Montetyg

tyggetabletter 5 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Montetyg 5 mg tyggetabletter  

Til børn i alderen 6 til 14 år  

Montelukast  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Montetyg 5 mg
 3. Sådan skal du tage Montetyg 5 mg
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Din eller dit barns læge har ordineret Montetyg 5 mg til behandling af din eller dit barns astma og til at forhindre astmasymptomer om dagen og natten.  

 • Montetyg 5 mg anvendes til behandling af børn i alderen 6 til 14 år, som har brug for yderligere behandling end den medicin, de allerede får.
 • Montetyg 5 mg kan også anvendes som et alternativ til inhalerede kortikosteroider til børn i alderen 6 til 14 år, der ikke for nylig har taget kortikosteroidtabletter mod deres astma, og som har vist, at de ikke kan anvende inhalerede kortikosteroider.
 • Montetyg 5 mg hjælper også med at forebygge forsnævring af luftvejene udløst af fysisk aktivitet hos børn i alderen 6 år og ældre.

 

Lægen vil beslutte, hvordan Montetyg 5 mg skal anvendes, afhængigt af symptomerne og af, hvor alvorlig din eller dit barns astma er.
Montetyg 5 mg er en såkaldt leukotrienreceptor- antagonist, som blokerer for nogle stoffer, der kaldes leukotriener. Leukotriener forårsager forsnævring
og hævelse af luftvejene i lungerne. Ved at blokere for leukotrienerne, kan Montetyg 5 mg mindske astmasymptomer og hjælpe med at kontrollere astmaen. 

Hvad er astma?

Astma er en kronisk sygdom.  

Astma omfatter: 

 • vejrtrækningsbesvær forårsaget af forsnævring af luftvejene. Denne forsnævring forværres eller bedres som reaktion på forskellige forhold.
 • følsomme luftveje, der reagerer på mange ting, såsom cigaretrøg, pollen, kold luft eller fysisk aktivitet.
 • hævelse (betændelse) i slimhinderne i luftvejene.

 

Symptomer på astma er bl.a.: hoste, hvæsende vejrtrækning og trykken for brystet.
 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Montetyg 5 mg

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Montetyg 5 mg,

 • hvis du er allergisk over for montelukast eller et af de øvrige indholdsstoffer i Montetyg 5 mg (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Montetyg 5 mg.
Vær ekstra forsigtig med at tage/give dit barn Montetyg 5 mg 

 • Fortæl det straks til lægen, hvis din eller dit barns astma eller vejrtrækningsproblemer forværres.
 • Montetyg 5 mg er ikke beregnet til behandling af akutte astmaanfald. Hvis du eller dit barn får et astmaanfald, skal du følge de instruktioner, du har fået af lægen. Du skal altid have din/dit barns nødmedicin til astmaanfald med dig.
 • Det er vigtigt, at du/dit barn tager al den astmamedicin, som lægen har ordineret. Montetyg 5 mg må ikke tages som erstatning for anden astmamedicin, som lægen har udskrevet til dig/ dit barn.
 • Hvis du/dit barn tager medicin mod astma, skal du kontakte lægen, hvis du/barnet udvikler en kombination af influenzalignende symptomer, stikkende og prikkende fornemmelser eller følelsesløshed i arme eller ben, forværring af lungesymptomer og/eller udslæt og hjertekomplikationer.
 • Du/dit barn bør ikke tage acetylsalicylsyre (aspirin) eller medicin mod betændelse (såkaldt nonsteroid anti-inflammatorisk medicin eller NSAID), hvis din/ dit barns astma forværres af dette.

Børn og unge

Montetyg 5 mg tyggetabletter fås til børn i alderen 6 til 14 år. 


Giv ikke dette lægemiddel til børn under 6 år.
 

Montetyg 5 mg fås i forskellige former til børn under 18 år baseret på aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Montetyg 5 mg

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Fortæl det til lægen, hvis du/dit barn tager følgende medicin, før du begynder at tage/give dit barn Montetyg 5 mg: 

 • phenobarbital (bruges til behandling af epilepsi)
 • phenytoin (bruges til behandling af epilepsi)
 • rifampicin (bruges til behandling af tuberkulose og visse andre infektioner).

Brug af Montetyg 5 mg sammen med mad og drikke

Montetyg 5 mg må ikke indtages samtidig med mad, men skal tages mindst 1 time før eller to timer efter et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet

Gravide kvinder eller kvinder, der planlægger at blive gravide, bør kontakte deres læge, før de tager Montetyg 5 mg. Lægen vil vurdere, om de kan tage Montetyg 5 mg. 


Amning
Det vides ikke, om Montetyg 5 mg udskilles i modermælk. Du skal kontakte din læge, før du tager Montetyg 5 mg, hvis du ammer eller planlægger at amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Montetyg 5 mg vil påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Dog er det forskelligt, hvordan man reagerer på medicin.
Visse bivirkninger (såsom svimmelhed og døsighed), som i meget sjældne tilfælde er set i forbindelse med brug af Montetyg 5 mg kan dog påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. 

Montetyg indeholder aspartam

Montetyg 5 mg indeholder aspartam, der er en kilde til fenylalanin. Kan være skadelige for børn med fenylketonuri (PKU Føllings sygdom). Hvis du/dit barn lider af fenylketonuri (PKU Føllings sygdom), skal du tage i betragtning, at hver Montetyg 5 mg tyggetablet indeholder fenylalanin (svarende til 0,842 mg fenylalanin per 5 mg tyggetablet). 

3. Sådan skal du tage Montetyg 5 mg

Tag altid Montetyg 5 mg nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

 • Denne medicin skal tages under opsyn af en voksen.
 • Du eller dit barn må kun tage én Montetyg 5 mg tyggetablet dagligt som foreskrevet af lægen.
 • Tabletterne skal også tages, selvom du/dit barn ikke har symptomer, eller hvis du/dit barn har et akut astmaanfald.
 • Du/dit barnet skal altid tage tabletten nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 • Tabletten tages gennem munden.

Den sædvanlige dosis er

Børn i alderen 6 til 14 år
Én Montetyg 5 mg tyggetablet dagligt tages om aftenen. Montetyg 5 mg tyggetablet bør ikke indtages samtidig med mad. De bør tages mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid.
 

Montetyg 5 mg tyggetabletter skal tygges, før de synkes.
 

Hvis du/dit barn tager Montetyg 5 mg, skal du sikre dig, at du/dit barn ikke også tager anden medicin, som indeholder det samme aktive indholdsstof, montelukast. 

Hvis du har taget for mange Montetyg 5 mg

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Montetyg 5 mg, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


I de fleste tilfælde med overdosering er der ikke rapporteret om bivirkninger. De mest almindelige symptomer, der er set i forbindelse med overdosering hos voksne og børn, er mavesmerter, søvnighed, tørst, hovedpine, opkastning og hyperaktivitet. 

Hvis du har glemt at tage Montetyg 5 mg

Hvis du har glemt at tage/har glemt at give dit barn en dosis, skal du genoptage behandlingen og fortsætte med én tablet én gang dagligt.
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Montetyg 5 mg

Montetyg 5 mg kan kun behandle din/dit barns astma, hvis du/dit barn fortsætter med at tage dem. Det er vigtigt at fortsætte med at tage Montetyg 5 mg, så længe lægen foreskriver det. Det vil hjælpe med at kontrollere din/dit barns astma.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige

Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer: 

 • allergiske reaktioner, herunder pludseligt udslæt, hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, der kan give vejrtræknings- eller synkebesvær (kan være livsfarligt. Ring 112).
 • svimmelhed, døsighed, stikkende og prikkende fornemmelser/følelsesløshed, krampeanfald (kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112).

 

Meget sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer: 

 • leverbetændelse, gulsot (kontakt læge eller skadestue).
 • selvmordstanker og selvmordshandlinger (kontakt læge eller skadestue).

Ikke alvorlige

Meget almindelig: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer: 

 • betændelse i de øvre luftveje

 

Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer: 

 • diarré, kvalme, opkastning
 • forhøjede levertal (kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen).
 • udslæt
 • feber
 • hovedpine

 

Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer: 

 • næseblod
 • tør mund, sure opstød/halsbrand
 • blå mærker, kløe, nældefeber
 • smerter i led eller muskler, muskelkramper
 • træthed, utilpashed, hævelser
 • ændringer i opførsel eller sindsstemning (abnorme drømme - herunder mareridt - irritabilitet, ængstelse, rastløshed, ophidselse med aggressiv adfærd eller fjendtlighed, rysten, depression, søvnbesvær, søvngængeri)

 

Sjælden: kan forekomme hos 1 ud af 1.000 personer: 

 • øget tendens til blødning (kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen).
 • opmærksomhedsforstyrrelser, nedsat hukommelse (kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen).
 • hjertebanken
 • udslæt (nældefeber) og hævelser (kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen).

 

Meget sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer: 

 • hallucinationer, desorientering (kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen).
 • ømme røde knuder under huden, oftest på skinnebenene (erythema nodosum)
 • feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (erythema multiforme)
 • leverproblemer (hepatisk eosinofil infiltration)
 • feber, hoste og opspyt pga. lungebetændelse

 

Hos astmatiske patienter, der er blevet behandlet med Montetyg 5 mg, er der i meget sjældne tilfælde rapporteret om en kombination af symptomer med influenzalignende sygdom, stikkende og prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i arme og ben, forværring af lungesymptomer og/eller udslæt (Churg-Strauss’ syndrom). 

Kontakt straks lægen, hvis du/dit barn får et eller flere af disse symptomer. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.  

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt og lys. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Montetyg 5 mg indeholder:

 • Aktivt stof: Montelukast.
  Hver tyggetablet indeholder montelukastnatrium svarende til 5 mg montelukast.
 • Øvrige indholdsstoffer: mannitol (E421) (SD 200), mikrokrystallinsk cellulose (PH 112), croscarmellosenatrium, kirsebæraroma (501027 AP0551), rød jernoxid (E172), aspartam (E951), magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Runde, lyserøde, spættede, ovale, bikonvekse tabletter præget “M5” på den ene side, flade på den anden. 

Pakket i OPA-al-PVC/al-blisterpakninger. 

 

Pakningsstørrelser: 30 og 105 tyggetabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Montetyg svarer til Montelukast Accord. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...