Carbamazepin "Paranova"

depottabletter 200 mg og 400 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Carbamazepin Paranova 200 mg og 400 mg depottabletter  

carbamazepin 

 

Carbamazepin Paranova svarer til lægemidlerne Tegretol® Retard og Tegretal® Retard. 

Tegretol® og Tegretal® er registrerede varemærker, der tilhører Novartis AG. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Carbamazepin Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Carbamazepin Paranova
 3. Sådan skal du tage Carbamazepin Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Carbamazepin Paranova påvirker hjernen, så hjernen bedre kan styre musklerne og kroppens bevægelser.  

Du kan tage Carbamazepin Paranova mod:  

 • epilepsi.
 • en nervesygdom, der giver smerter i ansigtet (trigeminusneuralgi).
 • sygdom, der medfører stor urinproduktion og stærk tørst (diabetes insipidus).
 • alkoholabstinenser.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage CARBAMAZEPIN PARANOVA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Carbamazepin Paranova, hvis du:

 • er allergisk over for carbamazepin eller lignende stoffer (fx visse typer medicin mod depression) eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • har en hjertesygdom med svækket overledning af hjertets impulser (A/V blok).
 • har eller har haft svækkelse af knoglemarven (knoglemarvsdepression).
 • har eller har haft stofskiftesygdommen porfyri.
 • tager medicin mod depression (MAO-hæmmere).
 • tager medicin mod svamp (voriconazol).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Carbamazepin Paranova hvis du: 

 • har haft overfølsomhedsreaktioner over for oxcarbazepin eller phenotyin (epilepsimidler).
 • udvikler overfølsomhedsreaktioner med symptomer som feber, udslæt, ledsmerter, da det kan være tegn på multi-organ overfølsomhedslidelse.
 • har dårligt hjerte.
 • har dårligt fungerende nyrer eller lever.
 • har for lavt indhold af natrium i blodet (fx hvis du er i samtidig behandling med diuretika).
 • har grøn stær (forhøjet tryk i øjet).
 • har epilepsi med anfald af blandet type eller dine anfald bliver værre.
 • bruger p-piller, anden form for prævention kan være nødvendig.
 • tager produkter/naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum).

 

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som fx Carbamazepin Paranova har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge. 


Alvorlige hududslæt (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) er set ved brug af carbamazepin. Ofte kan udslættet give sår i munden, hals, næse, kønsorganer og konjunktivitis (røde og hævede øjne). Disse alvorlige hududslæt indledes ofte med influenza-lignende symptomer som feber, hovedpine, smerter i kroppen. Udslættet kan udvikle sig til en omfattende blæredannelse og afskalning af huden. Den største risiko for forekomst af alvorlige hudreaktioner er inden for de første måneder af behandlingen.
Disse alvorlige hudreaktioner kan være mere almindelige hos personer fra visse asiatiske lande. Risikoen for disse reaktioner hos patienter af hankinesisk eller thailandsk oprindelse kan forudsiges ved at tage en blodprøve af disse patienter. Din læge vil rådgive om, hvorvidt en blodprøve er nødvendig, før du tager carbamazepin.
Hvis du udvikler udslæt eller de nævnte hudsymptomer, skal du stoppe med at tage Carbamazepin Paranova og straks kontakte din læge. 


Før og under behandlingen med Carbamazepin Paranova, vil din læge tage blodprøver, da behandlingen kan ændre sammensætningen af dit blod.
 

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Carbamazepin Paranova. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Carbamazepin Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 


Tal med lægen, inden du tager Carbamazepin Paranova, hvis du er i behandling med: 

 • smertestillende medicin (buprenorphin, dextropropoxyphen, ibuprofen, metadon, paracetamol, fenazon, tramadol).
 • hormoner (danazol, østrogen, progesteron).
 • p-piller. Carbamazepin Paranova kan nedsætte virkningen af p-piller. Tal med din læge om en alternativ præventionsbehandling.
 • visse typer antibiotika mod infektion (doxycyclin, clarithromycin, erythromycin, ciprofloxacin, rifabutin).
 • medicin mod depression (fluoxetin, fluvoxamin, bupropion, citalopram, mianserin, nefazodon, sertralin, trazodon, litium, tricykliske antidepressiva, MAO-hæmmere, aripiprazol, paliperidon).
 • anden medicin mod epilepsi.
 • medicin mod svamp (itraconazol, ketoconazol, fluconazol, voriconazol).
 • medicin mod allergi, kløe og transportsyge (terfenadin, loratadin).
 • medicin mod Parkinsons syge (MAO-hæmmere).
 • medicin mod skizofreni og sindslidelser (quetiapin, haloperidol, clozapin, bromperidol, olanzapin, risperidon, ziprasidon).
 • medicin mod tuberkulose (isoniazid, rifampicin).
 • medicin mod HIV (indinavir, ritonavir, saquinavir).
 • medicin, der bruges til at hæmme immunforsvaret (ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus).
 • medicin mod grøn stær (acetazolamid).
 • medicin for hjerte- og kredsløb (verapamil, diltiazem, felodipin, digoxin, hydrochlorthiazid, furosemid).
 • medicin mod mavesår (cimetidin, omeprazol).
 • muskelafslappende medicin (oxybutynin, dantrolen).
 • B-vitamin (hos voksne kun i høje doser).
 • medicin mod kræft (cisplatin, doxorubicin, imatinib, cyclophosphamid, lapatinib, temsirolimus).
 • medicin mod astma (teofyllin, aminofyllin).
 • medicin mod akne (isotretinoin).
 • medicin mod blodpropper (ticlopidin, warfarin, phenprocoumon, dicoumarol, acenocoumarol).
 • ormemidler (praziquantel, albendazol).
 • medicin mod angst/uro (alprazolam, midazolam).
 • kortikosteroider (prednisolon, dexamethason).
 • medicin mod nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (levothyroxin).
 • medicin mod kvalme og opkastning (metoclopramid, aprepitant).
 • naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum).
 • medicin, der bruges mod impotens (tadalafil).

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Carbamazepin Paranova og Carbamazepin Paranova kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Carbamazepin Paranova sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Carbamazepin Paranova sammen med mad og drikke. Du bør drikke et glas vand samtidig med, at du tager Carbamazepin Paranova.
Du må ikke drikke alkohol eller grapefrugtjuice, så længe du er i behandling med Carbamazepin Paranova. Carbamazepin Paranova nedsætter din evne til at tåle alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må kun tage Carbamazepin Paranova efter lægens anvisning. 


Hvis du er i behandling med Carbamazepin Paranova og planlægger at blive gravid, bør du kontakte din læge for at få vurderet om din behandling eventuelt skal ændres. 


Hvis du er blevet gravid, mens du er i behandling med Carbamazepin Paranova, bør du straks kontakte din læge. Du må ikke stoppe behandlingen, da dette eventuelt kan skade fosteret. 


Carbamazepin Paranova kan forværre mangel på folinsyre under graviditeten. Du bør derfor tage folinsyretilskud før og under graviditet. Du bør desuden tage K-vitamin K1 i de sidste uger af graviditeten. Tal med din læge om dette. 


Amning
Carbamazepin Paranova går over i modermælken. Hvis du ammer, må du derfor kun tage Carbamazepin Paranova efter aftale med din læge. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Carbamazepin Paranova kan give bivirkninger, såsom svimmelhed, søvnighed, dobbeltsyn og sløret syn, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Carbamazepin Paranova indeholder polyoxyleret og hydrogeneret ricinusolie

Carbamazepin Paranova indeholder polyoxyleret og hydrogeneret ricinusolie, der kan give mavebesvær og diarré. 

3. Sådan skal du tage CARBAMAZEPIN PARANOVA

Tag altid Carbamazepin Paranova nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du bør synke depottabletterne (1 hel tablet eller ½ tablet) hele sammen med væske. Depottabletterne kan eventuelt opslæmmes i væske umiddelbart før anvendelsen. Du kan godt dele Carbamazepin Paranova depottabletter, men du må ikke knuse eller tygge dem. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne 

Epilepsi og diabetes insipidus 

Almindelig startdosis er 100-200 mg 1-2 gange daglig. Lægen vil herefter langsomt øge dosis op til sædvanligvis 400 mg 2-3 gange daglig, i nogle tilfælde 1600-2000 mg dagligt. 

 

Trigeminusneuralgi 

Almindelig startdosis er 200-400 mg daglig. Den maksimale dosis er 1200 mg daglig. Lægen vil langsomt øge din dosis, til du bliver smertefri. 

Herefter vil lægen gradvist nedsætte din dosis til den lavest mulige vedligeholdelsesdosis. 

 

Alkoholabstinenser 

Normal dosis er 600-1200 mg daglig fordelt på 2 doser. 

 

Børn og unge 

Epilepsi 

Hos børn i alderen 4 år eller derunder: startdosis 20-60 mg/dag, stigende med 20-60 mg hver 2. dag. 

 

Hos børn over 4 år: startdosis 100 mg/dag, stigende med 100 mg i ugentlige intervaller. 

 

Vedligeholdelsesdosis: 10-20 mg/kg legemsvægt daglig i delte doser, fx: 

 • Op til 1 år: 100-200 mg dagligt.
 • 1-5 år: 200-400 mg dagligt.
 • 6-10 år: 400-600 mg dagligt.
 • 11-15 år: 600-1000 mg dagligt.
 • Over 15 år: 800-1200 mg dagligt.

 

Ældre 

Til ældre patienter er den sædvanelige startdosis 100 mg 2 gange daglig. 

Hvis du har taget for mange Carbamazepin Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Carbamazepin Paranova depottabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på let overdosering kan være: døsighed, manglende koordinering af bevægelser, sløret tale og syn, små ufrivillige bevægelser med øjnene, ufrivillige kropsbevægelser, hallucinationer, opkastninger. 

I svære tilfælde kan du få hjerte-karproblemer såsom nedsat eller forhøjet blodtryk, meget hurtig puls samt hjertestop, eller gå i koma. Du kan desuden få væskeophobninger, vejrtrækningsbesvær og væske i lungerne. 

Hvis du har glemt at tage Carbamazepin Paranova

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Carbamazepin Paranova

Du må ikke pludselig stoppe behandlingen med Carbamazepin Paranova. Pludselig afbrydelse af behandlingen kan udløse anfald. Tal med lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Carbamazepin Paranova kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt straks læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt straks lægen.
 • Uregelmæssig hjerterytme. Kontakt læge eller skadestue.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter. Kontakt lægen.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Overfølsomhedsreaktion fx feber, udslæt, hævede lymfeknuder, påvirkning af leverens funktion, galdegangslidelser, nyresvigt, blodpropper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Diarré, mavesmerter og feber (kan være tegn på betændelse i tarmen). Kontakt lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Langsom puls. Kontakt læge eller skadestue, hvis du har meget langsom puls. Ring evt. 112.
 • Blodpropper med smerter ved hjertet, åndenød, koldsved og besvimelse eller lammelser og taleforstyrrelser. Ring 112.
 • Øget tendens til infektioner med feber, træthed, svimmelhed og øget tendens til blødninger. Kontakt lægen.
 • Åndedrætsbesvær og ændringer i hjerterytmen (pulsen), svær muskelstivhed, rysten, høj feber og forvirring (malignt neuroleptikasyndrom). Ring 112.
 • Overfølsomhedsreaktion i lungerne (feber, vejrtrækningsbesvær, lungebetændelse). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Betændelse i bugspytkirtlen og galdeveje med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Nyrebetændelse med smerter, feber og blod i urinen, nyresvigt, nedsat nyrefunktion, hyppig vandladning, manglende vandladning. Kontakt læge eller skadestue.
 • Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som fx angst. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Hjernehindebetændelse med svær hovedpine og sløret bevidsthed. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), fx hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse. Ring 112 (kan være livsfarligt).
 • Hævelse af tunge, læber og ansigt; det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112.
 • Udbrud af sindslidelser. Kontakt læge.

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke fastsættes ud fra tilgængelige data): 

 • DRESS-syndromet (overfølsomhedsreaktion med hududslæt, feber, påvirkning af organer og blodparametre). Kontakt læge eller skadestue.
 • AGEP ”akut generaliseret eksantematøs pustulose” (hududslæt over hele kroppen, feber). Kontakt lægen.
 • Knoglemarvssvigt, som giver træthed.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Kvalme, opkastning.
 • Almen sløjhed tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.
 • Svimmelhed, problem med styring af bevægelser, søvnighed, træthed.
 • Betændelse i huden med kløende udslæt og rødligt kløende udslæt, nældefeber.
 • Menstruationsforstyrrelser, manglende ægløsning.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og -kramper, forvirring, koma pga. for lavt natrium i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hovedpine, dobbeltsyn, nedsat opfattelsesevne.
 • Mundtørhed, appetitløshed.
 • Hævede fødder, ankler og hænder, ophobning af væske i kroppen, vægtøgning.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Abnorme ufrivillige bevægelser, rykvise, ufrivillige øjenbevægelser.
 • Diarré eller forstoppelse.
 • Knogleskørhed.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Folinsyremangel, bleghed og træthed pga. blodmangel (kan være eller blive alvorligt). Tal med lægen.
 • Hallucinationer, depression (kan være alvorligt). Tal med lægen.
 • Rastløshed, aggression (kan være alvorligt). Tal med lægen.
 • Forstørrede lymfeknuder.
 • Forhøjet blodtryk eller for lavt blodtryk.
 • Ufrivillige bevægelser i ansigtet, forstyrrelser i øjets bevægelser, taleforstyrrelser (fx dårlig udtale, utydelig tale).
 • Sløret syn, rødme og hævelse af øjet, trykken/ smerter i øjet.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed, evt. smerter i hænder og fødder, muskelsvaghed samt lammelse.
 • Ufrivillig udskillelse af væsker fra brysterne.
 • Udvikling af bryster hos mænd.
 • Mavesmerter, betændelse i tungen, betændelse i mundslimhinden.
 • Overfølsomhed mod lys.
 • Hudkløe, uren hud, unormal behåring.
 • Svedtendens.
 • Muskelsvaghed, ledsmerter, muskelsmerter eller muskelkramper.
 • Nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (myxødem).
 • Nedsat appetit.
 • Uro, forvirring.
 • Ømme røde knuder i ansigt og på arme og/eller ben, forandringer i hudpigmentering, små blødninger i hud og slimhinder.
 • Folinsyremangel.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Mælkeproduktion hos kvinder.
 • Udvikling af brystvæv hos mænd.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Uklarhed i øjets linse, betændelse i øjets bindehinde, øget tryk i øjnene.
 • Høreforstyrrelser, fx tinnitus, døvhed, hørenedsættelse, ændring i toneopfattelse.
 • Hyppig vandladning, tilbageholdelse af urinen.
 • Hårtab.
 • Impotens, nedsat sædproduktion.

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke fastsættes ud fra tilgængelige data): 

 • Nedsat knogledensitet (svagere knogler).
 • Bevidstløshed og hukommelsestab.
 • Lilla eller rødlilla knopper, der kan klø.
 • Tilbagevenden af herpes virusinfektion.
 • Tab af negle.

 

Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud. Tal med din læge eller apoteks- personalet hvis du er i langtidsbehandling med epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon.
 

Carbamazepin Paranova kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver fx ændringer i levertal eller forhøjet fedt i blodet, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Carbamazepin Paranova utilgængeligt for børn.
 • 200 mg: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
 • 400 mg: Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.
 • Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.
 • Brug ikke Carbamazepin Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Carbamazepin Paranova 200 mg og 400 mg depottabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Carbamazepin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Kolloid vandfri silica, ethylcellulose (indeholder cetylalkohol og natriumlaurilsulfat), hypromellose, eudragit ED30, magnesiumstearat, croscarmellosenatrium, talcum, mikrokrystallinsk cellulose, polyoxyleret og hydrogeneret ricinusolie, rød jernoxid (E172), gul jernoxid (E172) og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Carbamazepin Paranova 200 mg er en lys orange depottablet med delekærv, med C-G præget på den ene side og H-C præget på den anden side. 

 

Carbamazepin Paranova 400 mg er en lys orange depottablet med delekærv, med CG-CG præget på den ene side og ENE-ENE præget på den anden side. 

 

Carbamazepin Paranova findes i pakninger med 100 depottabletter og 200 depottabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...