Entocort®

kapsler med modificeret udløsning 3 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Entocort® 3 mg hårde kapsler med modificeret udløsning  

Budesonid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Entocort
 3. Sådan skal du tage Entocort
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Entocort, kapsler med modificeret udløsning, indeholder et binyrebarkhormon, der dæmper den betændelse, som forekommer ved Crohns sygdom. Du kan bruge Entocort til behandling af Crohns sygdom i tyndtarmen og den øverste del af tyktarmen, samt mikroskopisk kolitis som er en betændelsestilstand i tyktarmen. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Entocort

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Entocort:

 • hvis du er allergisk over for budesonid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Entocort (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har betændelse i tarmen, som skyldes svamp, virus eller bakterier.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Entocort: 

 • hvis du har tuberkulose
 • hvis du har eller for nylig havde en infektion
 • hvis du har leversygdomme
 • hvis du har knogleskørhed
 • hvis du har mavesår
 • hvis du har for højt blodtryk
 • hvis du har sukkersyge
 • hvis du har grå eller grøn stær
 • hvis du samtidig er i behandling mod svamp (ketoconazol, itraconazol).

Fortæl også lægen, hvis der er nogen i din familie, som har sukkersyge eller grøn stær. 

 

Skoldkopper og mæslinger kan få et mere alvorligt forløb når du er i behandling med Entocort. 

Kontakt lægen hvis du har været udsat for smitte og ikke tidligere har haft sygdommene eller ikke er blevet vaccineret mod dem. 

 

Kontakt lægen hvis du skifter fra anden medicin med binyrebarkhormon til Entocort, eller når du slutter din behandling med Entocort. Du kan få udslæt, høfeber eller smerter i muskler og led, træthed, hovedpine, kvalme og opkastning. 

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du er i behandling med Entocort. 

 

Børn 

Lægen vil regelmæssigt kontrollere højden hos børn, der behandles med Entocort i længere tid. Hvis væksten er nedsat, bør behandlingen overvejes påny. 

Brug af anden medicin sammen med Entocort

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Entocort kan påvirke virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan ændre virkningen af Entocort. Tal med din læge, hvis du tager: 

 • ketoconazol eller itrakonazol (svampemiddel)
 • østrogener og p-piller (kvindeligt kønshormon)
 • carbamazepin (mod epilepsi)
 • nogle lægemidler kan øge virkningen af Entocort, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklusiv visse former for HIV-medicin, herunder ritonavir (eller andre HIV-proteasehæmmere) og cobicistat).

På grund af hæmning af binyrebarkfunktionen kan diagnostiske test af hypofyse-aktiviteten vise fejlagtige lave værdier. 

Brug af Entocort sammen med mad og drikke

Du kan tage Entocort sammen med mad og drikke, dog skal du ikke tage det sammen med grapefrugt eller grapefrugtjuice. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Entocort påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Entocort indeholder saccharose

Entocort, kapsler med modificeret udløsning, indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Entocort

Tag altid Entocort nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal synke kapslerne hele med vand. Du må ikke dele eller tygge kapslerne. 

Den sædvanlige dosering er:

Voksne: 

Dosis ved aktiv Crohns sygdom: 

3 kapsler (9 mg) én gang dagligt om morgenen i op til 8 uger. 

Det tager normalt 2-4 uger, inden Entocort giver fuld virkning. 

 

Dosis til forhindring af tilbagefald af sygdommen: 

2 kapsler (6 mg) én gang dagligt om morgenen. Tal med din læge, hvis du tager medicinen i længere tid. Dosis bør holdes så lav som muligt. 

 

Dosis til patienter, der har været i behandling med medicin, der indeholder prednisolon: 

2 kapsler (6 mg) én gang dagligt om morgenen. Når du starter med Entocort, skal du langsomt aftrappe prednisolonbehandlingen. Det skal altid ske i samråd med din læge. 

 

Dosis ved aktiv mikroskopisk kolitis: 

3 kapsler (9 mg) én gang dagligt om morgenen i op til 8 uger. 

Det tager normalt 2-4 uger, inden Entocort giver fuld virkning. 

 

Hvis du afbryder behandlingen, skal du nedtrappe dosis gradvist. Tal med lægen. 

 

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Brug til børn: 

Du må ikke give Entocort til børn. Følg lægens anvisning 

Hvis du har taget for mange Entocort

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Entocort, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Symptomer ved overdosering: 

Hvis du gennem længere tid tager for mange kapsler, kan der opstå symptomer, der er nævnt under afsnittet om bivirkninger. 

Hvis du har glemt at tage Entocort

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • tendens til måneansigt (Cushing-lignende træk)
 • nervøsitet, søvnløshed, humørsvingninger og depression
 • hjertebanken
 • sure opstød/halsbrand
 • muskelkramper
 • menstruationsforstyrrelser
 • hududslæt og nældefeber
 • svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede): 

 • rysten
 • utilsigtede bevægelser eller ekstrem rastløshed eventuelt med muskelspasmer eller trækninger
 • angst
 • sår i mavesæk eller tolvfingertarm.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • aggression
 • hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue
 • uklarhed af øjets naturlige linse herunder bagsiden af linsen (grå stær)
 • misfarvning af huden, som følge af blødning under huden
 • betændt bugspytkirtel (forbundet med smerter i øvre maveregion og ryggen samt kvalme)
 • knoglevævsdød på grund af nedsat blodtilførsel til knoglen.
 • sløret syn

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • nedsat vækst hos børn.

De fleste bivirkninger, nævnt i denne liste, kan også forventes for andre behandlinger med glukokortikoider. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Entocort utilgængeligt for børn.  

 

Opbevares i original beholder, tæt tillukket. 

 

Tag ikke Entocort efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Entocort indeholder:

 • Aktivt stof: budesonid.
 • Øvrige indholdsstoffer: ethylcellulose, tributylacetylcitrat, methacrylsyre copolymer, triethylcitrat, simeticon, polysorbat 80, talcum, saccharosekugler (bestående af saccharose og majsstivelse).

Kapsel: gelatine, titandioxid (E171), jernoxid (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Entocort 3 mg hård kapsel med modificeret udløsning er en hård uigennemsigtig gelatine kapsel med lyserød top og lysegrå bund. Kapslen er mærket ”CIR 3 mg” 

 

Pakningsstørrelser 

Entocort 3 mg fås i en pakningsstørrelse á 100 hårde kapsler med modificeret udløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Entocort® er et registreret varemærke, der tilhører Tillotts Pharma AG. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...