Vimpat

syrup 10 mg/ml

UCB Pharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Vimpat 10 mg/ml syrup  

Lacosamid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Vimpat
 3. Sådan skal De tage Vimpat
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lacosamid (Vimpat) bruges til behandling af en bestemt form for epilepsi (se nedenfor) hos patienter i alderen 16 år og ældre. 

Epilepsi er en tilstand, hvor patienterne har gentagne anfald (krampeanfald). Vimpat bruges til den epilepsiform, hvor anfaldene til at begynde med kun rammer den ene side af hjernen, men som efterfølgende kan omfatte større områder i begge sider af hjernen (partielle anfald med eller uden sekundær generalisering). 

Vimpat er ordineret til Dem af Deres læge for at reducere antallet af anfald.  

Vimpat kan bruges alene eller sammen med anden medicin mod epilepsi. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Vimpat

Tag ikke Vimpat:

 • hvis De er allergisk over for lacosamid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Vimpat (angivet i punkt 6). Hvis De ikke er sikker på, om De er allergisk, så drøft det med lægen
 • hvis De lider af en bestemt form for hjerterytmesygdom (AV-blok af anden eller tredje grad)

Advarsler og forsigtighedsregler

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Vimpat har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis De har symptomer på depression og/eller selvmordsforestillinger, skal De omgående kontakte Deres læge.
 

Kontakt lægen før De tager Vimpat
hvis De lider af en tilstand, som er forbundet med nedsat elektrisk overledning i hjertet (AV-blok, atrieflimmer og atrieflagren) eller af alvorlig hjertesygdom såsom hjertesvigt eller hjerteanfald.
Symptomerne på AV-blok er langsom eller uregelmæssig puls, følelse af at være uklar og være ved at besvime. Ved atrieflimren eller atrieflagren kan symptomerne være hjertebanken, hurtig eller uregelmæssig puls og besværet åndedræt).
 

Vimpat kan medføre svimmelhed, der vil kunne øge risikoen for tilskadekomst eller fald. De skal derfor være forsigtig, indtil De har vænnet Dem til, hvilken virkning denne medicin har. 

Børn og unge

Vimpat bør ikke anvendes til børn og unge under 16 år. Sikkerheden og virkningen er endnu ikke klarlagt hos denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Vimpat

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det er særlig vigtigt, hvis De tager: 

 • medicin til behandling af hjerteproblemer eller hvis De tager nogen form for medicin, som kan medføre et abnormt EKG (elektrokardiogram) kaldet forlænget PR-interval, herunder carbamazepin, lamotrigin, plegabalin (medicin til behandling af epilepsi) og medicin der bruges til behandling af visse typer uregelmæssig hjerterytme eller hjertesvigt. Hvis De er usikker på, om den medicin, De tager, kan have denne virkning, så drøft det med lægen.
 • medicin, såsom fluconazol, itraconazol, ketoconazol (medicin til behandling af svampeinfektioner), ritonavir (medicin til behandling af HIV), clarithromycin, rifampicin (medicin til behandling af bakterielle infektioner) og perikum (medicin til behandling af let angst) kan påvirke leverens evne til at nedbryde lacosamid, da det kan forårsage øget systemisk eksponering af lacosamid.

Brug af Vimpat sammen med alkohol

Som sikkerhedsforanstaltning bør Vimpat ikke tages sammen med alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.
 

Det frarådes, at De tager Vimpat, hvis De er gravid, da man ikke ved, hvilken virkning Vimpat har på graviditeten og det ufødte barn. Fortæl det omgående til lægen, hvis De er gravid eller planlægger at blive gravid. Lægen vil beslutte, om De skal tage Vimpat.
 

Det frarådes, at De ammer Deres barn, mens De tager Vimpat, da man ikke ved, om Vimpat går over i modermælk. Fortæl det omgående til lægen, hvis De ammer. Lægen vil beslutte, om De skal tage Vimpat.
 

Undersøgelser har vist en øget risiko for fødselsskader hos børn af kvinder, som har taget antieleptisk medicin. På den anden side må effektiv antiepileptisk behandling ikke afbrydes, da en forværring af sygdommen er skadelig for både moderen og det ufødte barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vimpat kan medføre svimmelhed eller sløret syn. Det kan påvirke Deres evne til at føre motorkøretøj eller betjene værktøj og maskiner. De må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før De ved, om medicinen påvirker Deres evne til at udføre disse aktiviteter. 

Vimpat indeholder sorbitol, natrium, natriummethylparahydroxybenzoat og aspartam

Vimpat-syrup indeholder: 

 • sorbitol (en sukkerart). Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.
 • natrium. En målestreg syrup indeholder 0,31 mmol (eller 7,09 mg) natrium. Hvis De tager over 3 målestreger syrup dagligt og er på natrium- eller saltfattig diæt, skal De tage hensyn hertil.
 • et stof kaldet natriummethylparahydroxybenzoat (E219), der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).
 • aspartam (E951), en fenylalaninkilde. Kan være skadelig for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).

3. Sådan skal De tage Vimpat

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Administration af en støddosis er ikke undersøgt ved akutte tilstande, såsom status epilepticus. 

Dosering

Vimpat skal tages to gange daglig, én gang om morgenen og én gang om aftenen, på omtrent samme tidspunkt hver dag. Vimpat bruges som langtidsbehandling. 

 

Hvis De kun tager Vimpat mod epilepsi: 

Den sædvanlige startdosis af Vimpat er 100 mg dagligt, fordelt på 2 doser - 50 mg (5 ml) om morgenen og 50 mg (5 ml) om aftenen. 

Lægen kan også ordinere en startdosis af Vimpat på 200 mg dagligt, fordelt på 2 doser - 100 mg (10 ml) om morgenen og 100 mg (10 ml) om aftenen. 

Lægen kan sætte Deres daglige dosis op med 100 mg hver uge, indtil De når en såkaldt vedligeholdelsesdosis på mellem 200 mg og 600 mg dagligt, fordelt på 2 doser. De skal tage denne vedligeholdelsesdosis som langtidsbehandling. 

 

Hvis De tager Vimpat sammen med anden medicin mod epilepsi: 

Den sædvanlige startdosis af Vimpat er 100 mg dagligt, fordelt på 2 doser - 50 mg (5ml) om morgenen og 50 mg (5ml) om aftenen. 

 

Lægen kan sætte Deres daglige dosis op med 100 mg hver uge, indtil De når en såkaldt vedligeholdelsesdosis på mellem 200 mg og 400 mg dagligt, fordelt på 2 doser. De skal tage denne vedligeholdelsesdosis som langtidsbehandlingen. 

 

Deres læge kan vælge at igangsætte behandlingen med Vimpat med en enkelt støddosis på 200 mg og ca. 12 timer senere indlede vedligeholdelsesbehandling. En støddosis skal administreres under lægeligt opsyn. 

 

Lægen kan ordinere en anden dosis, hvis De har problemer med nyrerne eller leveren.  

Sådan skal De tage Vimpat syrup

Ryst flasken grundigt inden brug. Brug kun det målebæger, som er vedlagt i denne pakning. 

Fyld målebægeret til den/de målestreg/er, der svarer til den ordinerede dosis. 

Hver målestreg (5 ml) på målebægeret svarer til 50 mg (dvs. at f.eks. 2 målestreger svarer til 100 mg). Synk syrup-dosis, og drik derefter noget vand. De kan tage Vimpat alene eller sammen med føde. 

Varigheden af behandlingen med Vimpat

Vimpat bruges som langtidsbehandling. De skal fortsætte med at tage Vimpat, indtil lægen fortæller Dem, at De skal holde op. 

 

Når De har åbnet flasken med syrup, må De ikke bruge indholdet længere end 4 uger

Hvis De har taget for meget Vimpat

Kontakt straks lægen, hvis De har taget for meget Vimpat. 

De kan opleve svimmelhed, kvalme, opkastning, krampeanfald, problemer med hjertet, koma eller blodtryksfald ledsaget af hurtig hjerterytme og svedtendens. 

Forsøg ikke at køre bil. 

Hvis De har glemt at tage Vimpat

Hvis De, efter få timer, opdager at De har glemt at tage en dosis, så tag den lige så snart, De kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på tidspunktet for næste dosis (under 6 timer), så lad være med at tage den glemte dosis syrup. Tag blot Vimpat næste gang, De normalt ville tage det. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis De holder op med at tage Vimpat

Hold ikke op med at tage Vimpat uden først at tale med lægen, da Deres symptomer kan vende tilbage eller forværres. 

Hvis lægen beslutter, at De skal stoppe behandlingen med Vimpat, vil lægen oplyse Dem om, hvordan De gradvist skal nedsætte dosis. 

 

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Bivirkninger fra nervesystemet, såsom svimmelhed, kan være højere efter en støddosis. 

 

Meget almindelige: kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer 

 • Svimmelhed, hovedpine
 • Kvalme
 • Dobbeltsyn (diplopi)

 

Almindelige: kan påvirke op til 1 ud af 10 personer 

 • Problemer med at holde balancen, vanskeligheder ved at koordinere Deres bevægelser, hukommelsesbesvær, søvnighed, rysten (tremor), svært ved at tænke og finde ordene, hurtige og ufrivillige øjenbevægelser (nystagmus), prikkende og stikkende fornemmelse i huden (paræstesi)
 • Sløret syn
 • Følelse af at snurre rundt (vertigo)
 • Opkastning, forstoppelse, for megen luft i mave eller tarm, diarré
 • Kløe
 • Faldtendens, blå mærker
 • Træthed, gangbesvær, udmattelse og svaghed (asteni), følelse af at være beruset
 • Depression
 • Forvirring
 • Nedsat følelse eller følsomhed, svært ved at formulere ord, opmærksomhedsforstyrrelser
 • Støj i øret, såsom summen, ringen eller fløjten
 • Fordøjelsesbesvær, mundtørhed
 • Irritabilitet
 • Muskelkramper
 • Udslæt
 • Søvnproblemer

 

Ikke almindelige: kan påvirke op til 1 ud af 100 personer 

 • Langsom puls
 • Uregelmæssigheder i hjertets impulsoverledning
 • Overdreven følelse af velvære
 • Allergisk reaktion over for lægemidlet
 • Unormale leverfunktionsprøver, leverskade
 • Selvmordsforsøg
 • Selvmordstanker eller ønske om at påføre sig selv skade
 • Hjertebanken og/eller hurtig eller uregelmæssig puls
 • Aggression
 • Uro
 • Unormale tanker og/eller manglende virkelighedsopfattelse
 • Alvorlig allergisk reaktion, som medfører hævelse af ansigt, hals, hænder, fødder, ankler eller underben
 • Nældefeber
 • Hallucinationer (De ser og/eller hører ting, der ikke er der)
 • Besvimelse

 

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data 

 • Alvorligt fald i antallet af en bestemt type hvide blodlegemer (agranulocytose)
 • Alvorlig hudreaktion, som kan omfatte influenzalignende symptomer, udslæt i ansigtet, udbredt udslæt med høj feber, forhøjede niveauer af leverenzymer (ses i blodprøver), forhøjet antal af en bestemt type hvide blodlegemer (eosinofili) samt forstørrede lymfeknuder
 • Udbredt udslæt med blærer og skællende hud, især omkring munden, næsen, øjnene og kønsdelene (Stevens-Johnsons syndrom), og en mere alvorlig form, der forårsager hudafskalning på mere end 30 % af kropsoverfladen (toksisk epidermal nekrolyse)

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og flasken efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares i køleskab. 

Når De har åbnet flasken med syrup, må De ikke bruge indholdet længere end 4 uger

 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vimpat indeholder:

Aktivt stof: Lacosamid. 

1 ml Vimpat syrup indeholder 10 mg lacosamid. 

 

Øvrige indholdsstoffer: glycerol (E422), carmellosenatrium, flydende sorbitol (krystalliserende) (E420), polyethylenglycol 4000, natriumchlorid, citronsyre (vandfri), acesulfamkalium (E950), natriummethylparahydroxybenzoat (E219), jordbærsmagsstof (indeholder propylenglycol, maltol), maskerende aroma (indeholder propylenglycol, aspartam (E951), acesulfamkalium (E950), maltol, demineraliseret vand), renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Vimpat-syrup 10 mg/ml er en lidt tyktflydende, klar opløsning med svag gulbrun farve.  

Vimpat fås i flasker med 200 ml og 465 ml. 

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Et målebæger med målestreger (svarende til 50 mg lacosamid) følger med syruppen. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

UCB Pharma SA, Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, Belgien. 

Fremstiller

Aesica Pharmaceuticals GmbH, Alfred-Nobel Strasse 10, D-40789 Monheim am Rhein, Tyskland.
 

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien  

UCB Pharma SA/NV  

Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00 

 

България  

Ю СИ БИ България ЕООД  

Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49 

 

Česká republika 

UCB s.r.o.
Tel: + 420 221 773 411 

 

Danmark  

UCB Nordic A/S  

Tlf: + 45 / 32 46 24 00 

 

Deutschland  

UCB Pharma GmbH  

Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848 

 

Eesti  

UCB Pharma Oy Finland  

Tel: + 358 9 2514 4221 (Soome) 

 

Ελλάδα  

UCB Α.Ε.
Τηλ: + 30 / 2109974000 

 

España  

UCB Pharma, S.A.
Tel: + 34 / 91 570 34 44 

 

France  

UCB Pharma S.A.
Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35 

 

Hrvatska  

Medis Adria d.o.o.
Tel: +385 (0) 1 230 34 46 

 

Ireland  

UCB (Pharma) Ireland Ltd.
Tel: + 353 / (0)1-46 37 395 

 

Ísland 

Vistor hf.
Simi: + 354 535 7000 

 

Italia 

UCB Pharma S.p.A.
Tel: + 39 / 02 300 791 

 

Κύπρος  

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd  

Τηλ: + 357 22 34 74 40 

 

Latvija  

UCB Pharma Oy Finland  

Tel: + 358 9 2514 4221 (Somija) 

 

Lietuva  

UCB Pharma Oy Finland  

Tel: + 358 9 2514 4221 (Suomija) 

 

Luxembourg/Luxemburg  

UCB Pharma SA/NV  

Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00 

 

Magyarország  

UCB Magyarország Kft.
Tel.: + 36-(1) 391 0060 

 

Malta  

Pharmasud Ltd.
Tel: + 356 / 21 37 64 36 

 

Nederland  

UCB Pharma B.V.
Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40 

 

Norge  

UCB Nordic A/S  

Tlf: + 45 / 32 46 24 00 

 

Österreich  

UCB Pharma GmbH  

Tel: + 43 (0) 1 291 80 00 

 

Polska  

UCB Pharma Sp. z o.o.
Tel.: + 48 22 696 99 20 

 

Portugal  

Bial - Portela & Cª, S.A.
Tel: + 351 22 986 6100 

 

România  

UCB Pharma Romania S.R.L.
Tel: + 40 21 300 29 04 

 

Slovenija  

Medis, d.o.o.
Tel: + 386 1 589 69 00 

 

Slovenská republika 

UCB s.r.o., organizačná zložka 

Tel: + 421 (0) 2 5920 2020 

 

Suomi/Finland  

UCB Pharma Oy Finland  

Puh/Tel: + 358 9 2514 4221 

 

Sverige  

UCB Nordic A/S  

Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00 

 

United Kingdom 

UCB Pharma Ltd.
Tel : + 44 / (0)1753 534 655 

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/ 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...