Clopidogrel "Aurobindo"

filmovertrukne tabletter 75 mg

Aurobindo Malta

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Clopidogrel Aurobindo 75 mg filmovertrukne tabletter  

Clopidogrel 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere De vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Clopidogrel Aurobindo
 3. Sådan skal De tage Clopidogrel Aurobindo
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Clopidogrel Aurobindo indeholder clopidogrel og tilhører en gruppe medicin, der kaldes blodforyndende medicin. Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og hvide blodlegemer, og de klumper sig sammen, i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne sammenklumpning nedsætter et blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper (en proces, der kaldes trombose). 

 

Clopidogrel Aurobindo tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper (trombi) i blodårer (arterier), som er blevet stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks. apopleksi, hjerteanfald og død (aterotrombotiske hændelser). 

 

De har fået recept på Clopidogrel Aurobindo til forebyggelse af blodpropper og nedsættelse af risikoen for disse alvorlige hændelser, fordi: 

 • De lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
 • De tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
 • De har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller hjerteanfald (myokardieinfarkt). Til behandling af denne tilstand kan Deres læge have indsat en stent i den blokerede eller forsnævrede arterie for at genoprette en effektiv blodgennemstrømning. De bør også få acetylsalicylsyre (et stof, som indgår i mange lægemidler, og som anvendes til at afhjælpe smerter og sænke feber såvel som til at forebygge dannelse af blodpropper).
 • De har uregelmæssig hjerterytme (en sygdom kaldet ”atrieflimren”) og ikke må tage medicin kaldt orale antikoagulantia (vitamin K-antagonister), der kan forebygge dannelsen af nye blodpropper og forhindre eksisterende blodpropper i at vokse. De bør være blevet informeret om, at ”orale antikoagulantia” er mere effektive mod denne sygdom end acetylsalicylsyre eller kombinationen af Clopidogrel Aurobindo og acetylsalicylsyre. Deres læge kan have udskrevet

Clopidogrel Aurobindo plus acetylsalicylsyre, hvis De ikke må tage ”orale antikoagulantia”, og De ikke har risiko for alvorlig blødning.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Clopidogrel Aurobindo

Tag ikke Clopidogrel Aurobindo:

 • Hvis De er allergisk over for clopidogrel eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel Clopidogrel Aurobindo (angivet i pkt. 6).
 • Hvis De har en aktiv blødning såsom et mavesår eller en blødning i hjernen;
 • Hvis De lider af alvorlig leversygdom

Hvis De mener, at ovenstående gælder for Dem, eller hvis De overhovedet er i tvivl, så rådfør Dem med Deres læge, inden De tager Clopidogrel Aurobindo. 

Advarsler og forsigtighedsregler:

Kontakt lægen eller apoteket for De tager Clopidogrel Aurobindo: 

 • De har risiko for blødninger f.eks. på grund af:
  • en medicinsk lidelse, der medfører risiko for indre blødninger (såsom et mavesår)
  • en blødningslidelse, der giver Dem tendens til indre blødning (blødning inde i et af kroppens væv, organer eller led)
  • en nylig alvorlig kvæstelse
  • et nyligt kirurgisk indgreb (gælder også tandoperationer)
  • et planlagt kirurgisk indgreb (gælder også tandoperationer) inden for de næste 7 dage
 • hvis De har haft en blodprop i en åre (arterie) i hjernen (iskæmisk apopleksi), inden for de seneste 7 dage
 • De får en anden slags medicin (se Anvendelse af andre lægemidler)
 • De lider af en nyre- eller leversygdom
 • hvis du har haft allergi over for eller en reaktion på et lægemiddel, der anvendes til at behandle din sygdom.

 

Mens De er i behandling med Clopidogrel Aurobindo: 

 • Bør De fortælle Deres læge, at De er i behandling med Clopidogrel Aurobindo hvis De skal have foretaget en planlagt operation (også hos tandlægen).
 • Skal De også fortælle det til Deres læge med det samme, hvis De udvikler en medicinsk tilstand (trombocytisk trombocytopenisk purpura eller TTP), der giver feber og blå mærker under huden, der kan fremstå som små røde prikker, med eller uden uforklarlig ekstrem træthed, forvirring, gulning af huden eller øjnene (gulsot) (se afsnit 4 ’ Bivirkninger’)
 • Kan det tage lidt længere end normalt, før blødningen stopper, hvis De skærer Dem eller kommer til skade. Dette skyldes medicinens virkemåde, da den forhindrer blodet i at størkne. Ved mindre sår og skader, som hvis De f.eks. skærer Dem under barbering, er dette som regel ikke noget problem. Hvis De er bekymret over Deres blødning, skal De omgående kontakte Deres læge (se afsnit 4 ’ Bivirkninger’).
 • Kan Deres læge bede om blodprøver
 • Skal De fortælle det til Deres læge eller på apoteket, hvis De oplever bivirkninger der ikke står i afsnit 4 ’BIVIRKNINGER’ i denne indlægsseddel, eller hvis De oplever, at en bivirkning bliver alvorlig

 

Børn og unge
Anvend ikke dette lægemiddel til børn, da det er uden effekt på dem. 

Brug af anden medicin sammen med Clopidogrel Aurobindo:

Fortæl altid lægen eller på apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Visse andre typer medicin kan påvirke brugen af Clopidogrel Aurobindo eller omvendt.
 

Det er særlig vigtigt, at De fortæller det til Deres læge, hvis De tager 

 • medicin, der kan øge risikoen for blødning, såsom:
  • blodfortyndende medicin, der tages gennem munden for at nedsætte dannelse af blodpropper,
  • en type smertestillende medicin (nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler, NSAID’er), som normalt gives til behandling af smertefulde og/eller betændelseslignende tilstande i muskler eller led
  • heparin eller anden medicin til indsprøjtning for at nedsætte dannelse af blodpropper
  • ticlopidin, der er anden medicin mod blodpropper
  • selektive serotoningenoptagelseshæmmere (inklusive, men ikke begrænset til fluoxetin eller fluvoxamin), medicin der normalt anvendes mod depression
 • omeprazol eller esomeprazol til behandling af for meget mavesyre
 • fluconazol eller voriconazol, der anvendes til behandling af svampeinfektioner
 • efavirenz, der anvendes til behandling af HIV- (humant immundefektvirus) infektion
 • carbamazepin, der anvendes mod bestemte former for epilepsi
 • moclobemid, medicin mod depression.
 • repaglinid, medicin til behandling af diabetes
 • paclitaxel, medicin til behandling af kræft.

Hvis De har haft alvorlige smerter i brystet (hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller hjerteanfald), kan Deres læge ordinere Clopidogrel Aurobindo i kombination med acetylsalicylsyre, som er et stof, der indgår i mange typer medicin til smertelindring og febersænkning. Lejlighedsvis brug af acetylsalicylsyre (højst 1000 mg i løbet af et døgn) skulle generelt ikke give problemer. Under andre omstændigheder skal langvarig brug overvejes i samråd med Deres læge. 

Brug af Clopidogrel Aurobindo sammen med mad og drikke

Clopidogrel Aurobindo kan tages med eller uden mad. 

Graviditet, amning og fertilitet

Det er bedst ikke at tage denne medicin under graviditet og amning.
 

Hvis De er gravid eller har mistanke om, at De kan være gravid, skal De fortælle det til Deres læge eller apoteket, før De tager Clopidogrel Aurobindo. Hvis De bliver gravid, mens De tager Clopidogrel Aurobindo, skal De omgående kontakte Deres læge, da det frarådes at tage Clopidogrel Aurobindo under graviditet.
 

De må ikke amme, når De tager denne medicin.
Hvis De ammer eller planlægger at amme, skal De tale med Deres læge, før De tager denne medicin.
 

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres din læge eller apoteket til råds, inden du tager nogen form for medicin. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Clopidogrel Aurobindo vil påvirke Deres evne til at køre eller betjene maskiner. 

Clopidogrel Aurobindo indeholder lactose:

Clopidogrel Aurobindo indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter (f.eks. lactose). 

Clopidogrel Aurobindo indeholder hydrogeneret ricinusolie

Dette kan forårsage mavetilfælde eller diarré. 

3. Sådan skal De tage Clopidogrel Aurobindo

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den anbefalede dosis, herunder også til patienter med ”atrieflimmer” (uregelmæssig hjerterytme), er 1 Clopidogrel Aurobindo tablet på 75 mg daglig på samme tidspunkt hver dag. Tabletten indtages gennem munden med eller uden mad. 

 

Hvis De har haft alvorlige brystsmerter (hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller hjertetilfælde), vil Deres læge måske indlede behandlingen med at give Dem 300 mg clopidogrel på en gang (1 tablet à 300 mg eller 4 tabletter à 75 mg). Derefter er den anbefalede dosis 1 tablet Clopidogrel Aurobindo à 75 mg daglig som beskrevet ovenfor. 

 

De skal fortsætte med at tage Clopidogrel Aurobindo, så længe Deres læge udskriver det til Dem. 

Hvis De har taget for meget Clopidogrel Aurobindo

Kontakt Deres læge eller tag på den nærmeste skadestue på grund af den øgede blødningsrisiko. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af ” Clopidogrel Aurobindo”, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De/du føler Dem/dig utilpas). 

Hvis De har glemt at tage Clopidogrel Aurobindo

Hvis De glemmer at tage en dosis Clopidogrel Aurobindo til sædvanlig tid, men kommer i tanke om det i løbet af 12 timer, skal De omgående tage tabletten og dernæst tage den næste tablet til sædvanlig tid. 

 

Hvis De glemmer at tage en tablet i over 12 timer, skal De blot tage den næste enkeltdosis til sædvanlig tid. De må ikke tage en a dobbeltdosis som erstatning for glemte tablet. 

Hvis De holder op med at tage Clopidogrel Aurobindo

De må ikke ophøre med behandlingen, medmindre Deres læge fortæller Dem, at De skal gøre det.  

Kontakt Deres læge eller apoteket, før De holder op. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Kontakt Deres læge med det samme, hvis De oplever:

 • Feber, tegn på infektion eller alvorlig kraftesløshed (asteni). Dette kan ske på grund af et sjældent fald i visse blodlegemer
 • tegn på leverproblemer såsom gulning af huden og/eller øjnene (gulsot), uanset om det sker i forbindelse med blødninger, som viser sig under huden som små røde prikker, og/eller forvirring (se afsnit 2 ’Vær ekstra forsigtig med at tage Clopidogrel Aurobindo’)
 • hævelser i munden eller hudproblemer såsom udslæt og kløe, blister på huden. Dette kan være tegn på en allergisk reaktion.

 

Den mest almindelige bivirkning der er set med clopidogrel er blødning  

Blødning kan forekomme i form af blødninger fra mave eller tarm, blå mærker, hæmatom (usædvanlig blødning eller blodudtrædning i underhuden), næseblod, blod i urinen. I nogle enkelte tilfælde er der indberettet blødning i øjne, hoved, lunger eller led. 

 

Hvis De får langvarige blødninger, mens De tager Clopidogrel Aurobindo  

Hvis De skærer Dem eller kommer til skade, kan det tage lidt længere end normalt, før blødningen stopper. Dette skyldes medicinens virkemåde, da den forhindrer blodet i at størkne. Ved mindre sår og skader, som hvis De f.eks. skærer Dem under barbering, er dette som regel ikke noget problem. Hvis De er bekymret over Deres blødning, skal De omgående kontakte Deres læge (se afsnit 2 ’ Advarsler og forsigtighedsregler’). 

Øvrige bivirkninger omfatter:

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter):  

Diaré, mavesmerter fordøjelsesbesvær eller halsbrand, 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter): 

Hovedpine, mavesår, opkastninger, kvalme, forstoppelse, luft i maven eller tarmene, udslæt, kløe, svimmelhed, prikkende fornemmelse og følelsesløshed. 

 

Sjældne bivirkninger(kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter): 

Svimmelhed (fornemmelse af at snurre rundt), forstørrede bryster hos mænd,vertigo 

 

Meget sjældne bivirkninger(kan påvirke op til 1 ud af 10.000 patienter): 

Gulsot; alvorlige mavesmerter med eller uden rygsmerter; feber, åndedrætsbesvær ind imellem i ledsaget af hoste; generelle allergiske reaktioner (f.eks. varmefølelse over hele kroppen med pludselig almen utilpashed og eventuel besvimelse); hævelse i munden; blister på huden; allergi på huden; ømhed i munden (stomatitis); blodtryksfald; forvirring; hallucinationer; ledsmerter; muskelsmerter; smagsforstyrrelser. 

 

I øvrigt kan Deres læge eventuelt finde ændringer i resultaterne af Deres blod- eller urinprøver. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de de oplysninger, der framgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbiverkning.dk  

E-maik: dkma@dkma.dk 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen, efter Anv.inden.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares ved temperaturer under 30 °C 

-flaske: 

Anvendes inden for 6 månederefter første anbrud på beholderen 

 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clopidogrel Aurobindo indeholder:

 • Det aktive stof er clopidogrel. Hver tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som hydrogensulfat).
  • De øvrige indholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose (klasse 113), mannitol, lavsubstitueret hydroxypropylcellulose, crospovidon (type A), macrogol 6000, hydrogeneret ricinusolie, lactosemonohydrat(Se afsnit 2 ”Clopidogrel Aurobindo indeholder lactose”), hypromellose (15 cp), titandioxid (E171), triacetin, jernoxid rød (E172)
 • Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukket tablet. 

 

Lyserøde, runde, og bikonvekse, skrå kant, filmovertrukne tabletter med tallet "E" præget på den ene side og tallet "34" på den anden side. 

 

Clopidogrel Aurobindo 75 mg filmovertrukne tabletter er tilgængelige i blisterkort af kartonæsker der indeholder 14, 28, 30, 50, 56, 84, 100 og 500 filmovertrukne tabletter og flaske med polypropylen låg med indeholder 30 og 100 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Aurobindo Pharma (Malta) Limited  

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront 

Floriana FRN 1913 

Malta 

Fremstiller

APL Swift Services (Malta) Limited  

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far  

Birzebbugia, BBG 3000 

Malta  

 

eller 

 

Milpharm Limited 

Ares Block, Odyssey Business Park  

West End Road 

Ruislip HA4 6QD  

Storbritannien 

 

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsf øringstilladelsen: 

Orion Pharma A/S, 

medinfo@orionpharma.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...