Curosurf®

endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Curosurf® 80 mg/ml  

Endotracheopulmonal instillationsvæske, suspension.  

Phospholipidfraktion fra griselunge 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Curosurf , dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Curosurf
 3. Sådan skal du bruge Curosurf
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Curosurf er et middel til lungemodning. 

Curosurf anvendes til for tidligt fødte børn med uudviklede lunger og som derfor må ligge i respirator. 

Curosurf virker ved at nedsætte overfladespændingen i lungerne, så de ikke klapper sammen under barnets udånding. 

 

Curosurf anvendes som forbyggendes behandling til fortidlig fødte børn mellem 24 og 31 uger. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Curosurf

Brug ikke Curosurf

 • hvis du er allergisk over for phospholipidfraktion eller et af de øvrige indholdsstoffer Curosurf (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Curosurf , hvis du har et eller flere af disse punkter der gælder for dig: 

 

For at undgå et for højt iltinhol i blodet (hyperoxæmi) i forbindelse med forbedringen af lungefunktionen kan det være nødvendigt at nedjustere respiratorens inspirationstryk samt at reducere ilttensionen inspirationsluften. 

Brug af anden medicin sammen med Curosurf

Ingen kendte. 

Brug af Curosurf sammen med mad, drikke og alkohol

Tal med din læge 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Curosurf anvendes til for tidligt fødte børn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Curosurf anvendes til for tidligt fødte børn. 

3. Sådan skal du bruge Curosurf

Curosurf anvendes kun på sygehus. 

Håndtering

Hætteglasset opvarmes forsigtigt til 37º C lige inden brug. 

Vendes forsigtigt op og ned for at få en ensartet suspension og samtidig undgå skumdannelse. 

Se medfølgende brugsvejledning. 

 

Dosis er individuel og afhænger af barnets vægt samt af, hvor meget for tidligt det er født. 

 

Brug til børn og unge  

Curosurf anvendes til for tidligt fødte børn. 

Hvis du brugt for meget Curosurf

Ved eventuel overdosis med bivirkninger effekt på barnets respiration bør der forsøges at aspirerer medicin, og barnet behandles symptomatisk med særlig kontrol af væske- og elektrolytbalancen. 

Hvis du har glemt at bruge Curosurf

Tal med din læge. 

Hvis du holder op med at bruge Curosurf

Tal med din læge. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke almindelige (Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen)  

 • Blodforgiftning
 • Lammelser, talebesvær, bevidstløsthed på grund af hjerneblødning.
 • lungebetændelse

 

Sjældne (Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen)  

 • Lavt blodtryk
 • Lav puls
 • Ophostning af blod på grund af blødning i lungerne
 • Formindsket iltmætning

 

Ukendt hyppighed  

 • Uregelmæssig vejrtrækning
 • Slimdannelse efter anlæggelse endotrakeal-tuben
 • Øget aktivitet af impulser i hjernen

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Curosurf utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Curosurf efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Brug ikke Curosurf, hvis der synlige tegn på nedbrydning, som for eksempel farveændringer af væsken. 

 

Holdbarhed  

Opbevares i køleskab (2-8ºC). 

 

Det er muligt at opbevare uåbnede hætteglas ved temperaturer op til 25°C i en sammenhængendebegrænset periode på maximalt 24 timer uden, at det påvirker produktets holdbarhed. 

 

Uåbnede hætteglas må kun returneres til køleskab én gang. 

Marker tydeligt på hætteglas, der har været ude af køleskab, for at sikre at hætteglas kun returneres til køleskab én gang. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Curosurf indeholder:

Aktivt stof/aktive stoffer: phospholipidfraktion fra griselunge.  

 

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, Sterilt vand 

 

1 ml indeholder 80 mg phospholipidfraktion fra griselunge. 

Udseende og pakningsstørrelser

Pakningen indeholder:  

1 hætteglas á 1,5 ml. 

 

Findes som instillationsvæske til anvendelse med respirator. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N 

Ompakket og frigivet af

EU-Pharma B.V. 

Almere 

Holland 

 

Curosurf er et registreret varemærke, der tilhører Chiesi. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Brugsvejledning til sundhedsprofessionelle.

Curosurf® EuroPharma.DK ApS, endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml 

 

Hætteglasset bør opvarmes forsigtigt til 37°C lige inden anvendelse.
Hætteglasset vendes forsigtigt op og ned for at få en ensartet suspension og samtidig undgå skumdannelse.
 

Suspensionen bør udtrækkes af hætteglasset ved hjælp af en steril nål og sprøjte.
Følg nedenstående instruktion. 

 

1. Find pilen ved det lille hak i den farvede plastikhætte  

2. Løft plastikhætten opad ved pilen. 

3. Træk plastikhætten med aluminiumsdelen nedad. 

4+5. Hold i plastikhætten og fjern hele aluminiumsdelen ved at trække rundt og op. 

6+7. Fjern gummiproppen og træk indholdet op i en sprøjte. 


Efter anbrud skal eventuelle rester i hætteglasset kasseres.
Ubrugt materiale bør bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...