Desloratadin "Glenmark"

tabletter 5 mg

Glenmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN

Desloratadin Glenmark 5 mg tabletter  

Desloratadin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Du kan få Desloratadin Glenmark uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Desloratadin Glenmark.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desloratadin Glenmark
 3. Sådan skal du tage Desloratadin Glenmark
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad Desloratadin Glenmark er

Desloratadin Glenmark indeholder desloratadin, som er et antihistamin. 

Sådan virker Desloratadin Glenmark

Desloratadin Glenmark er et lægemiddel mod allergi, som ikke gør dig døsig. Det hjælper med at regulere din allergiske reaktion og dens symptomer. 

Hvornår Desloratadin Glenmark skal bruges

 • Desloratadin Glenmark lindrer symptomer forbundet med allergisk snue(irritation af vævet i de nasale passager forårsaget af allergi, for eksempel høfeber eller støvmideallergi) hos voksne og unge i alderen 12 år og derover. Symptomerne indbefatter nysen, løbende eller kløende næse, kløe i ganen og kløende, røde eller løbende øjne.
 • Desloratadin Glenmark anvendes også til at lindre symptomerne i forbindelse med nældefeber (en hudlidelse forårsaget af allergi). Symptomerne inbefatter kløende udslæt.

 

Lindring af disse symptomer varer en hel dag og hjælper dig til at genoptage dine normale daglige aktiviteter og søvn.
 

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Desloratadin Glenmark for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desloratadin Glenmark

Tag ikke Desloratadin Glenmark

 • hvis du er allergisk over for desloratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt. 6) eller over for loratadin.
 • Hvis du er gravid eller ammer. Spørg lægen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Desloratadin Glenmark. 

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 12 år. 

Brug af anden medicin samen med Desloratadin Glenmark

Der er ingen kendte interaktioner mellem Desloratidine Glenmark og andre lægemidler.
Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Desloratadin Glenmark sammen med mad, drikke og alkohol

Desloratadin Glenmark kan tages med eller uden mad.
Udvis forsigtighed, når Desloratadin Glenmark indtages sammen med alkohol. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.
Det frarådes at tage Desloratadin Glenmark, hvis du er gravid, eller hvis du ammer et spædbarn. 

 

Frugtbarhed  

Der er ingen information tilgængelig om virkningen på mandlig/kvindlig frugtbarhed. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ved den anbefalede dosis forventes dette lægemiddel ikke at påvirke evnen til at køre bil og betjene maskiner. Selvom de fleste mennesker ikke oplever døsighed, frarådes det at beskæftige sig med aktiviteter, der kræver mental årvågenhed, for eksempel køre bil og betjene maskiner indtil din reaktion på dette lægemiddel er etableret. 

Desloratadin Glenmark indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Desloratadin Glenmark

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Voksne og teenagere i alderen 12 år og derover:  

1 tablet 1 gang daglig. Den sædvanlige dosis er en tablet en gang dagligt sammen med vand, med eller uden mad. 

 

Dette lægemiddel skal tages gennem munden.  

Tabletten skal sluges hel. 

 

Med hensyn til varigheden af behandlingen, vil din læge bestemme hvilken type allergisk snue, du lider af, og vil fastsætte, hvor længe du skal tage Desloratadin Glenmark. 

Hvis din allergiske snue er forbigående (tilstedeværelse af symptomer i mindre end 4 dage per uge eller i mindre end 4 uger), vil din læge anbefale dig en behandlingsplan, som vil afhænge af vurderingen af din sygdomshistorie. 

 

Hvis din allergiske snue er vedvarende (tilstedeværelse af symptomer i 4 dage eller mere per uge og i mere end 4 uger), vil din læge måske anbefale dig en længerevarende behandling. 

 

For nældefeber kan varigheden af behandling variere fra patient til patient, og du skal derfor følge din læges instruktioner. 

 

Børn under 12 år:  

Du må ikke bruge Desloratadin Glenmark til børn under 12 år. 

Behandlingsvarighed

Med hensyn til varigheden af behandlingen, vil din læge bestemme hvilken type allergisk snue, du lider af, og vil fastsætte, hvor længe du skal tage Desloratadin Glenmark. 

Hvis din allergiske snue er forbigående (tilstedeværelse af symptomer i mindre end 4 dage per uge eller i mindre end 4 uger), vil din læge anbefale dig en behandlingsplan, som vil afhænge af vurderingen af din sygdomshistorie. 

Hvis din allergiske snue er vedvarende (tilstedeværelse af symptomer i 4 dage eller mere per uge og i mere end 4 uger), vil din læge måske anbefale dig en længerevarende behandling. 

For nældefeber kan varigheden af behandling variere fra patient til patient, og du skal derfor følge din læges instruktioner. 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Det er nødvendigt at ændre dosis. Spørg lægen. 

Hvis du har taget for mange Desloratadin Glenmark 5 mg tabletter

Tag udelukkende Desloratadin Glenmark således, som det er ordineret til dig. Ved fejlagtig overdosis forventes ingen alvorlige problemer. Men kontakt straks lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager flere Desloratadin Glenmark -tabletter, end du har fået besked på. 

Hvis du har glemt at tage Desloratadin Glenmark

Hvis du glemmer at tage din medicin til tiden, så tag den snarest muligt og vend derefter tilbage til din sædvanlige medicineringsplan. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Desloratadin Glenmark

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Under markedsføring af Desloratadin Glenmark er tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner (vejrtrækningsbesvær, hiven efter vejret, kløe, kløende udslæt og hævelse af ansigt, tunge eller svælg) blevet rapporteret meget sjældent. Stop med at tage medicinen og søg straks akut lægehjælp, hvis du får nogle af disse alvorlige bivirkninger. 

 

I kliniske undersøgelser med voksne var bivirkningerne nogenlunde de samme som ved en placebotablet. Træthed, mundtørhed og hovedpine blev imidlertid rapporteret hyppigere end ved en placebotablet. 

Hovedpine var den hyppigst rapporterede bivirkning hos unge. 

 

I kliniske undersøgelser med Desloratadin Glenmark er følgende bivirkninger blevet rapporteret som: 

 

Andre bivirkninger, der kan opstå:  

 • træthed
 • mundtørhed
 • hovedpine

 

Voksne
Efter markedsføring af Desloratidin Glenmark er følgende bivirkninger blevet rapporteret: 

 

Meget sjældne: følgende kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer  

 • alvorlige allergiske reaktioner
 • udslæt
 • hjertebanken/uregelmæssig hjerterytme
 • hurtig puls
 • mavesmerter
 • kvalme
 • opkastning
 • mavegener
 • diarré
 • svimmelhed
 • døsighed
 • søvnløshed
 • muskelsmerter
 • hallucinationer
 • krampeanfald
 • rastløshed (med øgede kropsbevægelser)
 • leverbetændelse
 • afvigende levertal

 

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data 

 • usædvanlig svaghed
 • gulfarvning af hud og/eller øjne
 • øget hudfølsomhed over for sollys, selv i overskyet vejr, og over for ultraviolet (UV) lys, f.eks. UV-lys i et solarium
 • ændringer i den måde, hvorpå hjertet slår

 

Børn 

Ikke kendt: Hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data 

 • langsom puls‌
 • ændringer i den måde, hvorpå hjertet slår

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du elle dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 

 

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakning og blister efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Desloratadin Glenmark ved almindelig temperatur.
  Tag ikke Desloratadin Glenmark hvis du bemærker ændringer i tabletternes udseende..
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Desloratadin Glenmark indeholder

Aktivt stof: desloratadin. Hver tablet indeholder 5 mg desloratadin 

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, majsstivelse, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser

Desloratadin Glenmark er råhvide til let lyserøde, runde, bikonvekse tabletter, der er præget med ’L5’ på den ene side og blanke på den anden side. 

 

Desloratadin Glenmark leveres i blisterpakninger, der indeholder  

7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50 eller 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføringstilladelsen

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited  

Laxmi House, 2B Draycottt Avenue,  

Kenton, Middlesex, HA3 0BU  

Storbritannien  

Repræsentant

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB,  

Medicon Village AB, Scheelevägen,  

Byggnad 301, 223 63 Lund, Sverige  

Fremstiller

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited  

Building 2, Croxley Green Business Park,  

Croxley Green 

Hertfordshire, WD18 8YA  

Storbritannien 

 

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.  

Fibichova 143,566 17 Vysoké Mýto,  

Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 12/2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...