Rhinocort Aqua

næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rhinocort® Aqua 64 mikrogram/dosis, næsespray, suspension
Budesonid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Rhinocort Aqua
 3. Sådan skal du bruge Rhinocort Aqua
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Rhinocort Aqua indeholder et binyrebarkhormon, der forhindrer hævelse og irritation i næsen ved allergi (kløe, tilstoppet og/eller løbende næse).
 

Du kan bruge Rhinocort Aqua lokalt i næsen til: 

 • Forebyggelse af høfeber og helårssnue.
 • Behandling af polypper i næsen.
 • Forebyggelse af nye polypper efter operation.


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Rhinocort Aqua

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Rhinocort Aqua:

 • hvis du er allergisk over for budesonid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Rhinocort Aqua (angivet i afsnit 6).
 • Lægen vil regelmæssigt måle barnets højde, mens det får behandling med Rhinocort Aqua. Hvis væksten aftager skal behandlingen genovervejes.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Rhinocort Aqua: 

 • hvis du har eller har haft lungetuberkulose.
 • hvis du har eller har haft svampe- eller virusinfektioner i luftvejene.
 • når du skifter fra behandling med binyrebarkhormon i tabletter til Rhinocort Aqua.

Brug af anden medicin sammen med Rhinocort Aqua

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • svamp (f.eks. ketoconazol eller itraconazol)
 • gener ifm. overgangsalder (østrogen)
 • graviditet (p-piller)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Rhinocort Aqua efter aftale med lægen.

Amning
Du kan bruge Rhinocort Aqua, selvom du ammer.
Rhinocort Aqua går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn.
Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Rhinocort Aqua påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Rhinocort Aqua indeholder kaliumsorbat

Kan give lokalt hududslæt (f.eks kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Rhinocort Aqua

Brug altid Rhinocort Aqua nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske efter aftale med lægen. 

Den sædvanlige dosis er

Forebyggelse af høfeber og snue:
Voksne

2 pust i hvert næsebor om morgenen (det svarer til 256 mikrogram i alt). Når den ønskede virkning er opnået, kan du nøjes med 1 pust i hvert næsebor om morgenen (det svarer til 128 mikrogram i alt).

Brug til børn

Som for voksne. Du bør ikke bruge Rhinocort Aqua til børn under 6 år.

Du bør starte den forebyggende behandling af din høfeber, inden pollensæsonen begynder.

Du får fuld virkning efter få dages brug, i sjældne tilfælde kan der dog gå op til 2 uger.

Behandling eller forebyggelse af næsepolypper:
Voksne
1 pust i hvert næsebor morgen og aften (det svarer til 256 mikrogram i alt).

Brug til børn
Som for voksne. Du bør ikke bruge Rhinocort Aqua til børn under 6 år. 

Brugsanvisning:

Inden du anvender Rhinocort Aqua næsespray første gang, skal du ryste flasken, og derefter pumpe 5-10 gange i luften, indtil sprayen afgiver forstøvet væske. Hvis du ikke anvender Rhinocort Aqua dagligt, skal du først pumpe en enkelt gang i luften.
Rhinocort Aqua 2care4 ApS, næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis
Gør derefter følgende: 

 1. Puds næse. Ryst flasken. Fjern den brune plastikhætte.
 2. Hold næsesprayen som vist på tegningen.
 3. Hold hovedet oprejst. Læg ikke hovedet bagover. Spray en gang i hvert næsebor, imens du lukker det andet med en finger. Træk samtidigt vejret normalt ind gennem næsen.
 4. Sæt den brune plastikhætte på flasken igen.

Rhinocort Aqua 2care4 ApS, næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis
Børn kan have brug for hjælp, når de skal bruge Rhinocort Aqua næsespray. 

Rengøring

Gør plastikdelene rene med passende mellemrum.
Tag den brune plastikhætte og den hvide næsespids af. Skyl begge dele i lunkent vand. Lad plastikdelene lufttørre og sæt dem på plads igen.
Flasken opbevares stående. 

Hvis du har brugt for meget Rhinocort Aqua

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Rhinocort Aqua, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Det er vigtigt, at du tager den dosis, der står på etiketten fra apoteket, eller som aftalt med din læge. Du bør kun tage så meget som din læge har anbefalet; tager du mere eller mindre kan dine symptomer blive værre.

Der er dog ingen risiko forbundet ved at bruge for meget Rhinocort Aqua næsespray en enkelt gang. 

Hvis du har glemt at bruge Rhinocort Aqua

Hvis du har glemt en dosis Rhinocort Aqua, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Rhinocort Aqua

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger  

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Dannelse af hul i næseskillevæggen. Søg læge.


Hyppigheden er ikke kendt 

 • Grå stær (uklart syn), grøn stær (hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet).

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger 

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Irritation i næsen i form af tørhed og nysen umiddelbart efter brugen, samt næseblod.


Ikke almindelige bivirkninger  

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede): 

 • Kløe, eksem eller udslæt.
 • Muskelkramper.
 • Nældefeber og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.


Sjældne bivirkninger
 

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Tegn og symptomer på systemiske virkninger af kortikosteroider, såsom nedsat funktion af binyrerne og forsinket vækst i højden hos børn (se Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger).
 • Sårdannelse i næsen.
 • Stemmesvigt/talebesvær
 • Øget tendens til blå mærker.
 • Sløret syn


Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger: 

Væksthæmning er blevet rapporteret hos børn med intranasale steroider. Lægen vil regelmæssigt måle barnets højde, mens det får behandling med Rhinocort Aqua. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrrelsen via
Lægemiddelstyrrelsen 

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Rhinocort Aqua utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Må ikke nedfryses. 

 

Brug ikke Rhinocort Aqua efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rhinocort Aqua indeholder:

Aktivt stof: Budesonid.
Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, 

natriumcarboxymethylcellulose, vandfri glukose, polysorbat 80, dinatriumedetat, kaliumsorbat, saltsyre og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Rhinocort Aqua er en vandig opslæmning i en brun glasflaske med hvid doseringspumpe og næseadapter.
 

Rhinocort Aqua 64 mikrogram/dosis fås i en pakningsstørrelse á 120 doser. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4
Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Rhinocort® er et registreret varemærke, der tilhører Cilag GmbH International. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2017.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...