Baclofen "Nordic Prime"

tabletter 25 mg

Nordic Prime ApS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Baclofen Nordic Prime 25 mg tabletter  

Baclofen 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Baclofen Nordic Prime til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Baclofen Nordic Prime
 3. Sådan skal du tage Baclofen Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Baclofen Nordic Prime virker mod spasticitet og anvendes ved kronisk spastiske tilstande, som skyldes en defekt i centralnervesystemet. Baclofen Nordic Prime virker muskelafslappende og formindsker ukontrollerede bevægelser. 

 

Din læge har besluttet, at du eller dit barn har brug for denne medicin som hjælp til behandling af jeres sygdom. Baclofen Nordic Prime anvendes til at mindske og lindre udtalte spændinger i dine muskler (kramper), der forekommer i forskellige sygdomme, som fx spastisk lammelse, multipel sklerose, blodprop i hjernen eller hjerneblødning, rygmarvssygdomme og andre lidelser i nervesystemet. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage BACLOFEN NORDIC PRIME

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Baclofen Nordic Prime:

 • Hvis du er allergisk over for Baclofen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Baclofen Nordic Prime (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Baclofen Nordic Prime: 

 • hvis du har epilepsi.
 • hvis du har en psykotisk lidelse, herunder mental forvirring.
 • hvis du har Parkinsons sygdom.
 • hvis du lider af skizofreni.
 • hvis du har en depressiv eller manisk lidelse.
 • hvis du har eller har haft mavesår.
 • Hvis du har dårlig blodforsyning til hjernen
 • hvis du har sukkersyge (diabetes mellitus).
 • hvis du har nedsat lungefunktion.
 • hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • hvis du har vanskeligt ved at lade vandet.

Børn og unge

Baclofen Nordic Prime tabletter frarådes til børn med en kropsvægt på under 33 kg. 

Vær opmærksom på følgende

Hvis du skal stoppe med at tage Baclofen Nordic Prime, skal dosis nedsættes gradvist over 1-2 uger. Hvis du pludselig stopper behandlingen, kan du få alvorlige bivirkninger. Følg lægens anvisninger 

Brug af anden medicin sammen med Baclofen Nordic Prime

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 


Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Stærkt smertestillende medicin (opoider, f.eks. morfin)
 • Anti-Parkinson midler (levodopa, carbidopa).
 • Medicin mod depression (tricykliske antidepressiva, lithium)
 • Blodtrykssænkende medicin.
 • Medicin, som påvirker nyrefunktionen (f.eks. ibuprofen).

Brug af Baclofen Nordic Prime sammen med alkohol

Virkningen af Baclofen Nordic Prime kan forstærkes ved samtidig indtagelse af alkohol. Derfor må man ikke drikke alkohol mens man bruger Balcofen Nordic Prime. 


Baclofen bør tages i forbindelse med måltider med noget væske (f.eks. et glas vand). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Baclofen Nordic Prime. Hvis du er gravid skal du normalt ikke tage Baclofen Nordic Prime. Tal med lægen. Hvis du ammer: Baclofen Nordic Prime går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 


Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Baclofen Nordic Prime kan give bivirkninger (svimmelhed, sløvhed, døsighed og synsforstyrrelser), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Baclofen Nordic Prime indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage BACLOFEN NORDIC PRIME

Tag altid Baclofen Nordic Prime nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis er: 

Voksne:  

1 tablet (5 mg) 3 gange dagligt. Hver 3. dag øges dosis med 5 mg, indtil vedligeholdelsesdosis på 30-75 mg dagligt er nået, dog sjældent over 100 mg. 

 

Baclofen tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine Baclofen Nordic Prime tabletter til alle de anførte doseringer. 

 

Ældre:  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn og teenagere:  

Dosis afhænger af barnets vægt. Behandlingen starter normalt med en meget lav dosis (ca. 0,3 mg/kg/dag), fordelt på 2-4 doser (helst på 4 doser). Dosis øges derefter gradvist, indtil den passer til barnets individuelle behov, dette kan være mellem 0,75 og 2 mg/kg. Den totale daglige dosis bør ikke overstige et maksimum på 40 mg/dag til børn under 8 år. Til børn over 8 år kan der gives en maksimal daglig dosis på 60 mg/dag. Baclofen Nordic Prime tabletter frarådes til børn med en kropsvægt på under 33 kg. 

 

Nedsat nyrefunktion:  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Baclofen Nordic Prime

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Baclofen Nordic Prime, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering er døsighed, bevidsthedssvækkelse, koma og nedsat åndedrætsfunktion. Desuden ses forvirring, hallucinationer, rastløs uro, kramper, nedsat evne til at se skarpt, ingen pupilrefleks, udbredt afslapning af musklerne, nedbrydning af muskler med muskelsmerter, rykvise muskelsammentrækninger, nedsatte reflekser, udvidelse af perifere blodkar, nyresvigt, for højt eller lavt blodtryk, for hurtig eller for langsom puls, lav legemstemperatur, kvalme, opkastning, diaré og øget spytproduktion. 

Hvis du har glemt at tage Baclofen Nordic Prime

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Baclofen Nordic Prime

Hvis du skal holde op med behandlingen, skal det ske gradvist over 1-2 uger, medmindre der er tale om en overdosisrelateret nødsituation eller ved forekomst af alvorlige bivirkninger. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkninger forekommer hovedsageligt ved behandlingsstart (f.eks. sløvhed og døsighed), hvis dosis øges for hurtigt eller hvis der anvendes høje doser. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Forvirring, uro, hovedpine, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kramper, specielt hos epileptikere. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Øget tendens til kramper.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

 • Sløvhed og døsighed.
 • Kvalme.
 • Træthed.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Depression og mareridt. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Nedsat pumpefunktion i hjertet.
 • Uklarhed, energiløshed, udmattelse, svimmelhed, hovedpine, usikre bevægelser og rysten.
 • Synsforstyrrelser, nedsat evne til at se skarpt og rykvise, ufrivillige øjenbevægelser.
 • Mavebesvær, opkastning, forstoppelse, diaré, mundtørhed og smagsforstyrrelse.
 • Hyppig vandladning, ufrivillig vandladning og smerter og svien ved vandladning.
 • Udslæt og kraftig sveden.
 • Muskelsvaghed og muskelsmerter.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Forvirring, opstemthed og søvnforstyrrelser inkl. søvnløshed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Vægtøgning.
 • Kløe.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.
 • Seksuelle forstyrrelser (impotens og problemer med sædafgang).

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med lægen. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Hjertebanken og brystsmerter.
 • Besvær med at styre bevægelser, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden og talebesvær.
 • Sløret syn, små pupiller og skelen.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Mavesmerter.
 • Muskelstivhed.
 • Ufrivillige bevægelser af kroppen.
 • Leverfunktionspåvirkning.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Lav legemstemperatur. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Baclofen Nordic Prime efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Baclofen Nordic Prime 25 mg indeholder:

 • Aktivt stof: Baclofen. En Baclofen Nordic Prime 25 mg tablet indeholder 25 mg Baclofen.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose, vandfri calciumhydrogenphosphat, kolloid silica, magnesiumstearat, natriumstivelsesglycolat.

Udseende

Baclofen Nordic Prime 25 mg tabletter er runde og hvide med en diameter på 8 mm. På den ene side er der en delekærv, og over kærven står der ”BN” mens der under kærven står ”25”. 

Pakningsstørrelser

Baclofen Nordic Prime 25 mg fås i blisterpakninger med 50 tabletter. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime  

Kongsdalvej 37 

2720 Vanløse 

Ompakket og frigivet af

Prespack  

Sadowa 38 

60-185 Skórzewo  

Polen 

 

Baclofen Nordic Prime 25 mg svarer til Baklofen Mylan 25 mg. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/01/2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...