Locoid Lipid

creme 0,1%

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Locoid Lipid® 0,1% creme  

Hydrocortisonbutyrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid Lipid
 3. Sådan skal du bruge Locoid Lipid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Locoid Lipid indeholder hydrocortisonbutyrat. Hydrocortisonbutyrat er et binyrebarkhormon (steroid), som hæmmer irritation i huden. 

Du kan bruge Locoid Lipid til behandling af eksem, irriteret hud og psoriasis. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid Lipid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Locoid Lipid

 • hvis du er allergisk over for hydrocortisonbutyrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Locoid Lipid (angivet i afsnit 6).
 • hvis din hudsygdom er betændt med bakterier eller svampe. I så fald skal du også have medicin mod betændelsen.
 • mod virussygdomme, der giver udbrud på huden, f.eks forkølelsessår, helvedesild eller skoldkopper.
 • mod rosacea, der er en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og udvidede blodkar.
 • mod betændt eksem eller irritation i huden omkring munden.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Locoid Lipid.
 

Vær opmærksom på følgende: 

 • Hvis cremen ikke hjælper i løbet af kort tid, kan din hudsygdom være betændt med bakterier eller svampe. Tal med lægen.
 • Du må ikke bruge cremen i længere tid, end lægen har fortalt dig.
 • Hvis du har brugt cremen i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få din hudsygdom til at blusse op igen. Tal med lægen.
 • Du må kun bruge cremen i ansigtet, hvis lægen har fortalt dig det. Pas på, at cremen ikke kommer i øjnene.
 • Du må ikke sætte plaster på behandlings- stedet, dække det med plastik eller på anden måde pakke det ind, da det øger risikoen for bivirkninger. Tal evt. med lægen.
 • Længere tids behandling af børn bør undgås.
 • Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Locoid Lipid. Fortæl lægen, at du bliver behandlet med Locoid Lipid, hvis du får en svær betændelse, kommer alvorligt til skade eller skal opereres.
 • Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.

Brug af anden medicin sammen med Locoid Lipid

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Der er ikke kendskab til problemer med brug af Locoid Lipid sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Locoid Lipid efter aftale med lægen.
 

Amning
Du kan bruge Locoid Lipid, selvom du ammer. Hvis du smører Locoid Lipid på brystet eller brystvorten, skal du vaske det af, inden du ammer dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid Lipid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Locoid Lipid indeholder cetostearylalkohol og propylparahydroxybenzoat

 • Indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
 • Er konserveret med propylparahydroxybenzoat, der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. Sådan skal du bruge Locoid Lipid

Brug altid Locoid Lipid nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Smør Locoid Lipid på de angrebne steder i et tyndt lag 1-2 gange daglig. 

Vask hænderne omhyggeligt efter påsmøringen, medmindre det er hænderne, som du behandler. Pas på, at cremen ikke kommer i øjnene. 

 

Brug ikke cremen i længere tid, end lægen har fortalt dig. 

 

Brug til børn 

Du skal følge lægens anvisning. 

Hvis du har brugt for meget Locoid Lipid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Locoid Lipid, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Tag pakningen med. 

Der er ikke set tilfælde af overdosering med Locoid Lipid. 

Intensiv brug under dækkende plaster kan medføre binyrebarkhormonhæmning. 

Hvis du har glemt at bruge Locoid Lipid

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Locoid Lipid

Du må kun ændre dosis eller holde op med behandlingen efter aftale med lægen. Der kan komme opblussen eller forværring af deres hudsygdom, især hvis du har brugt Locoid Lipid i lang tid. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Nedsat dannelse af binyrebarkhormoner. Tal med lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.
 • Tydelige små blodkar i huden, mindre blødning i hud og slimhinder, strækmærker, rødmen af huden.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Kontakteksem, allergisk kontakteksem, pigmentforandringer, skægvækst.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Betændelseslignende hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på hage, næse, kinder og pande.
 • Sekundær infektion (ny infektion der støder til inden den første infektion er afsluttet, og som en foregående infektion har bidraget til).
 • Hudsygdommen kommer igen eller blusser op, når du stopper behandlingen.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Overfølsomhedsreaktion.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Locoid Lipid utilgængeligt for børn.  

Opbevar ikke Locoid Lipid ved temperaturer over 25 °C. 

Locoid Lipid må ikke opbevares koldt eller fryses.  

Brug ikke Locoid Lipid efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Locoid Lipid indeholder:

 • Aktivt stof: Hydrocortisonbutyrat. 1 g creme indeholder 1 mg hydrocortisonbutyrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Cetostearylalkohol; makrogolcetostearylether; tynd paraffinolie; hvid, blød paraffin; propylparahydroxybenzoat (E 216); benzylalkohol; natriumcitrat; citronsyre; renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvid creme. 

 

Pakningsstørrelser 

Locoid Lipid creme fås i en pakningsstørrelse á 100 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Locoid Lipid® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...