Diamox®

tabletter 250 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diamox® 250 mg tabletter 

acetazolamid 

 

Diamox® er et registreret varemærke, der tilhører Mercury Pharma Group Limited. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Diamox til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diamox
 3. Sådan skal du tage Diamox
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diamox er et middel mod grøn stær (glaukom).
Det virker ved at sænke trykket i øjet ved at mindske produktionen af væske i øjet. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diamox

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Diamox:

 • hvis du er allergisk over for acetazolamid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diamox (angivet i punkt 6).
 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for medicin, der især bruges mod blærebetændelse (sulfonamider).
 • hvis du har syreforgiftning (hyperchloræmisk acidose).
 • hvis du har for lidt kalk, kalium eller natrium i blodet.
 • hvis du har dårlig funktion af binyrebarken (f.eks. Addisons sygdom).
 • hvis du har for meget kalk i urinen.
 • hvis du har alvorligt nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • hvis du har en bestemt type grøn stær (snævervinklet glaukom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Diamox, hvis: 

 • du har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • du har for store lunger (emfysem) eller kronisk bronkitis (rygerlunger).
 • du har haft nyresten.

 

Vær opmærksom på 

 • Så længe du får Diamox, skal du have undersøgt blodet regelmæssigt.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diamox. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Diamox

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Tal med din læge hvis du tager: 

 • Medicin mod epilepsi (phenytoin, topiramat, carbamazepin eller primidon).
 • Medicin mod diabetes (tabletter).
 • Andre carbonanhydrasehæmmere (dvs. midler mod grøn stær).
 • Såkaldte folinsyreantagonister (f.eks. midler mod reumatiske sygdomme og kræft).
 • Blodfortyndende midler.
 • Smertemedicin, der indeholder acetylsalicylsyre.
 • Hjerteglykosider (digitalis).
 • Medicin mod for højt blodtryk.
 • Medicin mod urinvejsinfektion (metenamin).
 • Medicin som indeholder amfetamin eller kinidin.
 • Medicin mod maniodrepressiv sygdom (litium).
 • Medicin mod reumatiske sygdomme (ciclosporin).
 • Natriumbicarbonat.

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. 

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Diamox og Diamox kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Diamox sammen med mad og drikke

Du skal tage Diamox med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Diamox. Tal med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage Diamox efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diamox kan give bivirkninger f.eks. svimmelhed, døsighed, desorientering, forbigående nærsynethed, myrekryb og forstyrrelser i koordination af bevægelser, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Diamox

Tag altid Diamox nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.
 

Voksne: 

Den sædvanlige dosis 1-4 tabletter på 250 mg (i alt 250-1000 mg) fordelt på 2-4 doser. 

Hvis du har taget for mange Diamox

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Diamox tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
 

Symptomer på overdosering kan være døsighed, prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, usikre bevægelser, dobbeltsyn, sløret syn, kvalme, opkastning, forøget urinmængde, tørst, hovedpine, metabolisk acidose (træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet), for lidt kalk i blodet, feber, udslæt, blod i urinen, leukopeni (lavt antal hvide blodlegemer) anæmi (blodmangel), nyresten og nyresvigt. 

Hvis du har glemt at tage Diamox

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Diamox

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Smerter, ofte anfaldsvise i siden og hen over lænden og evt. blod i urinen pga. nyresten. Kontakt lægen.
 • Lammelse og muskeltrækninger.
 • Unormalt stor urinmængde, nyresvigt.
 • Unormal leverfunktion.
 • Hepatitis.
 • Gulsot, vævshenfald i leveren.

 

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Svær blodmangel med træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden. Kontakt læge.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.
 • Almen sløjhed, træthed og bleghed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer eller alvorlig blodmangel). Kontakt straks læge.
 • Forhøjet sukkerindhold i urinen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • Svimmelhed.
 • Smagsforandring.
 • Appetitløshed.
 • Træthed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.
 • Kvalme, opkastning.
 • Diarré, sort eller mørkfarvet afføring.
 • Kløe.
 • Rødmen.
 • Feber.
 • Kraftløshed, svaghed.
 • Tørst.
 • Hovedpine.
 • Irritabilitet.
 • Nedsat libido.
 • Lejlighedsvis sløvhed.
 • Forvirring.
 • Prikken/stikken i arme eller ben.

 

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorligt med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Nærsynethed.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Udslæt.
 • Nældefeber.
 • Øget mandlig behåring hos kvinder.
 • Lysfølsomhed.
 • Nedsat hørelse.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

 

Diamox kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i elektrolytter (salte) og mængden af urinsyre i blodet. Tal med lægen.
 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Diamox utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Diamox efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diamox indeholder:

 • Aktivt stof: Acetazolamid 250 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Calciumhydrogenphosphatdihydrat, majsstivelse, natriumstivelsesglycolat, polyvidon og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Diamox 250 mg er hvide tabletter med krydskærv på den ene side og "FW 147" præget på den anden side.
Hver pakning indeholder 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.
Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...