Ezetimib "Paranova"

tabletter 10 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ezetimib Paranova 10 mg tabletter 

ezetimib 

 

Ezetimib Paranova svarer til lægemidlet Ezetrol®.
Ezetrol® er et registreret varemærke, der tilhører MSD International GmbH. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ezetimib Paranova
 3. Sådan skal du tage Ezetimib Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ezetimib Paranova er medicin, der sænker den totale koncentration af kolesterol. 

 

Ezetimib Paranova sænker den totale koncentration af kolesterol, det "dårlige" kolesterol (LDL kolesterol) og fedtstoffer, kaldet triglycerider, i blodet. Desuden øger Ezetimib Paranova det "gode" kolesterol (HDL kolesterol). 

 

Ezetimib, som er det aktive stof i Ezetimib Paranova, virker ved at mindske det kolesterol, der optages i fordøjelseskanalen. 

 

Ezetimib Paranova øger den kolesterolsænkende virkning af statiner, der er medicin, som mindsker det kolesterol, som kroppen selv danner. 

 

Kolesterol er et blandt mange fedtstoffer i blodet. Det totale kolesterol består hovedsagelig af LDL kolesterol og HDL kolesterol. 

 

LDL kolesterol kaldes oftest det "dårlige" kolesterol, da det danner belægninger i arteriernes vægge. Disse belægninger kan gradvist medføre forsnævring af arterierne. Forsnævringen kan nedsætte eller blokere blodgennemstrømningen til livsvigtige organer såsom hjertet og hjernen.
Blokeringen af blodgennemstrømningen kan resultere i hjerteanfald eller hjerneblødning. 

 

HDL kolesterol kaldes oftest det ”gode” kolesterol, da det hjælper med at forhindre det ”dårlige” kolesterol i at danne belægninger i arterierne og beskytter mod hjertesygdom. 

 

Triglycerider er en anden form for fedtstof i dit blod, der kan øge risikoen for hjertesygdom. 

 

Ezetimib Paranova bruges til patienter, der ikke kan kontrollere deres kolesteroltal ved diæt alene.
Du bør fortsætte med at være på en kolesterolsænkende diæt, mens du tager denne medicin. 

 

Ezetimib Paranova bruges som tillæg til kolesterolsænkende diæt: 

 • Hvis du har forhøjet kolesterol i blodet (primær hyperkolesterolæmi (heterozygot familiær og non-familiær)).
  • sammen med et statin når dit kolesterol i blodet ikke er velkontrolleret med et statin alene.
  • alene, når statinbehandlingen ikke er passende eller ikke tåles.
 • Ved arvelig sygdom (homozygot familiær hyperkolesterolæmi), som øger indholdet af kolesterol i blodet. Du vil også få et statin og kan også få anden behandling.
 • Ved arvelig sygdom (homozygot sitosterolæmi - også kendt som fytosterolæmi), som øger indholdet af plantesteroler i blodet.

 

Hvis du har hjertesygdom nedsætter Ezetimib Paranova i kombination med kolesterolsænkende medicin kaldet statiner risikoen for hjerteanfald, slagtilfælde, operation for at øge blodgennemstrømningen til hjertet eller hospitalsindlæggelse på grund af brystsmerter. 

 

Ezetimib Paranova hjælper dig ikke med at tabe i vægt. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ezetimib Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Hvis du tager Ezetimib Paranova sammen med et statin, bør du læse indlægssedlen for dette bestemte lægemiddel. 

 

Tag ikke Ezetimib Paranova: 

 • hvis du er allergisk over for ezetimib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ezetimib Paranova (angivet i punkt 6).

 

Tag ikke Ezetimib Paranova sammen med et statin: 

 • hvis du har leverproblemer.
 • hvis du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ezetimib Paranova. 

 • Fortæl din læge om alle helbredsmæssige forhold, også allergier.
 • Lægen bør tage en blodprøve, før du begynder at tage Ezetimib Paranova sammen med et statin. Dette er for at kontrollere, hvor godt din lever virker.
 • Lægen vil måske tage blodprøver for at kontrollere, hvor godt din lever virker, efter du er begyndt at tage Ezetimib Paranova sammen med et statin.

 

Hvis du har moderat eller svært nedsat leverfunktion, bør du ikke tage Ezetimib Paranova. 

 

Sikkerheden og virkningen af Ezetimib Paranova taget sammen med visse andre kolesterolsænkende midler som fibrater, er ikke undersøgt. 

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn og unge (i alderen 6-17 år), medmindre det er ordineret af en specialist, da data er utilstrækkelige angående sikkerhed og virkning.
Giv ikke dette lægemiddel til børn under 6 år, da der ikke foreligger oplysninger vedrørende denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Ezetimib Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, har gjort det for nylig eller påtænker at gøre det. 

 

Det er særlig vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager medicin med følgende aktive stoffer: 

 • Ciclosporin (bruges ofte til patienter, der har fået organtransplantation).
 • Warfarin, phenprocoumon, acenocoumarol eller fluindion (medicin, der forhindrer blodpropper (antikoagulanter)).
 • Cholestyramin (bruges også til at sænke kolesterol), fordi det påvirker måden, Ezetimib Paranova virker på.
 • Fibrater (bruges også til at sænke kolesterol).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Tag ikke Ezetimib Paranova sammen med et statin, hvis du er gravid, forsøger at blive gravid eller tror, du måske er gravid. Hvis du bliver gravid, mens du tager Ezetimib Paranova sammen med et statin, skal du stoppe med at tage begge lægemidler og fortælle det til din læge. Der er ingen erfaringer med brugen af Ezetimib Paranova uden et statin under graviditet. Spørg din læge til råds, før du begynder at tage Ezetimib Paranova, hvis du er gravid. 

 

Tag ikke Ezetimib Paranova sammen med et statin, hvis du ammer, fordi det er ukendt, om medicinen går over i modermælken. 

 

Du må ikke tage Ezetimib Paranova uden et statin, hvis du ammer. Spørg din læge til råds. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ezetimib Paranova forventes ikke at påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner.
Det bør dog tages i betragtning, at nogle kan føle sig svimle, efter de har taget Ezetimib Paranova. 

Ezetimib Paranova indeholder lactose

Ezetimib Paranova indeholder et sukkerstof, der kaldes lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Ezetimib Paranova

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Fortsæt med at tage din kolesterolsænkende medicin, medmindre din læge beder dig om at stoppe. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

 • Før du begynder at tage Ezetimib Paranova, bør du være på diæt for at sænke dit kolesterol.
 • Du bør fortsætte med denne kolesterolsænkende diæt, mens du tager Ezetimib Paranova.

 

Den anbefalede dosis er én Ezetimib Paranova 10 mg tablet gennem munden en gang dagligt. 

 

Du kan tage Ezetimib Paranova når som helst på dagen. Du kan tage det med eller uden mad. 

 

Hvis lægen har ordineret Ezetimib Paranova sammen med et statin, kan begge lægemidler tages samtidigt. I dette tilfælde bør du læse dosisinstruktionerne i indlægssedlen for det pågældende lægemiddel. 

 

Hvis din læge har ordineret Ezetimib Paranova sammen med anden type kolesterolsænkende medicin indeholdende det aktive stof cholestyramin eller en anden medicin indeholdende galdesyrebindende middel, bør du tage Ezetimib Paranova mindst 2 timer før eller 4 timer efter, du har taget det galdesyrebindende middel. 

Hvis du har taget for meget Ezetimib Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Ezetimib Paranova, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Ezetimib Paranova

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag blot din sædvanlige dosis Ezetimib Paranova på det sædvanlige tidspunkt næste dag. 

Hvis du holder op med at tage Ezetimib Paranova

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, da dit kolesteroltal kan stige igen.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Kontakt straks lægen, hvis du oplever uforklarlig muskelsmerte, -ømhed eller -svaghed. Dette skyldes, at muskelproblemer, herunder nedbrydning af musklerne, kan medføre nyreskader. I sjældne tilfælde kan dette være alvorligt og eventuelt blive en livstruende tilstand. 

 

Der er set allergiske reaktioner, herunder hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som kan medføre besvær med at trække vejret eller synke (og kræver omgående behandling). 

 

Ved brug af Ezetimib Paranova alene er følgende bivirkninger set: 

 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Mavesmerter, diarré, øget luftafgang fra tarmen, træthed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Forhøjelser i nogle laboratorieblodprøver af leverfunktionen (transaminaser) eller muskelfunktionen (kreatinkinase), hoste, mavebesvær, halsbrand, kvalme, ledsmerter, muskelkramper, nakkesmerter, nedsat appetit, smerter, brystsmerter, hedeture, forhøjet blodtryk.

 

Når Ezetimib Paranova tages sammen med et statin er følgende bivirkninger set: 

 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Stigninger i nogle laboratorieblodprøver af leverfunktionen (transaminaser), hovedpine, muskelsmerter, -ømhed eller -svaghed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Prikkende fornemmelse, tør mund, mavekatar, kløe, udslæt, nældefeber, rygsmerter, muskelsvaghed, smerter i arme og ben, usædvanlig træthed eller svaghed, hævelse, især af hænder og fødder.

 

Når Ezetimib Paranova tages sammen med fenofibrat er følgende bivirkning set: 

 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Mavesmerter.

 

Desuden er følgende bivirkninger set ved generel brug: 

 • Svimmelhed, muskelsmerter, -ømhed eller -svaghed, leverproblemer, allergiske reaktioner herunder udslæt og nældefeber, hævet rødt udslæt, nogle gange med runde, afgrænsede læsioner (erythema multiforme), nedbrydning af musklerne, galdesten eller betændelse i galdeblæren (som kan medføre mavesmerter, kvalme, opkastning), betændelse i bugspytkirtlen, ofte med svære mavesmerter, forstoppelse, nedsat antal røde blodlegemer, som kan medføre blå mærker/ blødning (trombocytopeni), prikkende fornemmelse, depression, usædvanlig træthed eller svaghed, kortåndethed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Ezetimib Paranova utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Ezetimib Paranova ved temperaturer over 30 °C.
 • Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.
 • Brug ikke Ezetimib Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.
  Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ezetimib Paranova 10 mg tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Ezetimib 10 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, croscarmellosenatrium, natriumlaurilsulfat og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Ezetimib Paranova tabletter er hvide/brækket hvide, kapselformede tabletter med "414" præget på den ene side. 

 

Ezetimib Paranova 10 mg tabletter fås i pakninger med 30 og 90 stk. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2016.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...