af Duraphat.
 

Fortæl det altid til tandlægen, lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Duraphat sammen med mad, drikke og alkohol

 • Vær sikker på at du/dit barn har indtaget et måltid inden Duraphat anvendes, især hvis det påføres alle tænder.
 • Du må ikke tygge fast føde eller børste tænder i 4 timer efter, at Duraphat er blevet påført dine tænder.
 • Der skal tages højde for, at lægemidlet indeholder alkohol

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din tandlæge, læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Duraphat efter aftale med tandlægen.

 

Amning: 

 • Du må ikke bruge Duraphat, hvis du ammer. Tal med tandlægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Duraphat påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Duraphat indeholder alkohol hvor advarsel er påkrævet

 • Denne medicin indeholder en mindre mængde alkohol, mindre en 100 mg pr.
  dosis.

3. Sådan bliver du behandlet med Duraphat

Tandlægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den, Er du i tvivl, så spørg tandlægen eller sundhedspersonalet.
Det er kun tandlægen der kan ændre dosis. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn: 

Denne medicin bliver påført dine tænder af din tandlæge. Dosis vil blive justeret efter typen af dine tænder (f.eks. mælketænder eller blivende tænder) og årsagen til behandlingen.
 

Anbefalet dosis for en enkelt påføring: 

 • Til mælketænder påføres op til 0,25-0,3 ml (= 5,7-6,8 mg fluorid).
 • Til en blanding af mælketænder og blivende tænder påføres op til 0,4 ml (=9,0 mg fluorid).
 • Til blivende tænder påføres op til 0,75-1,0 ml (= 17,0-22,6 mg fluorid).

Påføring gentages normalt hver 6. måned, men der kan om nødvendigt foretages hyppigere påføringer (hver 3. måned).
 

Du må ikke børste tænder eller tygge fast føde i 4 timer efter behandlingen.
 

Overskydende dentalsuspension må skylles af efter 4 timer. 

Hvis du har fået for meget Duraphat

Kontakt tandlægen, lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du har fået for meget Duraphat.
Symptomer: 

 • Kramper i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed pga. for lavt kalk i blodet.
 • Kvalme, opkasning, diarré
 • Mavesmerter.
 • Kramper, evt. krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Savlen.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i mund, hænder eller fødder.
 • Kraftige reflekser.
 • Træthed, rysten.
 • Overfladisk vejrtrækning.
 • Tørst.
 • Forstyrrelser i hjerterytmen.
 • Fald i vejrtrækningsraten, fald i puls og tab af bevidsthed, der evt. fører til koma eller død (CNS-depression). Ring 112.
 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.
 • Pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/ shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Ved permanent indtagelse af høje fluorid doser, ses der øget risiko for knoglebrud samt ledstivhed og deformede knogler.

Hvis en dosis er glemt

Spørg tandlægen, hvis du tror du ikke har fået Duraphat. 

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg tandlægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Kontakt omgående din tandlæge, læge eller skadestue, og fjern dentalsuspensionen ved at børste tænderne og skylle munden, hvis du oplever nogle af følgende symptomer på angioødem efter behandling med Duraphat: 

 • hævelse af ansigtet, tungen, munden eller svælget
 • synkeproblemer
 • nældefeber og vejrtrækningsbesvær.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Betændelse i munden med sår. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hævelse af slimhinden i munden. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Kvalme.
 • Opkastningsfornemmelser (kløgning).
 • Hudirritation.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Åndenød, stakåndethed, hvæsen eller pibende vejrtrækning (astmaanfald). Ved svære anfald kan der forekomme hurtig og overfladisk vejrtrækning, huden kan begynde at blive blåfarvet. Kontakt straks lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Duraphat utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Duraphat efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Duraphat ved temperaturer over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Duraphat 22,6 mg/ml dentalsuspension indeholder:

Aktivt stof:  

Én ml af denne suspension indeholder natriumfluorid svarende til 22,6 mg/ml fluorid 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Ethanol 96%, hvid voks. (E 901), Shellac (E 904), kolofonium, mastiks, saccharin (E 954), hindbæressens. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Duraphat dentalsuspension er en brun/gul uigennemsigtig suspension  

 

Duraphat fås i: 

Duraphat 22,6 mg/ml i pakninger med 5 x 1,6 ml cylindere  

Duraphat 22,6 mg/ml i pakninger med 1 x 10 ml cylinder  

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Teknisk brugervejledning til sundhedspersonalet

Teknisk brugervejledning til sundhedspersonalet

Appliceringen af Duraphat fra cylinderen er særlig egnet til målrettet lavdosisapplicering.
Der anvendes en stump kanyle, der er bøjet i en vinkel, der letter appliceringen på approksimale og distale overflader. Ved fissurer spredes en dråbe Duraphat langs med fissuren ved hjælp af kanylen. Kanter af fyldninger, kroner og hypersensitive tandhalse kan behandles på samme måde. Områder omkring fastgjorte ortodontiske indretninger kan behandles med Duraphat ved hjælp af kanylen.
 

Duraphats gullige farve letter appliceringen og kontrollen. Duraphat hærder i nærvær af saliva. Effekten af Duraphat afhænger af den vedvarende aktivitet af fluoridet.
Patienten bør rådgives til ikke at børste tænder eller indtage fast føde i mindst 4 timer efter behandlingen. Bløde madvarer og væsker kan indtages. dentalsuspensionslaget kan let fjernes med børstning og skylning.
 

Instrumenter, tøj osv., som kommer i kontakt med Duraphat, kan renses med alkohol. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...