Kaliumklorid "2care4"

depottabletter 750 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kaliumklorid 2care4 750 mg depottabletter  

Kaliumchlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kaliumklorid 2care4
 3. Sådan skal du tage Kaliumklorid 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kalium er en vigtig del af kroppens celler og er vigtig for muskel- og nervefunktion og kroppens syre-base balance. Kaliummangel kan forekomme ved visse sygdomme og under behandling med vanddrivende medicin. Du kan bruge Kaliumklorid 2care4 til at forebygge eller behandle mangel på kalium i blodet. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kaliumklorid 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Tag ikke Kaliumklorid 2care4:

 • hvis du er allergisk over for kaliumchlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kaliumklorid 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har nedsat nyrefunktion.
 • hvis du har alvorlige ændringer i kroppens vand- eller saltniveau.
 • hvis du har en forsnævring i spiserøret, maven og/eller tarmen.
 • hvis du lider af Addisons sygdom (binyresvigt) og ikke bliver behandlet for den.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Kaliumklorid 2care4, hvis: 

 • du har en hjerte- eller nyresygdom. Kaliummængden i blodet skal overvåges.
 • du tager vanddrivende medicin, der virker kaliumbesparende.
 • du tager medicin mod for højt blodtryk (ACE-hæmmere).
 • du tager ciclosporin (nedsætter immunsystemets aktivitet ved transplantationer).
 • passagen gennem mavetarmkanalen er forsinket (se afsnit 4).

 

Hvis du får kraftig kvalme, opkastninger eller mavesmerter, skal du stoppe med at tage Kaliumklorid 2care4. 

Brug af anden medicin sammen med Kaliumklorid 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Du har større risiko for høje kaliumniveauer i blodet, hvis du samtidigt med Kaliumklorid 2care4 tager: 

 • medicin mod for højt blodtryk (ACE-hæmmere).
 • vanddrivende medicin, der virker kaliumbesparende.
 • medicin som bruges efter en transplantation (tacrolimus, ciclosporin).

Brug af Kaliumklorid 2care4 sammen med mad og drikke

Kaliumklorid 2care4 skal synkes hele med et glas vand. Du kan tage Kaliumklorid 2care4 sammen med mad. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du som gravid har forsinket passage gennem mavetarmkanalen, skal du tale med lægen inden indtagelse. 

 

Amning  

Du kan tage Kaliumklorid 2care4 under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kaliumklorid 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Kaliumklorid 2care4

Tag altid Kaliumklorid 2care4 nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Tabletterne skal synkes hele med et glas vand. Du må ikke ligge ned, men skal stå eller sidde op. 

Den anbefalede dosis er

Voksne: 

Forebyggende: 1-2 tabletter 2-3 gange dagligt.  

Behandling: Individuelt - følg altid lægens anvisning. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Kaliumklorid 2care4 indeholder en kerne, der kommer ud sammen med afføringen. 

 

Brug til børn og unge  

Du må kun give Kaliumklorid 2care4 til børn efter lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Kaliumklorid 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Kaliumklorid 2care4, end der 

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Hvis du tager for mange Kaliumklorid 2care4, vil indholdet af kalium i blodet blive for højt. Dette kan give slaphed, sovende fornemmelse i hænder eller fødder, muskelsvaghed eller forvirring. 

Det kan også påvirke hjertet, og medføre hjertebanken, svimmelhed, træthed og bevidstløshed. 

Hvis du har glemt at tage Kaliumklorid 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

Hvis du holder op med at tage Kaliumklorid 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Det kan i sjældne tilfælde forekomme at tabletterne sidder fast i spiserøret og/eller tyndtarmen og forårsager skade på slimhinden og forsnævringer. 

Dette kan især ske hvis tabletten ikke tages med nok vand eller hvis du er sengeliggende eller gravid og passagen gennem mavetarmkanalen er forsinket. Kontakt straks læge eller skadestue. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):  

 • Forhøjet indhold af kalium i blodet.

 

Sjældne-meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):  

 • Kvalme, opkastning, luft i maven, mavesmerter, mavekramper, forstoppelse, diarré, klø med eller uden udslæt og nældefeber.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):  

 • Alvorlig påvirkning af blodet, der kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og slimhinder og infektioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Kaliumklorid 2care4 utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Tag ikke Kaliumklorid 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kaliumklorid 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: 750 mg kaliumchlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: stearylalkohol, ethylcellulose, glycerol 85%, magnesiumstearat, talcum, hypromellose, titandioxid, saccharinnatrium.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvid, oval, bikonveks depottablet. 

 

HDPE beholder med PP skruelåg: 100 eller 250 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Kaliumklorid 2care4 svarer til Kaliumklorid Orifarm. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...