Linezolid "Orion"

filmovertrukne tabletter 600 mg

Orion Corporation

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Linezolid Orion 600 mg filmovertrukne tabletter  

linezolid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Linezolid Orion
 3. Sådan skal du tage Linezolid Orion
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Linezolid Orion er et antibiotikum i gruppen af oxazolidinoner, der virker ved at stoppe væksten af bestemte bakterier, som giver infektioner. Det bruges til behandling af lungebetændelse og infektioner i huden og under huden. Din læge har vurderet at Linezolid Orion kan bruges til at behandle din infektion.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Linezolid Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Linezolid Orion

 • Hvis du er allergisk over for linezolid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Linezolid Orion (angivet i punkt 6).
 • Hvis du tager eller inden for de seneste 2 uger har taget medicin kendt som monoamineoxidasehæmmere. (MAO-hæmmere: f.eks. phenelzin, isocarboxazid, selegilin, moclobemid). Disse lægemidler anvendes til at behandle depression eller Parkinsons sygdom.
 • Hvis du ammer. Dette skyldes at linezolid udskilles i modermælken og kan påvirke barnet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Linezolid Orion. 


Linezolid Orion er eventuelt ikke den rigtige behandling for dig, hvis du svarer ja til nogen af de følgende spørgsmål. Hvis det er tilfældet, fortæl det til lægen og han/hun vil undersøge dig og måle dit blodtryk før og under behandlingen, eller vurdere at en anden behandling er bedre for dig. 

 

Hvis du er i tvivl om noget af dette gælder for dig, så spørg lægen. 

 • Har du for højt blodtryk?
 • Har du for højt stofskifte?
 • Har du en tumor i binyrerne (fæokromocytom) eller carcinoid syndrom (på grund af tumorer i hormonsystemet med symptomer som diarré, blussende hud, hvæsende vejtrækning)?
 • Lider du af mani, skizofreni, forvirring eller andre psykiske problemer?
 • Bruger du nogle af følgende typer medicin?
  • medicin mod forkølelse og tilstoppet næse, som indeholder pseudoefedrin eller fenylpropanolamin
  • medicin mod astma, så som salbutamol, terbutalin, fenoterol
  • medicin mod depression kendt som tricykliske antidrepressiva eller SSRIs (selective serotonin re-uptake hæmmere), så som amitriptylin, cipramil, clomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertraline
  • medicin mod migræne, så som sumatriptan og zolmitriptan
  • medicin mod pludselige, alvorlige allergiske reaktioner, så som adrenalin
  • medicin som får blodtrykket til at stige, så som noradrenalin, dopamin og dobutamin
  • medicin mod moderate til stærke smerter, så som pethidin
  • medicin mod angst, så som buspiron
  • et antibiotikum, rifampicin
 • Vær ekstra forsigtig med at tage Linezolid Orion

Tal med lægen, inden du tager dette lægemiddel, hvis du: 

 • Let får blå mærker eller blødninger.
 • Har blodmangel (lavt antal røde blodceller).
 • Let får infektioner.
 • Har haft krampeanfald.
 • Har problemer med leveren eller nyrerne, især hvis du er i dialysebehandling.
 • Har diarré.

 

Kontakt straks læge, hvis du får: 

 • Problemer med synet så som sløret syn, ændringer i farvesynet, problemer med at se detaljer eller, hvis dit synsfelt bliver mindre.
 • Følelsesløshed i arme eller ben eller en snurrende eller prikkende fornemmelse i arme eller ben.
 • Kraftig diarré, som kan opstå ved behandling med antibiotika, inklusive Linezolid Orion. Hvis dette bliver alvorligt og vedvarende, eller du opdager blod eller slim i afføringen, bør du afbryde behandlingen med Linezolid Orion og kontakte din læge med det samme. I denne situation må du ikke tage medicin, der stopper eller nedsætter afføringen.
 • Tilbagevendende kvalme eller opkastning, mavesmerter eller ufrivillig hurtig vejrtrækning.

Brug af anden medicin sammen med Linezolid Orion

Fortæl altid det altid til lægen eller sundhedspersonalet hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Der er en risiko for at Linezolid Orion kan reagere med vise andre typer medicin og derved give bivirkninger så som ændringer i blodtryk, temperatur eller puls. 

 

Fortæl altid lægen, hvis du bruger eller har brugt følgende medicin indenfor de sidste 2 uger. Du må ikke bruge de nævnte typer medicin samtidig med Linezolid Orion. (se også punkt 2 ovenfor ”Tag ikke Linezolid Orion”).  

 • Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere, så som phenelzin, isocarboxazid, selegilin, moclobemid). Disse anvendes til behandling af depression eller Parkinsons sygdom

 

Fortæl det også til lægen, hvis du bruger noget af følgende medicin. Lægen vil eventuelt give dig Linezolid Orion alligevel, men vil undersøge dig og måle dit blodtryk før og under behandlingen. Det er også muligt, at din læge beslutter at en anden behandling er bedre for dig. 

 • Medicin mod forkølelse og tilstoppet næse, som indeholder pseudoefedrin eller fenylpropanolamin.
 • Medicin mod astma, så som salbutamol, terbutalin eller feneterol.
 • Visse typer medicin mod depression kendt som tricykliske antidrepressiva eller SSRIs (selective serotonin re-uptake hæmmere). Der er mange af disse, inklusive amitriptylin, cipramil, clomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin.
 • Medicin mod migræne, så som sumatriptan og zolmitriptan.
 • Medicin mod pludselige alvorlige, allergiske reaktioner, så som adrenalin.
 • Medicin som får blodtrykket til at stige, så som noradrenalin, dopamin og dobutamin.
 • Medicin mod moderate til stærke smerter, så som pethidin.
 • Medicin mod angst, så som buspiron.
 • Blodfortyndende medicin, så som warfarin.

Brug af Linezolid Orion sammen med mad og drikke

 • Du kan tage Linezolid Orion før, under eller efter et måltid.
 • Undgå at indtage store mængder gammel/moden ost, gærekstrakter og gærede sojabønneprodukter, såsom sojasauce, og du bør undgå alkohol, især øl og vin. Det skyldes, at Linezolid Orion kan reagere sammen med et stof ved navn tyramin, som findes i denne type madvarer. Denne interaktion kan få dit blodtryk til at stige.
 • Kontakt straks lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får dunkende hovedpine efter at have spist eller drukket.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen til råds, før du tager dette lægemiddel.
Effekten af Linezolid Orion på gravide kvinder kendes ikke. Derfor vil du normalt ikke blive behandlet med Linezolid Orion, hvis du er gravid, med mindre lægen har vurderet det. Du bør ikke amme, mens du får Linezolid Orion. Det skyldes at Linezolid Orion udskilles i modermælken og kan påvirke barnet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Linezolid Orion kan gøre dig svimmel og give dig synsforstyrrelser. Hvis det sker, skal du ikke køre bil eller betjene maskiner. Husk at din evne til at køre bil eller betjene maskiner kan være påvirket, hvis du føler utilpas. 

Linezolid indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Linezolid Orion

Voksne 

Tag altid Linezolid Orion nøjagtig efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis er 1 tablet (600 mg linezolid) 2 gange dagligt (hver 12. time). Tabletten skal synkes hel med et glas vand. 

 

Hvis du går i dialyse, bør du tage Linezolid Orion efter dialysebehandlingen. 

 

Kuren varer normalt 10 - 14 dage men kan vare op til 28 dage. Sikkerhed og virkning ved behandling i mere end 28 dage kendes ikke. Din læge bestemmer, hvor længe du skal behandles. 

 

Under behandlingen med Linezolid Orion vil lægen tage blodprøver for at kontrollere blodtallene. Hvis behandlingen strækker sig over mere end 28 dage skal lægen kontrollere dit syn. 

 

Børn og unge  

Linezolid Orion bruges normalt ikke til behandling af børn og unge (under 18 år). 

Hvis du har taget for mange Linezolid Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Linezolid Orion end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at tage Linezolid Orion

Tag tabletten så snart du kommer i tanke om det. Tag næste tablet 12 timer efter denne og fortsæt med at tage tabletterne hver 12 time. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Linezolid Orion

Det er vigtigt, at du fortsætter behandlingen med Linezolid Orion, medmindre lægen beder dig stoppe. Fortæl det straks til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis symptomerne kommer igen efter endt behandling. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Fortæl det straks til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet hvis du oplever bivirkninger, under behandling med Linezolid Orion:  

 • Hudreaktioner som rød, øm, skallende hud, udslæt, kløe eller hævelser, specielt i ansigtet eller på halsen. Det kan være allergiske reaktioner, som kan medføre, at behandlingen med Linezolid Orion skal stoppes.
 • Problemer med synet, så som sløret syn, ændringer i farvesynet, problemer med at se detaljer eller, hvis dit synsfelt bliver mindre.
 • Kraftig diarré, som indeholder blod og/eller slim (antibiotika-associeret colitis inklusive pseudomembranøs colitis), som i sjældne tilfælde kan udvikle sig til livstruende komplikationer.
 • Tilbagevendende kvalme eller opkastning, mavesmerter eller ufrivillig hurtig vejrtrækning.
 • Kramper eller krampeanfald er set under behandling med linezolid. Fortæl det til lægen, hvis du også tager medicin mod depression kendt som SSRI-præparater og du oplever nervøsitet, forvirring, delirium, stivhed, rysten, besvær med at styre bevægelserne og krampe (se punkt 2).

 

Patienter, der er blevet behandlet med linezolid i mere end 28 dage, har oplevet symptomer som følelsesløshed, snurren eller sløret syn. Hvis du får problemer med synet, skal du straks kontakte lægen. 

Andre bivirkninger omfatter:

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):  

 • Svampeinfektion specielt i skeden eller munden
 • Hovedpine
 • Metalsmag i munden
 • Diarré, kvalme, opkastning
 • Ændringer i blodprøver for nyre- og leverfunktion eller blodsukker
 • Uforklarlig blødning eller blå mærker på grund af ændringer i antallet af vise celler i blodet, som kan påvirke blodets størkning eller føre til blodmangel
 • Søvnbesvær
 • For højt blodtryk
 • Blodmangel (lavt antal røde blodceller)
 • Forandringer i antallet af visse celler i blodet, der kan vise sig ved at du lettere får betændelse
 • Hududslæt
 • Kløende hud
 • Svimmelhed
 • Lokale eller diffuse mavesmerter
 • Forstoppelse
 • Fordøjelsesbesvær
 • Lokale smerter
 • Feber

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):  

 • Betændelse i skeden eller i skridtet hos kvinder
 • Prikkende og stikkende fornemmelse eller følelsesløshed i huden
 • Sløret syn
 • Susen for ørerne (tinnitus)
 • Årebetændelse
 • Tør eller øm mund, hævet, øm eller misfarvet tunge
 • Hyppigere vandladning
 • Kuldegysninger
 • Følelse af træthed eller tørst
 • Betændelse i bugspytkirtlen
 • Øget svedtendens
 • Ændring i indhold af proteiner, salte eller enzymer i blodet, som måler funktionen af nyrer og lever
 • Kramper
 • Hyponatriæmi (lavt indhold af natrium i blodet)
 • Nyresvigt
 • Nedsat mængde af blodplader
 • Oppustet mave
 • Forbigående iltmangel i hjernen. (skyldes midlertidige forstyrrelser i blodtilførslen til hjernen, som giver forbigående symptomer, så som synstab, kraftesløshed i arme og ben, utydelig tale og bevidsthedstab).
 • Smerte på injektionsstedet
 • Betændelse i huden
 • Forhøjet kreatinin
 • Mavesmerter
 • Ændringer i hjerterytme (f.eks. hurtigere puls)

 

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer):  

 • Nedsat synsfelt
 • Overfladisk misfarvning af tænder, som kan fjernes af tandlægen

 

Følgende bivirkninger er også set (hyppigheden er ikke kendt):  

 • Serotoninsyndrom (symptomer inkluderer hurtig puls, forvirring, unormal svedtendens, hallucinationer, ufrivillige bevægelser, kuldegysninger og skælven)
 • Mælkesyreophobning i kroppen (symptomer inkluderer tilbagevendende kvalme og opkastninger, mavesmerter eller ufrivillig hurtig vejrtrækning)
 • Alvorlige hudproblemer.
 • Sideroblastisk anæmi (en form for blodmangel (lavt antal røde blodceller))
 • Hårtab
 • Ændringer i farveopfattelsen eller nedsat detaljesyn
 • Nedsat mængde blodceller.
 • Kraftesløshed og/eller forandret føleopfattelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1,  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Linezolid Orion indeholder:

 • Aktivt stof: linezolid. Hver tablet indeholder 600 mg linezolid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: poloxamer 407, natriumstivelsesglycolat (type A), povidon K30, kolloid vandfri silica, mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, talcum og magnesiumstearat.
  Filmovertræk: hypromellose (E464), macrogol 4000 (E1521) og titandioxid (E171). Blå trykfarve: shellak (E904), propylenglycol og Brilliant Blue FCF.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvid, oval, bikonveks filmovertrukket tablet, længde 18,7 mm, bredde 9,8 og tykkelse 6,7 mm med “600” trykt på den ene side. 

 

Linezolid Orion findes i blisterpakninger med 10, 20, 30, 50 og 60 filmovertrukne tabletter og i HDPE- flasker med 10 eller 30 filmovertrukne tabletter. . 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orion Corporation  

Orionintie 1  

FI-02200 Espoo  

Finland  

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma  

Orionintie 1  

FI-02200 Espoo  

Finland  

 

Pharmathen SA  

Dervenakion 6  

Pallini Attiki  

15351 Grekland  

 

Pharmathen International SA  

Industrial Park Sapes  

Rodopi Perfecture Block No 5,  

Rodopi 69300  

Grekland  

 

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Orion Pharma A/S  

medinfo@orionpharma.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...