Voltadol

plastre 140 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Voltadol 140 mg medicinsk plaster  

Til anvendelse hos teenagere fra 16 år og voksne. 

Diclofenacnatrium  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig.  

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltadol
 3. Sådan skal du bruge Voltadol
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Voltadol er et lægemiddel, der lindrer smerter. 

Det tilhører en gruppe af medicin, der kaldes ikke-steroide betændelseshæmmende lægemidler (NSAID’er). 

 

Voltadol anvendes til kortvarig behandling af lokale symptomer på smerter i forbindelse med akutte forstuvninger, forstrækninger eller blå mærker, hos teenagere fra 16 år og voksne. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Voltadol

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Brug ikke Voltadol:

 • hvis du er allergisk over for diclofenac eller et af de øvrige indholdsstoffer i Voltadol (angivet i afsnit 6)
 • hvis du er allergisk over for andre ikke-steroide betændelseshæmmende lægemidler (NSAID’ere, f.eks. acetylsalicylsyre eller ibuprofen)
 • hvis du på noget tidspunkt har fået astmaanfald, nældefeber eller hævelse og irritation i næsen efter du har taget acetylsalicylsyre eller andre NSAID’ere
 • hvis du har et mavesår eller sår i tarmene
 • hvis du er i de sidste 3 måneder af graviditeten.

 

Voltadol må ikke anvendes på beskadiget hud (f.eks. hudafskrabninger, snitsår, brandsår), betændt hud eller væskende hududslæt eller eksem

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Voltadol. 

 • Hvis du bemærker hududslæt. Fjern straks det medicinske plaster og stop med behandlingen, hvis det forekommer.
 • Hvis du har nyre- hjerte- eller leverlidelser, eller hvis du har eller tidligere har haft mavesår eller sår i tarmene eller betændelse i tarmene eller er tilbøjelig til blødninger.

Kontakt en læge eller apotekspersonalet før du anvender Voltadol, hvis noget af ovenstående gælder for dig.
 

Bivirkninger kan reduceres ved at anvende den laveste effektive dosis i kortest mulig tid. 

VIGTIGE forholdsregler

 • Du bør kontakte din læge, hvis symptomer varer længere end 7 dage eller forværres.
 • Det medicinske plaster må ikke komme i kontakt med eller påføres øjne eller slimhinder. Det bør kun anvendes på sygdomsfri hud og ikke i hudsår eller i åbne skader.
 • Ældre patienter bør anvende Voltadol med forsigtighed, da ældre har større tilbøjelighed til at få bivirkninger.

 

Når du har fjernet det medicinske plaster, skal du undgå at udsætte det behandlede område for direkte sollys eller solarielys, for at nedsætte risikoen for lysfølsomhed. 


Du må ikke anvende Voltadol samtidig med andre diclofenac-holdige eller andre ikke-steroide smertestillende og
betændelseshæmmende lægemidler, uanset om disse anvendes udvortes eller tages gennem munden. 

Børn og teenagere

Voltadol frarådes til børn og teenagere under 16 år, da der ikke er tilstrækkelig erfaring med denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Voltadol

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Kun en lille mængde diclofenac optages i kroppen, forudsat at Voltadol anvendes korrekt. Det er derfor ikke sandsynligt at der opstår de interaktioner, der er beskrevet for de diclofenac-holdige lægemidler, der tages gennem munden. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Voltadol må kun anvendes efter aftale med lægen i første og andet trimester af graviditeten eller hvis du gerne vil være gravid. Voltadol må ikke anvendes de sidste 3 måneder af graviditeten, fordi det ikke kan udelukkes at der er en øget risiko for komplikationer for moderen og barnet (se ”Brug ikke Voltadol“). 

 

Amning  

Små mængder diclofenac udskilles i modermælken. 


Tal med lægen før du anvender Voltadol under amning. Under alle omstændigheder må Voltadol ikke påsættes direkte på brystet, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Voltadol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Voltadol

Brug altid Voltadol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Brug til voksne og teenagere over 16 år  

Hvis dette produkt skal anvendes i mere end 7 dage for smertelindring eller hvis symptomerne forværres bør patienten/forældrene kontakte en læge. 

Den anbefalede dosis er

Den anbefalede dosis er ét medicinsk plaster to gange dagligt i højst 7 dage. 

 

Påfør ét medicinsk plaster på det smertefulde område to gange dagligt, om morgenen og aftenen. Den højeste daglige dosis er 2 medicinske plastre, selv hvis der er flere smertefulde områder, der skal behandles. Der må kun behandles et smertefuldt område ad gangen. 

 

Ældre patienter og patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion  

Voltadol skal anvendes med forsigtighed til ældre patienter og patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion fordi de mere tilbøjelige til at få bivirkninger. 

Sådan anvendes Voltadol

Må kun anvendes til behandling på huden (kutant). Må ikke tages gennem munden. 

 

 1. Klip brevet op langs med den prikkede linje og fjern det medicinske plaster.
  Sådan påsættes plasteret:
 2. Fjern den ene af de to beskyttelsesfilm.
  Voltadol 2care4 ApS, plastre 140 mg
 3. Påsætdet område, der skal behandles og fjern den tilbageværende beskyttelsesfilm.
  Voltadol 2care4 ApS, plastre 140 mg
 4. Tryk let med håndfladen indtil plasteret hæfter fuldstændigt til huden.
  Voltadol 2care4 ApS, plastre 140 mg
  Sådan fjernes plasteret:
 5. Væd plasteret med vand og tag fat i et hjørne af plasteret og træk det forsigtigt væk fra huden.
  Voltadol 2care4 ApS, plastre 140 mg
 6. Vask området med vand og gnub forsigtigt med en finger med kredsende bevægelser, for at fjerne eventuelle rester.

 

Det medicinske plaster kan om nødvendigt holdes på plads med en forbinding. 

 

Det medicinske plaster må kun anvendes på hel sygdomsfri hud. 

 

Brug ikke det medicinske plaster under tætsluttende forbinding. 

Brug det ikke i forbindelse med bruse- eller karbad. 

 

Du må ikke dele det medicinske plaster. 

Så længe skal plasteret anvendes

Anvend ikke Voltadol mere end 7 dage. 

Anvendelse af dette lægemiddel igennem længere tid skal drøftes med en læge.  

 

Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du har indtryk af at Voltadol’s virkning er for stærk eller svag. 

Hvis du har brugt for meget Voltadol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Voltadol, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).  

 

Fortæl det til lægen, hvis der opstår betydelige bivirkninger efter forkert brug af dette lægemiddel eller ved utilsigtet overdosering (f.eks. hos børn). Din læge vil kunne anvise, om der skal tages nogen forholdsregler. 

Hvis du har glemt at bruge Voltadol

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

Hvis du holder op med at bruge Voltadol

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Stop med at anvende plasteret og fortæl det straks til lægen, hvis du får nogen af følgende:

Pludselig hududslæt (nældefeber), hævelse af hænder, fødder, ankler, ansigt, læber, mund eller svælg, vejrtrækningsbesvær, blodtryksfald eller svaghedsfølelse. 

 

Du kan få følgende bivirkninger: 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • Lokale hudreaktioner såsom udslæt, hudrødmen, kløe, kontakteksem.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • Udslæt med blærer
 • Tør hud.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Overfølsomhedsreaktioner eller lokale allergiske reaktioner som f.eks. nældefeber
 • Astma.

 

Hos patienter, der udvortes bruger lægemidler fra samme lægemiddelgruppe som diclofenac, har der været enkeltstående indberetninger om alment hududslæt, overfølsomhedsreaktioner såsom hævelse af hud og slimhinder 

samt allergisk shock-lignende reaktioner med akutte kredsløbsforstyrrelser og lysfølsomhedsreaktioner. 

 

Kroppens optagelse af diclofenac gennem huden er meget lav sammenlignet med koncentrationen af lægemidlet i blodet efter indtagelse af diclofenac gennem munden. 

Derfor er der en meget lav sandsynlighed for at der kan opstå bivirkninger i hele kroppen (såsom mave-tarm- eller funktionsforstyrrelser i nyrerne eller vejrtrækningsbesvær). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Voltadol utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares ved temperaturer under 30°C. 

 

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod udtørring og lys. 

 

Opbevar brevet tæt tillukket for at beskytte mod udtørring og lys. 

 

Brug ikke Voltadol, hvis du lægger mærke til at det er beskadiget. 

 

Efter brug foldes plastrene sammen på midten med klæbefladerne mod hinanden. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Voltadol indeholder:

 • Aktivt stof: 140 mg diclofenacnatrium.
  Hvert medicinsk plaster indeholder 140 mg diclofencnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer:

 

Understøttende lag:  

Uvævet polyestermateriale 

 

Klæbende lag: 

Butyleret methacrylatcopolymer  

Copolymeracrylatvinylacetat  

PEG-12 stearat 

Sorbitanoleat 

 

Beskyttelseslag:  

Monosilikoneovertrukket papir. 

Udseende og pakningsstørrelser

Voltadol er hvide, 10x14 cm selvklæbende plastre, der er lavet af uvævet materiale på den ene side og papir på den anden side. 

Voltadol fås i æsker med 2 plastre, hvert pakket i et enkelt brev. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Voltadol svarer til Voltarol®

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...